Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DB SCHENKER Control Tower

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DB SCHENKER Control Tower"— Presentationens avskrift:

1 DB SCHENKER Control Tower
– Ser hela logistikkedjan

2 DB Schenker Control Tower
Varje torn är unikt Dedikerat Control Tower är strategiskt placerat och tar det samlade ansvaret för hela eller delar av kundens logistikprocess. Outsourcad logistikavdelning sköter allt från bokning till transportbevakning och lager-administration. Vi bygger unik lösning utifrån kundens behov – från enklare till mycket avancerade Control Tower Schenker AB, 05/06/2009

3 DB Schenker Control Tower
Fördelarna Utvecklingen går mot flera stora globala leveran-törer och kunder, kortare produktlivscykler, ökade krav på säkerhet och kortast tid till marknaden. En kontakt för hela logistiken som har kontroll över flödena och är tillgänglig och kan ge information snabbt. Utvecklingen går mot flera stora globala leveran-törer och kunder, kortare produktlivscykler, ökade krav på säkerhet och kortast tid till marknaden. En kontakt för hela logistiken som har kontroll över flödena och är tillgänglig och kan ge information snabbt. Schenker AB, 05/06/2009 3 3

4 Specialister på din logistik
DB Schenker Control Tower Specialister på din logistik Inom DB Schenker finns specialistkompetens inom många olika områden. Mycket god kunskap om kundens verksamhet och kan ofta ha en rådgivande funktion vad gäller logistikfrågor i den dagliga driften. Branschtillhörighet, graden av komplexitet, geografiska faktorer och huvudsakligt transportsätt påverkar vart i vår organisation ditt Control Tower placeras. Schenker AB, 05/06/2009 4 4

5 En byggsats med 1000 möjligheter
DB Schenker Control Tower En byggsats med 1000 möjligheter Klossarna gör det enkelt att visualisera olika lösningar för att hitta den effektivaste logistikprocessen. De flesta funktioner ligger helt naturligt på operativ nivå där det handlar om utförande och uppföljning. I takt med ökade krav på utvärdering, utveckling och integrering arbetar vi också med lösningar på taktisk och strategisk nivå. Schenker AB, 05/06/2009 5 5

6 DB Schenker Control Tower – Schenker Air & Ocean
Dyrbara och tidskänsliga produkter ställer höga krav på leveranssäkerhet Kunden tillverkar och säljer hemelektronik över hela världen. Samtliga produkter för den nordiska marknaden kommer med flyg till Sverige. Control Tower En kontaktyta för distribution Vet alltid var godset befinner sig Transportbevakning Korta ledtider och högt varuvärde – höga krav på leveranssäkerhet Anpassade IT-system Schenker AB, 05/06/2009 6 6

7 DB Schenker Control Tower – Schenker Dedicated Services, ESAB
sändningar i dedikerat transportnätverk ESAB är världsledande inom svetsning och skärning. Företaget har europeiska produktionsenheter i Sverige, Polen, Tjeckien, Italien, Ungern, Tyskland och Bulgarien. Control Tower Styr en stor del av kundens landtransporter inom Europa, i ett helt dedikerat transportnätverk. Ansvarar för distributionen från produktionsenheterna till regionala lager och slutkunder i Europa. Helt integrerad verksamhet med dedikerade IT-system. En kontaktyta för samtliga ärenden. Schenker AB, 05/06/2009 7 7

8 Gräsklippare åker kombitransport
DB Schenker Control Tower – Schenker Land, Global Garden Products (GGP) Gräsklippare åker kombitransport GGP – Europas ledande tillverkare av gräsklippare (Stiga, Belos, Castengarden, Alpina, Mountfield). Control Tower Leveransbevakning av komponenter, färdig-produkter och reservdelar inom Europa. Kvalitetssäkring av flödet av komponenter från leverantör till produktion vid GGPs anläggning i Tranås. Övervakning av lossning av järnvägsvagnar, ankomstkontroll. Lagerhållning. Utleveranser av reservdelar till hela världen. Koordinering av crosstrade-sändningar mellan länder. Kvalitetsmätning av leveranssäkerhet. KPI-rapportering Schenker AB, 05/06/2009 8 8

9 DB Schenker Control Tower – Schenker Land/Coldsped, Arla Food
Kundunikt bokningssystem Arla Foods Europas största kooperativa mejeriföretag, ägs av cirka mjölkbönder i Sverige och Danmark. Control Tower Bokar och styr transporterna mellan Arlas egna anläggningar i Alingsås, Göteborg, Götene, Jönköping, Linköping, Skövde, Stockholm och Örebro. Administrerar i ett separat bokningssystem, speciellt framtaget för Arla Foods. Omfattande crossdocking på terminalen i Göteborg av import, främst från Danmark. Chartertrafik, exklusivt för Arla. Kombitrafik mellan Göteborg och Stockholm. Schenker AB, 05/06/2009 9 9

10 DB Schenker Control Tower – Schenker Logistics,Telenor
Om nätet ligger nere är reservdelarna snabbt på plats Telenor är en av Sveriges ledande helhetsleverantörer av kommunikationstjänster. Control Tower Servicelogistik Totalansvar för lagerhållning och distribution av reservdelar. Höga krav på tillgänglighet och leveransprecision. Strategiskt placerade lagerdepåér runt om i Sverige. Varje komponent unik märkning på individnivå. Returlogistik. Schenker AB, 05/06/2009 10 10

11 DB Schenker Control Tower – Schenker Rail
Tåget ställer andra krav på transportlösningar Kunden har tillverkning i Östeuropa (Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern) och transporterar gods på järnväg till sina marknader i Skandinavien och på kontinenten. Control Tower Transportplanering vecka för vecka. Koordinering av vagnar för lastning. Höga krav på leveranssäkerhet och leverans-kvalitet. Avisering av mottagaren före ankomst. Uppföljning och statistik. Kombinerar järnvägens miljöfördelar med bilens flexibilitet. Schenker AB, 05/06/2009 11 11

12 Klossbeskrivning – Operativ, Taktisk och Strategisk nivå
Operativ nivå Taktisk nivå Strategisk nivå

13 Transportbokning Operativ nivå – utförande och uppföljning
Olika enheter, helt beroende på vad som är överenskommet, (produktionsenheter, lager, kundens leverantörer och kundens kund) kan göra sina transportbokningar till ett Control Tower. Kunden har en kontaktyta för alla bokningar och transportslag

14 Trafikplanering Operativ nivå – utförande och uppföljning
Efter att bokningar tagits emot sköter Control Tower all planering. Det kan omfatta allt ifrån paket/styckegods i vårt nätverk till direktbilar. Planläggningen kan gälla ledtider utifrån givna avgångs- och/eller ankomsttider, crossdocking-verksamhet på terminaler, att planera för kringtjänster eller restriktioner kopplat till transporten.

15 Transportstyrning Operativ nivå – utförande och uppföljning
Logistik är till stor del att koordinera ett antal aktiviteter som utförs av olika aktörer. Nyckeln i den operativa driften är att ha tillförlitliga processer och god styrning. Vårt Control Tower har direktkontakten med samtliga parter t.ex. åkerier, rederier, järnvägsoperatörer och flygbolag för att säkerställa och följa upp den dagliga driften.

16 Transportansvar Operativ nivå – utförande och uppföljning
Vi är den sammanhållande länken och tar totalansvar för alla transporter (oavsett om det är bil, järnväg, sjö eller flygtransporter). Vi tillgodoser att överenskommen kapacitet finns, säkerställer att transporterna följer fastställda tider, genom att samtliga aktörer i logistikkedjan integreras.

17 Leveransbevakning Operativ nivå – utförande och uppföljning
Oberoende av vart i världen, vilket transportslag eller vilken leverantör, så har Control Tower kontroll över var sändningarna befinner sig och genom en och samma kontakt kan vår kund få hjälp med sina frågor. Givetvis kan man också följa godsets väg på vår trackingtjänst på webben.

18 Informationsansvar Operativ nivå – utförande och uppföljning
Integration av informationsutbytet är kärnan i vår verksamhet. All information är tillgänglig för Control Tower där informationen behandlas och skickas vidare till berörda leverantörer och aktörer i kedjan. Som kund behöver man bara kommunicera med en part, men informationen når alla inblandade.

19 Crosstrade Operativ nivå – utförande och uppföljning
Crosstrade handlar om kundens varuflöden mellan olika länder och med olika transportsätt. Även om produkten/transporten fysiskt inte berör Sverige, planeras och organiseras den från Control Tower. En viktig funktion är att vara kundens stöd i att ta fram olika transportalternativ och planera leveranserna tillsammans med kunden.

20 Fraktadministration Operativ nivå – utförande och uppföljning
Vi tar hand om all administration runt logistiken. Control Tower kan förenkla och minimera hanteringen av fakturor både våra leverantörsfakturor och fakturor mot slutkund, exempelvis skapa samlingsfakturor. Det betyder minskad administration och en tydlig bild av logistikkostnaden.

21 Crossdocking Operativ nivå – utförande och uppföljning
I ett distributionssystem kan en crossdocking-lösning vara ett bra alternativ. En samlad leverans går in till ett lager/terminal där en split sker av huvudleveransen. Där sorteras denna upp till enskilda kundunika sändningar för distribution till slutkund. Slutleveransen kan bestå av en konsoliderad leverans från flera leverantörer till en och samma mottagare.

22 Returlogistik Operativ nivå – utförande och uppföljning
Behov av att returnera produkter för utbyte eller reparation kan utgöra en del av logistiklösningen. Control Tower administrerar och planerar dessa transporter och utför dokumentation till uppdraget. Dessutom gör vi returbevakning och avvikelserapportering om produkten inte återkommer i planerad tid.

23 Reklamationer Operativ nivå – utförande och uppföljning
Vi kan tar hand om gods-sökning och sköter reklamationshanteringen oavsett transportslag och transportör. Genom ett ärendehanteringssystem kan vi göra uppföljning, analysera och göra förebyggande åtgärder.

24 Tullhanterig Operativ nivå – utförande och uppföljning
Control Tower tar hand om tulladministrationen kopplat till transporterna. Här ingår allt från framtagning av rutiner för förenklad administration till framställning av olika dokument för import, export, reexport samt intrastat-rapportering. Våra IT-system är kopplade till TDS.

25 Lageradministration Operativ nivå – utförande och uppföljning
Koordination och uppföljning av lagerverksamheten – allt från lagerstyrning till den operativa driften med produktinformation, ordermottagning, saldoförfrågningar och inventering. Genom integrerade EDI-lösningar sköts också beställning av produkter från kundens leverantörer och hantering av kundens leverantörsfakturor.

26 Avisering Operativ nivå – utförande och uppföljning
Control Tower sköter avisering till mottagaren, exempelvis tidpunkt för leverans eller när det behövs förbokningar av särskild utrustning vid lossningsplatsen.

27 Avisering Taktisk nivå – utvärdering och genomförande
Vi har ett väl utvecklat arbetssätt att följa upp alla händelser i logistik-kedjan. KPI/nyckeltal som är en naturlig del i vårt arbete, ligger till grund för såväl utveckling som förbättringsarbete. Mätetalen kan gälla t ex produktivitet, leveransprecision, reklamationer, miljöpåverkan och utfall av genomförda utvecklingsprojekt.

28 Transportadministration Taktisk nivå – utvärdering och genomförande
Logistiklösningar kräver ständiga förbättringar och förändringar av de administrativa processerna. Vårt Control Tower är med och tar fram de nya rutiner och verktyg som behövs för att ha en så rationell och enkel administration som möjligt och ser till att arbetssättet implementeras hos såväl våra kunder och leverantörer.

29 Inköp Taktisk nivå – utvärdering och genomförande
Grunden för vår verksamhet är en kostnadseffektiv logistiklösning som baseras på tillförlitliga processer. En viktig del i arbetet är att välja ut rätt transportsätt och transportleverantör. Vi utför allt från offertförfrågningar, analyser och utvärderingar, nominerar leverantörer, kvalitetssäkrar samarbetet och tecknar leverantörsavtal. Avtalen kan vara direktavtal alternativt 3-partsavtal.

30 Leverantörsrelationer /IT Taktisk nivå – utvärdering och genomförande
Vi har ett antal väl utvecklade IT-plattformar och kan kommunicera med de flesta aktörerna på marknaden. När kundlösningarna är transportintensiva och komplexa, har vi ofta en drivande roll i utvecklingen av IT-tjänster kopplat till logistiken.

31 Logistik / transportsystem Taktisk nivå – utvärdering och genomförande
Ett Control Tower har ofta en viktig roll i den återkommande översynen av logistik/ transportsystemen. Denna är nödvändig p g a att förutsättningarna kontinuerligt förändras. Det kan t ex bero på förändringar av lokaliseringen av leverantör och kunder eller större volymförändringar.

32 Outsourcing Strategisk nivå – utveckla, definiera, integrera
Ur ett strategiskt perspektiv är det viktigt att definiera, analysera och besluta var gränssnitten mellan parterna ska ligga. Målet är att nå bästa effektivitet och kostnad. Det kan innebära att hela eller delar av kundens funktioner utförs av logistikleverantören. Ett exempel kan vara att hela speditionsavdelningen överförs till Control Tower.

33 Utveckling affärsmodell Strategisk nivå – utveckla, definiera, integrera
Ett Control Tower är spindeln i nätet i den operativa driften. På den strategiska nivån är vi genom vår unika affärsmodell den enda affärs-parten som kunden behöver inom logistikområdet. D v s kunden har en logistikpartner – men tillgång till alla logistiklösningar och leverantörsalternativ på marknaden.

34 Resultatuppföljning Strategisk nivå – utveckla, definiera, integrera
Genom att vara den sammanhållande affärsparten med tillhörande Control Tower, har vi en god uppföljning av verksamheten för respektive kund. Uppföljningen görs i olika KPI:er och nyckeltal för att kontinuerligt följa upp och utveckla oss tillsammans med våra kunder. Detta blir basen för strategiska beslut.

35 Utveckling / logistikstruktur Strategisk nivå – utveckla, definiera, integrera
Vår styrka som den sammanhållande logistikpartnern är att vi tar en aktiv roll i det strategiska förändringsarbetet av logistiken. Förutom förbättringar på taktisk/operativ nivå, tar vi även fram helt nya lösningar för att hjälpa våra kunder att utveckla och erbjuda kostnadseffektiva logistiklösningar. Arbetet görs ofta i en strategisk grupp med representanter från kunden och vår egen ledningsgrupp.

36


Ladda ner ppt "DB SCHENKER Control Tower"

Liknande presentationer


Google-annonser