Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inför valet 2014 Rapport från SPFs Seniorpanel 21 oktober – 1 november 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inför valet 2014 Rapport från SPFs Seniorpanel 21 oktober – 1 november 2013."— Presentationens avskrift:

1 Inför valet 2014 Rapport från SPFs Seniorpanel 21 oktober – 1 november 2013

2 Fakta om undersökningen •Undersökningen pågick mellan 21 oktober och 1 november 2013. •Utskicket gjordes till 7 566 medlemmar i SPF:s medlemspanel. •Totalt fullföljde 2 076 personer undersökningen. •Svarsfrekvensen var 27,44 procent. •Ålder på de svarande: 60-65 år - 2 procent, 66-70 år - 45 procent, 71-75 år - 37 procent, äldre än 75 år – 16 procent •Könsfördelning: Kvinnor 50 procent, män 50 procent

3 Vilka frågor tycker du är viktigast i valet? Rangordning 1, 2 och 3, där 1 är viktigast och 3 är tredje viktigast.

4 1.Vilka frågor tycker du är viktigast i valet? Välj de tre frågor du tycker är viktigast genom att markera 1-3, där 1=viktigast. Redovisning topp sex: Sjukvård är den enskilt viktigaste frågan, men äldreomsorg valdes flest gånger totalt.

5 1. Vilka frågor tycker du är viktigast i valet? Redovisning svar, samtliga alternativ: FrågaFörstahandsvalTotalt antal val (1, 2 eller 3) 1.Sjukvård17%43% 2.Skola/utbildning14%35% 3.Äldreomsorg12%44% 4.Pensioner9%23% 5.Sysselsättning8%22% 6.Landets ekonomi9%20% 7.Skatter4%10% 8.Lag och ordning3%9% 9.Miljö2,5%8% 10.Invandring/integration2%8% 11.Bostäder2%8% 12.Egen ekonomi2%7% 13.Barnomsorg2%6% 14.Sociala frågor1,5%6% 15.Företagens villkor1,5%6% 16.Sjukförsäkringsfrågor2%6% 17.Energipolitik1,5%6% 18.Försvaret1%6% 19.Regionalpolitik1,5%5% 20.Etikfrågor1%5% 21.Jämställdhet1%5% 22.Familjepolitik1%4% 23.Utrikespolitik1%4% 24.EU-frågor0,5%4% Sjukvård, skola/utbildning och äldreomsorg är de tre klart viktigaste frågorna. Mellan landets ekonomi på plats 6 är det ett rejält hopp till skatter på plats 7.

6 Påståenden 1=instämmer helt, 5=instämmer inte alls.

7 Skatt på arbete och på pension bör vara lika, det vill säga den högre så kallade pensionärsskatten bör avskaffas. Ange på en skala mellan 1-5, där 1=instämmer helt och 5=instämmer inte alls. Drygt 8 av 10 instämmer helt i påståendet om att den så kallade pensionärsskatten bör avskaffas.

8 Pensionsåldern bör höjas. Ange på en skala mellan 1-5, där 1=instämmer helt och 5=instämmer inte alls. 36 procent är negativa till en höjning av pensionsåldern. De yngre grupperna, 60-65 och 66-70, år är något mer negativa till en höjning av pensionsåldern än de äldre. Män är generellt något mer positiva än kvinnor till en höjning av pensionsåldern. 39 procent svarar vet ej eller varken eller.

9 Äldre bör ha rätt att arbeta kvar så länge de vill på arbetsmarknaden. Ange på en skala mellan 1-5, där 1=instämmer helt och 5=instämmer inte alls. 58 procent är positivt inställda till att äldre bör ha rätt att arbeta kvar så länge de vill på arbetsmarknaden. Få är negativt inställda till påståendet, men 1 av 4 svarar vet ej eller varken eller.

10 Den så kallade bromsen i pensionssystemet ska tas bort – pensionen ska inte kunna sänkas eller begränsas per automatik. Ange på en skala mellan 1-5, där 1=instämmer helt och 5=instämmer inte alls. 79 procent är positivt inställda till att ta bort bromsen i pensionssystemet. 84 procent av kvinnorna och 75 procent av männen instämmer i påståendet om att bromsen i pensionssystemet ska tas bort.

11 PPM-systemet bör avvecklas, det vill säga den del av det allmänna pensionssystemet där du själv ansvarar för placering av pensionspengarna. Ange på en skala mellan 1-5, där 1=instämmer helt och 5=instämmer inte alls. 55 procent är positivt inställda till att avveckla PPM-systemet.

12 Privata företag ska få bedriva äldrevård. Ange på en skala mellan 1-5, där 1=instämmer helt och 5=instämmer inte alls. 37 procent är positivt inställda till att privata företag ska få bedriva äldrevård. 35 procent är negativt inställda till att privata företag ska få bedriva äldrevård. Panelen är splittrad i frågan om huruvida privata företag ska få bedriva äldrevård eller ej.

13 Föräldrar bör helt eller delvis kunna överlåta sina föräldradagar och sin föräldrapenning till mor- och farföräldrar som tar hand om barnbarnen. Ange på en skala mellan 1-5, där 1=instämmer helt och 5=instämmer inte alls. 45 procent är positivt inställda till att föräldrar ska kunna överlåta föräldradagar till mor- och farföräldrar. 23 procent är negativt inställda, medan 32 procent svarar vet ej eller varken eller.

14 Det bör bli ett obligatoriskt krav att sjukvården går igenom patienters läkemedelsanvändning minst en gång i kvartalet för att undvika övermedicinering av personer över 65 år. Ange på en skala mellan 1-5, där 1=instämmer helt och 5=instämmer inte alls 70 procent är positivt inställda till att införa obligatorisk genomgång av patienters läkemedelsanvändning minst en gång i kvartalet för personer över 65 år. 59 procent av kvinnorna instämmer helt i påståendet jämfört med männens 46 procent.

15 Ersättning (för exempelvis slitage och förbrukningsvaror) till den som vårdar en anhörig i hemmet ska kunna betalas ut även till de vårdgivare som är pensionärer. Ange på en skala mellan 1-5, där 1=instämmer helt och 5=instämmer inte alls 3 av 4 är positivt inställda till att ersättning till den som vårdar en anhörig i hemmet ska kunna betalas ut även till vårdgivare som är pensionärer.

16 Möjlighet för paneldeltagaren att lämna egna kommentarer •Lägg ned landstingen! Staten ska svara för all sjukvård och göra den jämlik över landet •Stoppa privata vinster i välfärden!!! •Reducerad patientavgift för pensionärer för tandvård •Andelen äldre i riksdagen borde höjas för att bättre motsvara de äldres andel av väljarkåren •Att själv kunna besluta om äldreboende •Bostäder till äldre, friska, som kan lämna sina stora lägenheter, till ett rimligt pris •Gratis kollektivtrafik för pensionärer •Politikernas "gräddfiler" bör tas bort t ex pensionsförmåner innan uppnådd pensionsålder •Allmänt är pensionärernas erfarenhetsbas alldeles för lite utnyttjad •Det är en fruktansvärd diskriminering av den äldre befolkningen som inte är lika kunnig i datoranvändning

17 Sammanfattning. •Av de viktigaste frågorna i valet anges sjukvård som förstahandsval av 17 procent, och anses därmed vara den enskilt viktigaste frågan. •44 procent anger äldreomsorg som första, andra eller tredje- handsval, och är därmed den fråga som valdes flest gånger totalt. •Sjukvård, äldreomsorg och skola/utbildning är de tre överlägset viktigaste frågorna. •Pensioner, sysselsättning och landets ekonomi placerar sig på plats 4-6 över de viktigaste frågorna. •82 procent instämmer helt i påståendet om att det ska vara samma skatt på arbete och pension, vilket gör påståendet till det panelen är mest överens om.

18 Sammanfattning. •36 procent är negativt inställda till en höjning av pensionsåldern, medan 26 procent är positiva. 39 procent svarar vet ej eller varken eller. De yngre grupperna är mer negativa än de äldre. Kvinnor är något mer negativt inställda än män. •58 procent instämmer i påståendet om att äldre ska ha rätt att arbeta kvar på arbetsmarknaden så länge de vill. 1 av 4 har ingen tydlig åsikt i frågan. •8 av 10 är positiva till att ta bort bromsen i pensionssystemet. Kvinnor är med 84 procent mer positiva till påståendet än män, där motsvarande siffra är 75 procent. •55 procent instämmer i att PPM-systemet bör avvecklas. •Mest skilda åsikten i frågan om privata företag ska få bedriva äldrevård. 37 procent är positiva, 35 procent är negativt inställda.

19 Sammanfattning. •45 procent är positivt inställda till att föräldrar ska kunna överlåta föräldradagar och föräldrapenning till mor- och farföräldrar. 23 procent är negativt inställda, medan 32 procent svarar vet ej eller varken eller. •7 av 10 instämmer i påståendet att det bör bli ett obligatoriskt krav att sjukvården går igenom patienters läkemedelsanvändning minst en gång i kvartalet för att undvika övermedicinering av personer över 65 år. •75 procent ställer sig positiva till påståendet att ersättning till den som vårdar en anhörig i hemmet ska kunna betalas ut även till vårdgivare som är pensionärer.


Ladda ner ppt "Inför valet 2014 Rapport från SPFs Seniorpanel 21 oktober – 1 november 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser