Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTRODUKTION TILL MILJÖARKEOLOGISKA METODER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTRODUKTION TILL MILJÖARKEOLOGISKA METODER"— Presentationens avskrift:

1 INTRODUKTION TILL MILJÖARKEOLOGISKA METODER
Lägga in brochure bilden

2 Miljöarkeologi Studera landskap och landskapsförändringar
Registrera och analysera förändringar orsakade av olika typer av mänsklig (och icke-mänsklig) aktivitet Metoder: främst olika paleoekologiska, markkemiska och markfysikaliska metoder

3 Spår i landskapet periglaciala processer erosion reglering avtorvning
STRATEGRAFISKA ANALYSER Biologiska proxidata & datering

4 Miljöarkeologiska metoder
Markkemiska och markfysikaliska metoder Biologiska proxidata: pollen, insekter, makrofossilt material m.m. 14C-datering

5 Markkemiska och markfysikaliska analyser
Mänskliga aktiviteter orsakar direkt/indirekt olika förändringar i markens fysikaliska och kemiska sammansättning En del förändringar: bevaras i 1000-tals år och kan spåras genom olika analyser

6 Olika parametrar: Fosfathalt (P0) Organisk halt (LOI, %)
Magnetisk susceptibilitet (MS) phosfat bild?

7 Denna fosfor kan spåras och mätas genom: fosfatanalys
Finns i alla levande organismer: växter, djur, människor Nedbrytningsprocess – marklevande organismer: Frigör fosfatjoner (PO4) Fosfatjoner binds till olika markpartiklar Denna fosfor kan spåras och mätas genom: fosfatanalys

8 Organisk halt Markens organiska halt är – i likhet med fosfathalten – kopplad till nedbrytning av olika organismer Ackumulation av stora mängder organiskt material: markens organiska halt – högre Specifika förhållanden: nedbrytningen blir ofullständig – bevarande av organiskt material

9 Analyser av organisk halt och fosfathalt kan användas för att:
Spåra tidigare aktiviteter som orsakat ackumulation av olika typer av organiskt material: T. ex gödslade åkrar avfallsgropar boplatsytor

10 Magnetisk susceptibilitet
Ett mått på jordens förmåga att bli magnetiskt Beroende av markens innehåll av järn (järnoxider) Upphettning ökar magnetiserbarheten pga att järnoxiderna i marken då förändras (oxidation)

11 Detta innebär att avvikande magnetisk susceptibilitet bland annat kan mätas i områden:
Där man eldat: t. ex eldstäder vid boplatser Där man hållit på med järnhantering: järn lagras i marken

12 Markkemiska undersökningar i olika skala kan användas för att studera olika företeelser:
Prospektering: Markanvändningsanalys: Gles provtagning över en större yta Vanligtvis endast två parametrar (MS, P0) Syfte: spåra mänskliga aktiviteter (arkeologiska förundersökningar) Mer detaljerad provtagning: tätare, inom mindre ytor Flera parametrar (MS, LOI, P0, Ptot) Syfte: studera markanvändning mer detaljerat (t. ex inom en boplatsyta)

13 Prospektering och ytkartering:
Ingen kronologisk urskiljning mellan olika aktiviteter Ger istället en sammanlagd bild av alla de olika aktiviteter som skett i ett område

14 Biologiska proxidata Pollen Insekter Makrofossilt växtmaterial m.m
Var en har olika för/nackdelar - som komplementerar varann...

15 Pollenanalys Växter har under alla tider producerat pollen – vilket deponerats på mark och i vatten Pollenkornets yttervägg: motståndskraftigt Bevaring i gynnsamma miljöer – låg nedbrytningshastighet Endast spåra pollinerande växter (ej t ex renlav, som kan ha använts till renbete)

16 Växterna avger pollen under blomningsperioden:
Spridning på olika sätt: vinden, djur, rinnande vatten Tolkning av fossila pollenarkiv kan vara svårt på grund av att: Det finns olika transportvägar för pollen Pollenproduktionen varierar mellan olika arter Skillnader i motståndskraft - mellan olika arter

17 Pollenkällor MÄNNISKOR “Pollenregn” Bottensediment omblandning

18 Insekternas respons till mänsklig påverkan

19 Proxikällor k . B o s a t A v e r Pollenmängd T i d D j u p P r o v
Träd Gräs Busk/ört Kol Mineral. Näring

20 14C-analys (datering) En av de vanligaste metoderna inom arkeologi för åldersbestämning Baseras på mätningar av aktiviteten hos den radioaktiva kolisotopen, 14C

21 Kolets kretslopp Kol cirkulerar i ett ständigt kretslopp mellan jorden, organismer, atmosfären och haven gör om?

22 Beräkning av 14C-ålder När organismerna dör – upphör upptagningen av 14C – istället sönderfall Halveringstiden för 14C  år Mängden 14C/ 12C: kan användas för att beräkna den tid som gått sedan organismen dött  14C-ålder

23 Kalibrering Problem: halten 14C i atmosfären varierar
Därför: beräknade 14C-år  kalenderår En justering krävs för att omvandla 14C-år till kalenderår Kalibreringskurvor bygger på dateringar av årsringar från träd av känd ålder

24 Kalibreringskurva (från datorprogrammet Oxcal)

25 Tolkning & rekonstruktion
Multiproxianalyser pollen insekter geomorfologi makrofossil geologi multiproxi-analys historiska källor markkemi datering Tolkning & rekonstruktion


Ladda ner ppt "INTRODUKTION TILL MILJÖARKEOLOGISKA METODER"

Liknande presentationer


Google-annonser