Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gatutyp och Vägslag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gatutyp och Vägslag."— Presentationens avskrift:

1 Gatutyp och Vägslag

2 Gatutyp och Vägslag - Bakgrund
Svensk geoprocess (SGP) arbetade under 2016 fram en förlaga till Gatutyp/Vägslag benämnd Vägkartografityp. Detta som en del av de behov kring standardisering av vägnät som framkommit under SGP:s arbete. I det arbetet framkom också att NVDB i stort tillgodoser Vägkartografityp med befintliga NVDB-företeelser för det statliga vägnätet (Vägtyp, Vägkategori m.m.), men att motsvarande möjligheter saknas för det kommunala vägnätet. SGP förordade i sin slutrapport 2016 att Vägkartografityp bör införlivas i NVDB. Trafikverket har under 2017 arbetat fram en lösning som täcker dessa behov, där Gatutyp och Vägslag tas fram som nya företeelser. Under 2018 kommer Trafikverket att införa Gatutyp och Vägslag i NVDB.

3 Gatutyp och Vägslag - Innehåll
Bild Definition av företeelsen Gatutyp och dataprodukten Vägslag 4 – 6 Kartexempel på gatutyper 7 – 10 Användningsfall 11 – 14 Tidplan införande 15 Definitioner av attributen i Gatutyp och Vägslag 16 – 35

4 Gatutyp och Vägslag - kort definition
Gatutyp är en ny företeelse som ger möjlighet för kommuner att klassificera det kommunala bilvägnätet i NVDB genom att beskriva vägens huvudsakliga funktion, såsom Kvartersväg, Lokalgata, Huvudgata, m.m. Gatutyp, i kombination med andra befintliga vägdataprodukter som Motortrafikled, Vägnummer, Gågata med flera, ger den sammansatta produkten Vägslag. Vägslag härleds alltså från ett flertal grundföreteelser i NVDB, däribland Gatutyp. Det innebär att Vägslag kommer att innehålla en heltäckande klassificering av bilvägnätet, allt från Gågator, Lokalgator, Huvudgator upp till Motorvägar etc. Gatutyp och Vägslag ger då ett underlag för att framställa kartmaterial där vägnätet kan generaliseras och stilsättas efter behov. Indelningen av vägnätet i olika gatutyper kan också nyttjas inom fler användningsområden hos kommuner och andra aktörer.

5 Gatutyp Gatutyper Övergripande länk (Leder) Huvudgata
Lokalgata stor Lokalgata liten Kvartersväg Parkeringsområdesväg Infartsväg/Utfartsväg Leveransväg Småväg Varje Gatutyp kan kompletteras med följande egenskaper: Uppsamlande (Ja/Nej) Ger möjlighet att skapa fler nivåer på vägnätet. Exempel: Lokalgata Stor kan ha Uppsamlande eller Ej Uppsamlande funktion. Avfartsväg/Påfartsväg Ger möjlighet att särskilja avfarter och påfarter från vanligt vägavsnitt. Industriväg Anger om vägen finns inom industriområde

6 (ny NVDB-företeelser)
Vägslag Typer Motorväg Motortrafikled Mötesfri väg Landsväg Landsväg liten Småväg Småväg enkel standard Övergripande länk (Leder) Huvudgata Lokalgata stor Lokalgata liten Kvartersväg Parkeringsområdesväg Infartsväg/Utfartsväg Leveransväg Hämtas från befintliga NVDB-företeelser Vägslag paketeras dessutom tillsammans med följande egenskaper, vilka också hämtas från befintliga NVDB-företeelser. Cirkulationsplats (Ja/Nej) Bro/Tunnel (över/underfart, tunnel) Gågata (Ja/Nej) Gångfartsområde (Ja/Nej) Vägnummer Gatunamn Bussgata Samt tre egenskaper från Gatutyp Uppsamlande (Ja/Nej) Avfartsväg/Påfartsväg Industriväg Hämtas från Gatutyp (ny NVDB-företeelser)

7 Gatutyp och Vägslag Exempel där Gatutyp/Vägslag kan användas som underlag för framställning av kartmaterial. I detta fall för att särskilja genomfartsleder, d.v.s. övergripande länkar, ifrån lokalgator.

8 Gatutyp och Vägslag Exempel där Gatutyp/Vägslag kan användas som underlag för framställning av kartmaterial. För att uppnå en bättre läsbarhet av kartan kan kvartersvägar och parkeringsområdesvägar filtreras bort på högre skalnivåer.

9 Gatutyp och Vägslag Exempel där Gatutyp/Vägslag kan användas som underlag för framställning kartmaterial. Exempel där skillnaderna mellan Lokalgata, Kvartersväg och Parkeringsområdesväg framgår tydligt. (Även cykelnät finns representerat i den här bilden)

10 Gatutyp Vägslag - användning karta
Detaljerad kodning: Vägnät som når adressplatser.

11 Gatutyp - mer än kartografi
Gatutyp utgör också möjligt underlag för andra verksamhetsområden och behov hos kommuner och andra aktörer. Exempel: Drift och underhåll, prioriteringar Trafiksäkerhetsarbete, planering skolvägar Trafikplanering, trafikmätningar, trafiknätsanalyser Utryckningsnät Olycksstatistik Om Gatutyp ska användas för olika verksamhetsområden inom en kommun, så krävs samsyn över hur vägnätet kodas. Ytterligare specialiseringar av vägnätet och kompletteringar av egenskaper krävs ofta för respektive verksamhetsområde.

12 Gatutyp - Funktionell vägklass
Gatutyp beskriver vägens huvudsakliga funktion, vilket inte skall förväxlas med Funktionell vägklass. Syftet med Funktionell vägklass är primärt ruttplanering/ruttberäkning, och hur man vill styra och leda trafik. Även om Gatutyp och Funktionell vägklass i viss mån följer varandra i nivåer för att beskriva vägnätet, så utmärker sig Gatutyp genom: Gatutyp beskriver funktionen, inte storlek eller hierarkisk nivå på vägnätet. Klassificeringen innehåller fler typer. Benämningarna i Gatutyp kan kommuniceras enklare. Kvartersväg, Lokalgata, Huvudgata med fler är tydligare än indelningen av Funktionell vägklass. I Gatutyp finns möjlighet att komplettera med tilläggsattribut, som Uppsamlande funktion, Avfarts- och Påfartsväg samt om vägen är inom ett industriområde.

13 Gatutyp - fördelar i NVDB
Fördelar med introduktion av Gatutyp i NVDB Kunna nå ut med kommuners klassificering av vägnätet till NVDB:s kunder I nuläget har många kommuner egna lokala klassificeringar som motsvarar Gatutyp. Genom att skapa en klassificering i NVDB får de aktörer på marknaden som nyttjar NVDB samma underlag, bild och definitioner av vägnätet som kommunen har skapat. Det kan leda till att vägnätet presenteras mer konsekvent i olika kartkällor på nätet, och i linje med kommunens intentioner. Underlätta för Lantmäteriet och externa aktörer att skapa konsekvent kartmaterial på nationell basis utifrån NVDB Gatutyp, ett steg i riktning mot att kommuner kan nyttja NVDB i högre grad Kommuner har ett fast åtagande att ajourhålla NVDB. I vissa fall finns möjlighet att lokala företeelser kan synkroniseras med NVDB:s vägnät. Samtidigt förekommer det frekvent att kommuner har ett antal kopior av vägnätet för olika ändamål. Det här ger ineffektiv ajourhållning. Gatutyp är EN viktig företeelse som kan minska behovet av lokala kopior av vägnätet.

14 Gatutyp och Vägslag - Lantmäteriet
Lantmäteriet ser Gatutyp och Vägslag som ett viktigt underlag för sina produkter framöver och kommer därmed anamma kommunernas syn på indelning av vägnätet på de kommunala vägarna. - Exemplen är Linköpings kommuns egna karta samt Lantmäteriets Topografiska webbkarta.

15 Gatutyp och Vägslag Plan för implementering - Maj 2018
Införande av Gatutyp i NVDB (OBS ingen datamängd kommer att finnas) - Hösten 2018 Gatutyp fylls upp med grunddata Gatutyp och Vägslag lanseras Därefter kan kommuner uppdatera/kvalitetssäkra Gatutyp

16 Gatutyp och Vägslag -definitioner
Följande sidor ger definition och bildexempel på alla typer i Vägslag och Gatutyp.

17 Vägslag – Motorväg, Motortrafikled
Dessa 2 typer härleds från befintliga NVDB trafikregelföreteelsetyper Motorväg respektive Motortrafikled. Motorväg: Väg som motsvarar trafikregler för motorväg Motortrafikled: Väg som motsvarar trafikregler för motortrafikled

18 Vägslag – Mötesfri väg Denna typ härleds från befintlig företeelsetyp Vägtyp. Mötesfri väg: Väg där mötande trafik skiljs åt med vägräcke. Motorväg och motortrafikled ingår inte här. Däremot ingår andra 4-fältsvägar och vanliga vägar där trafikriktningarna skiljs åt med vägräcke.

19 Vägslag – Landsväg och Landsväg liten
Dessa typer härleds från befintlig NVDB företeelsetyp Vägnummer. Landsväg: Landsväg med ett körfält i vardera riktningen åtskilda med en mittlinje och vägnummer < 500. Landsväg liten: Statlig väg med vägnummer > 499.

20 Gatutyp och Vägslag– Småväg
Härleds med följande kriterier från befintliga NVDB företeelser Småväg: Enskilda vägar, bra som bilväg. Dessa vägar är vägar med statligt driftsbidrag och som därmed får trafikeras. Även enskilda vägar utanför tätort som av kommunen klassats som bra bilväg, och som i en del fall får kommunalt driftsbidrag. Väg, ofta med enkel standard, men som normalt kan trafikeras med personbil.

21 Vägslag – Småväg enkel standard
Härleds med följande kriterier från befintliga NVDB företeelser Småväg enkel standard: Normalt enskild väg, oftast sämre som bilväg, skogsbilvägar ingår. Vägarna här har ofta enkel standard, utan vinterunderhåll. Detta är de vägar som ”blir kvar” när inga andra kriterier uppfylls.

22 Gatutyp och Vägslag – Övergripande länk
Övergripande länkar som ingår i huvudnätet för biltrafik. Dessa finns i samlad bebyggelse avsedd för genomgående trafik och länkarna knyter oftast samman det statliga vägnätet. Exempelvis leder, genomfartsvägar, ringleder och infarter till städer/samhällen. Det saknas ofta adresspunkter utmed de Övergripande länkarna. ©TerraTec/Cyclomedia ©TerraTec/Cyclomedia

23 Gatutyp och Vägslag - Huvudgata
En större gata inom tätort som har en central betydelse för att binda samman stadsdelar och är ett huvudstråk genom stadsdelar. Ingår i huvudnätet för biltrafik. Oftast kommunal väghållning. ©TerraTec/Cyclomedia ©TerraTec/Cyclomedia ©TerraTec

24 Gatutyp och Vägslag – Lokalgata stor
Lokalnät för biltrafik, större lokalgata. Här ingår normalt uppsamlande lokalgator. Är dimensionerade för oskyddade trafikanter i blandtrafik. Större lokalgator leder typiskt upp mot Huvudgator, Övergripande länkar Lokalgata stor i bostadsområde Lokalgata stor Huvudgata Lokalgata liten Lokalgata stor Lokalgata liten ©TerraTec ©TerraTec

25 Gatutyp och Vägslag – Lokalgata liten
Lokalnät för biltrafik, liten lokalgata. Gågator ingår här. Även gator inom gångfartsområde ingår och dessa är då reglerade för att fordon ska köra i gångfart. ©TerraTec/Cyclomedia ©TerraTec/Cyclomedia ©TerraTec/Cyclomedia

26 Gatutyp och Vägslag - Kvartersväg
Gränd/kvartersväg, väg utanför gatumark. Väg inom bebyggda områden som endast används för biltrafik vid transporter till och från bostadsfastigheter. ©TerraTec/Cyclomedia

27 Gatutyp och Vägslag - Parkeringsområdesväg
Väg utanför gatumark men inom eller genom område med parkeringsplatser. Infart/Utfart Parkeringsområdesvägar Leveransväg Exempelbild som visar på Infart/Utfart, Leveransväg samt Parkeringsområdesvägar

28 Gatutyp och Vägslag - Infartsväg/Utfartsväg
Vägavsnitt på kvartersmark som leder in till parkeringsområde. Ofta skyltat med Utfart från större parkering. Även kortare anslutningsvägar till fastigheter och byggnader och korta vägavsnitt till exempelvis skafttomter. Ett syfte med Infart/Utfart är att kartografiskt kunna visualisera endast själva Infarten/Utfarten och inte nödvändigtvis detaljerade geometrier som parkeringsområdesväg och kvartersvägar. Dessutom är inte Lokalgata, Kvartersväg eller Parkeringsområdesväg naturliga begrepp att använda för att beskriva dessa vägavsnitt. Det här är snarare Infart/Utfart. Parkeringsområdesväg Kvartersväg Infart/Utfartsväg Parkeringsområdesväg Infart/Utfartsväg Parkeringsområdesväg Parkeringsområdesväg ©TerraTec ©TerraTec

29 Gatutyp och Vägslag - Leveransväg
Vägavsnitt fram till industrilokaler, varuintag. Adressplats kan förekomma. ©TerraTec/Cyclomedia

30 Gatutyp och Vägslag – kompletterande attribut
Förutom själva ”Typ” i Vägslag, så finns följande kompletterande attribut med i Vägslag: Avfartsväg/Påfartsväg (Ja/Nej) – Hämtas från Gatutyp Uppsamlande (Ja/Nej) – Hämtas från Gatutyp Industriväg (Ja/Nej) – Hämtas från Gatutyp Bussgata Cirkulationsplats (Ja/Nej) Bro och Tunnel (över/underfart, tunnel) Gågata (Ja/Nej) Gångfartsområde (Ja/Nej) Vägnummer Gatunamn Kommande sidor beskriver kompletterande attributen samt ursprung för respektive attribut

31 Gatutyp och Vägslag – kompletterande attribut Påfartsväg/Avfartsväg
Påfartsväg/avfartsväg kan associeras till större motorvägsanslutningar, likaså mindre påfarter/avfarter. ©TerraTec/Cyclomedia

32 Gatutyp och Vägslag – kompletterande attribut Uppsamlande
Anger om Gatutypen är av uppsamlande karaktär eller ej. Uppsamlande

33 Gatutyp och Vägslag – kompletterande attribut Industriväg
Anger om vägen finns inom ett industriområde. Industrivägar

34 Vägslag – kompletterande attribut Bussgata
Hämtas från dataprodukten Kollektivkörfält. Väg som endast används för fordon i linjetrafik och cykeltrafik. Visar om vägavsnittet ingår i en trafikföreskrift om att körbanan är reserverad för fordon i linjetrafik ©TerraTec/Cyclomedia ©TerraTec/Cyclomedia ©TerraTec/Cyclomedia

35 Vägslag– kompletterande attribut
Cirkulationsplats Visar om det på vägavsnittet finns en trafikföreskrift om cirkulationsplats Hämtas från dataprodukten Cirkulationsplats Bro och tunnel Visar om vägavsnittet utgör någon form av Bro och tunnel Hämtas från dataprodukten Bro och tunnel Gågata och Gångfartsområde Visar om vägavsnittet ingår i en trafikföreskrift om gågata eller gångfartsområde Hämtas från dataprodukterna Gågata och Gångfartsområde Vägnummer Visar vilket vägnummer vägavsnittet har där sådant finns Hämtas från dataprodukten Vägnummer Gatunamn Visar Gatunamn där sådant finns Hämtas från dataprodukten Gatunamn


Ladda ner ppt "Gatutyp och Vägslag."

Liknande presentationer


Google-annonser