Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islam underkastelse inför Allahs vilja

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islam underkastelse inför Allahs vilja"— Presentationens avskrift:

1 Islam underkastelse inför Allahs vilja

2 Diskutera Vad tänker du på när du hör ordet Islam?
Vad vet du om religionen Islam?

3 Islam Abrahamitisk religion
Islam är en strikt monoteistisk religion Muslimer tror på den judisk-kristna guden, som de kallar Allah Muslimer tror att Thoran och Bibeln, liksom Koranen är Guds ord Bokens folk

4 Abrahamitiska religioner

5 Mohammed den siste profeten ca 14 min http://www. so-rummet

6 Muhammeds hustrur Ett av de vanligaste sätten att bilda politiska allianser var att gifta sig med någons dotter eller syster. Månggifte förekom också för att en kvinna inte skulle vara försvarslös och utsatt för vanära. Enligt Koranen kan en man inte ha fler än fyra hustrur, kan inte ta sig en ny hustru utan den främsta hustruns tillåtelse och måste vara i stånd att försörja dem alla. Muhammed stipulerade också att alla hustrur måste behandlas jämlikt. Eftersom Muhammed ansåg sig vara en stor ledare gifte han sig själv långt flera gånger än han tillät sina efterföljare göra. Han gifte sig elva gånger, men två av hans hustrur dog före honom. Mot slutet av sitt liv hade han nio hustrur. I åtminstone två fall gifte sig Muhammed sannolikt därför att han förälskade sig i kvinnan ifråga: Khadidja hans första hustru, och Aisha, som bara var ett barn på sex år när äktenskapet ingicks, men nio när han fullbordade det genom samlag. Ett mindre antal nutida författare har uppskattat att hennes ålder var mellan 15 och 24 år. Muhammeds giftermål med Zaynab bint Djahsh, som var hans kusin, var komplicerat. Efter att ha sett den gifta Zaynab, mycket lätt klädd efter ett bad, dolde Muhammed inte sin åtrå till henne. Zaynabs make Zayud ibn-Harithah, som var Muhammeds adoptivson, erbjöd sig genast att skilja sig från henne. Det visade sig att äktenskapet mellan Zayud och Zaynab hade varit olyckligt, och till slut enades båda parterna om att ta ut skilsmässan. Eftersom äktenskap med en adoptivsons före detta hustru enligt arabisk tradition var förbjudet undanröjde Gud detta hinder i en uppenbarelse (Koranen 33:37) och Muhammed gifte sig med Zaynab.

7

8 Islams utbredning

9 Vad är grejen med Islam? Introduktion Islam ca 13 min

10 Islams historia ca 14 min https://www.youtube.com/watch?v=Veqk-3BLNo4

11 Diskutera Det sägs att man inte får avbilda Mohammed, hur kommer det sig då att det fanns tavlor föreställande Mohammed i Powerpointen tror du? Vad innebär Jihad? Vad menar man när man säger att Mohammed är den siste profeten?

12 De fem pelarna ca 14 min https://www.youtube.com/watch?v=f_XxEs6bqpI

13 Information att läsa om de fem pelarna

14 Diskussion: Många religioner har regler som man bör följa för att vara en god människa enligt Gud. Är det bra eller dåligt? Hjälper det människor att utvecklas och bli bättre som personer, eller hindrar det människans frihet att vara sig själv? Vad finns det för negativa och positiva sidor av detta tycker du? Resonera och motivera!

15 Haditer / Sunna Exempel på haditer:
Sunna är ett ord för "traditionen", som innebär att islam inte bara definieras av Koranen utan även av hur Muhammed levde, sade och gjorde. Hadither är de nedtecknade islamiska berättelserna som handlar om Muhammeds sätt att leva som förebild, samt hans handlingar och ord i olika situationer – det vill säga vad Muhammed sagt, gjort eller stillatigande accepterat att någon i hans närhet sagt och gjort. Att dessa traditioner finns beror på att Koranen omöjligt kan täcka varje tänkbart händelseförlopp eller alla mänskliga handlingar för all framtid. Hadith är alltså de nedskrivna delarna av den större traditionssamlingen sunnan, vilken bland annat innehåller allmänt kända men inte nedskrivna förbud och plikter i islam. Merparten av hadithsamlingarna nedtecknades på 700- och 800-talen. Muhammed dog år 632 vilket betyder att Koranen, precis som Bibeln, har skrivits ganska långt efter att huvudpersonen avlidit. Exempel på haditer: Profeten Muhammad (saw) sade: "Han som fastar en dag med uppriktighet, endast sökandes Allahs välbehag och tillfredsställande, och dör med denna gärning som den sista, kommer till Paradiset." (Ahmad 5/39, Sahih Al-Targheeb 1/412) Ibn Mas'ud berättade att profeten Muhammed sade: En muslims blod får enligt lagen aldrig spillas, utom i följande tre fall: Om en gift person begår äktenskapsbrott, ett liv för ett liv och om någon överger sin övertygelse 1 och sviker samfundet 2 .

16 Olika riktningar inom Islam Sunni/Shia
Denna uppdelning av muslimerna beror på att när Muhammed dog bråkades det om vem som skulle bli hans efterträdare. En man vid namn Abu Bhakar blev ledare och stöddes av Sunnimuslimer. Men han hade en motståndare, Muhammeds brorson Ali, som många tyckte var en lämpligare ledare i och med att han faktiskt var släkt med Muhammed. De som var på Alis sida var Shiamuslimer.

17 Sunni Sunni är en ortodox trosinriktning och den största grenen inom islam. Kalif, ”ställföreträdare”, var den titel som den andlige och världslige ledaren för sunnitisk islam fick efter profeten Muhammeds död 632. När profeten efter sin död efterträddes av sin svärfar Abu Bakr fick han titeln khalífa rasúl Alláh ("Guds sändebuds ställföreträdare"). Det rike som kalifen härskade över kallades kalifatet. Ordet sunni kommer från det arabiska ordet sunna. Sunnimuslimerna följer bestämmelserna i Koranen och Muhammeds sätt att leva och handla som finns beskrivet i sunna (sedvänjan). De anser att Guds uppenbarelse avslutades när Muhammed dog och att människan själv kan avgöra vad som är rätt och fel utifrån Koranen. Sunniter anser att ingen profet eller religiös ledare efter Muhammed har rätt att omtolka Koranen. Ca 90% av muslimerna är sunniter.

18 Shia Shiamuslimerna finns framför allt i Iran och delar av Irak. Mellan procent av alla muslimer är shiiter, vilket gör shiiterna till den näst största gruppen inom islam. Enligt Shiamuslimerna lästa ängeln Gabriel ur Koranen för Muhammed. Muhammed berättade i sin tur det han fått höra för sina närmaste. När han dog skrev de ner hans berättelser tills de hade 114 kapitel. De hade mer att berätta, men de ville spara det och berätta små bitar i taget. Shiamuslimerna anser att Muhammed utsåg sin kusin och svärson Ali till sin efterträdare, och att Ali och de religiösa ledare av hans släkt som efterträdde honom (imamerna) har rätt att omtolka Koranen. De är därför de rätta ledarna för muslimerna. Shiamuslimerna hävdar att en ättling till Ali en dag ska återvända som ledare och frälsare. Tolvsekten: Den största grenen bland shia, Ali är den förste imamen för shiamuslimerna. Hans ättlingar blev nya imamer. Den 12:e hette Mahdi och blev imam 872. Sedan försvann han. Shia väntar fortfarande på hans återkomst. Då äger domedagen rum.

19 Muhammad al-Mahdi al-Muntazar
Den elfte imamens son Mahdi försvann mystiskt vid fem års ålder på 800-talet. Han var inom islam den siste av de shiitisk tolv imamerna. Inom shia är frälsargestalten Mahdi knuten till denne imam. Mahdi (den som är vägledd, det vill säga av Gud) är en benämning på en gestalt inom islam som strax före världens undergång skall komma och ena muslimerna. Koranen omnämner inte denna ljusgestalt, men enligt muslimsk tradition kommer han att samarbeta med Jesus, som antas rädda den kristna och den judiska delen av världen. Inom sunni-islam är Mahdi en helt ny frälsargestalt som kommer till jorden, medan shia-muslimerna tror att det är Hasan al Askaris son Muhammad al-Mahdi al-Muntazar som ska återkomma med än mer övernaturliga krafter än han hade som imam på 800-talet.

20 Konflikter mellan de båda grupperna
Splittringen: Skedde tidigt, efter Mohammeds död år 632. Shia ansåg att bara släktingar till profeten Mohammed var kvalificerade nog att leda muslimerna. Sunni ansåg att den mest respekterade och kapable skulle bli ledare, kalif. Exempel på konflikter är Iran/Irak kriget som ägde rum från september 1980 till augusti I januari 1979 ledde Ayatollah Khomeini en islamistisk revolution i Iran. Irak var sekulärt och arabnationalistiskt men majoriteten av befolkningen var shiamuslimer styrd av sunniminoriteten, medan Iran var islamistiskt och shiamuslimskt. Iraks ledare Saddam Hussein blev då rädd för att revolutionen i Iran skulle sprida sig och ta fäste även i Irak. Ett annat skäl till kriget var att man bråkade om floden Shatt al-Arab/Arvand Rud, vars södra del fungerade som gräns mellan länderna och orsakade bråk om vem som skulle få färdas på floden.

21 Kvinnan/mannen inom Islam
Kvinnan och mannen ses som lika mycket värda inför Gud. Men i samhället har de olika uppgifter. Viktigast för mannen är att försörja familjen. Därför är det han som har sista ordet om paret inte är överens. Kvinnornas huvuduppgift är att ta hand om hem och barn. Skilsmässa kan både en man och en kvinna begära, men det är svårare för kvinnor. I städerna är kvinnornas liv något friare än på landsbygden. Likaså är kvinnorna i de högre samhällsklasserna friare än kvinnor som är från de lägre samhällsklasserna. Det är också stor skillnad mellan olika muslimska länder. Det finns kvinnor som har ett eget arbete och tjänar egna pengar. Men det finns också de som inte ens vågar gå ut och handla ensamma. I Afghanistan exempelvis är det förbjudet för en gift kvinna att lämna hemmet utan mannens tillåtelse. Mannen har även rätt att våldta sin hustru om hon nekar honom sex. Som ung kvinna i Iran saknar man egna rättigheter och lyder under sin far och sina bröders förmyndarskap. I Saudiarabien är det för kvinnor varken tillåtet att köra bil, cykla eller att rösta. Flickor får heller inte delta i gymnastik- undervisning i statliga saudiska skolor eftersom de häftiga rörelserna gör att de riskerar förlora oskulden. I Pakistan tillåter de islamiska lagarna att en kvinna som blivit våldtagen också åtalas för äktenskapsbrott, om hon inte kan få fyra män att vittna till hennes fördel.

22 I juridiska frågor är en kvinnas vittnesmål bara värt hälften av en mans.
Även kvinnans arvslott är hälften mot mannens. ”Och tag två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två kvinnor bland dem ni godkänner som vittnen” (surah 2:282). Sura 2:223: Edra hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker när och som ni önskar - men sörj [först] för era själar. Koranen ger mannen rätt att ha upp till fyra hustrur (Koranen 4:1-4). Eftersom mannen också förväntas lära upp sin hustru, så ger koranen männen frihet att straffa sina fruar. Mannen kan misshandla hustrun fysiskt genom att överge henne sexuellt eller slå henne. "Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan överge dem i sängen, sedan får ni slå dem" (Koranen 4:34) ”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mer av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorsöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag.” Sura 24:31

23 Sharia Sharia betyder "lagen av Gud”. Sharia är en idé om en gudomlig rätt som man utgår ifrån när lagar och normer. Dessa stöder sig på föreskrifter i 350 verser i Koranen (Muhammeds uppenbarelse), samt på exempel ur Muhammeds sunna, som återfinnes i haditherna. Sharia ligger också till grund för politisk islam (islamism), och lägger stor vikt vid en idé om andlig renhet genom kroppslig renhet. Reglerna omfattar: plikter inför Gud, som behandlar personliga frågor som till exempel klädsel, hygien, kost, bönen och gudstjänstlivet. transaktioner mellan människor, som rör samhälleliga föreskrifter om kriminalitet, politik, ägande och giftermål, samt regler för hur icke-muslimer ska behandlas i muslimska områden, vid krig och konflikter.

24 Hudud – betyder begränsning och betecknar Guds begränsning för människan
Hudud är fem olika typer av brott som det finns föreskrivna straff för. Det behövs alltså inget beslut eller övervägande om vilket straff brottet ska ha eftersom dessa redan är skrivna i den koranska Uppenbarelsen och Gud redan har bestämt straffet. Även om dessa delar inte står i Koranen idag menar andra källor att det har stått och att de är baserade på Aishas (Muhammeds hustru) uttalanden och hadither. Äktenskapsbrott/sexuellt umgänge utanför äktenskap, bestraffas med stening till döds om man är gift. Till detta kommer 100 piskrapp för ogifta, fria muslimer och 50 piskrapp för slavar, icke-muslimer, gifta eller ogifta. (Enligt Koranen 24:2 är straffet för äktenskapsbrott offentligt spöstraff med 100 piskrapp för såväl kvinnor som för män.) Stöld bestraffas med stympning/amputering av höger hand. (Enligt Koranen 5:38 är straffet för stöld att få handen avhuggen). Rån (landsvägsröveri, väpnat överfall) som leder till död bestraffas med korsfästning (om rånet inte lett till döden behandlas det som stöld). Falsk anklagelse för äktenskapsbrott eller sexuellt umgänge utanför äktenskap bestraffas med 80 piskrapp för fria män och 40 för slavar. Berusning bestraffas med 80 piskrapp.

25 Stening Stympning

26 Jihad "Jihad" betyder kamp. Det finns en misstolkning av ordet jihad i väst. Där tror man att det är synonymt med "heligt krig”, men det är bara en del av begreppet. Ordet jihad kommer från "jahada" som betyder att anstränga sig. Jihad ingår som en plikt inom islam. Jihad är kampen mot det onda, mot det orättvisa. Man ska anstränga sig. I islam talas om den "stora jihad" och den "lilla jihad". Den "stora jihad" är kampen mot det onda inom oss själva. Varje människa måste besegra det onda inom sig. Den lilla jihad är kampen mot det onda utanför oss själva, i samhället eller i världen.

27 Palestina/Israel konflikten
Israels land är det område som Gud utlovade ("Det utlovade landet") till ättlingarna av Abraham, Israel och Isak. Detta område har väldigt stor betydelse för judarna. 63 f Kr – 313 e Kr: Romerna intar Jerusalem och styr landet e Kr: Judarna gör uppror mot den romerska ockupationsmakten och efter att judarna gjort ännu ett uppror år jämnar romarna både det judiska templet och Jerusalem med marken. Den judiska befolkningen fördrivs (diaspora) och namnet på provinsen ändras från Judaea till Syria Palaestina. Så inleds den långa diasporan som upphörde först vid bildandet av den nya staten Israel år 1947. Palestina löd under det Osmanska riket fram till slutet av första världskriget då det blev en internationell zon under brittisk kontroll. Vid andra världskrigets slut 1945 uppdagas det att det nazityska Tredje riket har mördat så mycket som sex miljoner europeiska judar. De flesta överlevande judar i Europa har heller inget kvar att återvända till. Flera hundra tusen judar ville flytta till Palestina. FN beslutar då att dela Palestina i två stater och den 14 maj 1948 förklarar sig staten Israel för en självständig judisk stat. Araberna är emot detta och på morgonen dagen efter anfalls Israel av sina grannländer Egypten, Transjordanien, Syrien och Irak, men israelerna segrar. De tar nya landområden och den nya staten blir nu betydligt större än vad FN bestämt i sin delningsplan. I slutet av året har palestinier drivits bort eller flytt från sina hem. Det som för Palestinas judar var ”frihetskriget” var för landets invånare sedan århundraden, de pales­tinska araberna, den stora katastrofen. Genast med den judiska statens födelse uppkom en konflikt, som man redan i nästan 60 år försökt lösa på högsta möjliga nivå, utan resultat. Extrema rörelser i både Israel och Palestina är det största hindret för en varaktig fred.

28 Fundamentalism - Mot det moderna
Religiös fundamentalism handlar om något mer än bokstavstro (ortodoxi). Det är ett svar på religionens minskade betydelse och en strävan efter att låta religion ha ett större inflytande över politik, ekonomi och samhälle. Detta är något som man vägrar kompromissa om och som därför inte ses som en demokratisk fråga. Det gör att fundamentalisters världsbild tenderar att vara svartvit. Ofta kombineras det med en uppfattning om att utvecklingen är en kamp mellan gott och ont. Man idylliserar ett gyllene förflutet då religionen var oförfalskad och ser slutet som givet: det goda kommer att segra!

29 Al Quida - IS Krig och elände alltid har följt människan. Men tidigare handlade det om att slå ihjäl andra för att överleva själv. Nu finns en ny idé, att utplåna andra. Det hände med armenierna, judarna, tutsier och nu har vi IS som inte tycker att någon annan än de som har rätt religion ska få leva. Medan nazisterna strävade efter genetisk renhet bygger jihadismen på religiös renhet. De som inte anses vara rättrogna muslimer anser man ha sig rätt att döda. Men IS har tolkat det som att man ska döda de som inte är rättrogna, inklusive barn. Många lärda muslimer förkastar IS tolkning Is mål är att bilda en sunnimuslimsk islamistisk stat som omfattar stora delar av Mellanöstern. Samma mönster går igen överalt där Is drar fram. Man inför ett brutalt styre där alla andra religioner förbjuds. Strikta sharialagar införs där brottslingar får händer och fötter avhuggna. Alkohol,cigaretter och droger är totalförbjudna. Kvinnor ska hålla sig hemma och om de absolut måste gå ut så får de bara göra det helt beslöjade.

30 Diskutera Vilka likheter och vilka skillnader kan ni se mellan judendom, kristendom och islam?


Ladda ner ppt "Islam underkastelse inför Allahs vilja"

Liknande presentationer


Google-annonser