Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digital IUP i skolan, implementeringsplan för unikum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digital IUP i skolan, implementeringsplan för unikum"— Presentationens avskrift:

1 Digital IUP i skolan, implementeringsplan för unikum
SAMORDNARE MARIKA DELVRET

2 UPPDRAGET Från KF till BUN: ”Uddevalla ska använda ny teknik för att ge medborgarna större påverkansmöjligheter” Från BoU (Nina) till grund-/grundsärskolorna: ”Som ett led i utveckla arbetet med skolans individuella utvecklingsplaner och för att möta Skolverkets kritik angående dessa, samt KF:s uppdrag till BUN och vidare till BoU, ska nya försök med digital IUP genomföras under läsåret Beslut om införande fattas under våren 2009, baserat på erfarenheter från försöken. Beslut har tagits om att anlita företaget Unikum för försöken.” Från Skolverket: Inspektionen visar att dessa [IUP] bör utvecklas vidare vad beträffar innehåll och kvalitet. Speciellt gäller detta kopplingen mot nationella mål. Inspektörerna vill också framhålla vikten av att de hålls aktuella för eleverna i det dagliga skolarbetet. (ur Skolverkets kommunrapport beslut ) SAMORDNARE MARIKA DELVRET

3 PILOTUTVÄRDERINGEN Vad är största vinsten med unikum?
”Alla är väl förberedda inför samtalet man kan lägga större fokus på att titta framåt på nya utvecklingsmål” ”Tydliggör målen både för eleven och föräldrarna ” ”Alla är förberedda inför samtalen. Alla tänker mål på ett annat sätt. Alla blir mer involverade i arbetet och vi har automatiskt börjat tänka på nya sätt och utveckla vårt arbete” ”Att lärare och elev blir mera medvetna om målen. Att ha ett redskap att följa upp mål och att bestämma nya Kommunikation med andra undervisande lärare runt klassen” ”elevernas och föräldrarnas delaktighet i processen. Jag har aldrig känt mig så förberedd inför ett IUP-möte och de samtal jag haft har varit mer givande än tidigare” ”att allt finns tillgängligt hela tiden för alla parter” SAMORDNARE MARIKA DELVRET

4 GRUNDSKOLECHEFEN OCH BUN:S UPPGIFT
Grundskolechefen/Skolutvecklare Förhandla avtal med unikum, man prenumererar per år. Beslut om unikum efter samverkan tisdagen 31 mars 2009. Vika fortbildningsdagar med mål och bedömning för utvecklande av IUP:skrivandet bland personalen, möte 12 maj 13:00 med mål och bedömningsgruppen, utvecklingschefen och unikumsamordnaren Ge piloterna fortbildning på pilotträffar med unikumsamordnaren Ge Rektorerna tid att sätta sig in i unikum, mål och bedömningsarbetet Redovisa hur det fortlöpande arbetet med implementeringen går för politikerna i BUN BUN Följa och ekonomiskt stödja arbetet med att ge medborgarna större påverkansmöjligheter via unikum SAMORDNARE MARIKA DELVRET

5 REKTORS UPPGIFT Finnas synlig i unikum. Tid, att fylla i en presentation och lägga in en bild med support, att få fördjupad bild av unikum finns på rektors workshopen den 21 April 14:00-16:00 Norgårdenskolan fler möten utifrån önskemål är möjligt. Ge tid åt piloterna för att stötta kollegerna med programhantering, pedagogiska tips och föräldrainformation. Löses i dialogen med piloten. Exempel unikum som ansvar, minskad rasttillsyn, nedsättning i tid/tjänst, Individuell fortbildning om 35 timmar, tid för kompensation andra K-dagar etc. Var med och styra utformningen av den skriftliga information och de skriftliga omdömena som ges i utvecklingsplanen se 7 kap. 2 § grundskoleförordningen SAMORDNARE MARIKA DELVRET

6 PILOTERNAS UPPGIFT Att under hösten -09 utöka användandet av digital IUP för ett arbetslag med dess elever Om försök ej genomförts på skolan kommer piloten med Marikas hjälp göra testsamtal med unikum som hjälpmedel i en, alt. fler klasser Att informera, involvera och stötta kollegorna i arbetet, ev. närvara vid föräldramöte för demonstration av unikum Att allt eftersom utvärdera och diskutera erfarenheter med rektor, kolleger och pilotgruppen Handleda kolleger i hanteringen av programmet. SAMORDNARE MARIKA DELVRET

7 UNIKUMSAMORDNARENS UPPGIFT
Ta fram en implementeringsplan Informera löpande om arbetet med implementeringen till grundskolechefen, skolutvecklare och IKT-chefen Fortlöpande fortbildning i programmet för att kunna förmedla nyheter till piloterna. Stödja piloterna på skolorna i deras arbete med utökat användande, föräldrainformation, svara på programfrågor och pedagogiska frågor från piloterna via unikumbloggen, Kontakter och support från unikum angående IUP-mallar, programfrågor el dyl. Nätverka med kommuner som har eller ska implementera unikum Trollhättan, Lerum, Stenungsund… Bjuda in till regelbundna möten en gång i månaden för att diskutera den fortlöpande implementeringen och annat aktuellt. SAMORDNARE MARIKA DELVRET

8 LÄGET PÅ SKOLORNA Inför hösten
Skola pilot testat ansvar/fortsätter med Sommarhemskolan 7-9 Lisbeth Emvin Ja Ja,med båda arbetslag år 7 Kerstin Dahlberg sträng Sommarhemmet F-6 Agnetha Eriksson Ja, med hjälp (arbetslag) Söder F-6 Kristina Ekrroos Ja/alla Ja (kanske övertalig) Lane-Ryr F-6 Marika Johansson Ja, flera  Ja Äsperöd F-6 Ann-Sopfie Ewerlöf Nej Ja, delat med f-3  Äsperöd 7-9, APT 20 maj Tor Lindén  Ja, delat Forshälla F-6 Liselott Backman Ja,delat Ljunskileskolan F-6 Catarina Florén Karin Widegren Ja,delat med: Margartea Almefjord Eriksson Anna Olsson Hogstorp F-6, APT 11 maj Ingela Thorsell Ja ,delat Linda Mellander Bokenäs F-6, APT 7 maj Gunnel Johansson vill ha hjälp återkommer Norgårdenskolan 7-9 Niclas Olsson (ej tillsv) Ja med Tomas M, fullt? Norgården F-6 Marika Delvret Ja alla 4-6, F-3 Herrestad F-6 Anna Kindberg Ja, många intresserade Ramnerödskolan 7-9 Mikaela Nilsson Ja, kanske årskursvis Norrskolan F-6 Leena Håkansson Ja, med nedsättning Dalaberg F-6 Marita Viktorsson ja Ja, delat , hela skolan Kent Matsson, Emma J Hovhult F-6 Anne Söve Syverud Ja, med Susanne Susanne Hollertz Unneröd F-6, APT 23 april Maj-Britt Hansen Ja , annika lindblom, APT 23 april Västerskolan 4-9 Sara Engsfeldt Delat Sandersdalskolan F-5 Louise Otterholm Sandersdal/Särskolan F-6 Eja Nilsson Ja, vidare på särskolan  Östanvind 4-9 APT Emelia Utberg, Martin Eriksson Christina Rörvall-Dahlberg  APT i maj Regina Kristensson Inför hösten Piloterna bjuds in till möte 12 maj 14:30, Norgården för genomgång av förslaget till implementeringsplanen Nya medlemmar tillkommer utifrån önskemål från piloterna själva Datum för utvärderingsmöte under höstterminen bokas. Tisdagen 1 december 14:30

9 IKT-CHEFENS UPPGIFT Säkerhetsfrågor PUL
Samkörning av datasystem för automatisk import av elever, personal, vårdnadshavare. Kommer att ske två tillfällen per år vid terminsstart, tills det sker per automatik SAMORDNARE MARIKA DELVRET

10 TIDSPLAN FÖR IMPLEMENTERING
Läsår 09/10: ett arbetslag per skola igång med testelever/alt försök med IUP-samtal med enstaka testelever där inget är gjort. Läsår 10/11: Alla skolor bör ha minst en hel klass per arbetslag som genomför IUP-samtal. Hälften av alla skolor bör ha hela skolan med i unikum. Läsår 11/12: Alla skolor ska ha minst ett arbetslag som använder unikum vid IUP-samtal. De sista klasserna ska in i unikum. Alla lärare ska ha prövat på att med delar eller helklass genomfört IUP-samtal med unikum. HT 12 Ska samtliga skolor arbeta fullt ut med unikum. UNIKUM 2009/10 20010/11 20011/12 SAMORDNARE MARIKA DELVRET


Ladda ner ppt "Digital IUP i skolan, implementeringsplan för unikum"

Liknande presentationer


Google-annonser