Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Horisontella principer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Horisontella principer"— Presentationens avskrift:

1 Horisontella principer
Europeiska Socialfonden har fyra horisontella principer; jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och hållbar utveckling, som ska genomsyra alla projekt som beviljas stöd. De första tre är obligatoriska medan den fjärde beaktas vid vissa utlysningar. Denna powerpoint-presentation handlar om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering och du kan använda den fritt så länge du anger källan och informerar om att den är framtagen med stöd av Europeiska Socialfonden. Anette Sjödin, Kontigo, har bidragit med en stor del av bakgrundsmaterialet till denna presentation. Förnamn Efternamn, Roll Datum

2 HORISONTELLA PRINCIPER
JÄMSTÄLLDHET TILLGÄNGLIGHET ICKE-DISKRIMINERING

3 Horisontella principer – vad är det?
Socialfondsprogrammet har fyra horisontella principer som ska prägla insatserna som får stöd jämställdhet tillgänglighet icke-diskriminering ekologiskt hållbar utveckling (valbart inom vissa projekt) Bredda kompetensen hos projektdeltagare Säkerställa att vi arbetar inkluderande

4 JÄMSTÄLLDHET

5 Jämlikhet ≠ Jämställdhet
Jämlikhet – alla människors lika värde rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i ett samhälle oavsett bakgrund Jämställdhet – förhållandet mellan kvinnor och män en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna

6 Genussystem Män Isärhållande – Kvinnor och män, kvinnligt respektive manligt hålls isär och ses som varandras motsatser Mannen som norm – Det som är ”manligt” är norm i samhället och överordnat det som är ”kvinnligt” Det män gör ses som mer värdefullt, de har mer makt och tjänar mer Kvinnor Fördjupning: Professor Yvonne Hirdman

7 Vad är kön? Biologiskt kön Juridiskt kön Socialt kön (uttryck)
Tvåkönsnormen Biologiskt kön Juridiskt kön Socialt kön (uttryck) Könsuttryck Mentalt kön (identitet) Könsidentitet Transperson Cisperson cis- (prefix) indikerar att någon eller något är på denna eller samma sida av något, som inte överskrider (wiktonary.org, ) Cisperson – när man känner att ens kön stämmer överens med vad andra förväntar sig Cis- och trans inte enda motsatserna. Finns det fler, t.ex. född i fel kön.

8 Klicka på bilden för att öppna YouTube-klipp i webbläsaren.
What does it mean to do something ”Like a girl”? Reklamfilm från företaget Always.

9 Klicka på bilden för att öppna YouTube-klipp i webbläsaren.
A Class That Turned Around Kids' Assumptions of Gender Roles!

10 Föreställningar om kön
Föreställningar om manligt och kvinnligt Värdering av manligt och kvinnligt Olika bemötande Olika resurser Påverkar självbild, utbildningsval, yrkesval… Exempel: arbetslösa med funktionsnedsättning Män arbetsanpassning Kvinnor förtidspensionering Män åtgärder kopplade till anställning (lönesubventioner) Kvinnor åtgärder kopplade till träning (aktivitetsstöd) Och i skolan…? Diskussionsfrågor: - Hur motverkar vi könsstereotypa yrkes- och studieval? - Hur bemöter vi flickor resp. pojkar, är det någon skillnad i förväntningar? - Fundera ut en speciell situation där du nästa gång kan vända på normaliserade begrepp.

11 TILLGÄNGLIGHET

12 Funktionsnedsättning och -hinder
Är kopplat till en person och behöver inte innebära ett hinder för delaktighet Funktionshinder Om miljö och omgivning är otillgänglig uppstår ett funktionshinder Nedre bild: ”Vi måste tyvärr stanna utanför!” Bildkälla: Pixabay, Creative Commons

13 Tillgänglighet Tillgänglig verksamhet
Hur organiserar vi arbetet genom styrdokument, policys, planer, rekrytering och kompetensutveckling? Tillgänglig information och kommunikation Kan alla förstå och delta i diskussioner? Utformar vi information som alla kan tillgodogöra sig? Tillgängliga lokaler Tillgängliga lokaler utestänger ingen. Glöm inte hörslinga! Arbetsplatser, praktikplatser, konferenslokaler och andra mötesplatser är utformade så att alla kan ta sig fram och delta.

14 Tillgänglighet i praktiken
Respektfullt bemötande Mötesformer Språk och tilltal Delaktighet Rådgivning Informationskanaler En god pedagogisk förmåga hos utbildaren – bra för alla! God fysisk miljö – bra för alla! Bra ljus- och ljudmiljö Hörslinga Alla ska kunna komma in i lokalen Konkret stöd: Myndigheten för delaktighet bland annat ”Checklista för tillgängliga möten och konferenser”. Kompetens Rekrytering Ljud & ljus m.m.

15 Nödvändigt för några – bra för alla
”När vi började med att strukturera våra möten, och kort sammanfatta vad vi bestämt – både muntligt och skriftligt – blev mötena bättre för alla.” Diskussionsfrågor: - Ge exempel på när det som är bra för elever med speciella behov också gagnar hela klassen! - Hur kan vi göra information tillgänglig för alla (elever, föräldrar, kollegor) så att alla har samma möjlighet att ta till sig den? Vera hade en bra kommentar från ett klassrum! Två parallella spår Gör det så bra som möjligt för så många som möjligt Utveckla stöd och hjälpmedel till dem med särskilda behov Förhållningssätt Se människors potential och förmåga – och undanröj hindren Svårt att komma ihåg saker (minne) Svårt att ta initiativ till vardagliga aktiviteter (initiativ) Svårt att passa tider, att påbörja/avsluta i tid (tidsuppfattning) Svårt med ordning och reda (struktur) Svårt med avslappning och ro, sömnstörningar (stress) Svårt att vara delaktig i samhället (isolering) Läs mer: ”Mötesstöd för förbättrad tillgänglighet” från ESF-projektet Consensio  sök på namnet

16 ICKE-DISKRIMINERING

17 Vad är diskriminering enligt lagen?
Diskrimineringsgrunderna (DiskL) Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Diskriminering – missgynnande eller kränkning som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskussionsfrågor: - Om det inte är diskriminerande enligt lagen kan det ändå vara missgynnande eller kränkande? (Förbättra/Utveckla frågan!) Kön Begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. Könsöverskridande identitet eller uttryck Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte definierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel (eller på annat) sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Begreppet omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön, till exempel genom kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr. Diskrimineringsgrunden avser vad som ofta brukar kallas transpersoner. Det är ett paraplybegrepp för människor som bryter mot samhällets normer för könsidentitet och könsuttryck. Även en person som identifierar sig som transsexuell men inte tänker ändra sin könstillhörighet omfattas av denna grund och därmed av skyddet mot diskriminering. Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering gäller för personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Ofta använder DO istället begreppen könsidentitet eller könsuttryck. Det beror på att DO anser att lagens begrepp ("könsöverskridande") riskerar att befästa en bild av vissa personer som avvikare i ett samhälle där det finns starka normer och föreställningar om kön. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer har samma nationstillhörighet, som till exempel finländare, polacker eller svenskar. Etniskt ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster. Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av de nationella minoriteterna såsom samer och romer. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering. Religion eller annan trosuppfattning Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism. Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion omfattas inte av diskrimineringslagens skydd. Funktionsnedsättning Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Tillfälliga begränsningar av en persons funktionsförmåga är inte en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening. Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. En funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel och synskador med mera. Sexuell läggning Lagen definierar sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell och bisexuell läggning. Ålder Ålder innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder omfattas av lagens skydd mot diskriminering

18 Icke-diskriminering - lika möjligheter
Två begrepp som används: Lika möjligheter Icke-diskriminering Betyder begreppen samma sak? Diskussionsfrågor: - Hur väl känner vi till skolans likabehandlingsplan? - Kan vi förbättra genomförande och uppföljning av planen ytterligare? Hur i så fall? Vem ansvarar för att ta frågan vidare? Vad är skillnaden mellan icke-diskriminering och lika möjligheter? Diskriminering kan handla om att bli orättvist bedömd, trakasserad, misstänkliggjord, nonchalerad, nekad resurser, service, arbete eller tillträde, eller att inte få sin religion respekterad. Lika möjligheter handlar om det främjande arbetet. Det finns således inte en tydlig avgränsning mellan begreppen enligt Socialfondens definition av icke-diskriminering.

19 STRUKTURFÖRÄNDRINGAR

20 Att bygga medvetenhet Framkallnings- process Mobiliserings- process
Förändrings- process Kunskap om genus och jämställdhet Reflektion och självreflektion Egna organisationsstudier Genusobservationer Analys med hjälp av genusteori Reflektion & analys av egna studier Val, strategi, uppdrag Fri-rum – utmana det för givet tagna Mål för ett transformerande jämställdhetsarbete Initiativ till handlingar för förändring i sin organisation Gemensamt kunskapande i nätverk Fördjupad kunskap om genus och jämställdhet

21 Rättighetsperspektiv och strukturförändring
Från offer till rättighetsbärare – två skilda synsätt: Jag gör det här för dig för att jag tycker synd om dig. Jag gör det här tillsammans med dig eftersom du har lika stor rätt till det som jag.

22 Normalt Norm = normalt? Onormalt Avvikande Udda Exotiskt Intressant
Ifrågasatt Normalt Oskrivna regler Idéer om vad som är normalt Syns inte förrän någon bryter mot dem Vi förväntas alla anpassa oss till dem Rörande normer Ett spel om normer och jämlikhet GR Utbildning, Pedagogiskt centrum All information och allt material som behövs till övningen finns via denna länk:

23 Normen är ofta det som inte nämns
Silver Snipers – ett seniorlag som tävlar i e-sport på Dreamhack Silver Snipers - The only senior CS team in the world! For the first time in history a senior CS-team will compete against the premier eSports elite. Gaming is for the elderly and Silver Snipers are on a mission to prove it at Dreamhack 2017. Källa:

24 Diskrimineringsgrunder och normer
Diskrimineringsgrunder enligt lagen Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Religion eller annan trosuppfattning Etnisk tillhörighet Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Åldersnorm Funkisnorm Mansnorm Tvåkönsnorm Heteronorm Vithetsnorm

25 Tack för er uppmärksamhet!
Förnamn Efternamn Kontaktuppgift (e-post, mobil)


Ladda ner ppt "Horisontella principer"

Liknande presentationer


Google-annonser