Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIQ Managementmodell i skolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIQ Managementmodell i skolan"— Presentationens avskrift:

1 SIQ Managementmodell i skolan
Så här funkar det!

2 Antal Nuläge Mål Vision Kvalitetsmognad
SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det!

3 Kvalitetsmognad ”I en kvalitetsmogen organisation vet man för vilka man ska skapa värde och har en tydlig bild av deras behov och förväntningar. Man är medveten och har samsyn om hur man arbetar samt vilka resultat som uppnås. Resultaten förbättras kontinuerligt som följd av systematisk utvärdering och förbättring av arbetssätten. Man har förmågan att fortsätta förbättras, anpassas och tillfredsställa kundernas och intressenternas ständiga föränderliga behov.”  SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det!

4 Varför en ledningsmodell?
SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING Varför en ledningsmodell? Identifierar vilka arbetssätt som finns inom områden som är viktiga för att skapa värde och förbättra sina resultat. Skapar en samsyn i organisationen En hjälp för att prioritera förbättringsarbete Gemensamt språk Möjlighet att jämföra sig över tid och med andra organisationer SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det! © SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

5 SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING
Excellencemodell SIQ Managementmodell är en excellencemodell, en modell för hur man leder verksamheten för att nå förbättrade resultat. Finns flera excellencemodeller i världen. Alla excellencemodellerna har vissa gemensamma drag. SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det! © SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

6 Vad är utmärkande för excellencemodeller?
Generella – kan användas av alla typer av organisationer och företag, stora såväl som mindre, i olika branscher. Ledningsfilosofi – baseras på en filosofi om hur ledare leder och styr en verksamhet mot förbättrade resultat. Helhetssyn – omfattar alla delar av en verksamhet och tydliggör de områden som har en påverkan på en organisations resultat. SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det!

7 Vad är utmärkande för excellencemodeller?
Icke-föreskrivande – modellerna är inte kravställande utan ställer frågor om en verksamhets arbetssätt och resultat, vilka utgör de två fundamenten i excellencemodeller. Tre hörnpelare – systematiken stärker en kultur bestående av framgångsfaktorer som blir realiserade genom att arbetssätt utvecklas utifrån kriterierna i strukturen. Tillsammans utgör kulturen, strukturen och systematiken de tre hörnpelarna i excellencemodeller. Utvärderingsmatris – som skapar en dynamik genom utvärdering och förbättring av verksamhetens arbetssätt för att åstadkomma förbättrade resultat. SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det!

8 SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING
Forskningsbaserad Svensk excellencemodell Praktiskt relevant, praktisk validitet Designad utifrån det som kännetecknar ledande organisationer och innehåller de områden som enligt forskning har störst påverkan på resultat. SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det! © SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

9 SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING
SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det! © SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

10 Generell modell innebär generella begrepp
Viktigt att ”översätta” ord och begrepp till de ni Använder Kunder = Vilka är ni till för? Tjänster = Vad är det ni tillhandahåller till de ni är till för? Processer = På vilket sätt skapas det ni tillhandahåller till de ni är till för? Vilka aktiviteter har ni som upprepas över tid? SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det!

11 SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING
Bygger på tre hörnpelare Systematiken Strukturen Kulturen Framgångsfaktorer vägleder beslut och handling för motivation och riktning En modell för vilka frågor vi ställer oss för att kunna se och organisera Ett sätt att ställa frågor som leder till insikt för motivation och riktning SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det! © SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

12 SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING
© SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

13 SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING
Bygger på tre hörnpelare Systematiken Strukturen Kulturen Framgångsfaktorer vägleder beslut och handling för motivation och riktning En modell för vilka frågor vi ställer oss för att kunna se och organisera Ett sätt att ställa frågor som leder till insikt för motivation och riktning SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det! © SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

14 STRUKTUREN med två fundament
SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING STRUKTUREN med två fundament SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det! © SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

15 Kriterierna i STRUKTUREN
SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING Kriterierna i STRUKTUREN SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det! © SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

16 SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING
Bygger på tre hörnpelare Systematiken Strukturen Kulturen Framgångsfaktorer vägleder beslut och handling för motivation och riktning En modell för vilka frågor vi ställer oss för att kunna se och organisera Ett sätt att ställa frågor som leder till insikt för motivation och riktning SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det! © SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

17 SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING
SYSTEMATIKEN SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det! © SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

18 SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING
Stegen i SYSTEMATIKEN Hur gör vi för att…? Hur gör vi för att följa upp, lära och förbättra? P D S A Vilket resultat leder det till? I vilken omfattning gör vi det? SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det! © SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

19 SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING
Bygger på tre hörnpelare Systematiken Strukturen Kulturen Framgångsfaktorer vägleder beslut och handling för motivation och riktning En modell för vilka frågor vi ställer oss för att kunna se och organisera Ett sätt att ställa frågor som leder till insikt för motivation och riktning SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det! © SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

20 Kriterierna i STRUKTUREN
SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING Kriterierna i STRUKTUREN SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det! © SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

21 Starten på förbättringsresan
SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING Starten på förbättringsresan Gemensam bild över förutsättningar, utgångsläge och ambitionsnivåer Här är du! Fakta om verksamheten SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det! © SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

22 SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING
Fakta om verksamheten Allmän del Verksamhetsidé Produkter och tjänster Kunder, intressenter och deras viktigaste behov, krav, önskemål och förväntningar Marknader och distributionskanaler Konkurrenssituation och egen marknadsposition Verksamhetens processtruktur Organisations- och ledningsstruktur Medarbetare (antal, kategorier, utbildningsnivåer) Anläggningar och deras ändamål Leverantörer och partners Ägarförhållanden och ägarkrav Lagar och förordningar av speciell betydelse Strategisk del Vision Värderingar Styrkor, svagheter, hot och möjligheter Avgörande förutsättningar för förverkligande av de strategiska målen Strategier och övergripande planer för den långsiktiga utvecklingen Mål och handlingsplaner på kort sikt i sammanfattning Max 6 sidor. Mycket av detta finns att hämta inom andra dokument, ofta ganska omfattande. © SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

23 Exempel från en skola Vi erbjuder förstklassigt utbildning som vilar på vetenskapliga grunder. Vår skola är en skola för elever från förskoleklass till åk 9. Vi erbjuder undervisning enligt svenska läroplanen (Lgr 11) för samtliga elever och fritidshemmet från förskoleklassen till åk 3, samt öppen fritidsverksamhet från åk 4 till åk 6. Våra kunder är elever och föräldrar som ställer höga krav på utbildningens resultat (betyg) Exempel på intressenter är: Medarbetare Leverantörer av produkter (läromedel, mat, kontorsmaterial, datorer, el och VVS, kopiatorer) Leverantörer av tjänster (städ, modersmål undervisning, försäkringar) Skolverket Skolinspektion SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det!

24 SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING
© SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

25 Diskussion Fakta om verksamheten
SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING Diskussion Fakta om verksamheten Varför finns ni till? Vilken är er verksamhetsidé? Vilka tjänster levererar ni? Vilka finns ni till för? Vilka är era kunder och intressenter? Vad kallar ni dem för och vilka är deras viktigaste behov, krav, önskemål och förväntningar? 1. Vi erbjuder förstklassigt utbildning som vilar på vetenskapliga grunder. 2. Vår skola är en skola för elever från förskoleklass till åk 9. Vi erbjuder undervisning enligt svenska läroplanen (Lgr 11) för samtliga elever och fritidshemmet från förskoleklassen till åk 3, samt öppen fritidsverksamhet från åk 4 till åk 6. 3. elever och föräldrar som ställer höga krav på utbildningens resultat (betyg) Medarbetare Leverantörer av produkter (läromedel, mat, kontorsmaterial, datorer, el och VVS, kopiatorer) Leverantörer av tjänster (städ, modersmål undervisning, försäkringar) Skolverket Skolinspektion Kommunen SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det! © SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

26 Skolan borde ha en egen modell Principer som lyfts fram kring vad som skapar en bättre skola är
Ledarskapet Tydligt fokus i verksamheten över vad som ska uppnås Eleven, föräldrarnas engagemang Lärarnas kompetens Utveckling av en lärande miljö Partnerskap SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det!

27 Skolan är ingen processindustri – det funkar inte här
Alla organisationer består av processer – eftersom processer är själva verksamheten som bedrivs. Ordet process används för att beskriva vad skolan gör och hur skolans verksamhet går till. Utan att förstå hur själva arbetet går tillväga, som att driva utbildning – är det omöjligt att förbättra utbildningen. DEN SVARTA BOXEN! SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det!

28 Skolar har inte kunder – i Sverige har vi skolplikt
Definitionen för begreppet ”kund” är ”Den organisationen ska skapa värde för” Alla organisationer finns till för någon I skola och förskola kallas denna ”någon” för barn, elev, vårdnadshavare, förälder Intressenter till skolan är dessutom t.ex huvudman/ägare, leverantörer, samhälle, medarbetare En framgångsrik verksamhet vet vilka behov, krav, önskemål och förväntningar som kunder och intressenter har. SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det!

29 BESÖK ETT FÖREDÖME! DATUM FÖR ÖPPNA HUS KOMMER PÅ VÅR HEMSIDA SNART!
Fredrikshovs slotts skola i Stockholm Nyköping Strand Utbildningscentrum DATUM FÖR ÖPPNA HUS KOMMER PÅ VÅR HEMSIDA SNART! SIQ Managementmodell i Skolan - Så här funkar det!

30 Lär dig mer om modellen Webbseminarium 12/2 (kostnadsfritt)
Information om Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola Inspiration till kvalitetsutveckling SIQs stöd, verktyg och hjälp på vägen Workshop, stöd till skolor i arbetet med SIQ Managementmodell: Handledning för skolor: 28 februari kl i Stockholm Handledning för skolor: 3 april kl i Stockholm Utbildningar SIQ Managementmodell som MindMap, 1 dag Grundutbildning i SIQ Managementmodell, 2 dagar Examinatorutbildning Läs mer och anmäl dig på

31 SIQ Managementmodell GRUNDUTBILDNING
© SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling


Ladda ner ppt "SIQ Managementmodell i skolan"

Liknande presentationer


Google-annonser