Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)"— Presentationens avskrift:

1 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)

2 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård - Vad innebär det
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska ersätta den reglering som nu finns i lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. (1991:1404 BAL) Syftet är att uppnå god vård, där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på sjukhus så långt möjligt kan undvikas Målgruppen är personer som efter utskrivning är i behov av insatser från kommunens hemsjukvård och/eller socialtjänst och som även kan ha behov av insatser från landstingets primärvård/öppenvård En översyn har gjorts av betalningsansvarslagen (BAL) som idag reglerar kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. (1991:1404 BAL) En utredning föreslår att Betalningsansvarslagen ersätts med en ny lag, Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. (Göran Stiernstedt SOU2015:20) Bakgrund och syfte: Patienter som behöver fortsatt vård och omsorg blir kvar onödigt länge i slutenvård innan primärkommunala insatser tar vid Patientsäkerhetsrisker med att vårdas i slutenvård Bidrar till överbeläggningsproblematik Samhällsekonomiskt onödigt dyrt = ineffektivt resursutnyttjande Hög grad av onödiga återinläggningar efter slutenvård Vad är optimalt för rehabilitering? Vårdplanering blir ofta en punktinsats som ofta kommer för tidigt i processen. Alla som skulle behöva vara med deltar inte. Den landstingsfinansierade primärvården/öppenvården är väldigt sällan med i planeringsarbetet. Ökar risken får återinläggningar. Nuvarande lag stödjer ett mer reaktivt förhållningssätt när vi behöver ställa om till ett mer proaktivt förhållningssätt. Nationella ”fristdagar” styr tankarna fel – ”man har sju dagar på sig” – konstruktionen styr ledtider. Skillnad i fristdagar mellan somatik och psykiatri är förlegad och inte jämlik vård. Obligatoriska samverkansöverenskommelser Nya regler för planeringsprocessen som är bättre anpassade efter dagens vård och omsorgssammanhang (fast vårdkontakt och SIP) Öppenvård/primärvård kallar till SIP 3 fristdagar innan betalningsansvarets inträde – (kalenderdagar) från underrättelse att patienten bedömts som utskrivningsklar

3 Utskrivningsplaneringsprocess enligt förslag
Inskrivningsmeddelande Inskrivningsmeddelande ska skickas inom 24 timmar till kommun och primärvård/öppenvård när man bedömt att det finns behov av att samordna insatser efter utskrivning Inskrivningsorsak och beräknad tidpunkt för utskrivning anges Meddelandet besvaras av och kommun primärvård/öppenvård. Fast vårdkontakt utses av primärvård/öppenvård om det inte redan finns Utskrivningsplanering påbörjas Vid behov av delat medicinskt ansvar i hemmet ska slutenvården kalla till ett planeringsmöte så att utbildningsbehov och riskanalyser samt tidsplan för de olika insatserna identifieras och dokumenteras på avsedd blankett. Utskrivningsklarmeddelande Slutenvårdens läkare underrättar kommunen och primärvård/öppenvård då patienten är utskrivningsklar Primärvård/öppenvård skickar kallelse om SIP ( samordnad individuell plan) inom 3 dagar efter att utskrivningsklarmeddelandet sänts Meddelandet styr betalningsansvaret. Tre fristdagar föreslås Utskrivningsmeddelande - informationsöverföring vid utskrivning Skriftlig dokumentation ska medfölja patient med information om genomförd behandling och initial planeinring av insatser Senast samma dag som patienten lämnar slutenvården ska samma information överföras till berörda enheter

4 Arbete på länsnivå Styrgrupp utsedd av Tjänstemannaberedning i Kommuner och Landsting (TKL) Projektledare Arbetsgrupp TKLs beredningsgrupp (SIP)

5 Projektdirektiv arbetsgrupp - delmål under 2016
In- och utskrivningsprocessen i länet vara kartlagd utifrån det nya lagförslaget och riktlinjer/rutiner ska vara reviderade utifrån den nya processen. Samordnad individuell plan (SIP) ska vara reviderad och funktionellt anpassad till utskrivningsprocessen. Analys om framtida kommunikationsverktyg mellan landstinget och kommunerna ska ha diskuterats och beslut ska eventuellt ha fattats. Pilotprojekt ska ha genomförts inom både psykiatrisk och somatisk vård utifrån de nya riktlinjerna. Samtliga berörda verksamheter inom landstinget och kommunerna ska ha fått information/utbildning om de reviderade riktlinjerna /rutinerna. En skriftlig rapport lämnas om det aktuella läget i projektet samt förslag på aktiviteter för fortsatt förbättringsarbete under 2017 En ny lag skulle enligt lagförslaget ha trätt i kraft halvårsskiftet 2016 men proposition kommer troligtvis våren Pilotprojektet har därför inte genomförts. I väntan på att nya lagen träder i kraft har nuvarande riktlinjer reviderats för att så långt det är möjligt anpassas till nya lagförslaget. Fem workshops är inbokade i oktober med syfte att se hur vi kan samverka redan nu för en god och säker hemplanering för den enskilde.


Ladda ner ppt "Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)"

Liknande presentationer


Google-annonser