Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Könsneutrala premier Bakgrund Nuläge Frågeställningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Könsneutrala premier Bakgrund Nuläge Frågeställningar."— Presentationens avskrift:

0 Könsneutrala premier: Slut med SUS och DUS?
Eller: betydelsen av att ha en slips

1 Könsneutrala premier Bakgrund Nuläge Frågeställningar

2 Grundläggande EU-principer
Frihet demokrati respekt Rättsstats-principer jämställdhet

3 Hur började det? Direktiv om grundläggande rättigheter 2004/113/EG
- ingen diskriminering

4 Den avgörande artikel 5(2)
2. Trots vad som anges i punkt 1, får medlemsstaterna besluta att före den 21 december 2007 tillåta proportionerliga skillnader i enskildas personers premier och ersättningar om användningen av kön är en avgörande faktor vid en riskbedömning som grundas på relevanta och korrekta försäkringstekniska och statistiska uppgifter. Berörda medlemsstater skall underrätta kommissionen och se till att korrekta uppgifter som är relevanta för användningen av kön som en avgörande försäkringsteknisk faktor sammanställs, offentliggörs och regelbundet uppdateras. Dessa medlemsstater skall se över sitt beslut fem år efter den 21 december 2007 med beaktande av den rapport från kommissionen som nämns i artikel 16, och skall översända resultaten av denna översyn till kommissionen.

5 EU-domstolen Nationell lag Direktiv

6 Avgörande fråga EU-regler är uppbyggda med skäl och artiklar
Skäl 19 anger att ”…besluta att tillåta undantag…” Domstolen tolkar detta som att användning av kön vid försäkring är diskriminering

7 Bakgrund Direktiv 2004/113/EG, förbud mot att diskriminera, men i försäkringssammanhang ok att använda kön som beräkningsfaktor under vissa förutsättningar Dom EU-domstolen 22 december 2011 – förbjudet att använda kön DS 2011:31, förslag på hur införlivandet av direktivet ska ändras i svensk lag Finansmarknadskommitten utredning december 2011 – analys av konsekvenser Kommissionen har i slutet av december avlämnat ett tolkningsmeddelande Svensk försäkring deltog i en hearing på arbetsmarknadsdepartementet 12 januari Synpunkter avlämnade till dep den 16 januari Lagrådsremiss 9 feb 2012 Proposition 15 mars 2012

8 Nuläge Från den 21 december 2012 ska premier och ersättningar vara könsneutrala Alla länder inom EU använder på något sätt kön som faktor vid försäkring Kommissionen har tolkat avgörandet, deras tolkning ligger till grund för den svenska propositionen.

9 Tolkningen ”Undantaget” tillämpas idag på
Liv och sjukförsäkring Motorförsäkring Kollektivavtalad tjänstepension och privat pensionsförsäkring Diskrimineringslagen ändras 21 december 2012

10 Frågeställningar Nyheterna gäller nya avtal – vad är det?
Tjänstepension undantas – vad menas? Kön som beräkningsfaktor – på vilket sätt får kön användas som en underliggande faktor?

11 Nya avtal När båda parterna måste enas om ändring
Som nya avtal räknas: Slutna från 21 december -12 Avtal från 21 december om att förlänga avtal som ingåtts före 21 december och annars hade förfallit

12 Gamla avtal Automatisk förlängning av avtal om inte något krävs för att förlänga Ändringar i individuella delar i existerande kontrakt, som premier, om det utgår från predefinierade parametrar där försäkringstagaren inte behöver godkänna ändringen Där bestämmelserna för ändringen i avtalet var förbestämda i avtal före 21 dec, t.ex. ökning av sparande i en försäkring När en försäkringsportfölj överförs från en försäkringsgivare till en annan utan att statusen på de avtal som ingår i portföljen förändras

13 Några följdfrågor Enligt Svensk rätt anses att en automatisk årsförnyelse ska betraktas som en ny försäkring. Detta strider mot vad som enligt kommissionen bör anses vara ett nytt avtal- vad gäller? Anses som gamla avtal. Det är villkor i avtalet som avgör vad som är nytt avtal eller inte, antag att bolaget inte har tagit in text i villkoren om förlängning - vad gäller? Om det är i enlighet med teckningsviljan bör det anses som gamla avtal ändå Vad gäller vid utnyttjande av flytträtt? Betraktas som nya avtal.

14 Tjänstepension Direktivet omfattar endast försäkringar som är privata, frivilliga och separerade från arbetsgivarrelation Om den anställde ingår avtal direkt med försäkringsgivaren – t.ex. för att ändra engångsbelopp till livränta – gäller de nya reglerna

15 Kön som beräkningsfaktor
Direktivet förbjuder alla resultat där skillnader uppstår i enskilda personers premier och ersättningar till följd av användningen av kön som en faktor vid beräkningen av premier och ersättningar. Förbudet gäller inte all användning av kön som en riskbedömningsfaktor. Det är tillåtet vid beräkning av premier och ersättningar på en aggregerad nivå - så länge det inte blir skillnader på individnivå. Det är tillåtet att samla, bevara och använda info om könstillhörighet och könsrelaterad info inom ramen för ovanstående gränser

16 dvs Vid reservering och internprissättning = tillåtet
Vid prissättning av återförsäkring = tillåtet Marknadsföring och reklam– det är tillåtet att marknadsföra och sälja på ett sätt så att det blir en mix i portföljen genom riktad marknadsföring – men man får inte förbjuda någon av motsatt kön att teckna försäkring Det är även tillåtet i vissa avseenden vid ingående av liv- och sjukförsäkringar Det finns andra riskfaktorer, t.ex. hälsotillstånd eller familjehistoria, som får ligga till grund för en differentiering och som försäkringsgivarna måste bedöma med hänsyn till könstillhörighet, med tanke på att det finns vissa fysiologiska skillnader mellan män och kvinnor.

17 dvs Det bör också vara tillåtet att erbjuda könsspecifika produkter för att täcka händelser som exklusivt berör endera könet. Det är inte tillåtet för graviditets- och moderskapsförsäkringar. Indirekt diskriminering är inte tillåtet.

18 Kvarvarande otydligheter
Vad gäller för frivillig och obligatorisk gruppförsäkring? Frivillig gruppersonförsäkring: gruppmedlemmarna ansluter sig genom egen anmälan eller genom att inte avböja försäkringen. Avtal om frivillig gruppersonförsäkring anses ingånget mellan försäkringsbolaget och gruppmedlemmen på grundval av gruppavtalet. Obligatorisk gruppersonförsäkring: försäkring som varje medlem i gruppen är direkt ansluten till på grund av gruppavtalet. Avtal om obligatorisk gruppersonförsäkring anses ingånget mellan försäkringsbolaget och företrädare för gruppen genom gruppavtalet. Genom ett sådant avtal uppkommer ingen betalningsskyldighet för gruppmedlemmen mot försäkringsbolaget.

19 Kvarvarande otydligheter
Gruppförsäkring Privata, frivilliga och separerade från arbetsgivarrelation? Tillhandahålls allmänheten i diskrimineringslagens mening? ”Diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten”

20 Håller kommissionens tolkning?
EU-domstolen har ”kört över” lagstiftaren en gång och kan göra det igen.


Ladda ner ppt "Könsneutrala premier Bakgrund Nuläge Frågeställningar."

Liknande presentationer


Google-annonser