Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modeller, vad gör de, och vilka är osäkerheterna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modeller, vad gör de, och vilka är osäkerheterna"— Presentationens avskrift:

1 Modeller, vad gör de, och vilka är osäkerheterna
Före bebyggelse Efter bebyggelse Före och efter exploatering av mark för bebyggelse. Förändringar i vattnets kretslopp, framför allt flöden på vid markytan till yt- och grundvatten Dagvatten definieras som smält- och regnvatten som avrinner på hårdgjorda ytor såsom vägar, parkeringar och tak. Vad händer med dagvattenflödet? Håkan Johansson,

2 I värsta fall, dagvattenansamlingar på fel ställen!!
Hösten 2015 Förväntad klimateffekt Intensivare regn medför att fler ytor fungerar som hårdgjorda ytor Klimat effekt med intensivare regn medför att marken blir mättad vilket medför ökad vattenavrinning Självklart viktigt att ta hänsyn i planprocessen. Undvik att bebygga områden med risk för översvämning. Händer ändå har noterats att översvämningskänslig mark bebyggs. Vad som i regel då görs är att man tar fram en lokal lösning för planområdet. Problemet med detta är att detta ofta leder till att man att flyttar översvämningsproblematiken till något lågslänt område nedströms istället. Stora samhällsekonomiska kostnader!!

3 TAK VÄG GRÖNYTA HÅRDGJORD YTA
Det förändrat lödet av dagvatten leder även i regel till att mera föroreningar transporteras iväg till sjöar och vattendrag. En ökad urbanisering medför BÅDE ökad ytavrinning och en transport av ämnen Viktigt att kvantifiera detta ökade flöden av ämnen HÅRDGJORD YTA

4 Modellering av dagvattenflöden
Finns flera framtagna modeller för detta, t ex StormTac, SWMM-Based programs (SWMM5, PC-SWMM, InfoSWMM, MikeUrban) Schablonhalter Schablonhalter Togs från början fram för att huvudsakligen beskriva närsaltsflöden och viss mån flöden av metaller med dagvatten men…… Jätteviktiga och (bra) modeller! Avrinning på förorenade ytor, som exempelvis vägar och industriområden, innebär en ökning av föroreningshalt i det avrinnande vattnet. Dagvattnets innehåll av föroreningar beror av de lokala förhållandena och de markanvändningar som råder inom ett avrinningsområde. Om dagvatten leds ut till sjöar och vattendrag utan föregående rening finns risk för en negativ påverkan av vattenkvaliteten Halter i dagvatten Halter i mottagande recipient MKN i vatten Från början fokus på närsalter och metaller

5 STORA UTMANINGEN!! Prioriterade och Särskilda förorenande ämnen inom vattenförvaltningen Sammanställningen redovisar föroreningskoncentration i dagvatten, grundvatten och basflöde för olika markanvändningar samt i atmosfärisk deposition och ytvatten. Schablonhalter Kanske fundera på vilka ämnen som är problematiska ut MKN-perspektiv! Ett värde närmare max väljs då ett visst område anses vara utsatt för en högre belastning såsom en mer föroreningsalstrande industri.

6 Schablonhalter

7 Avrinningskoefficienter
Vid stark lutning av marken väljs ett värde närmare maxvärdet. Vid svag lutning och liten hårdgörningsgrad eller hög permeabilitet antas ett värde närmare minvärdet (Larm, 2000).

8 Markanvändningskartor

9 Vad medför detta? Drivparametrars osäkerhet medför osäkerhet i utparametrar

10 Dagvattenutredningar presenteras i form av:

11 Vad vi önskar är att: GOD EKOLOGISK OCH KEMISK STATUS i VÅRA VATTEN
Framräknade halterna från dagvattenutredningar presenteras klart och tydligt med osäkerheter Det väldigt tydligt redovisas vilka schablonhalter som använts vid beräkningarna Att eventuell påverkan på MKN vatten i närliggande recipienter analyseras Lämpliga åtgärder vidtas för mininera påverkan på närliggande recipienter uppnås GOD EKOLOGISK OCH KEMISK STATUS i VÅRA VATTEN

12 Kontaktinformation: Håkan Johansson e-post: vattenforvaltning
Kontaktinformation: Håkan Johansson e-post:


Ladda ner ppt "Modeller, vad gör de, och vilka är osäkerheterna"

Liknande presentationer


Google-annonser