Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsofrämjande och hållbar utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsofrämjande och hållbar utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Hälsofrämjande och hållbar utveckling
Ställ om för framgång – med hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling Johan Hallberg Hälsofrämjande och hållbar utveckling Landstinget Dalarna

2 Nya krav på samhällsstyrningen för en hållbar samhällsutveckling
Välfungerande samverkan Kompetent ledarskap Fungerande kommunikation Självklar känsla av delaktighet Hållbar utveckling - relevant ur vardagens, professionens och beslutsfattares perspektiv. Samtidigt! Skapar handlingskompetens + acceptans för nödvändiga beslut!

3 Må bra Leva i fred

4 Må bra Leva i fred

5 I båda fallen behandlas mänskliga basala behov
Hälsofrämjande: ”…den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den” Ottawadeklarationen, WHO 1986 eller ”…den process som möjliggör för individer, grupper, organisationer och samhällen att öka kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan och därigenom förbättra den” The Nordic Health Promotion Research Network, 1998 Hållbar utveckling: ”...en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina” Brundtland-kommissionen, FN 1987 I båda fallen behandlas mänskliga basala behov

6 Våra viktigaste känslomässiga behov
• Trygghet och säkerhet • Självkänsla och känslan av kompetens • Tillhörighet, närhet och sammanhang • Känslan av att vara en självständig individ

7 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
”Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och [erkännandet] av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,………. …….tillkännager generalförsamlingen denna allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna……. Artikel 1 Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter…. …. Artikel 3 Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet….” Erkänna den andres behov

8 Hälsofrämjande – en process
Individnivå: Kompetens Resurser Acceptans Meningsfullhet Hälsofrämjande arbete: Empowerment Delaktighet Helhetssyn Tvärsektoriellt samarbete Jämlikhet Vidmakthållande Multistrategiskt Ett centralt kunskapsområde i det hälsofrämjande arbetet är hälsans bestämningsfaktorer, vilka de är och hur de kan påverkas.

9 Hälsans bestämningsfaktorer
Fritt efter Dahlgren & Whitehead (1991).

10 Hälsofrämjande och förebyggande
Bestämningsfaktorer för hälsa i miljön - sociala, ekonomiska och ekologiska Resurser Risker Bestämningsfaktorer för hälsa hos individen – mentala, fysiska och sociala Hälsa & välbefinnande Hälsofrämjande Förebyggande

11 och hälsosam livsmiljö
Hälsofrämjande som drivkraft för hållbar utveckling När hälsa främjas genom flera olika processer.. ..uppstår hållbarhets- effekter i omgivningen Välmående ekonomi Framtidstro och god hushållning med resurser Stödjande miljöer Levnads- vanor som främjar hälsa Dynamiskt och jämlikt samhälle där de mänskliga behoven tillgodoses Hälsa & välbefinnande Psykosociala faktorer som skyddar mot stress Känsla av sammanhang Livgivande miljö med friska ekosystem och hälsosam livsmiljö

12 Hälsofrämjande aktörer och verksamheter i vardande
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande skolutveckling Hälsofrämjande samhällsplanering Hälsofrämjande socialtjänst Hälsofrämjande organisation Hälsofrämjande arbetsplats Hälsofrämjande ledarskap Hälsofrämjande integration/etablering Hälsofrämjande turism/besöksnäring Hälsofrämjande boendemiljö Hälsofrämjande transportsystem Hälsofrämjande skogslandskap Hälsofrämjande odlingslandskap Hälsofrämjande naturvård Hälsofrämjande kulturmiljövård för ett hållbart samhälle

13 Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling
Sexton miljömål + elva folkhälsomål + hållbar tillväxt + sjutton hållbarhetsmål Mer kroppsrörelse i vardagen Grönare mat på tallriken Plats för föräldraskapet Plats för mänskliga möten Balansera stressen Närhet till naturen Närhet till kulturen

14 för hälsa och hållbar utveckling
Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling För analys av befintlig verksamhet För inventering av utvecklingsområden Kommunikationsverktyg för att underlätta Ledarskap Samverkan Delaktighet 14

15 Länsstyrelseturné som spridningsprojekt
Erbjudande till samtliga länsstyrelser om värdskap för en egen workshop. Både ett spridnings- och inventeringssyfte Två frågor: Lokala och regionala samverkans- och delaktighetsprocesser för miljömål och hållbar utveckling där hälsofrämjande processer är närvarande/drivande. Tänkbara lokala och regionala samverkans- och delaktighetsprocesser för miljömål och hållbar utveckling där hälsofrämjande processer är närvarande/drivande. Resultaten från samtliga workshops dokumenteras av projektledningen och lämnas tillbaka till deltagarna i workshopen. Delar av resultat föreslås publiceras i lämplig form (hemsida, blogg, el dylikt) för en allmän publik.

16 Miljömålsrådets åtgärdslista för 2017
Folkhälsomyndigheten avser att i samverkan med länsstyrelserna, flera statliga verk, SKL m.fl., öka samarbetet mellan folkhälso- och miljöområdet och bidra till att hälsofrämjande processer används som drivkraft i arbetet för miljömål och hållbar utveckling, t.ex. inom samhällsplaneringen. I samråd med relevanta myndigheter ska det tas fram en plan med konkreta åtgärder för det fortsatta arbetet. Till detta kan även RUS spridningsprojekt bidra.

17 Koppla till arbetet för Social hållbarhet
Mötesplats social hållbarhet är ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som bidrar till att utveckla samhället på ett socialt hållbart sätt genom minskade skillnader i hälsa och att människors grundläggande behov och rättigheter tillgodoses.


Ladda ner ppt "Hälsofrämjande och hållbar utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser