Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya Heltidsavtal Om rätt till heltid – deltid en möjlighet Kollektivavtal 2017 Stadsledningskontoret september 2017.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya Heltidsavtal Om rätt till heltid – deltid en möjlighet Kollektivavtal 2017 Stadsledningskontoret september 2017."— Presentationens avskrift:

1 Nya Heltidsavtal Om rätt till heltid – deltid en möjlighet Kollektivavtal 2017
Stadsledningskontoret september 2017

2 Program information om nya Heltidsavtalen
• INLEDNING (kl 08.30) Tf HR-direktören hälsar välkomna och presenterar dagens program (ca 10 min) Presidiet i KS PU talar om stadens personalpolitik och frågan om heltid (ca min) NULÄGESBESKRIVNING (ca 30 min) Hur ser det ut i Sverige och Göteborgs stad Centrala parters arbete och HÖK 16 – plan för att öka andelen heltid PRESENTATION AV DE NYA AVTALEN Nyheter i avtalen (ca 30 min) FIKAPAUS – möjlighet att lämna in frågor (ca kl ca 30 min) PRESENTATION AV DE NYA AVTALEN forts Vad innehåller tillämpningsanvisningarna (ca min) FÖRVALTNINGSLOKALA ÖVERENSKOMMELSER (ca 20 min) Svar på ev. frågor (ca min) AVSLUTNING (ca kl ) Syfte med halvdagen; 1) Presentera det nya avtalet och parternas intentioner 2) Presentera förslag på innehåll i lokala överenskommelser 3) Inspiration för att starta upp det lokala arbetet Primär målgrupp; Chefer inom äldreomsorg och funktionshinder, samt förvaltningslokala fackliga representanter inom Kommunal, HR-specialister som arbetar inom berörda verksamheter HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 UTMANINGAR 500.000 nya medarbetare inom välfärden
Många pensionsavgångar Befolkningen växer – andelen barn och äldre ökar Medarbetarperspektiv Verksamhetsperspektiv En fråga om kompetensförsörjning Om fler arbetar heltid minskar rekryteringsbehovet Stabilare bemanning kan öka verksamhetens kvalitet och kontinuitet Om vi fortsätter organisera arbetet som hittills behövs ca nya medarbetare inom välfärden i Sverige under en 10-års period. Många går i pension, samtidigt som befolkningen växer och andelen barn och äldre ökar. Göteborg växer med ca invånare per år. Verksamhetens behov är den naturliga arbetsgivaringången. Om fler arbetade mer och längre skulle också rekryteringsbehovet påverkas. Om alla deltidsanställda i välfärden skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara nästan heltidsanställda. Om arbetstiden höjdes till 90 procent i genomsnitt skulle rekryteringsbehoven minska med ungefär personer. Och vid 95 procent skulle behovet minska med personer. Med färre anställda personer som arbetar mer tid kan bemanningen bli stabilare. Det kan skapa förutsättningar för att öka verksamhetens kvalitet och kontinuitet. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 UTMANINGAR Heltidsfrågan också en jämställdhetsfråga
Deltid vanligare bland kvinnor Innebär lägre inkomst, sjukpenning och lägre pension för våra medarbetare Fler heltidsarbetande bidrar till ökad jämställdhet och mer attraktiva jobb Arbetsmiljöfråga – skapa förutsättningar för att kunna arbeta heltid – ett helt yrkesliv Jämställdhetsfråga - deltidsarbete, som innebär lägre inkomst, sjukpenning och lägre pension, är vanligare bland kvinnor. Därför skulle fler heltidsarbetande i kommunerna bidra till ökad jämställdhet och mer attraktiva jobb. Viktigt med arbetsmiljöfrågorna. Viktigt skapa förutsättningar så att man kan arbeta heltid ett helt yrkesliv. AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. Arbetstidens förläggning viktig för en god hälsa! (Arbetsmiljöverkets Författnings Samling) Som riskområden nämns bl.a. nattarbete, delade arbetspass, långa arbetspass, och krav på ständig nåbarhet utan att känna till sin arbetstid. Viktigt med återhämtningen för att förebygga ohälsa. Arbetsmiljöfrågorna ska tas upp på APT. Uppföljning av arbetstidens förläggning ur ett arbetsmiljöperspektiv görs på grupp/enhetsnivå. En sådan uppföljning blir då en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och ett underlag för dialog och åtgärder kring bl.a. arbetsbelastning och arbetsorganisation. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

5 Läget i kommunerna (750.000 anst.)
Heltidsarbetet ser olika ut 75 % heltidsanställda 64 % arbetar heltid Kvinnor; 72 % heltidsanställda 60 % arbetar heltid Män; 85 % heltidsanställda 81 % arbetar heltid Andelen som arbetar heltid ökar dock – mest bland kvinnor Andelen heltidsanställda varierar kraftigt mellan verksamheter och mellan arbetsgivare. Hur många av de heltidsanställda som faktiskt jobbar heltid skiljer sig åt. Det är också stora skillnader mellan kvinnor och män. Kommunerna har närmare anställda. 75 procent av dessa var heltidsanställda, men bara 64 procent arbetade heltid. Män är i större utsträckning än kvinnor heltidsanställda. Det är endast 60 procent av de kommunanställda kvinnorna som faktiskt arbetade heltid, medan betydligt fler – 72 procent – hade en heltidsanställning. Av de kommunanställda männen är 85 procent anställda på heltid, medan 81 procent också arbetar heltid. Andelen heltidsarbetande varierar också stort mellan olika kommuner. Det skiljer nästan 50 procentenheter mellan den kommun som har högst och den som har lägst andel heltidsarbetande, 85 respektive 35 procent. Spännvidden är också stor mellan olika verksamheter. Andelen som arbetar heltid är lägst inom äldreomsorg och funktionshinder. Hälften av kommunerna har lägre andel än 40 procent heltidsarbetande i dessa verksamheter. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 Andel heltidsanställda av de månadsavlönade inom GR, (nov. 2015)
Göteborg andel 90 % rank 9 Härryda 82 % 34 Ale % 70 Mölndal 76 % 70 Partille 74 % 89 Kungsbacka 72 % 109 Lerum % 109 Stenungsund 69 % 134 Kungälv 68 % 143 Alingsås 67 % Lilla Edet 56 % 262 Tjörn % 262 Öckerö 54 % 280 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Kommunal och SKL är överens
Kommunerna ska prioritera heltidsfrågan Målet är att tillsvidareanställning ska vara det normala Centrala parter ska genom ett 5-årigt projekt bidra med att stödja det lokala arbetet Alla arbetsgivare ska ha en plan för hur antalet heltidsarbetande ska öka, senast 31 december 2017 Planen ska tas fram tillsammans med den lokala arbetstagarorganisationen. Planen ska ligga till grund för årlig avstämning fram till 31 maj 2021. Kommunfullmäktiges budget slår fast att Göteborgs Stads norm ska vara att erbjuda alla tillsvidareanställning och heltid. Andelen arbetad tid som utförs av timavlönade ska minska. I stadens som helhet skall max 5 procent utföras av timavlönad personal. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 Andel anställda med heltidsanställning i procent av samtliga tv-anställda i Gbg
Hela staden Äldreomsorg Funktionshinder Andel anställda som arbetar heltid Hela staden Äldreomsorg Funktionshinder Hela staden = alla verksamheter. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 Andel arbetad tid i procent utförd av timavlönade medarbetare i Gbg
Hela staden 9,5 9,0 7,8 7,4 7,3 6,9 Äldreomsorg 16,7 14,8 10,9 10,6 10,7 9,9 Funktionshinder 16,9 16,4 12,9 11,3 10,6 9,9 Hela staden = alla verksamheter. Olika i olika förvaltningar. Några verksamheter hade vi år 2010 så mycket som procent av den arbetade tiden som utfördes av timavlönade medarbetare. I ett nationellt perspektiv är vår nuvarande nivå att betrakta som lågt. Men vi har trots allt ännu inte nått målet. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 De nya heltidsavtalen 2017 Gäller from 1 oktober 2017 och förutsätter förvaltningslokala överenskommelser Förvaltningslokala överenskommelser senast mars 2018 De gamla gäller tills nya har träffats Grunden är HÖK/AB med bilagor och ATL om inte annat anges i det lokal kollektivavtalet Kollektivavtal 2017 liksom det nu gällande avtalet om Heltid (från 2011) förutsätter förvaltningslokal överenskommelse. De förvaltningslokala överenskommelserna har inte kollektivavtals ställning. Det nu gällande avtalet kommer att gälla tills ny förvaltningslokal överenskommelse träffats. Staden och Kommunal har lyft ut regleringen av Personliga assistenter, ur nu gällande avtal och har träffa ett separat avtal för Personliga assistenter inom IFO/Funktionshinder. Gällande HÖK och AB med bilagor, samt Arbetstidslagen gäller om inte annat anges i det lokala kollektivavtalet. Den lokala överenskommelsen ska dokumenteras och undertecknas av de lokala parterna men har inte kollektivavtals ställning. Överenskommelser skall finnas senat 31 mars 2018. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

11 De nya heltidsavtalen 2017 Rätt till heltid omfattar även natten
Särskilt avtal för Personliga assistenter (HÖK/AB) Bilaga 1 med Tillämpningsanvisningar för respektive avtal Det nya heltidsavtalet 2017 utgör grunden för arbetet med att ta fram en plan för att öka antalet heltidsarbetande i Göteborg Stad Det nya avtalet omfattar nu även rätt till heltid för de som arbetar natt. Förutsätter att förvaltningslokala parter blir överens. Särskilt avtal för Personliga assistenter - omfattar inte anställda som går på PAN-avtalet. Bilaga 1 till avtalet – Tillämpningsanvisning, ska ses som ett stöd i förvaltningarnas arbete med individuell verksamhetsbaserad schemaläggning och tydliggör i vissa delar parternas gemensamma syn på bemanningsarbetet och hur avtalet ska tillämpas. Tillämpningsanvisningen har inte kollektivavtals ställning och kan justeras löpande för att om möjligt underlätta det förvaltningslokala arbetet. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

12 Det nya heltidsavtalet 2017
Arbetspass får uppgå till högst 9 timmar (högst 10 timmar för Personliga ass. + natten) +30 och -10 timmar avvikelse vid schemaperiodens slut Delade turer får inte förekomma Natt kan schemalägga arbetstid kl Max 14 arbetspass på natten/4 veckor, resterande pass enligt ovan Vid förläggning av arbetstiden kan avvikelsen vara såväl högre som lägre i förhållande till den enskildes totala arbetsskyldighet under aktuell schemaperiod. Som mest kan avvikelse ske med plus, minus 10 timmar. Vid varje schemaperiods slut får inte det sammanräknade saldot överstiga plus 30 timmar respektive minus 10 timmar (nuvarande avtal +30 och -20). Arbetstagare som har en positiv timbank (max +30 tim) kan under pågående schemaperiod ansöka om ledighet för hel- eller del av dag med hjälp av dessa timmar. Chef bedömer på sedvanligt sätt om ledigheten kan beviljas utifrån verksamhetens behov. Parterna är överens om att det ur ett långsiktigt hälsoperspektiv är angeläget att inte schemalägga för långa arbetspass. I det nya avtalet innebär att den ordinarie arbetstiden i ett arbetspass, såväl på dagen som kvällen får uppgå till högst 9 timmar per dygn undantaget jourtid (nuvarande avtal högst 10 timmar). För Personliga assistenter, får ett arbetspass inte överstiga 10 timmar per dygn, undantaget jourtid, samt då längre arbetspass kan motiveras för att tillgodose en enskild brukares beslutade bistånd. Dock gäller reglerna i HÖK/AB och ATL. För Medarbetare som i huvudsak arbetar på natten och som har en veckoarbetstid om 36 timmar och 20 minuter (36,33) får också ett arbetspass normalt vara högst 10 timmar per dygn. Med dygn avses tiden mellan två dygnsbryt. Delade turer får inte förekomma. (Inte ens om medarbetare själv så önskar. Chef kan dock göra undantag för personliga assistenter som så önskar och godkänna en delad tur utifrån verksamhetens behov. Chef ska i så fall informera lokal facklig företrädare om sådant undantag innan schemaperioden börjar gälla). Om den schemalagda rasten överstiger 60 minuter betraktas detta som en delad tur. Medarbetare med ordinarie arbetstid förlagd i huvudsak till natten och som har en veckoarbetstid om 36 timmar och 20 minuter (36,33) får schemalägga arbetstid mellan kl dag 1 och kl dag 2, dock får arbetspasset inte vid något tillfälle överstiga 10 timmar (ordinarie arbetstid). Medarbetare som i huvudsak arbetar på natten och som har en veckoarbetstid om 36 timmar och 20 minuter (36,33) schemaläggs för max 14 arbetspass på natten under varje schemaperiod om 4 veckor. Resterande veckoarbetstid schemaläggs på eftermiddag/kväll enligt ovan ( ). Inom ramen för verksamhetens behov har medarbetare som så önskar möjlighet att lägga ut fler än 14 traditionella nattpass. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

13 De nya heltidsavtalen 2017 Resurspass max 12,5/20 procent av arbetstiden (30/50 vid eget önskemål) Verksamhetspass Rätt till val av sysselsättningsgrad 1 gång/år Andelen genomförda resurspass får utgöra högst 12,5 procent av individens sammanlagda arbetstid under schemaperioden enligt anställningsavtalet. (20 % i nuvarande avtal och för Personliga assistenter i det nya avtalet). Avser de arbetspass där medarbetaren inte vet när arbetstiden börjar och slutar när schemat har fastställts. Byte mellan sent respektive tidigt arbetspass ska meddelas medarbetaren snarast möjligt efter det att resurspassen exporterats till bemanningsenheten, dock senast dagen innan arbetspasset ska utföras. I det fall resurspasset ska utföras dag efter ledig dag ska medarbetaren i största möjliga utsträckning få beskedet redan innan den senast utförda arbetsdagen är slut. Medarbetare som vill göra fler resurspass än vad som regleras i denna punkt ovan, kan ta upp frågan med sin chef. Om sådan överenskommelse träffas får andelen resurspass inte överstiga 30 procent (50 % för personliga assistenter) av den sammanlagda arbetstiden under schemaperioden. Chef ska informera lokal facklig företrädare om överenskommelsen innan schemaperioden börjar gälla. Ett verksamhetspass är ett arbetspass där medarbetaren arbetar som resurs för verksamheten. Det innebär att medarbetaren är tillgänglig för att ersätta en kollega eller förstärka en arbetsplats inom ramen för sitt fastställda schema, oftast i samband med oplanerad frånvaro. Ett schemalagt verksamhetspass genomförs i första hand på den egna avdelningen/gruppbostad/arbetslag, i andra hand inom närmaste chefs ansvarsområde och i tredje och sista hand hos någon annan chef som tillhör samma schemaområde. Arbetsgivaren avgör om medarbetaren har tillräcklig kompetens för arbetet. Om det inte finns behov av ett schemalagt verksamhetspass inom angivna områden ovan, kan arbetspasset lämnas över till bemanningsenheten. Verksamhetspasset omvandlas då till ett resurspass, dock med bibehållen schemalagd arbetstid. Detta arbetspass ska då räknas in bland de resurspass som sammanlagt inte får överstiga 12,5 procent (20 % för Personaliga assistenter) av medarbetarens sammanlagda veckoarbetstid under schemaperioden. De arbetstagare som inte önskar arbeta heltid har rätt att arbeta deltid genom att vara partiellt tjänstlediga ett år i taget. Detta gäller medarbetare som arbetar på dag/kväll såväl som på natten. Vid beviljande av partiell tjänstledighet enligt detta avtal ska beaktas att arbetstiden som lägst måste uppgå till 20 timmar per vecka. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

14 Särskild Tillämpningsanvisning
Bilaga till avtalet och innehåller; - parternas avsikt - definitioner av begrepp och förklaringar - arbetsmiljö och arbetstidsfrågor - utveckling av schemaprocessen - bemanningsenheterna - frågor att beakta i de förvaltningslokala överenskommelserna Med ”Rätt till heltid – deltid en möjlighet” avses individuell verksamhetsanpassad schemaläggning i kombination med arbetsgivarens och medarbetarens möjlighet att schemalägga vissa arbetspass som ”verksamhetspass” eller ”resurspass”. Med ”Individuell, verksamhetsanpassad schemaläggning” avses arbetstidsscheman som kan variera i antalet timmar mellan olika schemaperioder utifrån verksamhetens behov. Sådana arbetstidsscheman ger också medarbetarna möjlighet att påverka sin arbetstid inom ramen för verksamhetens bemanningsbehov. Medarbetarens schema är en viktig arbetsmiljöfaktor och påverkar både kvaliteten i arbetet, sjukfrånvaro och arbetstillfredsställelse. Ur ett hälsoperspektiv är det angeläget att som chef tänka på arbetspassens längd, antal arbetspass i rad utan fridag, arbetstidens förläggning etc. Det är viktigt att varje chef informerar, diskuterar och följer upp arbetstids- och schemafrågor med sina medarbetare då dessa frågor utgör en viktig del av arbetsmiljön som ska hanteras löpande på APT i enlighet med de regler som gäller i det lokala kollektivavtalet Samverkan Göteborg. Fr.o.m gäller AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. Av denna föreskrift framgår att arbetstidsförläggningen är viktig och att arbetsgivaren ska vidta åtgärder som motverkar att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna. Som riskområden för ohälsa nämns bl.a. nattarbete, delade arbetspass, stor omfattning av övertid, långa arbetspass och krav om ständig nåbarhet utan att känna till sin arbetstid. Uppföljning av arbetstidens förläggning ur ett arbetsmiljöperspektiv görs på grupp/enhetsnivå. En sådan uppföljning blir då en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och ett underlag för dialog och åtgärder kring bland annat arbetsbelastning och arbetsorganisation. En utökad grundbemanning och flexiblare tjänstgöring bidrar både till måluppfyllelse, en bättre arbetsmiljö och ökad kontinuitet i verksamheten. Parterna är därför överens om att det är av största vikt att staden fortsätter utveckla sitt arbete med bemanningsfrågorna. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

15 De förvaltningslokala överenskommelsernas innehåll
För vilka verksamheter/enheter/yrkesgrupper ska avtalet tillämpas Hur arbetsgivaren avser arbeta med schemaprocessen Datum för ansökan om partiell tjänstledighet Hur arbetstidsfrågorna ska följas upp och dess betydelse för medarbetens arbetsmiljö och hälsa Om resurspass ska tillämpas vid nattarbete Undertecknas av lokala parter men har inte kollektivavtals ställning Överenskommelse ska träffas senast den 31 mars 2018 TILLÄMPNINGSANVISNINGARNA - STÖD I DET LOKALA ARBETET Förvaltningslokala parter kan träffa en överenskommelse som gäller för hela verksamheter/sektorer alternativt överenskommelser för olika enheter eller delar av verksamheter/sektorer.   Överenskommelsen kan även omfatta medarbetare som i huvudsak arbetar natt och som har en veckoarbetstid om 36 timmar och 20 minuter (36,33). Reglera om och hur t.ex. förvaltningen väljer att tillämpa möjligheten till ”förstärkt schemaönskemål”, samt vem (funktion/befattning) som är ansvarig för processens olika delar. Parterna ser det som angeläget att stadsdelsförvaltningarna fortsätter att utveckla sin schemaprocess mot mer samordnad schemaplanering och mer centraliserad schemakorrigering. Den lokala överenskommelsen bör också hantera hur och var arbetstidsfrågorna ska samverkas och följas upp, vilka frågor som ska hanteras på FSG respektive LSG och vilka frågor ska hanteras på APT tillsammans med medarbetarna. Arbetstidsfrågorna är viktiga, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt. Se även den nya förordningen AFS 2015:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö) som gäller fr.o.m Förvaltningarna behöver tydliggöra vem som har ansvar för vad i bemanningsarbetet och i schemaprocessen, hur frågorna ska följas upp och var dialogen mellan parterna och information ska äga rum HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

16 Tack för att ni lyssnade!
LYCKA TILL! Tack för att ni lyssnade! Per Lundborg Område HR, Stadsledningskontoret Göteborgs Stad Tel; 031 – HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN


Ladda ner ppt "Nya Heltidsavtal Om rätt till heltid – deltid en möjlighet Kollektivavtal 2017 Stadsledningskontoret september 2017."

Liknande presentationer


Google-annonser