Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2011."— Presentationens avskrift:

1 2011

2 Utvecklingsavdelningen
är ett självklart stöd till chefer och ska bidra till högre måluppfyllelse i verksamheten.

3 Utvecklingsavdelningens del i helheten

4 Utvecklingsavdelningens organisation
Gör denna snyggare ;) Kanslienhet Utvecklingsenhet 15 medarbetare 14 medarbetare

5 En stödfunktions olika roller

6

7 Kanslienhetens olika roller
Dokumenthanterings- och delegationsfrågor Medicinskt ansvar, tillsyn, patientsäkerhet Råd och stöd för att säkra stadsdelens verksamheter utifrån gällande lagstiftning Råd och stöd när du har ett ärende att handlägga. Ärendehantering till utskott Diarieföring och arkivering Ärendeprocessen och databaser Telefoniadministration MAS & MAR SAS IT-support Receptionsservice Utredningsuppdrag Kanslichef Anette Arnoldson vastra.goteborg.se Alla tillbaka knappar från sidan 8-17 ska tillbaka hit inte till hjulet

8 Ärendehantering till utskott och juridiska frågor
Ger råd och stöd när du har ett ärende att handlägga till utskottet Ger råd och stöd när du ska skriva ett tjänsteutlåtande (TU) Kvalitetssäkrar handlingar till utskott Ger råd och stöd när du ska göra skrivelser till domstolar och tillsynsmyndigheter Ger råd och stöd när det gäller personuppgiftsfrågor Kontaktperson i delegationsfrågor Ulf Larsson vastra.goteborg.se

9 Diarieföring och arkivering
Öppnar och sorterar inkommande post Fördelar ärenden enligt fastställda rutiner, för handläggning i handläggardatabasen Ger behörighet för nya handläggare i databasen Ger råd och stöd i vad som ska diarieföras Ger råd och stöd i arkivfrågor Hjälper dig att hitta handlingar i arkivet Britt Rydén vastra.goteborg.se Irmgard Virdstedt tel

10 Ärendeprocessen och databaser
Ger råd och stöd i ärendehantering i handläggardatabasen Ger råd och stöd när det gäller struktur i databaser Utbildar i ärendehantering och tillgänglighetsanpassning av dokument Kontaktperson gentemot Intraservice avseende LIS Ger stöd i att tillgänglighetsanpassa dokument av handlingar till nämnd Sköter viss behörighetsadministration Administrativt stöd för stadsdelsdirektör Irmgard Virdstedt vastra.goteborg.se Är det annat radavstånd här?!

11 Telefoniadministration
Ger råd och stöd när du ska beställa mobiltelefon eller fast telefon Administrerar beställningar samt ger support Tar emot och uppdaterar uppgifter om din verksamhet i ”Vision”, den vanliga telefonkatalogen och på eniro.se Svetlana Secerovic vastra.goteborg.se Helen Tullock vastra.goteborg.se

12 Medicinskt ansvarig för rehabilitering och medicinskt ansvarig sjuksköterska
MAR och MAS ger råd och stöd för att säkra att verksamheten inom Hälso - och sjukvården uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter, riktlinjer och beslut Medverkar i utarbetande av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utreder allvarliga händelser inom hälso- och sjukvården Maria Stridh MAR Katarina Wikström MAS Maria Arrhenius MAS Mejladresser?!

13 Socialt ansvarig samordnare
SAS ger råd och stöd för att säkra att verksamheten inom Socialtjänsten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter, riktlinjer och beslut Medverkar i utarbetande av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utreder allvarliga klagomål och missförhållanden Vakant SAS för IFO/FH Johanna Rådelöv SAS för ÄO vastra.goteborg.se

14 IT-support Ger support vad gäller Beställningsportalen
Återställer lösenord Ger support för dig som är lokal resursperson och inte hittar rätt varken i Datorhjäpen eller hos Intraservice Datahjälpen hittar du på ditt dataskrivbord och intranätet >>> Gunilla Petersson vastra.goteborg.se Länk IT-strategi och utveckling Länk till Intranätet ->Datorhjälpen och Intraservice.

15 Receptionsservice på Torgny Segerstedtsgatan
Tar emot och hänvisar besökare rätt Ger administrativ service Ger viss information om stadsdelens verksamheter Beställer kontorsmaterial, kuvert Beställer fikabröd till möten i huset Hjälper till med bokning av lokaler Bevakar förvaltningens centrala fax Eva Gustavsson vastra.goteborg.se Backup Helen Tullock vastra. goteborg.se

16 Utredningsuppdrag Utbildar användare och deltar i utvecklingsarbetet med implementering av Rappet i organisationen Ger råd och stöd i arbetet med Avtalsdatabasen Ger råd och stöd i arbetet med kvalitetsutveckling Genomför utredningar på uppdrag Torgny Karlsson vastra.goteborg.se

17 Utvecklingsenhetens uppdrag
Vi är en stödfunktion som: stödjer verksamheterna i arbetet med att nå målen har utvecklingsledare specialiserade inom olika fördjupningsområde stödjer med metoder och verktyg för att utveckla verksamheterna informerar om förvaltningsövergripande strategier kan vara ett processtöd arbetar med omvärldsbevakning och omvärldsanalys arbetar på uppdrag av utvecklingschef är experter inom vårt område, men inte på din verksamhet.

18 Vi arbetar: Proaktivt och erbjudande Över organisationens gränser
Efterfrågestyrt Utifrån en helhetssyn med att uppnå hållbar utveckling Med barnperspektivet som en självklar utgångspunkt För att förverkliga den jämlika och jämställda staden I första hand med uppdrag utifrån nämndens prioriterade mål

19 Utvecklingsenhetens olika roller
Förvaltningsövergripande utvecklingsprojekt Råd och stöd Uppföljning och kontroll Administration och service Utvecklingschef Maria Rahm Christensson vastra.goteborg.se

20 Medborgardialog Ger råd och stöd vid medborgardialoger
Bidrar med kunskap, erfarenhet samt metoder och verktyg Tar fram exempel på hur du skulle kunna arbeta med medborgardialog i en konkret fråga Följer upp och analyserar stadsdelsövergripande medborgardialog Utvecklingsledare Medborgardialog Astrid Tunås vastra.goteborg.se

21 Jämställdhet och mänskliga rättigheter
Samordnar förvaltningens strategier för jämställdhetsarbetet Stadsdelsövergripande uppföljning och analys av mångfalds- och jämställdhetsarbetet Ger råd och stöd när du ska införliva ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i din verksamhet Medverkar i stadsplanering utifrån jämställdhetsaspekter Tillhandahåller metoder, stödmaterial och workshops om mänskliga rättigheter och jämställdhet Utvecklingsledare Jämställdhet Astrid Tunås vastra.goteborg.se

22 Stadsutveckling Ger information om aktuellt bostadsbyggande och kommande planer Är en länk mellan verksamheterna och centrala förvaltningar Ger råd och stöd samt genomför sociala konsekvensanalyser för att säkerställa inflytande i utvecklingen av stadsdelen   Medverkar i fysisk planering utifrån sociala aspekter och lokala förutsättningar Deltar i planering med syfte att minska förvaltningens klimatpåverkan Utvecklingsledare Stadsutveckling Henrik Hellström vastra.goteborg.se

23 Fastighets- och lokalfrågor
Ansvarar för övergripande planering så att lokaler utnyttjas optimalt i stadsdelen Ger råd och stöd om du behöver bygga om eller utöka din verksamhet Ger råd och stöd i arbetet med att minska stadsdelens lokalkostnader Utvecklingsledare Fastighet Johan Nyström vastra.goteborg.se

24 Risk, säkerhet, kris och beredskap
Ger råd och stöd när du ska upprätta riskanalyser och lokal krishanterings-plan Ger råd och stöd i att planera och utveckla arbetet kring kris och beredskap Ger råd och stöd vid den interna kontrollen för krisarbetet i din verksamhet Ger information om beslut, riktlinjer, regler och lagar som gäller för området kris och beredskap i din verksamhet Ansvarar för övergripande planering av säkerhetsarbetet i stadsdelens enligt Göteborgs Stads riktlinjer Utvecklingsledare Säkerhet Jeanette Marmbäck vastra.goteborg.se

25 Kvalitet Ger metodstöd för verksamhetsutveckling
Ger stöd när undersökningar ska genom-föras eller analyseras Är processamordnare för välfärdens processer Ger råd och stöd för att hantera synpunkter och brukarenkäter Erbjuder stöd i arbetet med nulägesanalyser Ger behörigheter för verksamhetshand-boken, Defgo, Aktivitetshjulet och Balansen Samordnar styrdokument på Intranätet Utvecklingsledare Kvalitet Elin Berg Mannebo vastra.goteborg.se

26 Miljöfrågor Ger råd och stöd i ditt arbete för att uppnå de prioriterade miljömålen Samordnar stadsdelens miljödiplomering Informerar och inspirerar verksamhetens miljöombud Arrangerar och förmedlar workshops och utbildningar Leder projekt Hållbar livsstil i stadsdelen Utvecklingsledare Miljö Jenny Haglind xxx vastra.goteborg.se Större mellanrum än andra bilder?!

27 Kommunikation Förvaltningsövergripande kommunikation
Sektor ÄO-HS, webb, intranät och sociala medier Sektor IFO-FH, UTB, KoF-IS

28 Förvaltningsövergripande
kommunikation Ger råd och stöd till förvaltningsledning och stödfunktioner i strategiskt kommunikationsarbete Ingår i förvaltningens krisledningsgrupp Ansvarar för att Västra Göteborg följer policys, strategier och riktlinjer Huvudansvarig för att utveckla organisationens kommunikationsarbete för att nå övergripande mål Identifierar, utvecklar och kvalitetssäkrar stadens kommunikationsprocesser i förvaltningen Utvecklingsledare Kommunikationsstrateg Jeanette Sahlsten vastra.goteborg.se Arbetet omfattar bland annat att identifiera och utveckla organisationens kommunikationsprocesser. Huvudansvarig för att utveckla organisationens förmåga kring kommunikationsplanering, genomförande, uppföljning, analys och utvärdering.

29 Kommunikation sektor ÄO-HS
Ger råd och stöd i strategiskt kommunikationsarbete och kommunikationsplanering Ger stöd vid kris, mediekontakter, medborgardialog och brukar-kommunikation, trycksaker, presentationer, bilder, webb, intranät Ansvarar för arbetet med intranät, webb, sociala medier, bilder och klarspråk Leder och arrangerar workshops och utbildningar Utvecklingsledare Kommunikation Anna Maria Hammar vastra.goteborg.se

30 Kommunikation IFO-FH, UTB och KoF-IS
Ger råd och stöd i strategiskt kommunikationsarbete och kommunikationsplanering Ger stöd vid kris, mediekontakter, medborgardialog och brukar-kommunikation, trycksaker, presentationer, bilder, webb, intranät Ansvarar för arbetet med varumärke och grafisk profil inom förvaltningen Leder och arrangerar workshops och utbildningar Utvecklingsledare Kommunikation Anna Bilén vastra.goteborg.se

31 Intranät Stöd vid utformning av nyheter Publicera nyheter Sammanställa länkar Driver och samordnar arbetet med intranätet inom förvaltningen Leder och arrangerar workshops och utbildningar Samordnar och påverkar utvecklingen av intranätet Utvecklingsledare kommunikation Anna Maria Hammar Samordning och kontroll av verksamhetshand-bokens styr-dokument på intranätet Utvecklingsledare kvalitet Elin Berg Mannebo

32 Folkhälsa och trygghet
Ger råd och stöd i arbetet att integrera folkhälsoperspektivet i verksamheterna och i Vägen dit Medverkar i samhällsplaneringen så att fysiskt och psykiskt välbefinnande främjas Presenterar fakta och trender som påverkar levnadsvillkoren för invånare Ger stöd i trygghetsarbetet till exempel i form av trygghetsvandringar Utvecklar insatser som främjar hälsa och förebygger folkhälsoproblem Samverkar med lokala aktörer för att främja och förebygga ojämställda villkor Utvecklingsledare Folkhälsa och trygghet Karin Alsen vastra.goteborg.se

33 EU-frågor och extern finansiering
Ger information om EU:s fonder och program Hjälper till vid utveckling av projektidéer kopplat till extern finansiering Ger råd och stöd vid ansökan om ekonomiskt stöd ur EU-fond Hjälper till med administrativa och ekonomiska rutiner för sökande, hantering och redovisning av EU-projekt Partnersök och omvärldsbevakning Ger råd och stöd vid dina kontakter med EU:s programkontor och institutioner Utvecklingsledare EU och extern finansiering Emili Börjesson vastra.goteborg.se

34 Turism Samordnar insatser för utveckling av turismen i Södra skärgården Utvecklingsledare Turism Lars Olausson vastra.goteborg.se 18 januari 2019 Presentation av utvecklingsavdelningen

35 IT-strategi och utveckling
Ger råd och stöd i strategiska IT-frågor Ger råd och stöd om datorutrustning och datakommunikation Ger råd och stöd vid behov av utbildning inom IT-området Stöd när gemensamma IT-strategier, planer och program ska genomföras Kontrollerar att din verksamhet följer policys, strategier, planer, beslut och riktlinjer inom IT- området Initierar och föreslår strategisk planering och utveckling inom IT Utvecklingsledare IT-strategi Zoltan Kovacs vastra.goteborg.se Länk IT-support Länk till younes och IT-support

36 Omvärldsbevakning och omvärldsanalys
‒Statistik och fakta om stadsdelen Kontakta någon av oss så lotsar vi dig till rätt person Anette Arnoldson Astrid Tunås Björn Wadefalk Elin Berg Mannebo Jeanette Sahlsten Karin Alsén Lars Olausson Zoltan Kovacs Anna Maria Hammar Anna Bilén Jeanette Marmbäck Johan Nyström Jenny Haglind Emili Börjesson Utvecklingschef Maria Rahm Christensson vastra.goteborg.se

37 Kontakta oss Ju tidigare desto bättre!
Även när du inte vet vem du ska kontakta eller om vi kan hjälpa dig med just ditt uppdrag. – Vi lotsar dig rätt 18 januari 2019 Presentation av utvecklingsavdelningen


Ladda ner ppt "2011."

Liknande presentationer


Google-annonser