Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Direktiv för tryckbärande anordningar (PED) AFS 2016:1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Direktiv för tryckbärande anordningar (PED) AFS 2016:1"— Presentationens avskrift:

1 Direktiv för tryckbärande anordningar (PED) AFS 2016:1
Historik: * Rörledningsnormer RN 78, nationella svenska regler * AFS 1999:4 * AFS 2016:1

2 Direktiv för tryckbärande anordningar (PED) AFS 2016:1
Gäller * ekonomiska aktörer konstruktion, tillverkning bedömning av överensstämmelse för tryckbärande anordningar, aggregat om högsta tillåtna tryck överstiger 0,5 bar Anm. AFS 2017:3 gäller för användning av trycksatta anordningar

3 Direktiv för tryckbärande anordningar (PED) AFS 2016:1
1 (2) Gäller inte Pipelines, offshore System i vattenkraftverk Anordningar som omfattas av direktivet för enkla tryckkärl Aerosolbehållare Anordningar, avsedda för fordon Nukleära anordningar Anordningar för utvinning av olja, gas och jordvärme Masugnar med tillbehör Ställdon

4 Direktiv för tryckbärande anordningar (PED) AFS 2016:1
2 (2) Gäller inte Höljen för elektriska högspänningsapparater Båtar, raketer och luftfartyg Ljuddämpare för insug och utlopp Flaskor och burkar för kolsyrade drycker, avsedda för slutkonsument Behållare för transport av drycker vars PS x V < 500 bar x liter och PS < 7 bar Radiatorer och rörledningar i varmvatten-uppvärmningssystem Militär utrustning Anordningar som faller under ADR, RID, IMDG, ICAO

5 Direktiv för tryckbärande anordningar (PED) AFS 2016:1
Omfattar inte anordningar som klassas i högst kategori I och som omfattas av något av nedanstående direktiv: Maskindirektivet Hissdirektivet Lågspänningsdirektivet Direktivet för medicintekniska produkter Direktivet för förbränning av gasformiga bränslen ATEX-direktivet

6 Ekonomiska aktörer Inköp av ventil 8§ Kategori i - IV Bruksanvisning
God teknisk praxis i EES Kategori i - IV Gäller importör och distributör Eget varumärke - Ändring av ventilen Tillverkare Tillverkare inom EES Tillverkare utanför EES Tillverkarens representant i EES Importör i EES Distributör i EES Distributör i EES

7 Tillverkare Fysisk eller juridisk person Tillverkar eller konstruerar
Saluför under eget namn/varumärke

8 Tillverkarens representant
-Fysisk eller juridisk person inom EU Fullmakt från tillverkaren Info, dokumentation och samarbete med nationell myndighet Får då utföra särskilda uppgifter Vad som avses med särskilda uppgifter finns i resp. modul Exempel: Modul A2, tillverkarens representant får CE-märka och utfärda FoÖ

9 Importör En fysisk/juridisk person inom EU som släpper ut tryckbärande anordningar från ett tredje land på EU marknaden. Försäkra sig om att tillverkaren lever upp till alla krav. Ha tillgång till eller försäkra sig om att man kan få tillgång till teknisk dokumentation från tillverkaren. Importören måste märka produkten med sitt namn och adress utöver tillverkarens märkning. Måste arkivera FoÖ i 10 år.

10 Distributör Fysisk/juridisk person i leverantörskedjan, utöver tillverkaren eller importören, som tillhandahåller tryckbärande anordningar på EU marknaden. Kontrollera/notera: Att anordningen är CE märkt Åtföljs av FoÖ mot PED Att det finns bruksanvisning Om märkning med eget namn är distributören tillverkare

11 Direktiv för tryckbärande anordningar (PED) AFS 2016:1
Tekniska krav: Fluider Gaser, vätskor, ångor, suspensioner Indelning i grupper: Grupp 1 - farliga fluider, Armaturföreningens hemsida om klassificering av ämnen Grupp 2 - alla fluider som inte ingår i grupp 1

12 Direktiv för tryckbärande anordningar (PED) AFS 2016:1
Identifiering av diagram Tryckkärl Hetvatten- eller ångpanna Rörledning 2) Gas 1) (Vatten >=110 °C) Vätska (Vatten <110 °C) Fluidgrupp 1 2 Diagram 13) 3 4 5 63) 74) 8 9 1) Gäller även för vätska vars ångtryck vid högsta tillåten temperatur (TS) överstiger det normala atmosfärtrycket med mer än 0,5 bar 2) Tryckbärande tillbehör, t ex ventiler, ingår normalt i rörledning, dock kan vid stor volym kolumnen ”Tryckkärl” vara tillämplig 3) För instabil gas gäller kategori III 4) För temperatur >350oC gäller kategori III

13 Direktiv för tryckbärande anordningar (PED) AFS 2016:1
Rörledningar som avses i 6§ punkt c) ii, andra strecksatsen

14 Direktiv för tryckbärande anordningar (PED) AFS 2016:1
Rörledningar som avses i 6§ punkt c) i. andra strecksatsen. Undantag: Rörsystem som innehåller en fluid vars temperatur överstiger 350 oC och som enligt diagram 7 skulle tillhöra kategori II, skall klassas i kategori III.

15 Direktiv för tryckbärande anordningar (PED) AFS 2016:1
Bedömning av överensstämmelse – val av modul, görs av tillverkaren Kategori I II III IV Modul A A2 D1 E1 B (konstr. typ) + D B (konstr. typ) + F B (prod. typ) + E B (prod, typ ) + C2 H B (prod. typ)+ D B (prod.typ) + F G H1 Bilaga 3 i PED ger en detaljerad beskrivning av kraven i resp modul. Säkerhetsutrustning skall normalt klassas i kategori IV.

16 Direktiv för tryckbärande anordningar (PED) AFS 2016:1
Bruksanvisningar (Instruktioner) Vid leverans Svenska språket Säkerhet vid - montering, idrifttagande, användning, underhåll Risker vid - felaktig användning

17 Direktiv för tryckbärande anordningar (PED) AFS 2016:1
CE-märkning Ingen märkning för anordningar enligt § 8 Kategori I: CE-märke Kategori II-IV: CE-märke med identifikationsnummer för anmält organ

18 Direktiv för tryckbärande anordningar (PED) AFS 2016:1
Märkning och etikettering CE-märke Namn och adress, se ekonomiska aktörer Tillverkningsår Identifikation, t ex tillverkningsnummer, volym eller DN Högsta tillåten temperatur Högsta tillåtet tryck Inställningstryck (om tillämpligt) Effekt (om tillämpligt)

19 EU Försäkran om överensstämmelse
Tryckbärande anordning eller aggregat (produkt-, typ-, parti- eller serienummer). Namn på och adress till tillverkaren och i tillämpliga fall dennes representant. Denna EU-försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. Föremål för försäkran (identifiera den tryckbärande anordningen eller aggregatet så att den eller det kan spåras, vid behov kan bild bifogas. - Beskrivning av den tryckbärande anordningen eller aggregatet. - Det förfarande som tillämpas för att bedöma överensstämmelse. - För aggregat, beskrivning av de tryckbärande anordningar som ingår liksom de förfaranden som tillämpats för att bedöma överensstämmelsen. 5. Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta unionslagstiftningen om harmonisering. 6. Hänvisningar till de relevanta standarder som använts eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överenskommelsen försäkrats. 7. I förekommande fall namn och adress och nummer för det anmälda organet. Intygsnummer 8. Ytterligare information Undertecknat för Ort datum Namn, befattning, namnteckning

20 Direktiv för tryckbärande anordningar (PED) AFS 2016:1
Kommentarer: Tryckbärande anordning som är godkänd får fritt distribueras och installeras inom EES Installationsbesiktning (kontroll) och övrig återkommande besiktning skall ske efter nationella regler, i Sverige AFS 1996:6 Aggregat är dock redan installationsbesiktigade i PED Vid beställning av tryckbärande anordning måste brukaren ange riskkategori alt driftsdata så att riskkategorin kan fastställas Tillverkare är den som - konstruerar och marknadsför inom EES men legotillverkar inom eller utanför EES - bygger ihop ett aggregat och marknadsför det inom EES EU FoÖ skall översättas till svenska. Bruksanvisningen skall vara på svenska.


Ladda ner ppt "Direktiv för tryckbärande anordningar (PED) AFS 2016:1"

Liknande presentationer


Google-annonser