Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Material- och produktionsstyrning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Material- och produktionsstyrning"— Presentationens avskrift:

1 Material- och produktionsstyrning
Klicka med piltangenter på skrivbordet för att stega framåt eller bakåt Material- och produktionsstyrning Mål Att tillföra verksamhetsorienterad kunskap inom ämnet obundet till datastöd Att underlätta införande och utbyte av datoriserade system Att underlätta och snabba upp introduktion av ny personal Målgrupp Teknikpersonal inom tillverkande företag IT-personal berörda av tillämpningar Förkunskaper Gärna verksamhetserfarenhet. Nästa steg. Arbetspsykologi och grupparbete. Antal kunskapskomponenter (Sidor). 44 Innehåll i avsnitten Sida. Viktiga förutsättningar. 2 Vanliga arbetsflöden. 6 Grunduppgifter. 10 Kundspecifika produkter. 22 Kalkylering. 25 Produktionsbehov och beläggning. 29 Pågående tillverkning. 32 Efterkalkyler och spårning. 38 Vanligt rutinschema. 40 IT-stöd. 43 Övrig information Väldigt många personer med olika bakgrund är ofta berörda av produktionsrutinerna. Materialet är ett stöd för att underlätta kunskapsspridningen. © kompetensresurs ab ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (c) kompetensresurs ab

2 Övergripande samband Ekonomi- Inköp system Löner Order, lager,
Material- och produktionsstyrning 1: Viktiga förutsättningar Ekonomi- system Inköp MPS : grunddata förkalkyler tillverkningsorder beläggningsplanering produktionsuppföljning behovsberäkning inköpsplanering återrapportering - efterkalkyler Löner Order, lager, fakturering Anläggningar © kompetensresurs ab Ämnet material- och produktionsstyrning, som vi förkortar MPS, är i sig själv ett omfattande ämnesområde med många delar. Dessutom har MPS starka kopplingar och samband med andra delar av verksamheten. Rutinerna för inköp och order, lager, fakturering både lämnar och tar emot uppgifter från MPS. Kopplingar finns också med den ekonomiska redovisningen och ibland lönesystemet. Emellanåt finns också samband med redovisningen av anläggningstillgångarna. Kommentar : Kopplingar finns också med den ekonomiska redovisningen och ibland med lönesystemet. Emellanåt finns också samband med redovisningen av anläggningstillgångarna. Kommentar : Dessutom har MPS starka kopplingar och samband med andra delar av verksamheten. Rutinerna för inköp och order, lager, fakturering både lämnar och tar emot uppgifter från MPS. Kommentar : Ämnet material- och produktions-styrning, som vi förkortar MPS, är i sig själv ett omfattande ämnesområde med många delar. (c) kompetensresurs ab

3 Kopplingar mellan delsystem
Material- och produktionsstyrning 1: Viktiga förutsättningar Kopplingar mellan delsystem Återrapport. Närvaro, frånvaro Premielöner MPS (Material- och produktionsstyrning) Inköpsrutiner Prognosrutiner Order,lager, fakturering Autom. order Offert- rutin Leverantörs- reskontra © kompetensresurs ab Om vi granskar MPS ytterligare lite djupare, då finner man ännu fler kopplingar både inom MPS-systemet och mellan dess omgivande system. Just att det finns så många samband med andra delar av verksamheten är en av de största svårigheterna med MPS. De starka kopplingarna gör att man inte kan utveckla och ändra delar av MPS-systemet utan att ta hänsyn till vad som händer på andra ställen. På samma sätt kan man inte ändra delar utanför MPS-systemet utan att ta hänsyn till vad som händer inom MPS-systemet. EKONOMI Kundreskontra Kommentar : Om vi granskar MPS ytterligare lite djupare, då finner man ännu fler kopplingar både inom MPS-systemet och mellan dess omgivande system. Just att det finns så många samband med andra delar av verksamheten är en av de största svårigheterna med MPS. Kommentar : De starka kopplingarna gör att man inte kan utveckla och ändra delar av MPS-systemet utan att ta hänsyn till vad som händer på andra ställen. På samma sätt kan man inte ändra delar utanför MPS-systemet utan att ta hänsyn till vad som händer inom MPS-systemet. (c) kompetensresurs ab

4 Leverans- och produktionstid
Material- och produktionsstyrning 1: Viktiga förutsättningar Produktion mot lager (och finns) Direkt leverans. Leveranstid Produktionstid Leveranstiden avgör. Leveranstid Produktionstid Produktionstid halvfabrikat kundunik Lager Leveranstid © kompetensresurs ab Kravet på precision i leveranstid är en av de viktigaste beslutsfaktorerna från kunderna. Leveranstiden är i sin tur beroende av produktionstiden. Det enklaste fallet är att varor produceras mot ett färdiglager där order direkt kan expedieras. Om den begärda leveranstiden överstiger företagets produktionstid, då kan effektiv styrning av produktionen medföra att varorna produceras direkt mot inkomna order. Oftast kräver kunderna kortare leveranstid än produktionstiden medger. Därmed tvingas företaget att i förväg producera eller inköpa varor som skall ingå i slutprodukten. Man har därmed fått ett lager av halvfabrikat. Kommentar : Oftast kräver kunderna kortare leveranstid än produktionstiden medger. Då tvingas företaget att i förväg producera eller inköpa varor som skall ingå i slutprodukten. Man har därmed fått ett lager av halvfabrikat. Kommentar : Det enklaste fallet är att varor produceras mot ett färdiglager där order direkt kan expedieras. Kommentar : Om den begärda leveranstiden överstiger företagets produktionstid, då kan effektiv styrning av produktionen medföra att varorna produceras direkt mot inkomna order. Kommentar : Kravet på precision i leveranstid är en av de viktigaste beslutsfaktorerna från kunderna. Leveranstiden är i sin tur beroende av produktionstiden. (c) kompetensresurs ab

5 (c) kompetensresurs ab
Kapitalbindning Material- och produktionsstyrning 1: Viktiga förutsättningar Kommentar : En viktig uppgift är att korta tiderna för hur länge varorna ligger i lager. Med detta minskar kapitalbindningen men också hela genomloppstiden från inköp till leverans. Kommentar : Material och varor i förråd och lager binder kapital som sin tur medför bl.a ränte-, lokal- och hanteringskostnader. Kommentar : När varor börjar bearbetas i produktionen ökar värdet på varorna för varje arbetssteg. Kapitalbindning Produktion (växer för varje operation) Lager Förråd © kompetensresurs ab Material och varor i förråd och lager binder kapital som sin tur medför bl.a ränte-, lokal- och hanteringskostnader. När varor börjar bearbetas i produktionen ökar värdet på varorna för varje arbetssteg. En viktig uppgift är att korta tiderna för hur länge varorna ligger i respektive lager. Med detta minskar kapitalbindningen men också hela genomloppstiden från inköp till leverans. Tid Tid förråds- omsättning Tid lager- omsättning Ledtid produktion Genomloppstid (c) kompetensresurs ab

6 (c) kompetensresurs ab
Material- och produktionsstyrning 2: Vanliga arbetsflöden. Ett verkstadsflöde Råmaterial Operationer Halvfabrikat Slutprodukt Montering © kompetensresurs ab Inom MPS finns ett antal begrepp som ständigt återkommer. Några av dessa kan förklaras genom att studera ett typiskt arbetsflöde i en verkstad. Företaget köper in råmaterial från olika leverantörer. Råmaterialet bearbetas i sin tur i olika operationssteg. Efter ett antal operationssteg uppstår lager av halvfabrikat. Slutligen monteras halvfabrikaten och företaget erhåller slutprodukter som endera levereras till kund eller läggs i ett färdiglager. Kommentar : Slutligen monteras halvfabrikaten och företaget erhåller slutprodukter som endera levereras till kund eller läggs i ett färdiglager. Kommentar : Företaget köper in råmaterial från olika leverantörer. Råmaterialet bearbetas i sin tur i olika operationssteg. Efter ett antal operationssteg uppstår lager av halvfabrikat. Kommentar : Inom MPS finns ett antal begrepp som ständigt återkommer. Några av dessa kan förklaras genom att studera ett typiskt arbetsflöde i en verkstad. (c) kompetensresurs ab

7 Produktuppbyggnad och rutiner
Material- och produktionsstyrning 2: Vanliga arbetsflöden. Produktuppbyggnad och rutiner Verklig : Tid, material ! Återrapportering Jämförelse förkalkyl/verklig Efterkalkyl/statistik Förkalkyl : Tid, material ? Beredning Produkt Operation Vad ? Resurs Var ? Tid Hur länge ? Beskrivn. Hur ? Material Med vad ? © kompetensresurs ab Kring varje produkt måste man dels hålla reda på en massa uppgifter och dels måste uppgifterna var fullständiga och ha hög precision. Enkelt uttryckt måste man veta vilka operationer som skall utföras och med vilka maskiner de kan göras, hur lång tid operationerna tar, hur operationerna skall utföras med tillhörande kvalitetskrav, och vilka material som skall ingå. Tillsammans med prisuppgifter ger alla uppgifterna underlag för planering och beredning av produktionen. Efter hand som produktionen pågår återrapporteras tid och materialåtgång, som i sin tur skapar möjligheter för uppföljning. Kommentar : Tillsammans med prisuppgifter ger alla uppgifterna underlag för planering och beredning av produktionen. Kommentar : Efter hand som produktionen pågår återrapporteras tid och materialåtgång, som i sin tur skapar möjligheter för uppföljning. Kommentar : Man måste veta vilka operationer som skall utföras och med vilka maskiner de kan göras, hur lång tid operationerna tar, hur operationerna skall utföras med tillhörande kvalitetskrav, och vilka material som skall ingå. Kommentar : Kring varje produkt måste man dels hålla reda på en massa uppgifter och dels måste uppgifterna vara fullständiga och ha hög precision. (c) kompetensresurs ab

8 (c) kompetensresurs ab
Tillverkning av spik Material- och produktionsstyrning 2: Vanliga arbetsflöden. Material Tråd köps in i viss dimension 1 Operation Tråddragning till olika dimension Halvfabrikatslager dragen tråd Kommentar : Ett viktigt och annorlunda arbetssteg är här packning i olika förpackningar där ingående material är förpackningar tillsammans med spik i olika dimensioner och behandling. Kommentar : För att illustrera ett arbetsflöde i verkligheten visar figuren arbetssteg och material från tillverkning av spik. 2 Kallformning av obehandlad spik (spikmaskin) Halvfabrikat obehandlad spik © kompetensresurs ab För att illustrera ett arbetsflöde i verkligheten visar figuren arbets-steg och material från tillverkning av spik. Ett viktigt och annorlunda arbetssteg är här packning i olika förpackningar där ingående material är förpackningar tillsammans med spik i olika dimensioner och behandling. 3 Ytbehandling (kundönskemål) 4 Förpacknings- material Packning Leveransklar spik (c) kompetensresurs ab

9 (c) kompetensresurs ab
Mekanisk verkstad Material- och produktionsstyrning 2: Vanliga arbetsflöden. Plåt (eller motsvarande) Klippning / kapning /... Tillverkade eller köpta halvfabrikat Svetsning (eller liknande) Bearbetning (ex. bockning) (Flera bearb. kan förekomma) Monteringsdetaljer Montering © kompetensresurs ab Produktionen i en fabrik kan också resultera i halvfabrikat som skall användas som sammansättningsdel i en annan fabriks produktion. Detta är en vanlig situation som underleverantör. I den illustrerade figuren ingå här också detaljer som köpts av annan utomstående leverantör. Halvfabrikat eller helfabrikat. Kommentar : Produktionen i en fabrik kan också resultera i halvfabrikat som skall användas som sammansättningsdel i en annan fabriks produktion. Detta är en vanlig situation som underleverantör. Kommentar : I den illustrerade figuren ingå här också detaljer som köpts av annan utomstående leverantör (c) kompetensresurs ab

10 Vanliga grunduppgifter i MPS
Material- och produktionsstyrning 3: Grunduppgifter. Artiklar Artikel- grupp Kvalitets- styrning Resurser Produktions- grupp Avdelning Ritnings- arkiv Produkt- strukturer Verktyg Operationer Anställda Kalender per resurs Operations- lista © kompetensresurs ab Inom MPS måste man hålla reda på en enorm mängd data. En grundförutsättning är att alla data är fullständiga och dessutom korrekta. Mellan olika data finns det också starka samband. Detta innebär också att samband måste vara kända och data måste stå i överensstämmelse med varandra. Figuren återger viktiga datauppgifter och samband mellan dessa. Kommentar : Mellan olika data finns det också starka samband. Detta innebär också att samband måste vara kända och data måste stå i överensstämmelse med varandra. Kommentar : Inom MPS måste man hålla reda på en enorm mängd data. En grundförutsättning är att alla data är fullständiga och dessutom korrekta. (c) kompetensresurs ab

11 (c) kompetensresurs ab
Artikelregister Material- och produktionsstyrning 3: Grunduppgifter. Sökning artnr Sökning benämning annat Artnr Benämning, Antal, Enhet,Ritningsnummer, Alternativt Artnr, Alternativt Ritningsnummer, Beställningspunkt, Leverantör, Kassations%, Förbrukning …. Lagerställe © kompetensresurs ab Ett företags råvaror, halvfabrikat, komponenter, förpackningar och färdigvaror är åsatta artikelnummer och finns oftast registrerade i ett artikelregister eller i en artikeldatabas. Detta är ett omfattande arbete. Artiklar kan finnas på olika fysiska platser, exempelvis på olika orter. Detta brukar kallas lagerställen. Inom ett lagerställe kan samma artikel finnas på olika hyllor eller s.k. lagerplatser. I datasystemen kan man ofta söka på olika sökbegrepp för att hitta i information. Kommentar : I datasystemen kan man ofta söka på olika sökbegrepp för att hitta i information. Kommentar : Ett företags råvaror, halvfabrikat, komponenter, för-packningar och färdigvaror är åsatta artikelnummer och finns oftast registrerade i ett artikel-register eller i en artikeldatabas. Detta är ett omfattande arbete. Kommentar : Artiklar kan finnas på olika fysiska platser, exempelvis på olika orter. Detta brukar kallas lagerställen. Inom ett lagerställe kan samma artikel finnas på olika hyllor eller s.k. lagerplatser. Lagerplats (c) kompetensresurs ab

12 (c) kompetensresurs ab
Produktstruktur Material- och produktionsstyrning 3: Grunduppgifter. Produkt 1 2 st C A B B1 B2 Kommentar : Med produktstrukturer beskriver man hur en produkt är uppbyggd. En struktur visar ingående detaljer på olika sammansättningsnivåer och hur många enheter som ingår av detaljen. © kompetensresurs ab Med produktstrukturer beskriver man hur en produkt är uppbyggd. En struktur visar ingående detaljer på olika sammansättningsnivåer och hur många enheter som ingår av detaljen. (c) kompetensresurs ab

13 (c) kompetensresurs ab
Består av Material- och produktionsstyrning 3: Grunduppgifter. Består av (en nivå) : Produkt 1 A 1 st B 1 st C 2 st Produkt 1 2 st C A B B1 B2 Består av (flera nivåer) : Produkt 1 A 1 st B 1 st B1 1 st B2 1 st C 2 st © kompetensresurs ab Med hjälp av produktstrukturen kan man erhålla en s.k. ”består-av-lista” som visar ingående detaljer i produkten. Dessa listor kan oftast väljas på olika nivåer som därmed ger olika detaljeringsgrader. Med hjälp av produktstrukturerna kan en mängd olika data framställas för stöd i produktionen. Kommentar : Dessa listor kan oftast väljas på olika nivåer som därmed ger olika detaljeringsgrader. Kommentar : Med hjälp av produktstrukturen kan man erhålla en s.k. ”består-av-lista” som visar ingående detaljer i produkten. (c) kompetensresurs ab

14 (c) kompetensresurs ab
Ingår i Material- och produktionsstyrning 3: Grunduppgifter. Produkt 1 2 st C A B B1 B2 A Ingår i : Produkt st Produkt st Produkt 9 1 st © kompetensresurs ab De flesta tillverkande företag har datorbaserade MPS-system. Med stöd av registrerade produktstrukturer kan uppgifter därmed lätt erhållas i vilka produkter en detalj ingår. Detta kallas vanligen ”ingår-i-listor”. Kommentar : De flesta tillverkande företag har datorbaserade MPS-system. Med stöd av registrerade produktstrukturer kan uppgifter därmed lätt erhållas om i vilka produkter en detalj ingår. Detta kallas vanligen ”ingår-i-listor”. (c) kompetensresurs ab

15 Operationerna i produkten
Material- och produktionsstyrning 3: Grunduppgifter. 2 st C Produkt 1 A B B1 B2 Operationerna © kompetensresurs ab Vilka bearbetningar som krävs för att producera en produkt kallas operationer. En operationslista visar alla ingående arbetsmoment i den följd som produktionen sker. Kommentar : En operationslista visar alla ingående arbetsmoment i den följd som produktionen sker. Kommentar : Vilka bearbetningar som krävs för att producera en produkt kallas operationer. (c) kompetensresurs ab

16 Vanliga operationsdata
Material- och produktionsstyrning 3: Grunduppgifter. Operationsnummer Benämning operation Produktionsgrupp Maskin Verktyg Ställtid Stycktid Alternativ Kötider Kassationsprocent … Fast maskinkostnad Rörlig maskinkostnad Direkt lön Pålägg Kommentar : Vanligen har operationerna åsatts ett operationsnummer för identifiering. Samtliga viktiga uppgifter om operationerna brukar finnas i ett operationsregister. Innehållet för varje operation kan vara mycket omfattande, och är beroende av den produktionsteknologi som används. Kommentar : Förutom viktiga tidsfaktorer återfinns oftast också ekonomiska uppgifter om operationerna. © kompetensresurs ab Vanligen har operationerna åsatts ett operationsnummer för identifiering. Samtliga viktiga uppgifter om operationerna brukar finnas i ett operationsregister. Innehållet för varje operation kan vara mycket omfattande, och är beroende av den produktionsteknologi som används. Förutom viktiga tidsfaktorer återfinns oftast också ekonomiska uppgifter, även för operationerna. (c) kompetensresurs ab

17 Vanliga data maskinregister
Material- och produktionsstyrning 3: Grunduppgifter. Maskinnummer Produktionsgrupp Namn på maskinen Avdelning Placering Kapacitet Utnyttjande Kötid Senaste underhåll Fast maskinkostnad Rörlig maskinkostnad Kommentar : Uppgifter om maskinerna används bl.a. för planering av beläggning och för beräkning av tillverkningskostnader. Ibland registreras och sparas också uppgifter om service och underhåll. © kompetensresurs ab Uppgifter om maskinerna används bl.a. för planering av beläggning och för beräkning av tillverkningskostnader. Ibland registreras och sparas också uppgifter om service och underhåll. (c) kompetensresurs ab

18 Vanliga data verktygsregister
Material- och produktionsstyrning 3: Grunduppgifter. Verktygsnummer Benämning verktyg Verktygsbeskrivning Verktygsstatus Produktionsgrupp Verktygsplats Ersättningsverktyg Förväntad livslängd Använd tid Senaste underhåll Kommentar : Verktyg till maskinerna kostar ofta mycket pengar. Dessutom tar det tid att framställa verktygen. God ordning och kontroll av verktygsinnehav underlättas av ett bra verktygsregister. © kompetensresurs ab Verktyg till maskinerna kostar ofta mycket pengar. Dessutom tar det tid att framställa verktygen. God ordning och kontroll av verktygsinnehav underlättas av ett bra verktygsregister. (c) kompetensresurs ab

19 Visa struktur och operationer
Material- och produktionsstyrning 3: Grunduppgifter. Produkt 2 Operation 1 A st B st Operation 2 B st B st C st 2 st C Produkt 2 A B B1 B2 © kompetensresurs ab Vi skall nu visa hur maskiner och verktyg kopplas till produkt-strukturerna. Utgå från en enkel produktstruktur enligt bilden och hur strukturen visas i form av en lista. Kommentar : Utgå från en enkel produktstruktur enligt bilden och hur strukturen visas i form av en lista. Kommentar : Vi skall nu visa hur maskiner och verktyg kopplas till produktstrukturerna. (c) kompetensresurs ab

20 Koppling maskiner och verktyg
Material- och produktionsstyrning 3: Grunduppgifter. Produkt 2 Operation Maskin Verktyg X A st B st Operation Maskin Verktyg Y B st B st C st © kompetensresurs ab Genom registrering av maskin och verktyg på operationerna detaljeras den listade produktstrukturen. En mera fullständig beskrivning av bearbetningskedjan får man då. Kommentar : Genom registrering av maskin och verktyg på operationerna detaljeras den listade produktstrukturen. Man erhåller därmed en mera fullständig beskrivning av bearbetningskedjan. (c) kompetensresurs ab

21 Kalendrar och användning
Material- och produktionsstyrning 3: Grunduppgifter. Kalendrar och användning Kommentar : Vissa företag har till och med övergått till planering per timma under dagen efter krav från stora kunder. Planeringen underlättas av att datorstödda kalendrar utgör styrmedel för tillgängliga och belagda resurser. Kommentar : För att planera per dag krävs att en mängd uppgifter sammanställs och beräknas. Efterhand som datasystem tagits som hjälp för planeringen har allt fler företag övergått till planering per dag. Kommentar : Inom industrin har det varit vanligt att planera beläggningen i en fabrik per vecka. © kompetensresurs ab Inom industrin har det varit vanligt att planera beläggningen i en fabrik per vecka. För att planera per dag krävs att en mängd uppgifter sammanställs och beräknas. Efterhand som datasystem tagits som hjälp för planeringen har allt fler företag övergått till planering per dag. Vissa företag har till och med övergått till planering per timma under dagen efter krav från stora kunder. Planeringen underlättas av att datorstödda kalendrar utgör styrmedel för tillgängliga och belagda resurser. (c) kompetensresurs ab

22 Konstruktionsändringar
Material- och produktionsstyrning 4: Kundspecifika produkter. Notera de viktiga rutinerna för konstruktionsändringar på företaget ! Numrering ritningar Arkivering …. 2 st C Produkt 2 A B B1 B2 Konstruktions- ändringars påverkan komponenter operationer slutprodukt © kompetensresurs ab Kundunika produkter skapas ofta utifrån befintliga standardprodukter. Genom att utgå från standarproduktens struktur och genom att ändra komponenter och operationer skapas lätt en ny produkt. Det är viktigt att företaget har bra och noggranna rutiner för hur konstruktionsändringar skall dokumenteras och arkiveras. Kommentar : Kundunika produkter skapas ofta utifrån befintliga standardprodukter. Genom att utgå från standarproduktens struktur och genom att ändra komponenter och operationer skapas lätt en ny produkt. Kommentar : Det är viktigt att företaget har bra och noggranna rutiner för hur konstruktionsändringar skall dokumenteras och arkiveras. . (c) kompetensresurs ab

23 (c) kompetensresurs ab
Kundunika produkter Material- och produktionsstyrning 4: Kundspecifika produkter. Kommentar : En högre grad av kundunika produkter skapas ofta med både ändring av operationer, utbyte av komponenter och tillägg av nya komponenter. Kommentar : Beroende på hur unik den nya produkten är betecknas ofta den nya produkten på olika sätt. 2 st C Produkt 2 A B B1 B2 D E E1 E2 © kompetensresurs ab En högre grad av kundunika produkter skapas ofta med både ändring av operationer, utbyte av komponenter och tillägg av nya komponenter. Beroende på hur unik den nya produkten är betecknas ofta den nya produkten på olika sätt. Standardprodukter. Standardvarianter. Nya varianter på en given grundkonstruktion. Helt ny och unik produkt. (c) kompetensresurs ab

24 Skapa produktstrukturer
Material- och produktionsstyrning 4: Kundspecifika produkter. Kommentar : För att skapa de unika produktstrukturerna finns i moderna datasystem hjälpmedel. På detta sätt kan man pröva sig fram för att uppnå den nya produkten. E1 E2 2 st C Produkt 2 A B B1 B2 D E © kompetensresurs ab För att skapa de unika produktstrukturerna finns i moderna datasystem hjälpmedel. På detta sätt kan man pröva sig fram för att uppnå den nya slutprodukten. Kopiera struktur från annan artikel. Kopiera del av struktur från annan artikel. Ta bort delar i strukturer. Hjälpmedel för massändringar. (c) kompetensresurs ab

25 (c) kompetensresurs ab
Produktkalkyler Material- och produktionsstyrning 5: Kalkylering. Kommentar : Det är mycket viktigt att veta vad en produkt kostar att tillverka. Det finns två huvudprinciper för att göra kostnadskalkyler. 2 st C Produkt 2 A B B1 B2 Självkostnadskalkyl © kompetensresurs ab Det är mycket viktigt att veta vad en produkt kostar att tillverka. Det finns två huvudprinciper för att göra kostnadskalkyler. Den ena kallas självkostnadskalkyl och den andra bidragskalkyl. Bidragskalkyl (c) kompetensresurs ab

26 (c) kompetensresurs ab
Självkostnadskalkyl Material- och produktionsstyrning 5: Kalkylering. Vinst Försälj- ningspris Pålägg adm. förs. Självkostnad Direkta förs.kostn. Särskilda tillv.kostn. Tillverkningskostnad Grundvärdepålägg Arbetspålägg % Förädlingsvärde Grundvärde Direkt lön © kompetensresurs ab Självkostnadskalkyl är det vanligaste sättet som används för produktkalkyler. Principen för kalkylens beståndsdelar visas i figuren. Varje företag bygger upp sitt unika sätt att kalkylera. Dessutom sätts %-påslag lokalt i varje företag. Materialpålägg % Direkt material Kommentar : För att erhålla självkostnaden för produkten läggs till tillverkningskostnaden direkta försäljnings-kostnader och pålägg för administration Kommentar : Skillnaden mellan försäljningspriset och produktens självkostnad utgör företagets vinst. Vinsten skall möjliggöra fortsatt utveckling av företaget och också ge ägarna utdelning (ränta) på insatt kapital Kommentar : För att slutligen erhålla tillverkningskostnaden brukar man lägga på ytterligare påslag på grundvärdet i form av ett grundvärdepåslag och ett särskilt tillägg för direkt hänförbara produktkostnader. Kommentar : Självkostnadskalkyl är det vanligaste sättet som används för produktkalkyler. Varje företag bygger upp sitt unika sätt att kalkylera sina produkter. Kommentar : Direkt material (DM) utgör inköpsvärdet av allt material som ingår i produkten. Som pålägg på DM används ofta en %-sats för att täcka lokal-, försäkrings-, frakt- och vissa andra kostnader. Kommentar : Direkt lön (DL) utgör summan av samtliga lönekostnader för dem som direkt arbetar med produkten i tillverkningen. För att täcka kostnader för arbetsledning m.m. görs ofta ett %-påslag som kallas arbetspålägg. Kommentar : I figuren ser man vad som omfattas av vad man kallar grundvärde. Tar man bort värdet av inköpt material från grundvärdet visar värdet hur mycket man inom företaget har förädlat materialet. (c) kompetensresurs ab

27 (c) kompetensresurs ab
Bidragskalkyl Material- och produktionsstyrning 5: Kalkylering. Täckningsbidrag Försälj- ningspris Övriga rörliga kostn. Produktens särkostnad Direkta förs.kostn. Övriga rörliga kostn. Tillverkningssärkostnad Rörligt arb.pålägg % Direkt lön Rörligt mat.pålägg % © kompetensresurs ab Vid bidragskalkyl utgår man från tillverkningskostnaden med ett tillägg av s.k. särkostnader. Med särkostnader menas kostnader som direkt är hänförbara till produkten. Genom att från försäljningspriset dra av produktens särkostnad erhålls ett bidrag till att täcka fasta kostnader. Därav namnet bidragskalkyl. Direkt material Kommentar : Genom att från försäljningspriset dra av produktens särkostnad erhålls ett täckningsbidrag till att täcka fasta kostnader. Därav namnet bidragskalkyl Kommentar : Till tillverkningssärkostnaden läggs unika kostnader för att sälja produkten. Därigenom erhåller man produktens särkostnader med vilket menas kostnader som direkt uppstår och direkt kan hänföras till produkten. Kommentar : Vid bidragskalkyl utgår man från alla kostnader som är direkt hänförbara till tillverkningen, det man kallar tillverkningssärkostnad. (c) kompetensresurs ab

28 (c) kompetensresurs ab
Beräkning förkalkyl Material- och produktionsstyrning 5: Kalkylering. Produktstruktur Operationslista Maskinuppgifter %-tal m.m. Beräkna förkalkyl Till artikel © kompetensresurs ab Förkalkylen beräknas oftast automatiskt av datasystemet. Underlaget för att göra en förkalkyl hämtas därvid från en mängd olika ställen. Det är bra att känna till dessa kopplingar. Förkalkylen blir inte mera korrekt än underlaget medger. Kommentar : Förkalkylen beräknas oftast automatiskt av datasystemet. Underlaget för att göra en förkalkyl hämtas därvid från en mängd olika ställen. Det är bra att känna till dessa kopplingar. Förkalkylen blir inte mera korrekt än underlaget medger. (c) kompetensresurs ab

29 (c) kompetensresurs ab
Behovsplanering Material- och produktionsstyrning 6: Produktionsbehov och beläggning. Lagersaldo Inköpssaldo Under tillverkning Kundorder Produkt- strukturer Kalendrar Maskingrupper Beräkning av - bruttobehov - nettobehov Tillv.behov Inköpsbehov Beläggning © kompetensresurs ab För att kunna belägga personal och maskiner effektivt och för att se till att samtliga material och komponenter finns tillgängliga gör man en behovsberäkning. Detta utgör i sin tur underlag för detaljplanering av produktionen. Underlaget för behovsberäkningen hämtas från en mängd olika källor. Det är av vikt att uppgifterna i dessa källor är korrekta. Bruttobehovet utgörs av det totala material- och tidsbehovet relaterat till den mängd som skall utlevereras. Med nettobehov reduceras brutto-behovet med befintligt lager. Kommentar : De framtagna underlagen bedöms och bryts ned i detaljnivå för den slutliga produktions- och material-planeringen. Kommentar : För att kunna belägga personal och maskiner effektivt och för att se till att samtliga material och komponenter finns tillgängliga gör man en behovsberäkning. Kommentar : Bruttobehovet utgörs av det totala material- och tidsbehovet relaterat till den mängd som skall utlevereras. Med nettobehov reduceras brutto-behovet med befintligt lager. Kommentar : Underlaget för behovsberäkningen hämtas från en mängd olika källor. Det är av vikt att uppgifterna i dessa källor är korrekta (c) kompetensresurs ab

30 (c) kompetensresurs ab
Maskinbeläggning Material- och produktionsstyrning 6: Produktionsbehov och beläggning. Beläggning (timmar) Kapacitet © kompetensresurs ab Med datasystemets hjälp visas oftast beläggningen på maskinerna grafiskt på bildskärm och listor. Jämförelse gör man då med befintlig kapacitet. Detta ger en bra styrning av effektiviteten på maskinparken. Tid (Vecka,dag) …… Kommentar : Med datasystemets hjälp visas oftast beläggningen på maskinerna grafiskt på bildskärm och listor. Jämförelse gör man då med befintlig kapacitet. Detta ger en bra styrning av effektiviteten på maskinparken. (c) kompetensresurs ab

31 Beläggning produktionsgrupper
Material- och produktionsstyrning 6: Produktionsbehov och beläggning. © kompetensresurs ab Ofta kan man med hjälp av datasystemet se hur olika tillverkningsorder belägger maskinparken i fabriken. Detta ger en god kontroll och överblick av produktionen. Kommentar : Ofta kan man med hjälp av datasystemet se hur olika tillverkningsorder belägger maskinparken i fabriken. Detta ger en god kontroll och överblick av produktionen. (c) kompetensresurs ab

32 (c) kompetensresurs ab
Tillverkningsorder Material- och produktionsstyrning 7: Pågående tillverkning. Kommentar : När beslut har fattats om att man skall tillverka en produkt i en given mängd skrivs vanligen en sats med papper ut. Hela papperssatsen benämns tillverkningsorder och omfattar flera olika underlag. Tillv.order Resurs- beläggning Material- planer Ordersatser (kort) Produkter i arbete Körplan © kompetensresurs ab När beslut har fattats om att man skall tillverka en produkt i en given mängd skrivs vanligen en sats med papper ut. Hela papperssatsen benämns tillverkningsorder och omfattar flera olika underlag. Samtidigt läggs då den nya tillverkningsordern till stocken av de order som ligger i produktion. (c) kompetensresurs ab

33 (c) kompetensresurs ab
Tillverkningsorder Material- och produktionsstyrning 7: Pågående tillverkning. Följekort Materiallista Operations- lista Materialkort Textkort (ISO…) Verktygskort Rapportkort Pallkort Kommentar : Av Textkort framgår normer för styrning av kvalitet. För att specificera vilka verktyg som skall användas och ofta för att ta ut verktyg ur förråd används verktygskort. Kommentar : Rapportkortet brukar användas för att återrapportera att operationer färdigställts på produkten. Med Pallkortet märks pallar där godset förvaras. Kommentar : Följekorten brukar identifiera produkten och, som namnet säger, följa godset under hela tillverkningen. Materiallistan visar samtliga ingående material i produkten. Kommentar : I setet för tillverknings-order brukar en mängd kort finnas. Ofta är korten försedda med streck-kod för inläsning till datasystemet. Kommentar : Operationslistan visar varje operation med tillhörande material för produkten. Med materialkort uttages material ur förråd. © kompetensresurs ab I setet för tillverkningsorder brukar en mängd kort finnas. Korten följer gods, används för märkning av pallar eller uttag av material och verktyg. En del kort ger anvisning för kontroll av kvalitet. Numera är korten ofta försedda med streckkod för inläsning till datasystemet. (c) kompetensresurs ab

34 (c) kompetensresurs ab
Återrapportering Material- och produktionsstyrning 7: Pågående tillverkning. Återrapportering material tid kassationer inleveranser Tillv.order © kompetensresurs ab Från stocken av order som ligger i tillverkning måste avbokning av olika händelser ske. Detta benämns återrapportering. Utöver den verkliga åtgången av material och tid rapporteras vanligen också kassationer med olika orsakskoder samt hur många enheter av produkten som lagts in i lager som ett resultat efter produktionen. Kommentar : Från stocken av order som ligger i tillverkning måste avbokning av olika händelser ske. Detta benämns återrapportering. Kommentar : Utöver den verkliga åtgången av material och tid rapporteras vanligen också kassationer med olika orsakskoder samt hur många enheter av produkten som lagts in i lager som ett resultat efter produktionen. (c) kompetensresurs ab

35 (c) kompetensresurs ab
Återrapportering Material- och produktionsstyrning 7: Pågående tillverkning. Produkt Tid Verklig Operation Maskin ,00 tim ,50 tim A st st B st st Operation Maskin ,00 tim ,00 tim B st st B st st C st st © kompetensresurs ab De rapporterade uppgifterna sparas i datasystemet tillsammans med förkalkylerade data för senare uppföljning. Kommentar : De rapporterade uppgifterna sparas i datasystemet tillsammans med förkalkylerade uppgifter för senare uppföljning. (c) kompetensresurs ab

36 (c) kompetensresurs ab
Återrapportering Material- och produktionsstyrning 7: Pågående tillverkning. Produkt Tid Verklig Operation Maskin ,00 tim ,50 tim A st st B st st Operation Maskin ,00 tim ,00 tim B st st B st st C st st Återrapp. © kompetensresurs ab Återrapportering från produktionen sker numera nästan alltid med s.k. verkstadsterminaler som står i närheten av de ställen där produktionen sker. Verkstadsterminalerna är ofta tillverkade för att stå i produktionsmiljöer men kan också utgöras av vanliga persondatorer. Kommentar : Verkstads-terminalerna är ofta tillverkade för att stå i produktionsmiljöer men kan också utgöras av vanliga persondatorer. Kommentar : Återrapportering från produktionen sker numera nästan alltid med s.k. verkstads-terminaler som står i närheten av de ställen där produktionen sker. (c) kompetensresurs ab

37 Produkter i arbete (PIA)
Material- och produktionsstyrning 7: Pågående tillverkning. Råmaterial Halvfabrikat Slutprodukt Montering Operationer Brytpunkt (31/12) © kompetensresurs ab Halvfärdiga produkter som ligger i produktionen benämns ”produkter i arbete” och förkortas ”PIA”. Av flera skäl måste man ha kontroll över produkter i arbete. Ett av dessa skäl är att man vid bokslut måste veta värdet av produkter i arbete. Kommentar : Värdet av produkterna som ligger i produktion påverkar resultat, skatt m.m. Kommentar : Halvfärdiga produkter som ligger i produktionen benämns ”produkter i arbete” och förkortas ”PIA”. Kommentar : Av flera skäl måste man ha kontroll över produkter i arbete. Ett av dessa skäl är att man vid bokslut måste veta värdet av produkter i arbete. (c) kompetensresurs ab

38 (c) kompetensresurs ab
Efterkalkyler Material- och produktionsstyrning 8: Efterkalkyler och spårning. Produkt Tid Verklig Operation Maskin ,00 tim ,50 tim A st st B st st Operation Maskin ,00 tim ,00 tim B st st B st st C st st © kompetensresurs ab Med hjälp av de uppgifter som erhålls från återrapporteringen kan jämförelse ske med förkalkylerade data. Orsaker till avvikelser kan analyseras och på så sätt lär man sig ännu mera om sin produktion. Analys av avvikelser i tid avvikelser i kvantitet orsaker Kommentar : Med hjälp av de uppgifter som erhålls från återrapporteringen kan jämförelse ske med förkalkylerade data. Orsaker till avvikelser kan analyseras och på så sätt lär man sig ännu mera om sin produktion. (c) kompetensresurs ab

39 (c) kompetensresurs ab
Spårning Material- och produktionsstyrning 8: Efterkalkyler och spårning. Spara historiska data om produktionen för att kunna spåra tillverkningsorder, material, arbete personal, leverantör, legoarbeten, kunder m.m. © kompetensresurs ab För att kunna följa upp produktionen kan man spara mängder av data. Flera branscher har krav på sig att kunna spåra viktiga material, leverantörer, satser och partier m.m. Detta brukar man benämna ”spårning”. Kommentar : Flera branscher har krav på sig att kunna spåra viktiga material, leverantörer, satser och partier m.m. Detta brukar man benämna ”spårning”. Kommentar : Spårning kommer allt mera inom flera industrigrenar. Bland de första var medicinsk industri. (c) kompetensresurs ab

40 Från förfrågan till kundorder
Material- och produktionsstyrning 9: Vanligt rutinschema. Förfrågan (kontakt) Produkt- beredning Förkalkyl Offert Bevakning Kundorder © kompetensresurs ab Processen från kundförfrågan till leverans av en produkt består av en mängd arbetssteg med många kopplingar. Det är bra att känna till denna arbetsordning. Vi visar här ett vanligt arbetsflöde från tillverkningsindustrin. Första bilden visar de principiella stegen från förfrågan till att order erhålls. Kommentar : Processen från kundförfrågan till leverans av en produkt består av en mängd arbetssteg med många kopplingar. Det är bra att känna till denna arbetsordning. Kommentar : Vi visar här ett vanligt arbetsflöde från tillverkningsindustrin. Första bilden visar de principiella stegen från förfrågan tills att order erhålls. (c) kompetensresurs ab

41 Före start av tillverkning
Material- och produktionsstyrning 9: Vanligt rutinschema. Order- bevakning Kundorder Behovs- beräkning Tillverknings- order Inköps- Mat.plan. Beläggning Leverans- besked Start av tillverkn. Inköps- bevakning Inleverans © kompetensresurs ab Andra bilden visar de viktigaste arbetsstegen och kopplingarna från att kundorder erhållits till att man startar produktionen. Lägg särskilt märke till kopplingarna mellan arbetsstegen. Kommentar : Efter att man erhållit en kundorder måste produktionen planeras. Detta sker i flera arbetssteg mellan vilka det finns starka kopplingar. (c) kompetensresurs ab

42 Tillverkning och fakturering
Material- och produktionsstyrning 9: Vanligt rutinschema. Order- bevakning Start av tillverkn. Inleverans Lager, utleverans Inleverans från tillv. Fakturering Åter- rapportering Efterkalkyl Närvaro, premielön © kompetensresurs ab Denna tredje bild visar de viktigaste arbetsstegen från starten av själva produktionen till utleverans med efterföljande uppföljningar och ekonomiska regleringar. Inköps- statistik Leverantörs- reskontra Kommentar : Denna bild visar de viktigaste arbetsstegen från starten av själva produktionen till utleverans med efterföljande uppföljningar och ekonomiska regleringar. (c) kompetensresurs ab

43 Viktiga unika MPS-faktorer
Material- och produktionsstyrning 10: IT-stöd. Viktiga unika MPS-faktorer Påverkar hela företaget Mycket stort antal personer inblandade Inblandade parter har olika referensramar Mycket stora ekonomiska värden Detaljrikedom, många komponenter Produktion får ej stanna vid systembyte © kompetensresurs ab Material- och produktionsstyrning är ett synnerligen viktigt ämnes-område med komplex struktur och stora ekonomiska värden. Bilden sammanfattar några viktiga faktorer som skapar komplexiteten och som särskilt måste beaktas när man utvecklar processer för MPS. Kommentar : Material- och produktionsstyrning är ett synnerligen viktigt ämnesområde med komplex struktur och stora ekonomiska värden. Ovan visas några viktiga faktorer som skapar komplexiteten och som särskilt måste beaktas när man utvecklar processer för MPS. (c) kompetensresurs ab

44 Stegvist MPS-införande
Material- och produktionsstyrning 10: IT-stöd. Stegvist MPS-införande Datorisering av ritningsarkiv, stöd för självstyrande grupper … Datorisering av efterkalkyler och kassationsuppföljning Datorisering av resursplanering och återrapportering Datorisering av materialplanering och förkalkyler Datorisering av vissa grunduppgifter, strukturer och tillverkningsorder © kompetensresurs ab All erfarenhet visar att det är viktigt att man inte tar alla steg på en gång vid förbättring av material- och produktionsstyrningen. Dessutom finns en naturlig utvecklingsgång i vilken ordning man lättast genomför utvecklingen. Bilden visar dessa naturliga utvecklingssteg från utgångssituation i ett manuellt system till ett förfinat datastyrt MPS-system. Manuella kort för operationer, material, strukturer osv Kommentar : All erfarenhet visar att det är viktigt att man inte tar alla steg på en gång vid förbättring av material- och produktionsstyrningen. Dessutom finns en naturlig följd i vilken ordning man lättast genomför utvecklingen. Kommentar : Bilden visar dessa naturliga utvecklingssteg från utgångssituation i ett manuellt system till ett förfinat datastyrt MPS-system. (c) kompetensresurs ab


Ladda ner ppt "Material- och produktionsstyrning"

Liknande presentationer


Google-annonser