Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadgar för Ödsmåls Kappseglingsklubb

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadgar för Ödsmåls Kappseglingsklubb"— Presentationens avskrift:

1 Stadgar för Ödsmåls Kappseglingsklubb
En av de delar som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgarna ska det framgå vad föreningen heter, vilket ändamål föreningen har och var föreningen har sitt säte. Enligt praxis är årsmötet det högst beslutande organet i en ideell förening. Det är endast årsmötet som kan välja att anta och förändra stadgarna.

2 §1 Klubbens ändamål och värdegrund
Klubbens ändamål är att främja segelsporten och verka för sammanhållning mellan dess utövare och anhängare samt för en god idrottslig standard på sjösportens område. Klubbens värdegrundande ord är gemenskap, respekt och säkerhet, vilka ska genomsyra alla klubbens aktiviteter.

3 §2 Hemort Klubbens hemort är Ödsmål, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län, där dess allmänna sammanträden skall hållas.

4 §3 Anslutning till organisationer
Klubben skall vara ansluten till Svenska seglarförbundet och dess regionala utskott.

5 §4 Medlemskap Föreningen kan enbart ha fysiska personer som medlemmar.
Familjemedlemsavgift är en samlingsavgift för personer i samma familj som är skrivna på samma adress och som var och en för sig önskar bli medlemmar. Permanent medlemsavgift är en engångsavgift för den enskilda person som önskar ett ständigt medlemskap i klubben. Medlem har rätt att under vedertagna former delta i föreningens verksamhet om medlemsavgift har erlagts. Om åldern 15 år uppnås under kalenderåret har medlemmen rösträtt på årsmötet. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.  

6 §5 Hedersmedlem Hedersmedlem väljs på förslag av styrelsen på årsmöte. Det fordras att tre fjärdedelar av de närvarande på årsmötet bifaller förslaget. Hedersledamot behöver inte erlägga årsavgift.

7 §6 Medlemsupphörande Medlem som inte har betalat medlemskap för två på varandra följande verksamhetsår anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Medlem, som önskar utträda ur klubben, skall göra skriftlig anmälan hos styrelsen.

8 §7 Medlemsavgift Medlem ska erlägga den medlemsavgift som beslutats på senaste årsmötet. Medlemsavgiften ska ha erlagts så att det är synligt på ÖKK bg-konto senast sista vardagen innan årsmötet.

9 §8 Styrelse Klubbens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst fyra och maximalt nio ledamöter. Följande roller ska alltid besättas: ordförande, sekreterare, kassör. Övriga roller som lämpligen besätts eller utses av styrelsen är säkerhetsansvarig, intendent, kappseglingsansvarig, seglarskoleansvarig, simskoleansvarig, juniordelegat, informationsansvarig och klubbmästare. Ordförande och sekreterare väljes för ett år i taget, övriga ledamöter väljs för två år i taget. Firmatecknare är ordförande och kassör var och en för sig. Styrelsen är alltid gemensamt ytterst ansvarig (s.k. solidariskt ansvarig) för de aktiviteter som genomförs i klubbens regi, även om specifika ansvarsområden delegeras till enskilda styrelsemedlemmar eller klubbmedlemmar.

10 §9 Beslutanderätt för styrelse
Styrelsen har beslutanderätt i alla angelägenheter som inte, via stadgarna, är förbehållna årsmötet. Styrelsen har dock inte rätt att ingå avtal som skadar föreningens ekonomi.

11 §10 Styrelsens uppgift Bevaka klubbens intressen och främja dess ändamål. Kalla klubbens medlemmar till sammanträde. Förbereda ärenden inför och verkställa beslut som fattas vid klubbens sammanträdanden. Omhänderta klubbens ekonomi. På bästa sätt införskaffa och avyttra samt handha och förvalta klubbens såväl fasta som lösa egendom. I ärenden som rör klubbens angelägenheter och förvaltning tala och svara för klubben inför myndighet. Besluta i och verkställa löpande ärenden. I mån av behov utfärda såväl instruktioner för klubbens medlemmar som ordningsregler för begagnande av klubbens egendom.

12 §11 Styrelsens beslutförhet
Till styrelsens sammanträden skall samtliga styrelseledamöter kallas. Kallelse till styrelsens sammanträden ska ske minst fem dagar före det sammanträde kallelsen avser. Styrelsen är beslutför då de närvarande ledamöternas antal överstiger hälften plus en av det totala antalet styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta röstande enar sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden., men inte vid personval då lotten får avgöra. Styrelsens sammanträden skall protokollföras.

13 §12 Funktionärernas uppgifter
Ordföranden åligger att representera klubben, att sammankalla styrelsen, att leda förhandlingar vid klubbens sammanträden samt att justera vid dessa förda protokoll. Är ordförande frånvarande utses tillfällig ordförande. Sekreteraren åligger att föra protokoll vid styrelsens och klubbens sammanträden. Sekreteraren skall hålla protokollen tillgängliga vid alla sammanträden och skall ombesörja att klubbens handlingar hålls tillgängliga och uppdaterade. Kassören åligger att förvalta och ansvara för klubbens kassa samt föra dess räkenskaper. Dessa skall vara avslutade och färdiga för revision senast den 1 februari nästpåföljande år. Klubbens medel skall, om styrelsen inte beslutar annorlunda, vara innestående på ett klubbens konto i bank och/eller postgiro. Intendenten åligger att på bästa sätt omhänderta och föra förteckning över klubbens material, svara för att detsamma är i ett gott skick, samt vid behov framlägga förslag till inköp av ny sådan. Säkerhetsansvarig åligger att på bästa sätt svara för att klubbens aktiviteter utförs på ett för alla inblandade tryggt och säkert sätt. Klubbmästaren åligger att på ett trevligt sätt ordna klubbens fester och servering i samband med klubbens seglingar och andra arrangemang. Juniordelegaten åligger att till styrelsen förmedla juniorernas önskemål och intressen samt att höja intresset för de av klubbens aktiviteter som är riktade till barn och ungdomar. Seglarskoleansvarig åligger att planera och ansvara för klubbens seglarskola riktad till barn och ungdomar. Simskoleansvarig åligger att planera och ansvara för klubbens simskola riktad till barn och ungdomar. Kappseglingsansvarig åligger att på bästa sätt planera och genomföra klubbens kappseglingar i enlighet med gällande seglingsföreskrifter samt att planera och ansvara för klubbens seglarskola som är riktad till vuxna deltagare. Informationsansvarig åligger att omhänderta klubbens hemsida och facebookgrupp samt att ansvara för och sammanställa den information som ska presenteras och meddelas till medlemmar och potentiella medlemmar.

14 Forts. §12 Funktionärernas uppgifter
Utgifter, som funktionärer kan ha i samband med sitt arbete för klubben, betalas efter föredragning i styrelsen eller för ordförande eller kassör, ur klubbens kassa. Funktionär som har hand om någon klubben egendom, handlingar, material o dyl, är ansvarig för att densamma är i gott skick och god ordning. Egendomen överlämnas till styrelsen antingen vid mandattidens utgång, på begäran av styrelsen eller då klubben vid allmänt sammanträde fattat beslut om detta. Styrelsens ledamöter är var för sig ansvariga inför klubben för sin förvaltning av klubbens egendom.

15 §13 Valberedning Föreningens valberedning utses av årsmötet och utgörs av minst 1 ledamot.

16 §14 Revision För granskning av styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper, som avslutas varje kalenderår, väljs vid årssammanträdet för de två nästkommande åren en (1) revisor. Revisionsberättelsen skall vara utfärdad senast 15 dagar innan årsmötet.

17 §15 Kommittéer Årssammanträdet eller styrelsen kan utse en kommitté för ett särskilt ändamål. Kommittén skall avge förslag till styrelsen och kan inte avgöra ärenden i större utsträckning än den har blivit bemyndigad till av styrelsen. För kommittén skall gälla vad som i §14 är stadgat beträffande styrelsen.

18 §16 Ordinarie årsmöte Klubben håller varje år ett ordinarie årsmöte under mars månad.

19 §17 Extra allmänt sammanträde
Extra allmänt sammanträde hålles när styrelsen finner lämpligt eller när minst fem av klubbens röstberättigade medlemmar gör en skriftlig framställning om detta till styrelsen. I det senare fall skall sammanträdet hållas inom en månad efter påkallandet.

20 §18 Kallelse till årsmöte och allmänt sammanträde
Kallelse till årsmöte eller allmänt sammanträde skall ske minst 30 dagar innan mötestillfället. Åtta dagar innan årsmöte eller allmänt sammanträde skall samtliga handlingar vara tillgängliga på hemsidan för medlemmarna. Handlingarna ska av styrelsen lämnas ut till i pappersformat till den medlem som begär detta. Kallelse till årsmöte eller allmänt sammanträde sker genom meddelande på hemsidan och affischering på ÖKK-tavlorna.

21 §19 rösträtt och beslut Vid klubbens årsmöte samt allmänna sammanträden har varje medlem en röst. För beslutsfattande vid årssammanträde fordras att minst tio röstberättigade medlemmar är närvarande. Omröstning sker öppet, dock ska personval verkställas med slutna sedlar om någon så yrkar. Beslut fattas med enkel majoritet, så vida ej annat föreskrives i dessa stadgar. Ordförande har utslagsröst, men inte vid personval då lotten får avgöra. Ledamöter i styrelsen får inte rösta i frågan om ansvarsfrihet för sin förvaltning eller val av revisor.

22 §20 Verksamhetsavgift Verksamhetsavgift beslutas av styrelsen och är kopplad till en specifik verksamhet som föreningen bedriver. Förutom att medlemmen betalar sin medlemsavgift i vanlig ordning betalar medlemmen därutöver en verksamhetsavgift för att få delta i den specifika verksamheten.

23 §21 Årssammanträde Vid årssammanträde skall följande ärende förekomma.
Fråga om sammanträdets behöriga utlysande Val av ordförande att leda årsmötet Justering röstlängd Val av justeringsperson tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet Styrelsens berättelse för det gångna året Revisorns berättelse för det gångna året Fastställande av balansräkning Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Val av styrelse Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Val av revisor Förslag från styrelsen eller från medlem Ärende eller förslag som önskas upptaget till behandling för beslut vid allmänt sammanträde skall skriftligen delgivas styrelsens ordförande minst fjorton (14) dagar före sammanträdesdagen.

24 §22 Stadgeändring Beslut om stadgeändring får endast fattas vid ordinarie årssammanträden. För beslut om stadgeändring krävs två tredjedels majoritet av de röstande vid två på varandra följande årssammanträden.

25 §23 Standert Klubbens standert är tvåtungad. Den är vit med blå bård. Standertens längd skall vara minst 27,5cm, dess bredd 3/5 av längden och i övre vänstra hörnet är infällt ett ankare samt klubbens initialer. Dess mått framgår av bilaga måttmodul.

26 §24 Upplösning av klubben
Upplösning av klubben kan endast ske om två på varandra följande årsmöten med minst 3/4 majoritet fattar beslut om detta. Skulle klubbens upplösning beslutas, skall alla dess tillgångar användas till för sjösporten på Västkusten gagnande ändamål. Beslut härom fattas i samband med beslut om klubbens upplösning.


Ladda ner ppt "Stadgar för Ödsmåls Kappseglingsklubb"

Liknande presentationer


Google-annonser