Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning för Tävlingsjury

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning för Tävlingsjury"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning för Tävlingsjury
Tävlingsregler och Tävlingsanvisningar Vad en jury bör känna till samt hur en jury bör agera vid praktiskt utövande av sin uppgift mm Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

2 Utbildning för Tävlingsjury
Mål för utbildningen. Övergripande mål: Att med god säkerhet och trygghet kunna leda och/eller medverka i en jury på orienteringstävlingar . Delmål:  Känna till bakgrunden för Tävlingsregelverket  känna till bakgrunden för Motions- och Tävlings- samt klassindelning  Varför det ska finnas jury  Juryns uppgifter  Viktiga regler (TR) och Anvisningar (TA) som styr juryns uppgifter.  Känna till ”Vägledande beslut”  Tillämpa reglerna och arbeta som jury i ett/flera ”spelade” händelseförlopp.  Kvalitetssäkring och ”Rättvis orientering” ska tydliggöras. Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

3 Utbildning för Tävlingsjury
Reglernas och anvisningarnas syfte - Skapa rättvisa tävlingar - Skapa likvärdiga tävlingar - Verka normerande för tävlingsresultat - Främja säkerheten Förmedla till.... - de tävlande vad som förväntas av dem - arrangören vad de tävlande har rätt att förvänta sig Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

4 Utbildning för Tävlingsjury
Indelning av regler och anvisningar och övrigt. Beslutande instans Definition/innehåll Tävlingsregler Förbundsmötet Reglerar tävlingsidrotten orientering Regler för tävlande Regler för arrangemang • Generella (stor elasticitet) • Paragrafform • Påföljder Tävlingsanvisningar SOFTs styrelse (Kan delegeras) Kompletterar tävlingsreglerna  Föreskrifter (ska)  Starka rekommendationer (bör) Tävlingsanvisningar för distriktsförbund Distriktsförbund Gemensamma föreskrifter inom distriktet Värt att Veta…. (Handbok) Bakgrund o Historik Kommentarer Vägledande beslut Kansliet Regelgruppen ”Goda exempel”. Råd, tips, erfarenheter För ökad förståelse Dokumentation, ”Prejudikat” Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

5 Utbildning för Tävlingsjury
Kort sammanfattning, urval av debatterade av frågor som diskuterats Orientering är av tradition självvald väg i okänd terräng. Den tävlande ska därför under tävlingsmomentet genomföra orienteringen självständigt. (Portalparagraf) Här har vi lagt till av tradition samt understryker att andra meningen är en anpassning till IOFs regelverk då det är en direkt översättning. Det är sedan utvecklat i ”TA 603 Tävlande på lika villkor” Tolkning och tillämpning av regelverket kommer att avgöra vad det innebär att ”genomföra orienteringen självständigt”. Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

6 Utbildning för Tävlingsjury
Ett orienteringsarrangemang indelas i tre klassgrupper där deltagarna genomför antingen tävlingsorientering eller motionsorientering. Tävlingsorientering indelas i Tävlingsklasser Motionsorientering indelas i Inskolnings- och utvecklingsklasser Öppna motionsklasser Har i allt väsentligt mottagits positivt – krav på klasser mm har reglerats genom nivåindelningen på arrangemangen där det är betydligt mindre krav på nivå 4-5 Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

7 Utbildning för Tävlingsjury
Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

8 Utbildning för Tävlingsjury
4.1 Kvalitetssäkring Orienteringstävling inom nivåerna 1-4 får arrangeras endast efter medgivande av SOFT eller OF. Regelverkets krav definierar den lägsta nivån för god kvalitet hos ett orienteringsarrangemang. Kvalitetsarbetet ska inriktas mot att förbättra funktionärernas möjligheter att utföra sitt arbete på ett sådant sätt att det medverkar till att uppfylla kvalitetskraven. Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

9 Utbildning för Tävlingsjury
Tävlingsvillkor som i avsevärd grad avviker från de normala ska tydligt anges i tävlings-PM. Notera att förbundsmötet nästan alltid beslutar om förändringar: Nytt fr.o.m. 2013: Vid tävling får skuggning förekomma i klasserna Inskolning, U1 och U2, samt i ÖM1 och ÖM2. Den som genomför skuggning får inte själv senare delta i ungdomsklass, rankingmeriterande klass eller mästerskapsklass. Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

10 Utbildning för Tävlingsjury
Tävlingsjuryns uppgifter För mästerskapstävling och övriga tävlingar inom nivå 1, 2 och 3 ska en jury utses med uppgift att behandla protester. Vid anmälan om regelöverträdelse enligt TR 8.1 ska juryn låta tävlingsledningen fatta ett eget självständigt beslut. Tävlingsjuryns sammansättning Jury ska bestå av minst tre personer. Vid DM-tävling och nationell tävling ska juryn bestå av personer från två icke arrangerande föreningar. Samtliga utses av OF. Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

11 Utbildning för Tävlingsjury
5.2 Kvalitetskontroll Tävlingskontroll och bankontroll är obligatoriska vid alla tävlingar med undantag för tävlingar på nivå 5. TR 6.2 Tävlande på lika villkor TA 603 Tävlande på lika villkor Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

12 Utbildning för Tävlingsjury
Åtgärder vid regelöverträdelser Om överträdelse av allvarligt slag uppdagas efter det att tävlingen avslutats ska anmälan göras till arrangörens OF respektive till SOFT för SM och USM. Sådan anmälan ska vara OF eller SOFT tillhanda senast 7 dagar efter tävlingens avslutande. OF respektive SOFT ska efter utredning snarast meddela beslut i ärendet. Första instans för överklagande är det OF där arrangören hör hemma. OF ska inom 21 dagar efter handlingens mottagande meddela de berörda sitt beslut. Vid SM- eller USM-tävling görs överklagande till SOFT. Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

13 Utbildning för Tävlingsjury
Sammanfattning viktiga Regler och Anvisningar mm - TR 4:13, Tävlingsjury TR 5:16, Störningar och ogiltig tävling. - TR 6 Regler för tävlande. - TR 8 Åtgärder vid regelöverträdelser. - TA 603, Tävlande på lika villkor. - TA 801, Handläggning av protest. Finns ”Vägledande beslut”? Kollas alltid! - Aktuellt Tävlings-PM. - (SmOF ev. utgivna bestämmelser) Känna till (”Dokument om fair play”) numera ”Rättvis orientering” Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

14 Utbildning för Tävlingsjury
Applikatoriskt exempel grunder: Förutsättning: Varje grupp bildar en jury och utser juryns ordförande Typfallen är till viss del verkliga men i allt väsentligt uppdiktade Juryns beslut presenteras skriftligt i ”stolpform” Respektera angivna tider!!! - Ev. diskussioner tar vi efter juryns beslut. Fall 1 A: En upprörd tävlande uppsöker juryns ordfö och säger:…….. Juryns ordfö åtgärd. (Diskutera i gruppen , Tid 2 min) Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

15 Utbildning för Tävlingsjury
Fall 1B Händelseutveckling: Tävlingsledningen har hört Nisse Nilsson och den anmälde Kalle Karlsson. Tävlingsledningen beslutar att diskvalificera Kalle Karlsson enligt TR 6.3 och meddelar detta muntligt till Kalle Karlsson samt meddelar också att nästa instans är tävlingsjuryn dit skriftlig protest kan inlämnas om Kalle inte är nöjd med juryns beslut. En skriftlig protest lämnas omgående till juryns ordförande….. Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

16 Utbildning för Tävlingsjury
Jag Kalle Karlsson, SOK Vrigstad protesterar mot att jag blivit diskvalificerad vid dagens tävling. Mellan kontroll 3 och 4 har jag inte tolkat kartan som att det skulle va tomtmark utan tolkat det som ett grönområde. Dessutom gick det en traj genom området så ska jag diskas så är det många fler som också ska diskas Jag vill ha mitt DM-silver då jag inte har fuskat! Gränseryd den 4 sept. 2011 Kalle Karlsson Uppgift: Diskutera och notera i ”stolpform” juryns åtgärder innan beslut fattas. En av jurymedlemmarna tävlar för SOK Vrigstad, men i annan klass. Tid: 5 min Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

17 Utbildning för Tävlingsjury
Frågor/dialog med: Kalle Karlsson? Tävlingsledaren och eller banläggaren? Någon mer som ni vill prata med? Annan åtgärd? Uppgift: Utforma juryns beslut skriftligt (Stolpform) Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

18 Utbildning för Tävlingsjury
Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

19 Utbildning för Tävlingsjury
Utdrag TA 505 Kartnormen Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

20 Utbildning för Tävlingsjury
Att diskutera och fatta beslut: - Deltagare i ÖM springer genom trädgård och tjänar 200 m. Fotograferas av kontrollkontrollant med mobilkamera. - Tävlande i D14 springer i mål på DM utan ”strumpor” och nummerlapp. Tävlande i H45 har tagit kartan 15 sekunder för tidigt och studerat banan. Avbröt inte förfarandet vid påpekande från startkontrollant GPS problematiken (GPS spår genom förbjudna områden) En H12 löpare väljer att tävla i H14. Vid målgång upptäcker han att han tagit fel karta (H12). Vill ha loppet godkänt i H12 klassen Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

21 Har vi nått målen? Mål för utbildningen. Övergripande mål:
Att med god säkerhet och trygghet kunna leda och/eller medverka i en jury på orienteringstävlingar . Delmål:  Känna till bakgrunden för Tävlingsregelverket  känna till bakgrunden för Motions- och Tävlings- samt klassindelning  Varför det ska finnas jury  Juryns uppgifter  Viktiga regler (TR) och Anvisningar (TA) som styr juryns uppgifter.  Tillämpa reglerna och arbeta som jury i ett/flera ”spelade” händelseförlopp.  Kvalitetssäkring och ”Rättvis orientering” ska tydliggöras. Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

22 Vad omfattar begreppet ”rättsäkerhet”?
Här är några exempel, rätt eller fel. Välj själv och motivera! Att det inträffade utreds neutralt och objektivt Att den som faktiskt begått ett fel … Utreds och döms med stöd i rätt lagrum Döms med stöd i det lagrum (paragraf) som ger lindrigaste påföljd Att, då det inte finns något lämpligt lagrum, hittar på ett eget Att tävlingsledning och jury diskuterar fram en ”acceptabel” lösning Att den dömande instansen är fulltalig vid behandlingen och beslutet Att, då ”OF beslutar”, det är tillräckligt att ordföranden och kanslisten gör upp om saken per telefon Att tävlingsledningen, då rykten om fusk börjar cirkulera, ”ligger lågt” och hoppas att det inte kommer någon anmälan Att OF ”skyddar” distriktets egna arrangörer Att det vid stora arrangemang kan uppstå ekonomiskt betingade regeltolkningar till arrangörens fördel

23 SOFT:s Regelverk 2011 Roland Nilsson Projektledare
SOFT:s Regelprojekt, 2010

24 SOFT:s Regelverk 2011 Tävlande ska vid start ha heltäckande klädsel med undantag av huvud, hals och armar. Vid distansen sprint får arrangören tillåta annan klädsel. Denna regel har diskuterats utifrån möjlighet att lätta på kravet och skriva bör. Ingen förändring är föreslagen då vi bedömer att det krävs utredning där medicinsk expertis medverkar. Förslag om detta finns i beslutsunderlaget Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

25 SOFT:s Regelverk 2011 Roland Nilsson Projektledare
Kapitel 5: Tekniska regler för tävlingar TA 501 Teknisk anvisning för tävling Omarbetad TA 502 Teknisk anvisning för tävling inom nivå 1 och 2 TA 503 Banläggning Justerad TA 504 Terrängbeskrivning TA 505 Kartnormen TA 506 Teknisk anvisning för sprinttävlingar (Inklusive Sprintnormen) TA 507 Kontrollbeskrivning TA 508 Stämplingssystem Ta 509 Anvisning för Veteranmästerskap Ny Kapitel 6: Regler för tävlande TA 601 Anvisning för rankade TA 602 Anvisning för deltagande i sprinttävling TA 603 Tävlande på lika villkor TA 604 Antidoping TA 605 Anvisning om tekniska hjälpmedel Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010

26 SOFT:s Regelverk 2011 Kapitel 7: Regler för funktionärer - Behövs anvisning? Kapitel 8: Åtgärder vid regelöverträdelser TA 801 Handläggning av protest (Ta 802 Påföljder) Ny Ej upprättad Kapitel 9: Definitioner och förkortningar Kapitel 10: Alfabetiskt sakregister Strategi-, Policy-, Inriktnings- och Övriga dokument Dokument Typ Ant Utmärkelser Övrigt Bestämmelse, tidigare i regelverket Media Strategi Delar överförs från regelverket Marknadsföring Roland Nilsson Projektledare SOFT:s Regelprojekt, 2010


Ladda ner ppt "Utbildning för Tävlingsjury"

Liknande presentationer


Google-annonser