Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid är en ledningsfråga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid är en ledningsfråga."— Presentationens avskrift:

1 Rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid är en ledningsfråga.
Skolans rektor bör skapa förutsättningar för att stödja ett tobaksförebyggande arbete i hela organisationen. I detta arbete är lärare och all annan skolpersonal viktiga förebilder för eleverna. Samverkan med föräldrar och elever är en förutsättning för en god efterlevnad.

2 På www.folkhalsomyndigheten.se kan du läsa mer.
Vad säger lagen? Rökfri skola och skolgård – 2 § p 1 tobakslagen Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Förbudet gäller dygnet runt samt alla personer som vistas vid skolan oavsett verksamhet. Rökfri arbetsmiljö – 8 § tobakslagen En arbetstagare ska inte mot sin vilja utsättas för tobaksrök i den arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Som arbetstagare på skolan räknas personal och elever i enlighet med 1 kap. 2 § och 3 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Tillsynsansvar – 19-19a §§ Kommunen är ansvarig för att utöva tillsyn så att rökförbudet i 2 § efterlevs. Arbetsmiljöverket ska utöva tillsyn gällande rökförbudet i 8 §. På kan du läsa mer.

3 Var är skolgården? Viktigt att definiera vilket område som är skolgård. Det ska vara tydligt för personal, elever och besökare vilket område som räknas som skolgård. Kan skolan ha en rökruta? Nej, enligt tobakslagen är det otillåtet att upplåta en rökruta eller liknande på område även utanför skolområdet eftersom även det området skulle anses vara skolområde. XXXXXXXXXXX En tolkning: området som rektor formellt definierar som skolgården – genom hur rektor organiserar skolverksamheten geografiskt kopplat till elever och personal (rastvakternas turer, fysiska attribut, plats för samvaro/rast osv.) bör vara skolgården. Tips: Gör en karta Kan skolan ha en rökruta? Nej, det är enligt tobakslagen otillåtet att upplåta en rökruta eller liknande även utanför skolområdet.

4 Policy för rökfri arbetstid – vad gäller i vår kommun?
Rökfri arbetstid: Ingen ska utsättas för tobaksrök på sitt arbete. Arbetstiden är helt rökfri Lunchrasten räknas inte som arbetstid och berörs inte av beslutet. Det är inte tillåtet att flexa ut för att röka Rökning är inte tillåten under kafferaster eller i anslutning till arbetsplatsen, t ex utanför entréer, på gårdar, tjänstebilar e t c. Omgivningen ska inte utsättas för kläder som luktar rök. Det är tillåtet att snusa, men snusarna uppmanas att inte utsätta omgivningen för lukter och andra olägenheter Tobaksfri arbetstid: Innebär att man också innefattar snuset i policyn. Det här är ett exempel. Visa det eller lägg in vad som gäller för just din kommun. Tobakslagen säger att varje arbetsplats ska arbeta aktivt för att minimerar risken för passiv rökning.

5 Skolans policy Arbeta fram en tydlig policy eller vid behov revidera befintlig. Om kommunen har en övergripande policy så knyt an till de beslutade målen. Ta fram underlag till en policy som innehåller dessa delar: Skolans vision eller mål med policyn Definitioner, regler, rutiner Ett gemensamt förhållningssätt Samverkan med föräldrar och elever Främjande, förebyggande och åtgärdande insatser Uppföljning och utvärdering Rektor ansvarar för att skolgården är rökfri. Hur kan vi arbeta för att det ska efterlevas? Har vi en policy? Hur tar man fram en policy? Hur får man policyn att efterlevas? Hur involveras personal, elever, föräldrar i arbetet? Hur kommuniceras policyn? Hur ska policyn följas upp? Ingår det i skolans övriga styrdokument?

6 Vad innebär en rökfri skolgård - rökfri skoltid - tobaksfri skoltid?
Tobakslagen är en skyddslag, det innebär att barn och ungdomar ska skyddas från rökning och passiv rökning. En rökfri/tobaksfri skola främjar en god arbetsmiljö ett gott skolklimat en god hälsa Hur kan vi, på vår skola, arbeta för att uppnå detta? Diskutera skillnader mellan rökfri skolgård, rökfri skoltid, tobaksfri skoltid. En rökfri skolgård är ett lagkrav hur kan skolan uppnå det på bästa sätt? Vad innebär det att arbeta för en rökfri skoltid? Och en tobaksfri skoltid, vad innebär det? Diskutera vad er målsättning är. Vad är bäst för just er skola? Tobakslagen förbjuder rökning i barn och ungdomsmiljöer. Allt fler arbetsplatser har en rökfri arbetstid. Detta är en del i att förbereda eleverna för arbetslivet

7 Diskutera Hur ska vi få alla att följa tobakspolicy?
Vad gör vi om någon bryter mot de regler/policy vi har satt upp? Vad kan vi göra för de som redan röker? I vilken utsträckning tas tobak upp i undervisningen? Fyra punkter som har betydelse för en effektfull policy (Enligt en rapport från Statens Folkhälsoinstitutet, nuvarande Folkhälsomyndigheten) Ett bra klimat på skolan, en tydlig policy, enhetliga rutiner, samt undervisning om hälsa och levnadsvanor inriktat på fakta, attityder och känslor. Därtill viktigt att detta är ett långsiktigt arbete som behöver ta tid. Se rökare som en resurs i arbetet. Var tydlig att ni är för rökfrihet och inte mot rökarna. Om ni möter motstånd, framhåll det positiva samt att detta görs utifrån omtanke och hänsyn. Arbeta långsiktigt och systematiskt, det finns inga ”quick-fix”. Möt eventuellt motstånd i tid innan policyn införs. Vad gör vi om någon bryter mot våra regler/ policy? Vidmakthåll rutinerna. Relationen till eleven är viktig och det viktigaste är inte konsekvenserna utan att personalen regerar/ agerar enhetligt. Nära samarbete med vårdnadshavare är en viktig insats oavsett elevens ålder. Tänk på att bestämmelserna även gäller besökare – de behöver informeras! Åtgärdande insatser Elevhälsopersonal bör har gått en grundkurs i tobaksavvänjning eller ha kännedom om vart de kan hänvisa de som vill sluta röka. Detta för att ge dem verktyg och metoder i att ge råd och stöd kring rök/snusstopp. Nikotinläkemedlen kan användas som komplement till stödet, helst i samråd med skolläkare och/eller föräldrar ifall eleven är under 18 år. Ungdomsmottagningen på nätet har tagit fram en app riktad mot ungdomar –Fimpaaa! – som finns tillgänglig på IOS och android. Tobak i undervisningen Enligt skollagen och läroplanen ska skolan arbeta med frågor kring alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i ett helhetsperspektiv och integrera dem i övriga ämnen. Oavsett vilket ämne du ska undervisa i finns det bra vinklar att arbeta utifrån då tobaksfrågan är så pass stor och berör allt från samhället till den egna kroppen. I följande material: handbok för en tobaksfri gymnasieskola på har Non Smoking Generation samlat flera tips och idéer. A Non Smoking Generation genomför även föreläsningar med unga föreläsare som engagerar och använder värderingsövningar med fokus på marknadsföring, barnarbete, miljöförstöring mm. kopplat till tobak. Den kan vara ett bra instrument i kombination med policyarbetet. Läs även mer på Tips på en annan hemsida: där kan man interaktivt se hur rökning påverkar kroppen (sidan är på svenska).

8 Ipsum il solo Här kan du själv lägga in något…
…t.ex. ett pass om skolans rökpolicy.. Ipsum il solo…

9 Ipsum il solo Här kan du själv lägga in något…
…t.ex. ett pass om skolans rökpolicy.. Ipsum il solo…

10 Ipsum il solo Här kan du själv lägga in något…
…t.ex. ett pass om skolans rökpolicy.. Ipsum il solo…


Ladda ner ppt "Rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid är en ledningsfråga."

Liknande presentationer


Google-annonser