Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De administrativa stödfunktionerna i den nya organisationen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De administrativa stödfunktionerna i den nya organisationen"— Presentationens avskrift:

1 De administrativa stödfunktionerna i den nya organisationen
Hearing , Johan Johansson, universitetsledningens stab, gemensamma förvaltningen

2 Ansvar och arbetsprocess
området för verksamhetsstöd Ansvar och arbetsprocess Universitetsdirektören har rektors uppdrag att se över det universitetsgemensamma administrativa stödet Referensgrupp Stina Sundling, områdeschef, Området för verksamhetsstöd Lars Nilsson, ekonomidirektör, Ekonomienheten Ulrika Nordberg Peterson, kanslichef, Utbildningsvetenskapliga fakulteten Anna Brodin, utbildningschef, Lärarutbildningsnämnden Lena Voigt, administrativ chef, Samhällsvetenskapliga fakulteten Gustav Bertilsson-Uleberg, kanslichef, Naturvetenskapliga fakulteten Rektorsbeslut 19/4 att universitetsdirektören får i uppdrag att leda en verksamhetsförändring enligt förslag

3 Vägledande för verksamhetsförändring
området för verksamhetsstöd Vägledande för verksamhetsförändring Lärarutbildningens omorganisation styrande för utformning av stödfunktioner Stödverksamheten för lärarutbildningen ska så långt som möjligt integreras i den struktur som finns för universitetets stödverksamhet i övrigt Stödet anpassas till uppdraget Det universitetsgemensamma stödet organiseras vid Gemensamma förvaltningen när det kan ge samordningsvinster Där det finns motsvarande funktioner integreras stödfunktioner där så är lämpligt inom befintliga delar av Gemensamma förvaltningens verksamhet Den sammanlagda kostnaden för det administrativa stödet till lärarutbildningen ska inte öka

4 Verksamhetsförändring och omställningsarbete
området för verksamhetsstöd Verksamhetsförändring och omställningsarbete Universitetsdirektören leder arbetet Införandegrupper vid fakulteterna leds av kanslicheferna Samordning mellan de olika administrativa nivåerna

5 Sammanfattning av föreslagna förändringar
området för verksamhetsstöd Sammanfattning av föreslagna förändringar En ny enhet skapas inom Området för verksamhetsstöd En samlad antagningsfunktion förläggs till Utbildningsenheten, Sektionen för antagning Programstudievägledning för lärarprogrammen förläggs till Utbildningsvetenskapliga fakulteten Ekonomi/controllerfunktion förläggs till Ekonomienheten vid Området för administrativt stöd Internt administrativt stöd för nya enheten förläggs till områdeskansliet inom Området för verksamhetsstöd

6 Föreslagna förändringar
området för verksamhetsstöd Föreslagna förändringar En ny enhet skapas inom Området för verksamhetsstöd Uppdrag: Stöd till lärarutbildningen, men även för att hantera andra frågor relaterade till kvalitetsarbete, analys, utvärdering och universitetsgemensam utbildningsplanering Stöd till universitetsledningen och Utbildningsnämnden Stöd till samverkansorganet för lärarutbildning (SOL) Samverkansfrågor i relation till skolväsendet och stöd till SOL:s samverkansråd med skolhuvudmän Expertstöd, samordning och nätverksarbete inom enhetens ansvarsområden

7 Föreslagna förändringar
området för verksamhetsstöd Föreslagna förändringar Fortsättning Analys och utvärdering inom Forsknings- och innovationskontoret förläggs till nya enheten Funktioner inom Sektionen för student- och utbildningsstöd på Utbildningsenheten förläggs till nya enheten Samverkansfunktioner (VFU och lärarfortbildning) överförs i sin helhet till den nya enheten. Genomlysning av verksamheten sker under 2017 i nära dialog med skolhuvudmännen. Kommunikationsfunktionen för lärarutbildning samordnas mellan den nya enheten och Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet Funktioner som arbetar med Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforsknings forskarskola (CUL) vid LUNs kansli förläggs till Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet.

8 området för verksamhetsstöd
Tidplan Löpande under våren 2016: Jörgen Tholin har lämnat information vid MBL om sitt förslag beträffande hur de administrativa stödfunktionerna till lärarutbildningen ska organiseras 31 maj: Jörgen Tholin återkommer till MBL med skriftlig information och riskanalys 14 juni: förhandling av föreslagen förändring på MBL 1 november 2016: Föreslagna förändringar föreslås träda ikraft

9 Kontakt Jörgen Tholin, universitetsdirektör jorgen.tholin@gu.se
området för verksamhetsstöd Kontakt Jörgen Tholin, universitetsdirektör Stina Sundling, områdeschef, Området för verksamhetsstöd


Ladda ner ppt "De administrativa stödfunktionerna i den nya organisationen"

Liknande presentationer


Google-annonser