Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Röda Korsets Högskola Verksamhetsplan 2015-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Röda Korsets Högskola Verksamhetsplan 2015-18."— Presentationens avskrift:

1 Röda Korsets Högskola Verksamhetsplan

2 Långsiktiga strategier
Vår vision Utbildning och forskning vid Högskolan skall möta framtidens globala utmaningar inom hälsa, vård och välfärd med särskilt fokus på utsatthet och ojämlikhet i vår omvärld Vårt uppdrag I enlighet med Röda Korsets grundprinciper samt nationella och internationella verksamhetsområden, verka i en miljö med hög akademisk kvalitet samt innovativ utbildning och forskning Mål E certifierade utbildningar med internationell profil Fördjupad samverkan med Röda Korset, nationellt och internationellt Tydlig Rödakorsprofil i Högskolans utbildningar Tydligt ledarskap och medarbetarskap Etablerad forskarutbildning i samverkan med KTH Ökad samverkan med vårdgivare Samarbete med SLL, KTH, SH och KI inom Campus Flemingsberg Ekonomi i balans Långsiktiga strategier Etablerad och självfinansierad forskning Nya examentillstånd, utbildningsprogram Etablerat deltagande i internationella nätverk inom utbildning och forskning Aktiv utveckling av ”Nästa generations lärande” Aktiv debattör och kunskapsspridare inom hälsa, vård, och välfärd Våra värderingar Respekt Vi ska respektera varandras åsikter och föra en utvecklande och positiv dialog i alla frågor. Tillit Vi litar på varandras kunskaper och ambitioner. Samarbete Vi arbetar med varandra mot gemensamma mål. Flexibilitet Vi anpassar oss och utvecklas i takt med ny kunskap och nya förutsättningar.

3 Högskoleövergripande
Perspektiv Utbildning Forskning Medarbetare Ekonomi Process / Utveckling Vårt nuläge Ökad studenttilldelning Positivt resultat UKÄ granskning I huvudsak nationell prägel på studenter och utbildningsspråk Examensrätt i ett ämne Ingen frekvent kvalitet uppföljning Brist på VFU platser Avsaknad av formell forskningsstrategi Diversifierade forskningsområden Underdimensionerad forsknings-administration Avsaknad av externa forskningsmedel Konkurrens mellan högskolor vid rekryteringar Varierande innehåll i tjänstgöringsplaner, dåligt systemstöd Tydliggöra olika karriärvägar för personal Brister i insikt kring rättigheter och skyldigheter Vi följer inte alla alltid våra värderingar Oklart samband mellan det akademiska och ekonomiska ansvaret Budget endast på total samt avdelningsnivå Avsaknad av indikatorer för våra mål och strategier Centralt ekonomiskt ansvar i organisationen Ekonomin är inte i balans Brister i efterlevnad av policys och riktlinjer Otydliga kommunikations- och informationsvägar Kritiska frågor följer inte alltid beslutsprocessen: Bereda-Besluta-Exekvera-Kontrollera Förbättringsmöjligheter inom högskoleförvaltningens forsknings- och utbildningsadministration Våra fokus- områden Högre kvalitet med ökat studentantal Marknadsföra relevanta uppdrags- och specialistutbildningar Ökad internationalisering, kurser, program på engelska Fler examensrättigheter Löpande kvalitetkontroll Förbättra VFU situationen Studenter som med-producenter i kunskap och utveckling Förbättrat forskningsstöd Aktiva gemensamma forskningsprojekt inom samtliga temaområden Uttalad forskningsstrategi Externa forskningsanslag Prioriterade rekryteringar inom utbildning och forskning Inom team samordna arbetsinsatser Öka attraktionskraft med alternativa karriärsvägar Tydlighet och förståelse avseende skillnader i tjänstgöringsplaner samt rättigheter och skyldigheter Förbättra arbetsmiljön och företagskulturen Delegerat budget- och resultatansvar Styrkort för att följa och kommunicera verksamhetens utfall och mål Eftersträva intäktsoptimering och kostnadseffektivitet Tydliga Polices och riktlinjer Tydliggöra det ekonomiska ansvaret i alla led Den nya organisationen och dess funktioner skall tydligt beskriva ledningens, kollegiets och förvaltningens ansvarsområden Prioritera strategiska frågor och projekt Utökat samarbete och samverkan med SRK Resurs- och kompetens- förstärka högskoleförvaltningen (HSF) Aktiviteter Påbörja E certifiering Pedagogisk utveckling Ansökan ny examensrätt Bredda samarbetet med olika aktörer inom vård-verksamheter Styrkortsindikatorer Etablera forskningsorganisation Stärka forskningsadministrationen Gemensamma ansökningar forskningsmedel Kompetens- och resursplanering Stärka medarbetarskap Karriärsplanering Förbättrat systemstöd Delegerat budgetansvar i linjen samt på program Budgets på kursnivå Styrkortindikatorer Tydliggöra roller och ansvarsområden Införa den nya ledningsstrukturen Campus Flemingsberg Utveckla och rättssäkra HSF ”Mina utmaningar” Att alla arbetar med ständiga förbättringar. Att alla tar ansvar i sin profession. Att alla tar ansvar för våra resurser.

4 Styrkort (skall färdigställas per 2014-12-31)


Ladda ner ppt "Röda Korsets Högskola Verksamhetsplan 2015-18."

Liknande presentationer


Google-annonser