Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016"— Presentationens avskrift:

1 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Östra Göteborg Sammanfattande resultat kommunala verksamheter

2 Om undersökningen För första gången görs en regiongemensam enkät i förskola/familjedaghem. Undersökningen innefattar samtliga medlemskommuner i GR. Undersökningen vänder sig till vårdnadshavare som har sitt barn i förskola/familjedaghem. Metod Vårdnadshavarna har bedömt sin förskola/familjedaghem på 14 områden hämtade från förskolans läroplan. Bedömningen görs på en sjugradig skala - där 1 betyder Otillräcklig och 7 betyder Utmärkt. Varje område har också beskrivningar av vad som ska vara uppfyllt för att t.ex. betyget Utmärkt ska ges. Svaren har kunnat ges antingen i en webbenkät eller i en pappersenkät. Vårdnadshavare till samtliga barn i förskolan har fått en inbjudan att delta antingen via E-post eller via en inbjudan i barnets fack i skolan. Pappersenkät som påminnelse har även skickats hem till barnets bokföringsadress. Enkäten kunde besvaras mellan 7 november och 9 december Resultat i denna rapport jämförs endast med kommunala verksamheter i Göteborgs stad. Redovisning och beräkningar Redovisning sker inledningsvis per frågeområde - där frågor som analytiskt hör ihop redovisas sammanslaget. Övriga redovisningar sker fråga för fråga. Tre olika typer av resultatvärden redovisas i rapporten: - antal och andel som valt respektive svarsalternativ - andel positiva - sammanslagning av de två "bästa" svarsalternativen (6 och 7). - medelvärde - ett genomsnitt av alla svar per fråga. Personer som svarat Vet ej exkluderas från denna beräkning.

3 Jämförelsevärde per frågeområde
Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet för varje område. Jämförelse görs mellan det egna värdet, kommunens totalvärde samt det sammanslagna värdet för GR i mätningen. Se nästa sida för beskrivning av vilka frågor som tillhör respektive frågeområde. Rapporten gäller Östra Göteborg och bygger på svar från 851 vårdnadshavare av 2249 möjliga, alltså 37.8%

4 Beskrivning av frågeområde
Nedan visas vilka frågor som ingår i varje frågeområde Frågorna har analyserats med statistisk metod för att skapa grupper med frågor som hör ihop. Om värdet förändras på en av frågorna i gruppen så tenderar värdet att förändras åt samma håll på övriga frågor i gruppen. TRYGGHET OCH GEMENSKAP Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn Personalen tar väl hand om mitt barn Barnen ska känna glädjen av att lära sig och känna att de behövs i gruppen Barnen ska lära sig hur man fungerar tillsammans i en grupp INFORMATION OCH INFLYTANDE Personalen ska ge föräldrar tydlig information Föräldrar ska kunna vara med och påverka arbetet i fsk Barnen har möjlighet att ha inflytande på verksamhetens innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR Barnen har möjlighet att ingå i mindre och större grupper Barnen ska kunna byta mellan olika aktiviteter under dagen Flickor och pojkar har samma möjligheter PEDAGOGIK Barnen har möjlighet att utveckla språket Barnen har möjlighet att utveckla förståelse för matematik Barnen får möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap KONTINUITET Barnen ska möta personal som de känner

5 Högst andel höga betyg Nedan visas de tre frågor där vårdnadshavarna har svarat mest positivt - som alltså har en hög andel som svarat 6 eller 7. De gröna staplarna visar andelen positiva. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn Personalen tar väl hand om mitt barn Barnen ska lära sig hur man fungerar tillsammans i en grupp De områden som dessa tre frågor gäller är områden där verksamheten tycks fungera bra och där många vårdnadshavare upplever att förskolan arbetar på ett mycket bra sätt. Försök behålla det goda arbetet. Rapporten gäller Östra Göteborg och bygger på svar från 851 vårdnadshavare av 2249 möjliga, alltså 37.8%

6 Högst andel låga betyg Nedan visas de tre frågor där vårdnadshavarna har svarat mest negativt - som alltså har en hög andel som svarat 1, 2 eller 3. De röda staplarna visar andelen negativa. Föräldrar ska kunna vara med och påverka arbetet i fsk Personalen ska ge föräldrar tydlig information Barnen har möjlighet att utveckla förståelse för matematik De områden som dessa tre frågor gäller är områden där verksamheten tycks ha problem och där många vårdnadshavare upplever att förskolan inte fungerar särkilt bra. Detta kan vara områden att prioritera i utvecklingsarbetet. Rapporten gäller Östra Göteborg och bygger på svar från 851 vårdnadshavare av 2249 möjliga, alltså 37.8%

7 Högst andel vet ej Nedan visas de tre frågor där flest vårdnadshavarna har svarat att de inte kan ta ställning till frågan. De grå staplarna visar andelen Vet ej. Barnen har möjlighet att ha inflytande på verksamhetens innehåll Barnen får möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap Barnen har möjlighet att utveckla förståelse för matematik De områden som dessa tre frågor gäller är områden där många vårdnadshavarna inte känner till hur verksamheten arbetar. Här kan tydligare information om mål och arbetssätt vara relevant. Rapporten gäller Östra Göteborg och bygger på svar från 851 vårdnadshavare av 2249 möjliga, alltså 37.8%

8 Resultat per fråga Här visas resultat per fråga, dvs andelen av alla svarande som valt respektive svarsalternativ. I kolumnerna till höger visas frågans medelvärde för stadsdelen både för i år och förra året, samt medelvärde för kommunen och för GR. 5.7 5.8 5.6 5.5 5.2 5.1 5.4 4.8 4.7 4.9 5.0 2016 2015 Göteborg GR Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn Personalen tar väl hand om mitt barn Personalen ska ge föräldrar tydlig information Föräldrar ska kunna vara med och påverka arbetet i fsk Barnen ska möta personal som de känner Varje färgat fält motsvarar ett svarsalternativ. I fältet visas procentandelen av de svarande som har valt det svarsalternativet. I tabellen bredvid stapeldiagrammet redovisas medelvärde för varje fråga, det vill säga ett genomsnittsvärde för alla vårdnadshavares svar. Värdet kan enkelt jämföras med andra medelvärden. Medelvärdet kan i denna undersökning ligga mellan 1 och 7 och ju högre värde desto mer nöjda vårdnadshavare. Rapporten gäller Östra Göteborg och bygger på svar från 851 vårdnadshavare av 2249 möjliga, alltså 37.8%

9 Resultat per fråga Här visas resultat per fråga, dvs andelen av alla svarande som valt respektive svarsalternativ. I kolumnerna till höger visas frågans medelvärde för stadsdelen både för i år och förra året, samt medelvärde för kommunen och för GR. 5.4 5.3 5.5 5.6 5.8 5.9 5.7 2016 2015 Göteborg GR Barnen har möjlighet att ingå i mindre och större grupper under delar av dagen Barnen har möjlighet att ha inflytande på verksamhetens innehåll Barnen ska lära sig hur man fungerar tillsammans i en grupp Barnen ska känna glädjen av att lära sig och känna att de behövs i gruppen Barnen ska kunna byta mellan olika aktiviteter under dagen Varje färgat fält motsvarar ett svarsalternativ. I fältet visas procentandelen av de svarande som har valt det svarsalternativet. I tabellen bredvid stapeldiagrammet redovisas medelvärde för varje fråga, det vill säga ett genomsnittsvärde för alla vårdnadshavares svar. Värdet kan enkelt jämföras med andra medelvärden. Medelvärdet kan i denna undersökning ligga mellan 1 och 7 och ju högre värde desto mer nöjda vårdnadshavare. Rapporten gäller Östra Göteborg och bygger på svar från 851 vårdnadshavare av 2249 möjliga, alltså 37.8%

10 Resultat per fråga Här visas resultat per fråga, dvs andelen av alla svarande som valt respektive svarsalternativ. I kolumnerna till höger visas frågans medelvärde för stadsdelen både för i år och förra året, samt medelvärde för kommunen och för GR. 5.5 5.6 5.7 5.0 4.9 5.3 5.1 5.4 5.8 5.9 2016 2015 Göteborg GR Barnen har möjlighet att utveckla språket Barnen har möjlighet att utveckla förståelse för matematik Barnen får möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap Flickor och pojkar har samma möjligheter Varje färgat fält motsvarar ett svarsalternativ. I fältet visas procentandelen av de svarande som har valt det svarsalternativet. I tabellen bredvid stapeldiagrammet redovisas medelvärde för varje fråga, det vill säga ett genomsnittsvärde för alla vårdnadshavares svar. Värdet kan enkelt jämföras med andra medelvärden. Medelvärdet kan i denna undersökning ligga mellan 1 och 7 och ju högre värde desto mer nöjda vårdnadshavare. Rapporten gäller Östra Göteborg och bygger på svar från 851 vårdnadshavare av 2249 möjliga, alltså 37.8%

11 Frågeområdenas värde nedbrutet per enhet
Nedan visas stadsdelens resultat uppdelat per enhet. Medelvärde per frågeområde redovisas. Observera att det kan röra sig om få svar för varje enhet och att resultaten därför kan variera kraftigt. TRYGGHET OCH GEMENSKAP INFORMATION OCH INFLYTANDE FÖRUTSÄTTNINGAR PEDAGOGIK KONTINUITET Östra Göteborg 5.6 5.1 5.5 5.2 Aniaragatan 5 förskola 5.8 6.0 Annandagsgatan 1 förskola 5.3 6.1 5.9 Aprilgatan 2A förskola 5.4 5.0 Aprilgatan 2B förskola Edwin Ahlqvists Väg 55 förskola 4.9 Fjällbo Park 13 förskola 6.2 Förländegatan 3 förskola Förstamajgatan 28 förskola Galaxgatan 1 förskola Galaxgatan 5 förskola 4.8 4.3 6.4 Hinderbanan 1 förskola 5.7 Rapporten gäller Östra Göteborg och bygger på svar från 851 vårdnadshavare av 2249 möjliga, alltså 37.8%

12 Frågeområdenas värde nedbrutet per enhet
Nedan visas stadsdelens resultat uppdelat per enhet. Medelvärde per frågeområde redovisas. Observera att det kan röra sig om få svar för varje enhet och att resultaten därför kan variera kraftigt. TRYGGHET OCH GEMENSKAP INFORMATION OCH INFLYTANDE FÖRUTSÄTTNINGAR PEDAGOGIK KONTINUITET Januarigatan 5 förskola 5.5 4.3 5.2 4.7 4.8 Julianska Gatan 8 förskola 5.3 5.1 Kalendervägen 103 förskola 5.4 5.7 Kalendervägen förskola 5.0 5.6 Kanngjutaregatan 1 förskola Karduansmakaregatan 44 förskola Knivsmedsgatan 2 förskola 6.0 Kometgatan 2 förskola 5.8 Kometgatan 33 förskola Kommunal dagbarnvårdare 4.2 Kortedala Park 1 förskola Kvadrantgatan 1 förskola 4.6 4.9 Rapporten gäller Östra Göteborg och bygger på svar från 851 vårdnadshavare av 2249 möjliga, alltså 37.8%

13 Frågeområdenas värde nedbrutet per enhet
Nedan visas stadsdelens resultat uppdelat per enhet. Medelvärde per frågeområde redovisas. Observera att det kan röra sig om få svar för varje enhet och att resultaten därför kan variera kraftigt. TRYGGHET OCH GEMENSKAP INFORMATION OCH INFLYTANDE FÖRUTSÄTTNINGAR PEDAGOGIK KONTINUITET Lars Kaggsgatan 35 förskola 5.2 4.4 5.0 4.7 4.8 Merkuriusgatan 75 förskola 5.3 5.4 Meteorgatan 52 förskola 6.2 5.9 6.3 6.4 Minutgatan 4 förskola 5.1 Måns Bryntessonsgatan förskola 5.8 5.6 6.1 Saturnusgatan 20 förskola 5.5 Soldathemsgatan 19 förskola 5.7 4.9 Stjärnbildsgatan 2 förskola 6.0 Stjärnbildsgatan 3 förskola 4.5 Stora Björn 2 förskola Teleskopgatan 3 förskola Tellusgatan 4 förskola Rapporten gäller Östra Göteborg och bygger på svar från 851 vårdnadshavare av 2249 möjliga, alltså 37.8%

14 Frågeområdenas värde nedbrutet per enhet
Nedan visas stadsdelens resultat uppdelat per enhet. Medelvärde per frågeområde redovisas. Observera att det kan röra sig om få svar för varje enhet och att resultaten därför kan variera kraftigt. TRYGGHET OCH GEMENSKAP INFORMATION OCH INFLYTANDE FÖRUTSÄTTNINGAR PEDAGOGIK KONTINUITET Tideräkningsgatan 4 C förskola 4.7 4.0 5.0 4.2 5.2 Universumsgatan 2 förskola 4.8 Utbyvägen 111 förskola 5.8 5.5 5.7 Vallareleden 24 förskola 5.9 5.3 5.6 Varnhemsgatan 2 förskola 4.5 Zenitgatan 24 förskola 5.4 5.1 Rapporten gäller Östra Göteborg och bygger på svar från 851 vårdnadshavare av 2249 möjliga, alltså 37.8%

15 Könsuppdelad andel positiva
Nedan visas andel positiva per frågeområde tillsammans med de frågor som ingår i varje område. Svaren redovisas även uppdelade på vilket kön barnet har. Rapporten gäller Östra Göteborg och bygger på svar från 851 vårdnadshavare av 2249 möjliga, alltså 37.8%

16 Könsuppdelad andel positiva
Nedan visas andel positiva per frågeområde tillsammans med de frågor som ingår i varje område. Svaren redovisas även uppdelade på vilket kön barnet har. Rapporten gäller Östra Göteborg och bygger på svar från 851 vårdnadshavare av 2249 möjliga, alltså 37.8%

17 Om respondenterna Rapporten gäller Östra Göteborg och bygger på svar från 851 vårdnadshavare av 2249 möjliga, alltså 37.8%


Ladda ner ppt "Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016"

Liknande presentationer


Google-annonser