Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktikplatsriktlinjer Vetlanda kommun -CASE inom utbildningen Ledarskap över gränserna Åsa Löfkvist (Aneby kommun) Johanna Stejdahl (Nässjö kommun)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktikplatsriktlinjer Vetlanda kommun -CASE inom utbildningen Ledarskap över gränserna Åsa Löfkvist (Aneby kommun) Johanna Stejdahl (Nässjö kommun)"— Presentationens avskrift:

1 Praktikplatsriktlinjer Vetlanda kommun -CASE inom utbildningen Ledarskap över gränserna Åsa Löfkvist (Aneby kommun) Johanna Stejdahl (Nässjö kommun) Mål och syfte

2 Mål och syfte -Att omvärldsbevaka hur praktikriktlinjer har utformats i andra organisationer -Kartlägga viktiga aspekter för Vetlanda kommuns praktikantmottagande Metod Intervjuer Kontakt med specialister inom området Information som hämtats genom nätet bland annat från Regionförbundets hemsida

3 Omvärldsbevakning Introduktion och riktlinjer för nyanställningar inom Socialförvaltningen Nässjö kommun Finns många delar i dessa riktlinjer som även är aktuella för praktikanter. -Förberedelser / checklista för introduktion där arbetsledaren ska informera personalgruppen, utse mentor bland arbetskamraterna och göra ett introduktionsschema, vid behov förbereda telefoni/ data och arbetsrum. -Checklista introduktionsplan Checklistan är indelad i tre delar, vad arbetsledaren ska gå igenom första dagen, första veckan samt första månaden. Undertecknad och daterad introduktionsplan ska sedan åter till personalavdelningen. Dag 1: Presentera arbetskamrater, mentor, visa utrymningsvägar och lokal, kvittera ut nycklar och tag, telefoni/ data login, arbetstider, lunch, parkering, gå igenom och skriva under t ex sekretess- och tystnadsplikt, etiska riktlinjer m fl, gå igenom arbetsuppgifter den närmsta tiden, Vecka 1: Informera om förvaltningens organisation, värdegrund och uppdrag, delegationsordning, personalpolicy, rökfri arbetstid, alkoholpolicy, kränkande särbehandling, skyddsombud, säkerhet- och brandskydd, rutin tillbud och arbetsskada Månad 1: Funktionsbeskrivning/ uppdrag, informera om APT, information om e-post, grafisk profil och intranät

4 Viktor Dahl, personalutvecklare, Employer branding 2012/2013 Nässjö kommun
-”Jobba-här!- projekt” tillsammans med employerbranding- gruppen från Höglands kommunerna. Tanken är att bland annat öppna upp för ett bättre och mer kontinuerligt intag av praktikanter, vid olika nivåer och förvaltningar inom organisationen. -Kartläggning (2013) av employerbranding- gruppen över hur fler studenter från högskolorna mer frekvent ska kunna plockas in i samtliga höglandets kommuner. Kartläggningen visade: Önskemål att få fler praktikanter Saknas både rutin, pengar, plats och engagemang, dvs man har varken tid eller plats att låta praktikanten genomföra något meningsfullt. -Nässjö kommun är mentorföretag åt personalvetarprogrammet, Linköpings universitet, och att man har för avsikt att inom ”Jobba- här!- projektet” bli fadder/ mentorföretag åt fler högskolor för att på så vis underlätta arbetet med praktikanter. -Önskar ett liberalare förhållningssätt mot praktikanter dvs låta dem genomföra arbetsuppgifter oavsett dess resultat

5 Riktlinjer för praktik och arbetsförlagt lärande (APL)
Ur en motion från Fastighetsanställdas förbund som antogs av LO:s kongress 2012. I motionen fastslås bland annat : -”För att få en positiv ingång och utveckling i arbetslivet behöver arbetsmarknaden kvalitetssäkra arbetsplatsen för praktikanter.” -varje studerande bör mötas av en arbetsplats som lever upp till den studieplan som kursen/ utbildningen har -varje studerande bör mötas av en motiverad och kompetent handledare -studieplan/ praktikplan ska finnas -att arbetsplatsen ges förutsättningar som praktiken kräver (tid, resurser, ekonomi) -att arbetsmomenten känns meningsfulla -att uppföljning och utvärdering sker i varje enskilt fall Övergripande principer för verksamhetsförlagd utbildning Utdrag ur ramavtal mellan Högskolan i Kristianstad, Lunds universitet, Malmö högskola och Region Skåne för perioden I ramavtalet fastslås bland annat: -alla studenter ska ha en handledare med adekvat kompetens -kontinuerlig utvärdering där resultaten återförs till verksamheterna -verksamheten ska tillhandhålla det som krävs för utbildningen i verksamheten så som anpassad introduktion, lokaler, förbrukningsmaterial, passerkort och skyddskläder -studenterna ska få skriftlig information om arbetsplatsen samt handledarens kontaktuppgifter -högskolorna ska anordna handledarträffar och vid behov ge individuellt pedagogiskt stöd till handledare

6 Praktikantmottagande i Jönköpings län
En studie gjord av Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, rapport 2011:07, där 13 förslag till förbättringsområden inom arbetsplatsförlagd praktik redovisas. -Kartläggning -Praktiksamordnare -Långsiktiga samarbetsrelationer -Utveckla programrådsverksamhet -Nätverk för praktikantansvariga på företagen -Intern struktur -Gör handledningen meritgrundande -Obligatorisk handledarutbildning -Utökad samverkan -Checklista -En enkel ansökan -Idébank -Uppföljning, kvalitetsutveckling och feedback Vidare se bilaga 1

7 Sammanställning av intervjuer
Intervju 1, tjänsteman på Kommunledningsförvaltningen -Tar emot praktikanter från både skola och via Arbetsförmedlingen. -Ett kommunalt ansvar att ta emot praktikanter. Alla är lika värdefulla och det ska genomsyra vår syn på hur vi tar hand om våra praktikanter. Det är vi som gör vinningen! -Viktigt att lyssna på varje unika människa och se hur de behöver ha sin praktik. Jag kan inte ha en mall, då alla är olika. Förbättringsåtgärder: -Skapa enhetliga riktlinjer. Exempelvis gällande när vi bjuder på fika och inte -En mapp med kommunal information till varje praktikant -En lyhörd och närvarande handledare -Ett individanpassat mottagande utifrån individens särskilda behov -Dialog med praktikanten

8 Intervju 2, tjänsteman på Arbetsmarknadsenheten (AME)
-Riktlinjer för arbetet med praktikanter och praktikplatser som avser AME:s arbete finns -Viktigt att hela kommunen tar sitt ansvar och är ett föredöme avseende praktikantmottagande -Se praktikanter som resurser och var rädd om dem -Se vinsterna praktik innebär både för kommunen och individen Förbättringsåtgärder: -Uppföljning och utvärdering är mycket viktigt -Bra mottagande och välkomnande -Praktikantmottagaren ska vara väl förberedd -Se till möjligheterna en praktikplats ger -Tydlighet -Skapa en nätverksgrupp/ samverkansgrupp inom kommunen där en representant från varje enhet träffas regelbundet för diskussion och samverkan kring praktikfrågor. En person bör utses som samordnare för gruppen.

9 Intervju 3, tjänsteman på Kommunledningsförvaltningen
-Saknar praktikriktlinjer avseende praktiska frågor så som t ex fika och gåvor samt förhållningssätt -Stor bredd på praktikanter därmed svårt att utforma riktlinjer som kan gälla alla fullt ut -Viktigt att ta emot praktikanter för att visa upp arbetsplatsen och locka till sig ev framtida medarbetare -Viktigt att prata gott om sin arbetsplats och kommunen som arbetsgivare -Vara en positiv ambassadör samt professionell -Ser inget direkt behov av kommunal samverkansgrupp avseende praktikantmottagande Tips: -Vara väl förberedd -Se individen -Tydlighet om arbetsplatsen -Delaktighet i flera typer av arbetsuppgifter

10 Telefonkontakt med Jarl Edlund, kvalitets- och utvecklingschef socialförvaltningen Nässjö kommun
-Gemensamma riktlinjer för socialförvaltningen i Nässjö kommun är under omarbetning -De nuvarande riktlinjerna som finns under IFO är uppdelad i fyra delar: Inför praktik Vid ankomst till praktik Under praktik Vid avslut av praktik Vidare se bilaga 2 -En person i förvaltningen bör vara kontaktperson gentemot varje aktuellt program på högskolan och samordna praktikanternas introduktion inför praktiken -Det finns en grupp med en samordnare/ kommun i länet tillsammans med en FoU-ledare från Regionförbundet som arbetar med dessa frågor. Varje program har en kontaktperson Socionomprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Arbetsterapeutprogrammet -Under våren 2014 kommer länsgruppen att göra förslag till introduktionsprogram och uppföljning av praktik

11 Sammanfattning Vi har här sammanställt gemensamma beröringspunkter utifrån vår omvärldsbevakning samt de intervjuer vi gjort. Bemötande -Professionellt och väl förberett mottagande -Motiverad och kompetent handledare -Tydlighet -Dialog -Individanpassat -Vikten av att alla behandlas lika avseende fika och gåvor Kommunen som arbetsgivare -Föredöme -Ansvar -Vinster/resurs -Ambassadörskap -Arbetsgivarmärket internt och externt -Att vara en arbetsgivare för framtida medarbetare Kvalitetssäkring -Uppföljning -Utvärdering och feedback -Kommunal samverkansgrupp/ nätverk avseende praktikantmottagande med samordnare

12 Slutsatser En arbetsplats måste säkra sin kompetens och sin utveckling
-Viktigt att utveckla de anställdas kunskap -Se till att kommande generationers anställda ska få tillgång till kompetens och erfarenheten -Praktikanter ska ges goda möjligheter att sprida sina kunskaper och nya infallsvinklar -Att skapa en förutsättning för ett arbetsförlagt lärande av hög kvalitet är nödvändigt Praktikantmottagande: ett brett område med ett stort spann -Varje individ har skilda behov, förutsättningar, mål och vilja -Ett specifikt och gemensamt dokument för riktlinjer är därmed svårt. Risken finns att det inte kan följas. -Att föredra om kommunen hade generella riktlinjer som passar alla där t ex fika, gåvor, kommunal information, sekretess mm ingår. -Varje enhet bör även ha specifika riktlinjer för sin verksamheten. De ska vara anpassade utifrån typ av praktikplats t ex vfu, AME, SFI, Praoelever mfl. Säkra kvalité, samsyn och dialog inom kommunens praktikmottagande -Skapa samverkansgrupp/ nätverk med representant för varje enhet och en samordnare Gruppen/samordnaren bör arbeta med frågor så som: förberedelser inför mottagande idébank kartläggning av behov och möjlighet till mottagande kvalitetssäkring genom regelbunden statistik, uppföljningar och enkäter

13 -Det finns få praktikplatsriktlinjer som är aktuella inom kommunalverksamhet
Samverkansprojektet ”Employerbranding” -En viktig del i varje kommuns utvecklingsarbete -Grunden för ett långsiktigt arbete mot att bli en attraktiv arbetsplats både internt och externt -Ett bra arbetsgivarmärke, stärker hela kompetensförsörjningprocessen, vari praktikmottagande ingår. -Goda ambassadörer för sin arbetsplats och arbetsgivare bidrar till att kommunen blir en attraktiv arbetsplats både nu och i framtiden. Det gäller hela spannet av praktikmottagande oavsett praktikantens yrke, utbildning, erfarenhet, kön och ålder. Kvalitetsarbete -Förberedelser inför praktikantmottagande och uppföljning vid dess avslut är grunden för ett kvalitativt arbete med/ för praktikanter och för employerbranding. -Vi har utifrån denna aspekt utformat ett förslag till uppföljningsenkät som bör ges till alla som haft praktik i Vetlanda kommun. Se bilaga 3 ”Jönköpings län ska ha en attraktiv arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv, där alla är delaktiga, där människors hälsa och kompetens är ovärderliga resurser, där tillgången på arbetskraft med rätt kompetens är tryggad och där förutsättningarna finns för ett livslångt lärande och en kontinuerlig kompetensutveckling på alla nivåer och över hela länet.” (Regionförbundets hemsida, Arbetsmarknad och kompetensförsörjning)

14 Tips för fördjupning -Regionförbundet i Jönköpings län har initierat samverkansråd/ nätverk som är arenor för informations- och erfarenhetsutbyte t ex SYV- rådet och YH- rådet där kommunala representanter finns -Regionala riktlinjer/ regionalt arbete är på gång- invänta - -Ola Olsson, Regionförbundet Jönköpings län sakkunnig arbetsmarknads- och kompetensförsörjning -Kompetensrådet, Regionförbundet Jönköpings län


Ladda ner ppt "Praktikplatsriktlinjer Vetlanda kommun -CASE inom utbildningen Ledarskap över gränserna Åsa Löfkvist (Aneby kommun) Johanna Stejdahl (Nässjö kommun)"

Liknande presentationer


Google-annonser