Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektdag 1 juni 2017 Monika Oredsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektdag 1 juni 2017 Monika Oredsson"— Presentationens avskrift:

1 Projektdag 1 juni 2017 Monika Oredsson

2 BRED FÖRANKRING för Bekinge Tekniska Högskola
Karlshamns kommun Karlskrona kommun Olofströms kommun Ronneby kommun Sölvesborgs kommun Landstinget Blekinge Trafikverket Försvarsmakten Energikontor Sydost Region Blekinge Länsstyrelsen i Blekinge Bekinge Tekniska Högskola NetPort Fastighetsbolag Olofströmshus Produktion fjärrvärme Södra Cell Produktion vindkraft E.ON Tung industri Volvo personvagnar Transportföretag Energibolag Affärsverken Dagligvaruhandel Listermacken LRF Sydost Besöksnäringsföretag Äggaboden AKTÖRER i samverkan Inte bara Bred – vidsträckt – omfattande samverkan på högsta nivå

3 SYFTE - vara en samordnande och pådrivande kraft i länets klimat- och energiarbete. - Ledord ska vara att skapa samsyn, samverkan och samordning utan att skapa nya organisationer - utgår från målen i Blekinges regionala klimat- och energistrategi

4 Klimat- och energistrategi för Blekinge
Sverige ska vara ett klimatneutralt land år 2045 Klimat- och energistrategi för Blekinge Antagen - länsstyrelsen 2013, uppdateras nu åtgärderna revideras SWv klimatpolitiska ramverk Miljömål Begränsad klimatpåverkan

5 Övergripande mål - samlad strategi
-Särskilt stora insatser inom transporter. -Tillvarata tillgänglig energi från restprodukter och biomassa i regionen. -Beakta hållbar utveckling i helhetsperspektiv. Sveriges klimatpolitiska ramverk - inga nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige år 2045 BRED energiöverenskommelse – ger möjligheter till stabilitet Fyra fokusomr Strategins övergripande mål

6 Beredningsgrupp TEMAGRUPP TEMAGRUPP TEMAGRUPP TJÄNSTEMANNAGRUPP
STYRGRUPP Beredningsgrupp samverkan Bberedningsgrupp TEMAGRUPP SG Prioritera Klimatsamverkans insatsområden utifrån framtagna åtgärdsförslag.  Varje representant bidrar med specifik kunskap och erfarenhet från sin egen bransch eller organisation i utformning av åtgärder.  Medlemmarna medverkar till erfarenhetsutbyte och att sprida sitt eget klimatarbete som goda exempel BG operativa arbetet - tar bl. a. fram faktaunderlag, föreslår vp, gör uppföljningar. Förslagen utvecklas i sam-verkan mellan tjänstemannagruppen och beredningsgruppen BG 4 personer TG - informations- och erfarenhetsutbyte, samordning och samverkan. Inom gruppen diskuteras enskilda åtgärder – utformning och planering, genomförande och resultat. Identifiera gemensamma problembilder och behov. Temagrupper - Arbetsgrupper bildas vid samarbeten kring gemensamma frågor. Tjänstemannagruppen och styrgruppen fungerar som ingång för att hitta nyckelpersoner till arbetsgrupperna. samverkan samverkan TEMAGRUPP TJÄNSTEMANNAGRUPP TEMAGRUPP

7 Pågående samarbetsprojekt nu
Genomförandet av åtgärder – till stor del genom projekt. En del finansieras av projektmedel som reg tillväxtmedel.

8 - Drivmedelsprojekt – öka kunskap om förnybara drivmedel
Pågående där är med, bl a Sol –projekt; Sol i Syd Solkarta - Drivmedelsprojekt – öka kunskap om förnybara drivmedel One-stop-shop –affärsmodell för energirenovering av småhus Energieffektivisering i fastigheter mellan länsstyrelse-region-energikontor Identifierat behov i fastigheter

9 Vad har gjort? Lantbruksåtgärder - Samverkan kring prioritering av lämpliga åtgärder i Blekinge gick bra medan genomförande av en av samverkansåtgärderna inte gjorde det. Lyckad samverkan förutsätter att alla berörda är engagerade och vill! Här är det tydligt att det kan ta lång tid innan samverkansinsatser ger resultat! Särskilt för komplexa frågor där många aktörer behöver vara involverade för att det ska lyckas. Viktigt att tydliggöra vad som behövs och vilken aktör som kan/bör driva en fråga. Biogasarbetet tog lång tid och har gått från känslan a. som gått från cementväggen till success….nästan

10 Biogas, samverkan för att matcha användare – försäljning.
Samverkan för att få biogas till Blekinges östra delar har pågått i flera år. Många möten - många olika aktörer. En mycket komplex fråga som kräver att många aktörer måste vara involverade. Tydlighet om vad som behövs och vilken aktör som har möjlighet att driva frågan. Arbetet har gått från cementväggen till success…idag biogas i 4 av våra 5 kommuner – tack vare många olika aktörers engagemang. Här är det tydligt att det kan ta lång tid innan samverkansinsatser ger resultat! Biogas, samverkan för att matcha användare – försäljning.

11 Samlastning – först en förstudie och därefter samverkan kring införande. Bra exempel! Karlshamn har bestämt sig.

12 Olika informationsinsatser;
geodome från SMHI – visualisering av klimatförändringarna Utställning om att leva klimatsmart (till hushåll) temadagar om bioenergi, sol, energi i fastigheter… Klimatsamverkan - en viktig plattform för att sprida information! Information - blir aldrig klart Enhetlig information från Klimatsamverkan

13 Forts… vad har gjort? Initierat ”hemma-hos-studiebesök” Styrgruppens aktörer visar varandra sitt klimat- och energiarbete. Pressen bjuds in. Positivt för styrgruppens medlemmar att visa sitt klimat- och energiarbete utåt. mellan länsstyrelse-region-energikontor

14 Saker som inte gett resultat:
- jobbat mot skolorna för att stärka lärande för hållbar utveckling,   mobilitetskontor fossilfri kommun

15 Vad har gjort samverkan lyckosam?
Nära samarbete i beredningsgruppen (jämförelse med andra län) Initiativen har därmed synkats och samordnats Tydligt syfte, tydliga roller samt beskrivning av hur KSB ska fungera Gemensamma mål i en gemensam strategi. mellan länsstyrelse-region-energikontor

16 Hållbar utveckling är komplext!
Helhetsperspektivet är hållbar utveckling Bejaka det komplexa!

17 TACK! mellan länsstyrelse-region-energikontor


Ladda ner ppt "Projektdag 1 juni 2017 Monika Oredsson"

Liknande presentationer


Google-annonser