Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandlingsbolagets ägardirektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandlingsbolagets ägardirektiv"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till en presentation av det senaste arbetet med Social hänsyn i upphandlingar

2 Upphandlingsbolagets ägardirektiv
UPPDRAGET Upphandlingsbolagets ägardirektiv ”Syftet med ägandet av bolaget är att genomföra upphandlingar så att stadens verksamheter erhåller varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt pris samt att främja en god konkurrens.” Upphandlingsbolaget är Göteborgs Stads inköpscentral. Huvudansvar för samordnad upphandling. Avtalsområden med gemensamma behov; beslutas av styrelsen eller KS. Tanken bakom upphandlingssamordning är att åstadkomma besparingar genom att stärka köpkraften och förenkla upphandlingsarbetet

3 Social hänsyn – vad menar vi med det?
Helena Sagvall, Upphandlingsbolaget

4 Bakgrund Bakgrund Social hänsyn kom med som ett prioriterat mål i stadens budget för I budgeten för 2013 står följande: ”Under 2014 ska minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar göras med sociala hänsyn.” Vidare står i 2013 års budget : ”Det handlar om att främja sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden, stimulera social integration, främja anständiga arbetsvillkor, lika möjligheter, sociala rättigheter samt arbetstagares rättigheter. ” Social hänsyn nämns på fler andra ställen i budgeten och ett starkt fokus finns på insatser som skapar sysselsättning.

5 Vilka möjligheter har vi enligt lagen?
Bakgrund Vilka möjligheter har vi enligt lagen? LOU, LUF och EUs direktiv Svensk lagstiftning , LOU och LUF, säger att vi bör ta social hänsyn i upphandlingar. Här saknas ännu en gemensam nationell definition och praxis. EUs direktiv som vår lagar bygger på säger att det går att ta social hänsyn, om vi beaktar de EG rättsliga principerna; Likabehandling Ömsesidigt erkännande Proportionalitet Transparens Icke diskriminering

6 Vilka möjligheter har vi enligt lagen?
Bakgrund Vilka möjligheter har vi enligt lagen? EU-kommissionens tolkning Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter Anständigt arbete Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration Lika möjligheter Tillgänglighet för alla Beaktande av hållbarhetskriterier Frågor om etiskt handel och CSR Dessa punkter återkommer i Stadens budget för 2013, som vi såg tidigare. Dessa aspekter öppnar för en väldigt bred tolkning utav vad som är social hänsyn. De tar hänsyn till hela Europa och de olika förutsättningar som finns inom den Europeiska unionen. Återkommer i stadens budget

7 Krav på Social hänsyn Användningsområden Bakgrund
I upphandlingar av tjänster och entreprenader. Krav på social hänsyn passar bäst vid objektsupphandlingar där det finns en tydlig affär för leverantören att räkna på. Social hänsyn kan utformas som: - Kvalificeringskrav på leverantör - Särskilt kontraktsvillkor - Tilldelningskriterium vid förnyad konkurrensutsättning

8 Arbetet med det prioriterade målet i staden
Bakgrund Arbetet med det prioriterade målet i staden Alla verksamheter i staden ansvarar för att uppfylla det prioriterade målet i sina verksamheter. Upphandlingsbolaget är processägare för det prioriterade målet, vi samlar, sammanställer och sprider information vidare till övriga verksamheter samt för in Social hänsyn i de ramavtalsupphandlingar där det är möjligt. Upphandlingsbolaget har deltagit i projektet The Bridge som har tittat på hur man arbetar med Social hänsyn i London. Erfarenheterna the bridge ligger till grund för det pilotprojektet med en stödorganisation.

9 The Bridge Susanne Hedberg, Upphandlingsbolaget

10 Finansierat av ESF Cirka 10 miljoner Tvåårigt projekt Brödtext in här
Denna sida måste ni visa varje gång ni talar om projektet. Det beror på att vi måste tydligt visa att projektet finansieras av ESF. Alltså: denna bild får inte plockas bort. Pratmanus: Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden. Vi har fått drygt 10 miljoner kronor och projektet löper i två år. Det slutar sista oktober 2012. Om ESF-rådet Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta EU:s socialfond i Sverige. Socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

11 EU-projekt Storstadsintegration
LONDON EU-projekt Storstadsintegration Mångkulturellt samhälle Arbetsmetoder för ökad integration

12 London LONDON Hög arbetslöshet Frånflyttning Gemensamt
Fattiga stadsdelar Problem – Alla överens Nyckelperson Borgmästaren

13 LONDON London

14 Skillnader – Olika synsätt
LONDON Skillnader – Olika synsätt Kultur Samhällsstruktur Lagstiftning

15 Arbete med krav på social hänsyn
LONDON Arbete med krav på social hänsyn Mindre inköp – ”spend it locally” Lokala underleverantörer Möjligheter i den nationella lagstiftningen - Town and Planning Act, sektion 106 - Public Services (Social Value) Act 2012 Generella krav att arbeta med de sociala aspekterna Guider och handböcker Möjligheter i EU-lagstiftningen, Artikel 19

16 Arbetssätt Stödorganisation LONDON Upphandlande myndighet Leverantör
Inför upphandling Under kontraktstiden Som vi tidigare har redogjort för kan en mottagarorganisation se olika ut och vara uppbyggd på olika sätt med olika kompetenser. Syftet med att skapa en mottagarorganisation i Göteborg är att få en ”knutpunkt” som kan stödja upphandlande myndigheter inom Göteborgs Stad och leverantörer att uppfylla målet att ta social hänsyn i upphandlingen och även följa upp och kontrollera kravet under hela kontraktsperioden. Det kan röra sig om att förmedla arbetslösa personer som är lämpliga för någon form av anställning hos den leverantör som staden tecknat avtal med i en specifik upphandling. Det kan också handla om uppföljning av de ställda kraven och kontraktsvillkoren för att säkerställa att leverantören uppfyllt sina åtaganden gällande social hänsyn. Den upphandlande myndigheten ska en resurs som de kan vända sig till att få hjälp med relevanta och genomförbara krav kopplat till det upphandlade föremålet och leverantören ska ha en ingång (resurs) som de är fria att vända sig till för att få hjälp med att både förstå, planera för och genomföra de kvalificerande kraven på Social hänsyn. Gemensamt för de organisationer vi har träffat under våra besök i London och som anser sig ha lyckats förbättra de sociala förhållandena i stadsdelen är att de har en funktion, en s.k. mottagarorganisation som arbetar med punkterna ovan och som är med i hela upphandlings- och avtalsprocessen: Inför upphandling - bidra med kunskap och erfarenhet kring vilka krav man kan ställa. Under anbudstiden - hjälpa och informera anbudsgivare om hur de kan uppfylla de ställda kraven på social hänsyn. I samband med kontrakt - vara de som godkänner att anbudsgivaren uppfyller de ställda kraven. Under kontraktstiden - uppföljning och utvärdering av att kraven bibehålls. Mottagarorganisationen ser ut på olika sätt, i LB of Newham är det främst en person medan man på Transport for London har ett s.k. supplier skills team (SST) på fyra personer som aktivt arbetar med både leverantörer och upphandlaren. Vid upphandling av byggentreprenader samarbetar flera av stadsdelarna med ett företag som heter REDS10 och som är en kommersiell tredje sektor med inriktning på bygg. REDS10 arbetar på samma sätt som en intern mottagarorganisation och ger stöd till både leverantör och upphandlare. Under våra besök så nämner de vi träffar upprepade gånger vikten av att kunna följa upp och kontrollera de krav man ställer på social hänsyn. Många drar en parallell till när de började ställa krav på social hänsyn i upphandling och då upphandlaren inte hade någon hjälp med att följa upp eller ens att säkerställa att kraven faktisk genomfördes ute hos leverantören. Utvecklingen i de fattigare östra delarna av London med allt stegrande arbetslöshet har gjort att vikten av att följa upp kraven har ökat för att nå positiva ”spinoff” effekter och flera upphandlade myndigheter använder sig i dagsläget av någon form av mottagarorganisation, antingen en internt uppbyggd organisation eller extern tredje sektor. Under anbudstiden I samband med kontrakt

17 Beställningen av och tankarna kring pilotprojektet
Lena Risfelt och Frank Lund Stadsledningskontoret

18 Resultat och slutsatser
Uppföljningsrapport KF´s budget Ekonomi -upphandling Resultat och slutsatser Få upphandlingar med krav på social hänsyn genomförda. Samordning, stöd och arbetsmetoder efterfrågas från förvaltningar, bolag och näringslivet. För kunna klara uppdrag till 2014 behöver arbetet växlas upp. Inspiration av metod finns i Londons arbeten med upphandling social hänsyn.

19 Åtgärder för ökad måluppfyllelse
Uppföljningsrapport KF´s budget Ekonomi -upphandling Åtgärder för ökad måluppfyllelse Upphandlingsbolaget: En stödfunktion inrättas som ska ge efterfrågat stöd, visa på arbetsmetoder samt följa upp arbetet. Den ska stödja förvaltningar, bolag och näringsliv.

20 Beställning Pilotprojekt
Inrätta en stödfunktion på UHB Varför Ökad måluppfyllelse. Syfte - att arbeta fram arbetsmetod och modell för social hänsyn i stadens upphandlingar. Intressenter förvaltningar, bolag, leverantörer och ansvariga för de prioriterade målgrupperna. - ungdomar, utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning.

21 Tvåårigt pilotprojekt.
Börjar mindre skala Upphandlingsbolaget, Higab, Älvstranden Utveckling, Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen deltar. Förvaltningar och samverkanspartners med ansvar för de prioriterade målgrupperna.

22 Styrgrupp: Politisk refgrp UHB Stöd- funktion Arbetsgrupp Modell: FK
Stadsledningskontoret Upphandlingsbolaget Stadsdelsförvaltning Higab Älvstranden Park och natur Trafikkontoret Arbetsförmedlingen Politisk refgrp UHB Stöd- funktion Arbetsgrupp Modell: FK AF SDF Higab Älvstranden UHB Park och natur Trafikkontoret SDF/Arbetsmarknads enhet Samordnings- förbund VGR

23 Hållbara resultatet från projektet sprids fortlöpande.
SLK är mottagare av pilotprojektets resultat Bereder hur detta kan implementeras i staden.

24 Pilotprojektet på Upphandlingsbolaget
Carin Bergdahl, Upphandlingsbolaget

25 Upphandlingsbolagets organisation fr 1/4 2013
VD Processledning Ekonomi Administration HR Ekonomi & administration Specialist & Uppföljning Expertstöd E-tjänst Analys & Uppföljningsstöd Upphandling Bygg & Fastighet Vård , Omsorg & Personal Kontor, IT & Tele Livsmedel, Transport & Energi Kundservice Kommunikation & Kund Avtal Avtal Kunder Leverantörer Avtal Projekt Stödorganisation Avtal

26 Göteborgs pilotprojekt
SVERIGE Göteborgs pilotprojekt Upphandlande myndigheter Leverantörer Higab Älvstranden Park o Naturförvaltn. Trafikkontoret Stödorganisation Arbetsplatser UHB Uppgifter: Koordinering Branschkunskap Arbetsmarknadskunskap Kunskap om stadens organisation Kunskap om bidragssystemens utformning Ingång för upphandlande myndighet och leverantörer Uppföljning Uppgifter: Rusta och utbilda Matcha Handleda och stötta FK AF SDF Staden kommer under våren 2013 att starta en ”pilot” stödorganisation. Personer med rätt kompetens ska tillsättas och till att börja med kommer 5-6 större upphandlingar att plockas ut där stödorganisationen kommer att börja arbeta med att ställa krav på social hänsyn. Deras första uppgift när piloten starta är att: Göra en kartläggning av Göteborgs Stad kommande upphandlingar Ta fram en modell för att kunna likställa och kvalificera leverantörernas anbud Samordningsförbund Sociala ekonomier Utbildningsanordnare Facket Branschorganisationer Övriga deltagare

27 Framgångsfaktorer Göteborgs Stad får: Leverantörerna får: SVERIGE
samlad kompetens som ger stöd och specialisthjälp till våra upphandlande myndigheter kartläggning av lämpliga upphandlingar kvalitetssäkring att kraven är relevanta och genomförbara Leverantörerna får: information och stöd inför upphandling aktiv samverkan under kontraktstiden för att kunna genomföra kravet i praktiken

28 Informationsspridning
SVERIGE Informationsspridning

29 Ing-Marie Trygg , Upphandlingsbolaget
Social hänsyn i upphandling av städtjänster Ing-Marie Trygg , Upphandlingsbolaget

30 Upphandling av städtjänster 2012/2013
BAKGRUND Upphandling av städtjänster 2012/2013 5 st återkommande ramavtalsupphandlingar som omsätter cirka 150 miljoner kr/år och används i de flesta verksamheter i staden. Antalet leverantörer på ramavtalen är 27 st, från små lokala till stora internationella företag. Upphandlingen avser tjänster och faller inom ramen för det prioriterade målet att ta ökad Social hänsyn vid upphandlingar av tjänster i Göteborgs Stad.

31 Vilka krav kan vi ställa?
KRAVSTÄLLNING Vilka krav kan vi ställa? Det prioriterade målet pekar på att vi ska ställa krav som underlättar för de göteborgare som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. Kraven i upphandlingen är uppdelade i två nivåer: Grundläggande krav på leverantören och dess organisation gällande arbete med social hänsyn, följs upp av Upphandlingsbolaget. Möjlighet för era verksamheter att ytterligare skärpa kravet på social hänsyn vid förnyad konkurrensutsättning, följs upp av era verksamheter.

32 Text ur ramavtalsvillkor §41
EXEMPEL Text ur ramavtalsvillkor §41 Sociala hänsyn Att öka upphandlingar av tjänster där krav på social hänsyn ställs är ett prioriterat mål i Göteborgs Stad. Syftet med målet är att främja; sysselsättningsmöjligheterna för personer som står långt från arbetsmarknaden, ökad social integration och säkerställandet av att arbetsmarknadens regler efterlevs. Som ett led i Göteborgs Stads arbete med det prioriterade målet skall leverantörer av tjänster till Göteborgs Stad redogöra för hur de arbetar med social hänsyn inom sin verksamhet. Upphandlingsbolaget kommer under den kommande avtalsperioden vid avtalsuppföljning att kontinuerligt följa utvecklingen av leverantörens arbete med social hänsyn i sin verksamhet. Vid förnyad konkurrensutsättning: Vid en förnyad konkurrensutsättning utifrån detta ramavtal kan social hänsyn komma att användas som ett tilldelningskriterium. Detta innebär att krav på social hänsyn kan komma att ställas. Krav på social hänsyn i en förnyad konkurrensutsättning kan exempelvis vara att leverantören skall erbjuda praktik eller projektanställning till personer som står långt från arbetsmarknaden. Riktade arbetsmarknadsåtgärder inom det sociala området förekommer parallellt vilka kan beröra ramavtalsområdet.

33 Text ur ramavtalsvillkor §42
EXEMPEL Text ur ramavtalsvillkor §42 42. Antidiskriminering Leverantören och dennes eventuella underleverantörer ska i sin verksamhet följa vid varje tillfälle gällande antidiskrimineringslagstiftning. Bestämmelser om förbud mot diskriminering finns i diskrimineringslagen (2008:567). Brott mot antidiskrimineringslagstiftningen är att betrakta som ett väsentligt kontraktsbrott, vilket kan utgöra grund för att häva ramavtalet samt avsluta pågående uppdrag som beställts genom ramavtalet. Leverantören är skyldig att på anmodan från Upphandlingsbolaget skriftligen redogöra för de åtgärder som i verksamheten vidtagits i anledning av bestämmelserna om förbud mot diskriminering.

34 Krav ställdes och svar begärdes in
EXEMPEL Krav ställdes och svar begärdes in Upphandlingsbolaget valde att arbeta med en metod där krav på beskrivning av anbudsgivarens arbetsätt med social hänsyn ställdes. Svaret skulle bifogas som en bilaga till anbudet. Svaren blir också en nulägesanalys av marknaden. Det arbete som anbudsgivaren beskriver och hur det kan utvecklas kommer sedan att vara en del av uppföljningen med leverantören. Med denna typ av metod utvecklas alla leverantörers arbete med social hänsyn under avtalsperioden.

35 Beställarinstruktioner i Winst
I Winst finns beställarinstruktioner som visar hur en verksamhet kan göra en förnyad konkurrensutsättning (FKU). Vid en FKU kan en verksamhet skärpa kraven och välja att ta med Social hänsyn som ett kontraktsvillkor. Kontraktsvillkor måste vara proportionerligt med uppdraget som ska genomföras. Genom att ta med Social hänsyn i FKU:n bidrar verksamheten till att uppfylla det prioriterade målet för egen del.

36 Vill du veta mer? KONTAKTINFORMATION
Samtliga texter som använts i denna upphandling finns allmänt tillgängliga i Winst, som bilagor under avtalsområdet Städtjänster. Detta bildspel med exempel kommer även att läggas ut på: Har du frågor?

37 UHB´s arbete som processägare inom ”Social hänsyn”
Ramavtal; antidiskrimineringsklausuler i alla tjänsteupphandlingar kontrollpunkt social hänsyn innan all upphandling beställarmöjlighet i samband med förnyad konkurrensutsättning ex städtjänster, hantverkstjänster Informationsspridning och goda exempel Pilotprojekt ”Stödorganisation social hänsyn” Konsultuppdrag

38 Kommunikation & kunskapsspridning
BUDSKAP Kommunikation & kunskapsspridning Göteborg satsar på Social hänsyn i offentlig upphandling. Med en stödorganisation för social hänsyn främjar vi möjligheten till sysselsättning och en ökad integration i staden. Följ med på vår resa!

39 Tack för oss!


Ladda ner ppt "Upphandlingsbolagets ägardirektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser