Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Populationsekologi och evolutionär ekologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Populationsekologi och evolutionär ekologi"— Presentationens avskrift:

1 Populationsekologi och evolutionär ekologi
9/19/2018

2 Habitat Platsen eller miljön där en organism lever,
lövgrodan lever i en våtmark eller damm, ekorren i en granskog. För växter används oftast begreppet ståndort, då är bla klimat, näringstillgång, topografi och jordens fuktighet viktig. Observera att arter kan ha sitt habitat i olika biotoper - de orden är inte synonymer - tex lax som kan leva både i saltvatten och i sötvatten. 9/19/2018

3 Ekologisk nisch Nischen är det levnadsområde där en enskild art kan överleva och reproducera sig. Ekorre: lever av både frön och smådjur - tex fågelungar, dagaktiv, lever mycket uppe i träd - hoppar från träd till träd, konkurrerar med skogsmus och korsnäbb om granfrön men finns på olika platser i skogen två arter kan aldrig uppta exakt samma nisch - Gauses princip. 9/19/2018

4 Verklig och teoretisk nisch
Svartmes, tofsmes och talltita konkurrerar om födan. I verkligheten bebor arten inte alla miljöområden där den teoretiskt kan leva. Artens verkliga nisch (realized niche) är en del av den teoretiska nischen (fundamental niche). På grund av konkurrens tvingas varje art att utveckla en egen ekologisk nisch. En art med en nisch som är väldigt olik andra arters nischer har bättre överlevnadsförmåga. 9/19/2018 Källa Wikipedia

5 Populationsstorlek En populations tillväxt begränsas av miljön.
Abiotiska faktorer tex väder och klimat. Predation från rovdjur (människan) eller parasiter. Konkurrens inom och mellan arter om resurser påverkar också populationsstorleken negativt. Mutualism påverkar - kan vara obligat - eller fakultativ. Inflyttning och utflyttning, födelse och död påverkar också pop.storleken. Migration =, immigration, emigration Nativitet, mortalitet 9/19/2018

6 Populationsstorlek När arten nått upp till ekosystemets bärkraft uppstår en S-kurva, där populationsstorleken varierar lite upp och ned. Grafen från anderhag.net/undervisning/blogg 9/19/2018

7 Populationsstorlek När rovdjur saknades i ekosystemet ökade antalet hjortar i till det tiodubbla och toleransgränsen (bärkraften) passerades. Sedan förstördes betesmarken av överkonsumtion och stora delar av hjortstammen dog av svält. Rovdjuren har en mycket viktig roll i ekosystemen. Observera vad som skett med toleransgränsen. Bild ur Peinerud Biologi A 9/19/2018

8 Populationstillväxt I början av en arts tillväxt sker en exponentiell tillväxt. Den brukar vanligen sakta in, men om kurvan bryts genom en plötslig, kraftig minskning av populationen, en katastrof eller krasch, får man en J-kurva. En art känd för sådana krascher är lämmeln. 9/19/2018

9 Hur tar man reda på populationsstorleken?
Provytemetoden Fångst-återfångstmetoden 9/19/2018

10 Vad behöver du veta om en art för att kunna skydda den?
Åtgärdsprogram för hotade arter görs av länsstyrelsen i respektive län. Euphydryas maturna - asknätfjäril - har Länstyrelsen i Örebro ansvar för. Länk till åtgärdsprogram och infoblad om asknätfjäril. 9/19/2018

11 Biologisk mångfald eller biodiversitet
”Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung… detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem” Ur Konventionen om biologisk mångfald, Rio 1992 9/19/2018

12 Biologisk mångfald och habitat
Ett habitat med många olika nischer ger möjligheter till stor biodiversitet och har bättre möjlighet att klara störningar 9/19/2018

13 Begränsade resurser - habitat och nisch
Abiotiska miljöfaktorer Biotiska miljöfaktorer Konkurrenter inom arten och mellan arter parasiter inkl. bakterier och virus salthalt temperatur Begränsade resurser Bytesdjur, växter som föda Ljus, skydd, vatten (på land 9/19/2018

14 Ekosystemtjänster 9/19/2018 Bild Fredrik Moberg, Albaeco

15 Resiliens Ekosystemets förmåga att återhämta sig eller motstå olika störningar. Chock, stress, storm, bränder och föroreningar. En del av begreppet hållbar utveckling. 9/19/2018

16 Frågor Varför är biologisk mångfald viktig?
Hur bevarar man biologisk mångfald? 9/19/2018

17 Vad gör de här? http://anderhag.net/undervisning/blogg/?p=91
9/19/2018


Ladda ner ppt "Populationsekologi och evolutionär ekologi"

Liknande presentationer


Google-annonser