Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTBILDNINGAR SLUTFÖRDA 2015 RAPPORT FEBRUARI 2017

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTBILDNINGAR SLUTFÖRDA 2015 RAPPORT FEBRUARI 2017"— Presentationens avskrift:

1 uppföljning AV vuxenutbildning i Göteborgsregionen, Malmö stad och Stockholms stad
UTBILDNINGAR SLUTFÖRDA 2015 RAPPORT FEBRUARI 2017 Uppföljning vuxenutbildning

2 innehållsförteckning
Om undersökningen Sammanfattning Resultat Demografi och utbildningsområde Situationen före studierna Situationen under studierna Situationen efter studierna Flödesscheman Uppföljning vuxenutbildning

3 OM UNDERSÖKNINGEN Uppföljning vuxenutbildning

4 BakgrunD stockholm I Stockholms stad är det Arbetsmarknadsförvaltningen som ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Förvaltningen har även ansvar för all utbildning i svenska för invandrare (sfi) och för stadens Jobbtorg. Målet för komvux är att alla studerande ska stödjas och stimuleras i sitt lärande och alla ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Vuxenutbildningen ska göra skillnad för de studerandes möjligheter att växa och utvecklas samtidigt som utbildningarna ska bidra till att fler stockholmare går från arbetslöshet till arbete eller till vidare studier. Stadens medborgare har full valfrihet att välja inriktning, studieform, omfattning samt utbildningsanordnare. Stockholm har anordnare som drivs i egen regi och anordnare som är upphandlade, sammantaget ett tjugotal skolor. Under det senaste året studerade drygt 25 000 individer inom den kommunala vuxenutbildningen varav cirka 10 000 studerade inom den gymnasiala yrkesutbildningen. Stockholm har yrkesutbildningar inom de flesta av gymnasieskolans program, den inriktning där det återfinns flest studerande är inom Vård och omsorg, Barn och fritid, Industriteknik samt El och energi. Undervisningen sker året runt och det finns kurser som startar upp till tio gånger per år. Uppföljning vuxenutbildning

5 Bakgrund göteborgsregionen
Göteborgsregionens vuxenutbildning erbjuder regionalt sökbara yrkesutbildningar, på gymnasial nivå, för vuxna i Göteborgsregionen. Det är Göteborgsregionens kommunalförbund som jobbar operativt med verksamheten på uppdrag av de 13 medlemskommunerna; Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Samverkan kring vuxenutbildning, inte minst yrkesutbildning för vuxna, har en lång tradition i Göteborgsregionen och växlades upp i samband med yrkesvuxsatsningen 2009. Samverkansavtalet, som reglerar verksamheten, anger att det är tillväxtskapande utbildningar som ska erbjudas, med avnämare inom både privat och offentlig sektor. Därför läggs stort fokus på samverkan med presumtiva arbetsgivare och arbetsmarknadens parter för att kunna erbjuda yrkesutbildningar som leder till de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Den fria rörligheten är också i fokus, genom att utbildningarna erbjuds på flera orter i regionen och de sökande kan läsa alla utbildningar oavsett utbildningsort. Uppföljning vuxenutbildning

6 Bakgrund göteborgsregionen
Under åren har ungefär 12 000 individer påbörjat en yrkesutbildning inom Göteborgs- regionens vuxsamarbete Under 2016 har 88 utbildningar startat inom 12 olika branscher. Av dessa erbjöds 17 med språkstöd, vilket innebär att man läser en gymnasial yrkesutbildning integrerad med språkundervisning, såsom SFI, yrkessvenska och svenska som andraspråk på både grundläggande och gymnasial nivå, beroende på elevernas individuella progressionstakt. I samarbetet ingår även lärlingsutbildningar och möjligheten att validera kunskaper från tidigare yrkeserfarenheter och vid behov utöka dem med ytterligare utbildning. De tretton kommunerna har historiskt valt att hantera utbildningen för Barn och fritid och Vård och omsorg inom respektive kommun. Utbildningar inom dessa yrkesområden som finns i det regionala utbudet är främst yrkesutbildningar med språkstöd, valideringar och kompletteringsutbildning. Uppföljning vuxenutbildning

7 Bakgrund malmö Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för vuxen- utbildningen i Malmö stad. Vuxenutbildningen bedrivs både i kommunens egen regi och genom enskilda utbildningsanordnare. Malmö stad erbjuder kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare samt på grundläggande och gymnasial nivå. På gymnasial nivån erbjuds både teoretiska kurser och yrkesutbildningar, som även inkluderar lärlingsutbildning. Många av Malmö stads yrkesutbildningar leder till yrken som klassas som bristyrken. Under 2015 hade Malmö stad strax under studerande inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Målgruppen för vuxenutbildningen i Malmö är ytterst heterogen, vilket ställer stora krav på vuxenutbildningsinsatserna och anpassningen av dessa i förhållande till olika individers förutsättningar och behov. Inom målgruppen återfinns såväl grupper av ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg och nyanlända flyktingar helt utan utbildning, såväl som grupper av individer med enbart små kompletteringsbehov. Till målgruppen hör också personer som har behov av att bygga på sin kompetens i fortbildningssyfte eller göra en yrkesväxling senare i livet. Uppföljning vuxenutbildning

8 Bakgrund malmö Alla vuxna som behöver studie- och yrkesvägledning erbjuds detta via kommunens Vägledningscentrum. Vägledningscentrum har också en stödjande funktion i arbetet med validering, som ses som ett viktigt inslag i utbildningsverksamheten. Malmö stad har som mål att kvinnor och män som deltar i kommunala arbetsmarknads- insatser och vuxenutbildning ska ges förutsättningar för självförsörjning genom arbete. Andelen malmöbor som erhåller försörjningsstöd ska minska. Samtidigt ska insatserna som erbjuds också bidra till arbetslivets kompetensförsörjning. Uppföljning vuxenutbildning

9 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE
Syftet med undersökningen var att via enkäter följa upp yrkesutbildningarnas effekt i Stockholm, Malmö och Göteborgsregionen. Målgrupp och urval Samtliga elever som studerat inom yrkesvux och avslutat sina studier under 2015 och som fått minst ett godkänt betyg ingår i undersökningen. Urvalet tillhandahölls av uppdragsgivaren. Metod Tre olika metoder användes för att nå en så hög svarsfrekvens som möjligt: Enkätutskick via e-post Enkätutskick via SMS utskick Telefonintervjuer Uppföljning vuxenutbildning

10 Tidsplan datainsamling
Fältarbetet genomfördes enligt följande Första utskick Utskick via e-post och SMS Påminnelse Utskick via e-post och SMS Påminnelse Utskick via e-post och SMS Påminnelse Utskick via e-post och SMS Telefonintervjuer till Kompletterande intervjuer via telefon. Under fältarbetet har respondenterna haft möjlighet att kontakta projektledaren på Scandinfo för eventuella frågor eller för att meddela att de av olika anledningar inte vill medverka i undersökningen. Scandinfo har även bistått med teknisk support. För Göteborgsregionen avrapporteras även svarande från vårens datainsamling som genomfördes i mars 2016. Uppföljning vuxenutbildning

11 svarsfrekvens Utfall av datainsamlingen Bortfallsanalys
Stockholm saknade e-postadresser till många individer vilket medförde en lägre svarsfrekvens än för Malmö och GR. I genomsnitt har 75% av svaren i undersökningen besvarats via e-postutskick. De svarande i undersökningen representerar i stort sett populationen beträffande kön, ålder, utbildningsområde och födelseland även om vi har ett bortfall bland de svarande. Det man kan beakta är att det är något färre i yngre åldersgrupper som är representerade i undersökningen. Yngre är generellt sett en målgrupp som är svårare att få att medverka i undersökningar. Bortfallsanalys Uppföljning vuxenutbildning

12 sammanfattning Uppföljning vuxenutbildning

13 summering Bakgrund för de svarande
Det är ungefär lika många män som kvinnor som svarat på enkäten. Majoriteten som svarat är under 45 år och hälften är födda i Sverige. Endast en tiondel är födda inom Europa (och utanför Sverige) och övriga är födda utanför Europa. Det är en större andel kvinnor som svarat i Stockholm och en större andel män som svarat i GR. Störst andel har studerat inom området Vård och omsorg, vilket även är fallet för Stockholm och Malmö, medan störst andel studerat inom Fordon och transport i GR. Situationen före studierna Före studierna arbetade över hälften totalt. Stockholm har högst andel som arbetade före studierna. I genomsnitt har 41% haft kontakt med studievägledare. I Malmö har störst andel haft kontakt och i Stockholm har lägst andel haft kontakt med studievägledare. Det klart främsta syftet med studierna är att Få jobb inom ett nytt yrkesområde. Uppföljning vuxenutbildning

14 summering Situationen under studierna
Över två tredjedelar har haft praktik under utbildningen. Av dessa är 77% nöjda/mycket nöjda med praktiken i genomsnitt. Andelen som haft praktik skiljer sig något. Malmö har störst andel som haft praktik och Stockholm har lägst andel som haft praktik. I jämförelsen som görs mellan de som arbetade heltid och deltid innan studierna är det ingen skillnad i hur nöjd man är med praktiken. Situationen efter studierna Andelen som arbetar har ökat med 11 procentenheter totalt efter studierna. Även andelen som arbetar heltid har ökat, 14 procentenheter totalt. De som arbetar deltid är i princip på samma nivå som före studier. Samma mönster finns för samtliga storstads-områden, men ökningen är högre för GR och Malmö. De som har arbete idag har förflyttats från samtliga sysselsättningsområden, dvs de kommer från gruppen som arbetade innan studierna, från gruppen som studerade, från de som sökte arbete och från gruppen som gjorde annat innan studierna. Andelen som arbetar idag är relativt jämnt fördelad från de som studerade, de som sökte arbete och de som gjorde annat innan studierna. Den största andelen som arbetar heltid kommer från de som arbetade (både hel-/deltid) innan studierna. Totalt angav över hälften att studierna haft stor eller mycket stor betydelse för att få arbete, för fortsatta studier och för att tro mer på sig själv. Malmö har en lägre andel än snittet som uppger att studierna haft stor eller mycket stor betydelse för fortsatta studier. Det är också en lägre andel som valt att studera vidare i Malmö. Uppföljning vuxenutbildning

15 summering Personer som studerade före studierna och personer som arbetar deltid idag har i störst utsträckning fått en starkare tro på sig själv genom studierna. Svarande som är arbetssökande idag anser i större utsträckning än andra grupper att utbildningen inte har haft någon betydelse för att tro mer på sig själv. Totalt studerar/arbetar 68% efter studierna inom det område de har utbildat sig. 24% har gått tillbaka till samma arbetsplats och av dessa har 39% fått nya arbetsuppgifter. 49% av de som arbetar har fått helt eller delvis bättre anställningsvillkor. Bland de som arbetade före studierna upplever de som bytt arbetsgivare efter studierna i större utsträckning att de har bättre anställningsvillkor än de som är kvar på samma arbetsplats. De som arbetade deltid före studierna upplever i högre utsträckning att de har bättre anställningsvillkor än de som arbetade heltid före studierna. 71% totalt skulle rekommendera utbildningen. Utbildningen rekommenderas i störst utsträckning i Stockholm. Uppföljning vuxenutbildning

16 Summering - demografi På följande två sidor lyfts skillnader som finns utifrån de demografiska variablerna på totalnivå, med fokus på kön, ålder och utbildningsområde. Män arbetade heltid före studierna i större utsträckning än kvinnor, liksom personer födda i Sverige och personer inom utbildningsområdet Hantverk. Andelen som arbetar heltid efter studierna har ökat bland båda könen, i alla åldersgrupper och oavsett var man är född, men den främsta ökningen finns bland män, bland de yngre, samt bland personer som är födda utanför Sverige. Det är en relativt stor spridning bland de som varit i kontakt med yrkesvägledare. Personer födda i Sverige har varit i kontakt med yrkesvägledare i minst utsträckning och de som är födda utanför Europa i störst utsträckning. De som studerat inom Bygg och anläggning, Restaurang och livsmedel, Fordon och transport, samt Vård och omsorg har varit i kontakt med yrkesvägledare i störst utsträckning. De som studerat Naturbruk har varit i kontakt i minst utsträckning. När det gäller syftet med studierna är det ingen större skillnad utifrån demografiska faktorer. Kvinnor upplever i större utsträckning än män att de arbetar inom det område som de har utbildat sig inom. Personer som studerat inom Vård och omsorg och Naturbruk upplever i störst utsträckning att de arbetar inom det område de utbildat sig. Kvinnor och personer som är 45 år eller äldre går tillbaka till samma arbetsplats i större utsträckning. Kvinnor och personer i de äldre åldersgrupperna upplever i större utsträckning att de har fått nya arbetsuppgifter när de gått tillbaka till samma arbetsplats, liksom personer från utbildningsområdena Barn och fritid och Naturbruk. Uppföljning vuxenutbildning

17 Summering - demografi När det gäller förbättrade anställningsvillkor (de som svarat Ja på frågan) upplever svarande inom utbildningsområde Barn och fritid, Hantverk och Vård och omsorg att de fått bättre anställningsvillkor efter studierna i större utsträckning än personer från övriga utbildningsområden. Personer inom utbildningsområde Vård och omsorg, Naturbruk och Barn och fritid upplever i störst utsträckning att studierna har haft mycket stor betydelse för möjligheten att få arbete. Kvinnor och svarande inom Vård och omsorg och Naturbruk upplever i större utsträckning att studierna haft mycket stor betydelse för vidare studier. Personer som studerat inom Vård och omsorg upplever också i störst utsträckning att studierna haft betydelse för att tro mer på sig själv, vilket även gäller för personer som är födda utanför Sverige. Kvinnor, personer från de äldre åldersgrupperna och personer födda utanför Sverige skulle absolut rekommendera utbildningen i större utsträckning, liksom svarande som utbildat sig inom Vård och omsorg, Barn och fritid, samt Fordon och transport. De som haft praktik i störst omfattning är svarande som är födda utanför Sverige och personer inom utbildningsområde Naturbruk, Restaurang och livsmedel och Bygg och anläggning. De som är mycket nöjda med sin praktik i störst utsträckning är svarande från Vård och omsorg och VVS och fastighet. Uppföljning vuxenutbildning

18 Summering - Måluppfyllelse
Måluppfyllelse handlar om att syftet som de studerande angav med studierna jämförs med vad de studerande gör idag. Den fråga som går att följa upp inom måluppfyllelse är syftet att studera vidare. Annan måluppfyllelse går ej att dra slutsatser om därför att frågorna inte är anpassade för denna analys. 41% av de som angav att syftet med studierna var att läsa vidare vid högskola/universitet studerar vidare idag. Det betyder att två av fem har uppnått målet att studera vidare. Totalt angav 34% av de som arbetar heltid idag och 13% av de som arbetar deltid att syftet med studierna vara att studera vidare. Närmre hälften av de som angav att syftet med studierna var att studera vidare, har alltså idag arbete. Dessa har inte nått sitt mål att studera vidare. 12% av de som angav att syftet med studierna var att studera vidare gör annat idag eller söker arbete. Dessa personer har inte heller uppfyllt målet med studierna. Måluppfyllelsen bland de som studerar vidare är högst i Stockholm och lägst i GR. I övrigt finns inga tydliga resultat att lyfta angående måluppfyllelse. Uppföljning vuxenutbildning

19 slutsatser Utifrån denna undersökning har utbildningen haft effekt på flera sätt, bl.a. genom att andelen som arbetar har ökat och att utbildningen stärkt självkänslan hos de svarande. Två tredjedelar arbetar eller studerar vidare inom det de utbildat sig. Av de som arbetar efter studierna har en tredjedel fått bättre anställningsvillkor. Det är framför allt de som är på en ny arbetsplats idag och som arbetade deltid innan studierna som upplever att de har bättre anställningsvillkor. Bland de som gått tillbaka till samma arbetsplats har drygt en tredjedel fått nya arbetsuppgifter. Över hälften angav att studierna har haft stor eller mycket stor betydelse både för att få arbete, för fortsatta studier och för att tro mer på sig själv. Kvaliteten på utbildningen är god Drygt två tredjedelar skulle rekommendera utbildningen och en hög andel som har haft praktik är nöjd eller mycket nöjd med den. Förslag på förbättringsområden Det finns en viss andel som inte är nöjd med praktiken och som inte skulle rekommendera utbildningen. Vad detta beror på är bra att skapa en fördjupad förståelse för. Uppföljning vuxenutbildning

20 Demografi och utbildningsområde
Uppföljning vuxenutbildning

21 Demografi - total Kön Ålder Födelseland
Bas: Total, n=1278 Kön Ålder Födelseland Det är ungefär lika stor andel kvinnor som män som svarat på enkäten. Det är framför allt personer som är under 45 år som svarat. Endast 14 procent är 45 år eller äldre. Ungefär hälften är födda i Sverige och drygt en tredjedel är födda i länder utanför Europa. Uppföljning vuxenutbildning

22 Demografi - stockholm Kön Ålder Födelseland
Bas:Stockholm, n=598 Kön Ålder Födelseland Av de som svarat på enkäten är andelen kvinnor högre jämfört med genomsnittet. I övrigt överensstämmer åldersfördelning och födelseland i princip med genomsnittet. Uppföljning vuxenutbildning

23 Demografi - GR Kön Ålder Födelseland
Bas:GR, n=533 Kön Ålder Födelseland Det är en högre andel män som svarat på enkäten jämfört med genomsnittet. I övrigt överensstämmer åldersfördelning och födelseland i princip med genomsnittet. Uppföljning vuxenutbildning

24 Demografi - malmö Kön Ålder Födelseland
Bas:Malmö, n=147 Kön Ålder Födelseland Det är ungefär lika stor andel kvinnor som män som svarat på enkäten och överensstämmer med genomsnittet. Åldersfördelningen överensstämmer i princip med genomsnittet. Andelen som är födda utanför Sverige men inom Europa är högre än genomsnittet och det är en något mindre andel som är födda i Sverige jämfört med genomsnittet. Uppföljning vuxenutbildning

25 UTBILDNINGSOMRÅDE - TOTAL
Bas: Total, n=1278 I undersökningen ingår framför allt personer som har studerat inom Vård och omsorg, ca en femtedel har studerat inom detta område. I övrigt är fördelningen ganska jämn mellan flera områden, där en något högre andel studerat inom Restaurang och livsmedel, Hantverk, Fordon och transport, samt Handel och administration. Uppföljning vuxenutbildning

26 UTBILDNINGSOMRÅDE - STOCKHOLM
Bas:Stockholm, n=598 Liksom genomsnittet har den största andelen studerat inom Vård och omsorg. Det är en tredjedel som studerat inom detta område. I Stockholm finns även en större andel som studerat inom Hantverk, Barn och fritid samt Handel och administration. Uppföljning vuxenutbildning

27 UTBILDNINGSOMRÅDE - GR
Bas:G, n=533 GR skiljer sig från genomsnittet genom att den största andelen studerat inom Fordon och transport. Det var ungefär en femtedel som studerat inom detta område. En större andel har studerat inom Restaurang och livsmedel, Industriteknik, samt El och energi. Uppföljning vuxenutbildning

28 Utbildningsområde - malmö
Bas:Malmö, n=147 I linje med genomsnittet studerade störst andel inom Vård och omsorg, 20%. Nästan lika stor andel studerade inom Handel och administration. Uppföljning vuxenutbildning

29 Situationen före studierna
Uppföljning vuxenutbildning

30 Sysselsättning före studier - total
Bas: Total, n=1278 Totalt arbetade 55% före studierna, varav 34% arbetade heltid. Uppföljning vuxenutbildning

31 Sysselsättning före studier - stockholm
Bas:Stockholm, n=598 Totalt arbetade 64% före studierna, vilket är högre än genomsnittet. Stockholm har en högre andel som arbetade heltid än genomsnittet, 41%. Uppföljning vuxenutbildning

32 Sysselsättning före studier - GR
Bas:GR, n=533 Totalt var 47% i arbete före studierna, vilket är lägre än genomsnittet. GR har också en lägre andel som arbetade heltid före studierna, jämfört med genomsnittet, 27%. Uppföljning vuxenutbildning

33 Sysselsättning före studier - malmö
Bas:Malmö, n=147 Totalt var 48% i arbete före studierna, vilket är lägre än genomsnittet. Andelen som arbetade heltid innan studierna är i linje med genomsnittet, 34%. Uppföljning vuxenutbildning

34 Kontakt med studievägledare - total
Bas: Total, n=1278 41% har haft kontakt med studievägledare. Uppföljning vuxenutbildning

35 Kontakt med studievägledare - stockholm
Bas:Stockholm, n=598 Ungefär en tredjedel har haft kontakt med studievägledare, vilket är lägre än genomsnittet. Uppföljning vuxenutbildning

36 Kontakt med studievägledare - GR
Bas:GR, n=533 45% har varit i kontakt med studievägledare, vilket är i linje med genomsnittet. Uppföljning vuxenutbildning

37 Kontakt med studievägledare - malmö
Bas:Malmö, n=147 I Malmö har drygt hälften varit i kontakt med studievägledare. Det är en högre andel än genomsnittet. Uppföljning vuxenutbildning

38 SYFTEt MED STUDIERNA - TOTAL
Bas: Total, n=1278 Det klart främsta syftet med studierna var att få jobb inom ett nytt yrkesområde. 62% angav detta. Två andra syften med studierna var att få utbildning inom yrkesområdet man var verksam inom samt att läsa på högskola/universitet. Uppföljning vuxenutbildning

39 SYFTEt MED STUDIER - STOCKHOLM
Bas:Stockholm, n=598 Det främsta syftet med studierna var detsamma som för genomsnittet, att få jobb inom ett nytt yrkesområde. 55% angav detta. De två andra främsta syftena är även de desamma som genomsnittet, att få utbildning inom yrkesområdet man var verksam inom och läsa på högskola/univeristet. Uppföljning vuxenutbildning

40 SYFTEt MED STUDIERNA - GR
Bas:GR, n=533 Precis som för genomsnittet var att få jobb inom ett nytt yrkesområde det främsta syftet med studierna. 70% angav detta. De två andra syftena som nämns i störst utsträckning är att få utbildning inom yrkesområdet man var verksam inom och läsa på högskola/univeristet, vilket är i linje med genomsnittet. Uppföljning vuxenutbildning

41 SYFTEt MED STUDIER - MALMÖ
Bas:Malmö, n=147 Likt genomsnittet anger den största andelen att syftet med studierna var att få jobb inom ett nytt yrkesområde. 63% angav detta. De två andra syftena som nämndes i störst utsträckning var att få utbildning inom yrkesområdet man var verksam inom och läsa på högskola/univeristet. Precis som genomsnittet. Uppföljning vuxenutbildning

42 Syfte med studier-demografi
Bas: Total, n=1278 När det gäller syftet med studierna är det ingen större skillnad utifrån demografiska faktorer. Den främsta skillnaden finns utifrån födelseland. Svarande som är födda utanför Europa har i mindre utsträckning angivit att deras syfte är att få jobb inom ett nytt yrkesområde. Äldre anger i mindre utsträckning än yngre att syftet är att läsa vidare på högskola/univeristet. Kön Ålder Födelseland Man Kvinna Upp till 29 30-44 45 år eller äldre Sverige Utanför Sverige men inom Europa Utanför Europa n=626 n=652 n=506 n=598 n=174 n=653 n=132 n=493 Jag ville läsa vidare på högskola/universitet 10% 12% 14% 11% 6% 8% 15% Jag ville få jobb inom ett nytt yrkesområde 65% 59% 61% 63% 64% 70% 69% 51% Jag ville skaffa mig en utbildning inom det yrkesområde jag är verksam i 16% 17% 13% 19% Jag ville ha nya arbetsuppgifter och/eller skaffa mig nödvändiga kunskaper för att få behålla mitt jobb 1% 3% 2% 4% Jag ville få intyg/betyg på mina kunskaper 5% Annat Önskar ej svara Summa 100% Uppföljning vuxenutbildning

43 Syfte med studier-utbildningsområde
Bas: Total, n=1278 Det främsta syftet med studierna är att få jobb inom ett nytt yrkesområde. Svarande som angav detta i mindre utsträckning studerade inom Vård och omsorg, Hotell och turism, samt Barn och fritid. Dessa angav i större utsträckning än övriga att de de ville skaffa sig en utbildning inom det yrkesområde de är verksamma. Svarande som studerade Industriteknik angav i större utsträckning att de ville läsa vidare på högskola/universitet. Uppföljning vuxenutbildning

44 Situationen under studierna
Uppföljning vuxenutbildning

45 Haft praktik/nöjd med praktik - total
Bas: n=938 71% har haft praktik. Av dessa var 77% nöjda eller mycket nöjda med praktiken. 44% angav högsta skalsteg, mycket nöjd. Uppföljning vuxenutbildning

46 Haft praktik/nöjd med praktik - stockholm
Bas: n=598 66% har haft praktik, vilket är en något lägre andel jämfört med genomsnittet. Av dessa var 79% nöjda eller mycket nöjda med praktiken. 47% angav högsta skalsteg, mycket nöjd. Utfallet ligger i linje med genomsnittet. Uppföljning vuxenutbildning

47 Haft praktik/nöjd med praktik - GR
Bas: n=193 76% har haft praktik, vilket är något högre jämfört med genomsnittet. Av dessa är 75% nöjda eller mycket nöjda med praktiken. 37% är mycket nöjda, vilket är lägre än genomsnittet. Uppföljning vuxenutbildning

48 Haft praktik/nöjd med praktik - malmö
Bas: n=147 86% har haft praktik, vilket är högre än genomsnittet. Av dessa är 72% nöjda eller mycket nöjda med praktiken, och 40% är mycket nöjda, vilket är något lägre än genomsnittet. Uppföljning vuxenutbildning

49 Situationen efter studierna
Uppföljning vuxenutbildning

50 Huvudsaklig sysselsättning idag - total
Bas: Total, n=1278 66% arbetar efter studierna. Andelen som arbetar har ökat med 11 procentenheter. 48% arbetar heltid. Andelen som arbetar heltid har ökat med 14 procentenheter. Uppföljning vuxenutbildning

51 Huvudsaklig sysselsättning idag - stockholm
Bas:Stockholm, n=598 68% arbetar efter studierna. Andelen som arbetar har ökat med 4 procentenheter. 51% arbetar heltid. Andelen som arbetar heltid har ökat med 10 procentenheter. Uppföljning vuxenutbildning

52 Huvudsaklig sysselsättning idag - gr
Bas:GR, n=533 63% arbetar efter studierna. Andelen som arbetar har ökat med 16 procentenheter. 44% arbetar heltid. Andelen som arbetar heltid har ökat med 17 procentenheter. Uppföljning vuxenutbildning

53 Huvudsaklig sysselsättning idag - malmö
Bas:Malmö, n=147 68% arbetar efter studierna. Andelen som arbetar har ökat med 20 procentenheter. 52% arbetar heltid, vilket är en ökning med 18 procentenheter. Uppföljning vuxenutbildning

54 Sysselsättning i dag- Demografi
Bas: Total, n=1278 Män arbetar heltid i större utsträckning än kvinnor och kvinnor arbetar deltid och gör annat i större utsträckning än män. Svarande som är 45 år eller äldre studerar i mindre utsträckning och arbetar deltid i större utsträckning än de som är yngre. Svarande som är födda inom Europa men utanför Sverige är de som är arbetssökande i störst utsträckning. Kön Ålder Födelseland Man Kvinna Upp till 29 30-44 45 år eller äldre Sverige Utanför Sverige men inom Europa Utanför Europa n=626 n=652 n=506 n=598 n=174 n=653 n=132 n=493 Arbetar heltid 58% 39% 49% 48% 47% 51% 45% Arbetar deltid 13% 22% 15% 18% 24% 17% 20% Studerar 11% 14% 12% 7% Söker arbete 16% Annat (sjukskriven, föräldraledig mm) 4% 9% 8% 6% Summa 100% Uppföljning vuxenutbildning

55 Sysselsättning i dag- utbildningsområde
Bas: Total, n=1278 Det största andelen arbetar heltid idag. Svarande som studerade inom VVS och Fastighet, samt Hantverk arbetar heltid i större utsträckning än andra områden. Studerande inom Hotell och turism arbetar heltid i lägre utsträckning. Svarande som studerade Naturbruk arbetar deltid i störst utsträckning och studerande inom Industriteknik och Hotell och turism studerar vidare i störst utsträckning. Studerand inom Restaurang och livsmedel och VVS och fastighet söker arbete i störst omfattning. Uppföljning vuxenutbildning

56 I ARBETE FÖRE & EFTER STUDIER
Efter studierna är fler i arbete. De utbildningsområden där vi ser störst effekt är bland de som läst Barn och fritid, Fordon och transport, VVS och fastighet samt Vård och omsorg Minst effekt ses inom de som läst Hotell- och turism, Industriteknik, Hantverk samt Handel och administration Uppföljning vuxenutbildning

57 Studiernas betydelse - total
Bas: Total, n=1278 60% angav att studierna har haft stor eller mycket stor betydelse för att få arbete. 56% angav att studierna har haft stor eller mycket stor betydelse för fortsatta studier. 56% angav att studierna har haft stor eller mycket stor betydelse för att våga tro mer på sig själv. Uppföljning vuxenutbildning

58 Studiernas betydelse - stockholm
Bas:Stockholm, n=598 57% angav att studierna har haft stor eller mycket stor betydelse för att få arbete. 61% angav att studierna har haft stor eller mycket stor betydelse för fortsatta studier. Det är en högre andel jämfört med genomsnittet. 57% angav att studierna har haft stor eller mycket stor betydelse för att våga tro mer på sig själv. Uppföljning vuxenutbildning

59 Studiernas betydelse - gr
Bas:GR, n=533 60% angav att studierna har haft stor eller mycket stor betydelse för att få arbete. 53% angav att studierna har haft stor eller mycket stor betydelse för fortsatta studeir. GR sticker ut gentemot genomsnittet då det är en lägre andel som anger att studierna haft mycket stor betydelse för fortsatta studier. 52% angav att studierna har haft stor eller mycket stor betydelse för att våga tro mer på sig själv. Uppföljning vuxenutbildning

60 Studiernas betydelse - malmö
Bas:Malmö, n=147 68% angav att studierna har haft stor eller mycket stor betydelse för att få arbete. Det är en högre andel än genomsnittet. 36% angav att studierna har haft stor eller mycket stor betydelse för fortsatta studier. Jämfört med genomsnittet är det en markant lägre andel som anger detta. Andelen som svarat att frågan gäller inte mig/förstår inte frågan är markant högre än genomsnittet. 57% angav att studierna har haft stor eller mycket stor betydelse för att våga tro mer på sig själv. Uppföljning vuxenutbildning

61 Utfall efter studier - total
68% arbetar med eller studerar vidare inom det de utbildat sig till. 24% har gått tillbaka till samma arbetsplats som före utbildningen. Av dessa har 39% fått nya arbetsuppgifter efter utbildningen. Av de som arbetar efter utbildningen är det 49% som helt eller delvis fått bättre anställningsvillkor. I Stockholms enkät har frågan om du arbetar/studerar vidare inom det du har utbildat dig till, inte ställts till de som studerar (vilket är 13%, dvs 77 personer). Detta får inte ett stort genomslag på utfallet på totalnivå. Om de studerande inkluderats så skulle eventuellt andelen som svarar nej på denna fråga vara något högre. Bas: Arbetar/studerar idag Bas: Samma arbetsplats Bas: Arbetar idag Bas: Arbetar idag Uppföljning vuxenutbildning

62 Utfall efter studier - stockholm
73% arbetar med eller studerar vidare inom det de utbildat sig till. Det är högre än genomsnittet. 27% har gått tillbaka till samma arbetsplats som före utbildningen. Av dessa har 41% fått nya arbetsuppgifter efter utbildningen. Av de som arbetar efter utbildningen är det 66% som helt eller delvis fått bättre anställningsvillkor, vilket är högre än genomsnittet. Frågan om du arbetar med eller studerar vidare inom det du utbildat dig till, ställdes inte till de studerande. Om de studerande inkluderats skulle det sannolikt innebära att andelen som svarat nej på frågan är något högre. Bas: Arbetar idag Bas: Samma arbetsplats Bas: Arbetar idag Bas: Arbetar idag Uppföljning vuxenutbildning

63 Utfall efter studier - gr
63% arbetar med eller studerar vidare inom det de utbildat sig till. Det är lägre än genomsnittet. Knappt en fjärdedel har gått tillbaka till samma arbetsplats som före utbildningen. Av dessa har 38% fått nya arbetsuppgifter efter utbildningen. Av de som arbetar efter utbildningen är det 21% som helt eller delvis fått bättre anställningsvillkor. Detta är lägre än genomsnittet. Denna fråga ställdes inte till de studerande inom GR våren 2016, vilket bidrar till att det är 65% som inte har gett ett svar på frågan. Bas: Arbetar/studerar idag Bas: Samma arbetsplats Bas: Arbetar idag Bas: Arbetar idag Uppföljning vuxenutbildning

64 Utfall efter studier - malmö
68% arbetar med eller studerar vidare inom det de utbildat sig till. 19% har gått tillbaka till samma arbetsplats som före utbildningen. Av dessa har 26% fått nya arbetsuppgifter efter utbildningen. Det är en lägre andel än genomsnittet som fått nya arbetsuppgifter. Av de som arbetar efter utbildningen är det 68% som helt eller delvis fått bättre anställningsvillkor. Det är en högre andel än genomsnittet. Bas: Arbetar/studerar idag Bas: Samma arbetsplats Bas: Arbetar idag Bas: Arbetar idag Uppföljning vuxenutbildning

65 ARBETAR eller studerar INOM det man utbildat sig till
Bas: Arbetar/studerar idag, n=929 Det som läst inom utbildningsområde Barn och fritid, Naturbruk och Vård och omsorg arbetar eller studerar i störst omfattning inom det man utbildat sig till I Utbildningsområdet Hotell och turism ser vi lägst andel som arbetar eller studerar inom det man utbildat sig till Uppföljning vuxenutbildning

66 GÅTT TILLBAKA TILL SAMMA ARBETSPLATS
Bas: Arbetar idag, n=847 De som läst inom utbildningsområdet Vård och omsorg är de som i störst utsträckning gått tillbaka till samma arbetsplats Uppföljning vuxenutbildning

67 Rekommendera utbildning - total
Bas: Total, n=1278 71% skulle rekommendera utbildningen som de läst. 44% skulle absolut rekommendera utbildningen. 13% skulle inte rekommendera utbildningen. Uppföljning vuxenutbildning

68 Rekommendera utbildning - stockholm
Bas:Stockholm, n=598 77% skulle rekommendera utbildningen som de läst. 49% skulle absolut rekommendera utbildningen. Detta är något högre än genomsnittet. 11% skulle inte rekommendera utbildningen. Uppföljning vuxenutbildning

69 Rekommendera utbildning - GR
Bas:GR, n=533 67% skulle rekommendera utbildningen som de läst. 38% skulle absolut rekommendera den. Detta är något lägre än genomsnittet. 16% skulle inte rekommendera utbildningen. Uppföljning vuxenutbildning

70 Rekommendera utbildning - malmö
Bas:Malmö, n=147 64% skulle rekommendera utbildningen som man läst. Detta är lägre än genomsnittet. Däremot skulle 47% absolut rekommendera utbildningen, vilket är i linje med genomsnittet. 17% skulle inte rekommendera utbildningen. Uppföljning vuxenutbildning

71 flödesscheman Uppföljning vuxenutbildning

72 Flödesschema – läsanvisning
Sysselsättning innan studier Sysselsättning efter studier Utbildningens betydelse att tro mer på sig själv 1. Andelen/antalet av de som studerade innan utbildningen och som arbetar heltid efter studierna. Samtliga flödesscheman har samma utgångsfråga, dvs sysselsättning innan studier. Två flöden inkluderar samtliga svarande, medan två flöden fokuserar på de som arbetade heltid och deltid före studierna. 61% (140) 56% (349) 51% (81) 45% (76) 57% (58) 61% (70) 56% (229) 43% (33) 69% (31) 45% (26) 60% (27) 63% (52) 68% (36) 45% (9) 53% (17) 63% (31) 56% (52) 43% (9) 32% (6) 40% (25) 5 6 7 8 9 1 2 3 55% (389) 61% (141) 50% (123) 61% (11) 54% (15) 33% (3) 65% (11) 54% (7) 4 55% (47) Stor/mycket stor betydelse (skalsteg 4+5) 55% (704) 3. Andelen/antalet som före studierna gjorde annat och som svarat stor/mycket stor betydelse på frågan. Arbetar heltid 48% (619) 5 58% (411) 1 35% (82) 2 38% (93) 3 33% (28) 4 4. Andelen/antalet som efter studier arbetar heltid och som angav högsta skalsteg på frågan. 22% (50) 26% (161) 29% (47) 27% (45) 28% (29) 19% (22) 26% (108) 32% (24) 22% (10) 24% (14) 27% (12) 26% (21) 19% (10) 30% (6) 31% (10) 22% (11) 25% (23) 43% (9) 53% (10) 27% (17) 5 6 7 8 9 1 2 3 25% (178) 25% (59) 29% (70) 28% (5) 21% (6) 44% (4) 18% (3) 15% (2) 4 24% (20) Liten/måttlig betydelse (skalsteg 2+3) 26% (332) Arbetar deltid 18% (228) 16% (115) 1 19% (45) 2 20% (49) 3 6 21% (18) 4 Arbetar heltid, deltid eller är egenföretagare 55% (705) Läser inom yrkesvux 1 Studerar 18% (232) 2 5. Andelen/antalet som studerade innan studierna och söker arbete efter studierna och som svarar liten/måttlig betydelse på frågan. Studerar 13% (160) 7 11% (76) 1 23% (53) 2 9% (21) 3 11% (9) 4 Söker arbete 19% (244) 11% (24) 12% (75) 14% (22) 17% (29) 10% (10) 14% (16) 13% (53) 16% (12) 4% (2) 19% (11) 6% (5) 9% (5) 10% (2) 6% (2) 10% (5) 13% (12) 16% (3) 23% (14) 5 6 7 8 9 1 2 3 13% (94) 7% (16) 15% (36) 6% (1) 18% (5) 22% (2) 18% (3) 15% (2) 4 15% (13) Ingen betydelse (skalsteg 1) 13% (160) 3 Söker arbete 13% (169) 8 8% (58) 1 14% (32) 2 25% (62) 3 15% (13) 4 Annat (sjukskriven, föräldraledig mm.) 7% (85) 4 6. Andelen/antalet av samtliga som svarat ingen betydelse på frågan. Alternativen förses med ett nummer som vi följer genom flödet. Resultatet presenteras i procent och i absoluta tal. Annat 8% (102) 9 6% (45) 1 9% (20) 2 8% (19) 3 20% (17) 4 6% (14) 5% (34) 6% (10) 11% (19) 5% (5) 6% (7) 5% (21) 9% (7) 4% (2) 12% (7) 9% (4) 5% (4) 15% (3) 9% (3) 6% (6) 5% (1) 0% (0) 10% (6) 5 6 7 8 9 1 2 3 6% (44) 7% (16) 6% (15) 6% (1) 7% (2) 15% (2) 4 6% (5) Gäller inte mig/förstår inte frågan 6% (82) 2. Andelen/antalet av de som gör annat idag Bas, n=1278 Exkl. ej svar Uppföljning vuxenutbildning

73 Sysselsättning före och efter studier
Sysselsättning innan studier Sysselsättning efter studier Andelen som har arbetar efter utbildningen har ökat, 66% arbetar heltid eller deltid, jämfört med 55% innan. Det är personer från samtliga grupper; arbetande, studenter, arbetssökande och de som gör annat som idag arbetar heltid/deltid. Störst andel som arbetar heltid kommer från de som arbetade innan studierna, 58%. De som studerade innan utbildningen har framför allt börjat arbeta, 35% heltid och 19% deltid eller studerar vidare, 23%. Av de som sökte arbete innan studierna så arbetar 38% heltid och 20% deltid idag. 25% söker fortfarande arbete. Den största andelen som gör annat efter studierna, 20%, är de som gjorde annat före studierna. Samtliga svarande är inkluderade i detta flöde. Arbetar heltid 48% (619) 5 58% (411) 1 35% (82) 2 38% (93) 3 33% (28) 4 Arbetar deltid 18% (228) 16% (115) 1 19% (45) 2 20% (49) 3 6 21% (18) 4 Arbetar heltid, deltid eller är egenföretagare 55% (705) Läser inom yrkesvux 1 Studerar 18% (232) 2 Studerar 13% (160) 7 11% (76) 1 23% (53) 2 9% (21) 3 11% (9) 4 Söker arbete 19% (244) 3 Söker arbete 13% (169) 8 8% (58) 1 14% (32) 2 25% (62) 3 15% (13) 4 Annat (sjukskriven, föräldraledig mm.) 7% (85) 4 Annat 8% (102) 9 6% (45) 1 9% (20) 2 8% (19) 3 20% (17) 4 Bas, n=1278 Exkl. ej svar Uppföljning vuxenutbildning

74 Flödesschema - Utbildningens betydelse
Sysselsättning innan studier Sysselsättning efter studier Utbildningens betydelse att tro mer på sig själv 61% (140) 56% (349) 51% (81) 45% (76) 57% (58) 61% (70) 56% (229) 43% (33) 69% (31) 45% (26) 60% (27) 63% (52) 68% (36) 45% (9) 53% (17) 63% (31) 56% (52) 43% (9) 32% (6) 40% (25) 5 6 7 8 9 1 2 3 55% (389) 61% (141) 50% (123) 61% (11) 54% (15) 33% (3) 65% (11) 54% (7) 4 55% (47) Stor/mycket stor betydelse (skalsteg 4+5) 55% (704) Samtliga svarande är inkluderade i detta flöde. Arbetar heltid 48% (619) 5 58% (411) 1 35% (82) 2 38% (93) 3 33% (28) 4 Se kommentar om utfallet i detta flödesschema på nästa sida. 22% (50) 26% (161) 29% (47) 27% (45) 28% (29) 19% (22) 26% (108) 32% (24) 22% (10) 24% (14) 27% (12) 26% (21) 19% (10) 30% (6) 31% (10) 22% (11) 25% (23) 43% (9) 53% (10) 27% (17) 5 6 7 8 9 1 2 3 25% (178) 25% (59) 29% (70) 28% (5) 21% (6) 44% (4) 18% (3) 15% (2) 4 24% (20) Liten/måttlig betydelse (skalsteg 2+3) 26% (332) Arbetar deltid 18% (228) 16% (115) 1 19% (45) 2 20% (49) 3 6 21% (18) 4 Arbetar heltid, deltid eller är egenföretagare 55% (705) Läser inom yrkesvux 1 Studerar 18% (232) 2 Studerar 13% (160) 7 11% (76) 1 23% (53) 2 9% (21) 3 11% (9) 4 Söker arbete 19% (244) 11% (24) 12% (75) 14% (22) 17% (29) 10% (10) 14% (16) 13% (53) 16% (12) 4% (2) 19% (11) 6% (5) 9% (5) 10% (2) 6% (2) 10% (5) 13% (12) 16% (3) 23% (14) 5 6 7 8 9 1 2 3 13% (94) 7% (16) 15% (36) 6% (1) 18% (5) 22% (2) 18% (3) 15% (2) 4 15% (13) Ingen betydelse (skalsteg 1) 13% (160) 3 Söker arbete 13% (169) 8 8% (58) 1 14% (32) 2 25% (62) 3 15% (13) 4 Annat (sjukskriven, föräldraledig mm.) 7% (85) 4 Annat 8% (102) 9 6% (45) 1 9% (20) 2 8% (19) 3 20% (17) 4 6% (14) 5% (34) 6% (10) 11% (19) 5% (5) 6% (7) 5% (21) 9% (7) 4% (2) 12% (7) 9% (4) 5% (4) 15% (3) 9% (3) 6% (6) 5% (1) 0% (0) 10% (6) 5 6 7 8 9 1 2 3 6% (44) 7% (16) 6% (15) 6% (1) 7% (2) 15% (2) 4 6% (5) Gäller inte mig/förstår inte frågan 6% (82) Bas, n=1278 Exkl. ej svar Uppföljning vuxenutbildning

75 Del av Flödesschema - Utbildningens betydelse
55% totalt anger att utbildningen haft stor eller mycket stor betydelse för att tro mer på sig själv. Personer som studerade innan studier inom yrkesvux angav detta i större utsträckning. Utifrån huvudsaklig sysselsättning idag är det de som arbetar deltid som uppger att utbildningen haft stor eller mycket stor betydelse att tro mer på sig själv. 26% anger att utbildningens betydelse för att tro mer på sig själv är måttlig eller liten. 13% anger att utbildningen inte har någon betydelse för att tro mer på sig själv. De som angav detta i störst utsträckning är svarande som är arbetssökande idag. Utbildningens betydelse att tro mer på sig själv 61% (140) 56% (349) 51% (81) 45% (76) 57% (58) 61% (70) 56% (229) 43% (33) 69% (31) 45% (26) 60% (27) 63% (52) 68% (36) 45% (9) 53% (17) 63% (31) 56% (52) 43% (9) 32% (6) 40% (25) 5 6 7 8 9 1 2 3 55% (389) 61% (141) 50% (123) 61% (11) 54% (15) 33% (3) 65% (11) 54% (7) 4 55% (47) Stor/mycket stor betydelse (skalsteg 4+5) 55% (704) 22% (50) 26% (161) 29% (47) 27% (45) 28% (29) 19% (22) 26% (108) 32% (24) 22% (10) 24% (14) 27% (12) 26% (21) 19% (10) 30% (6) 31% (10) 22% (11) 25% (23) 43% (9) 53% (10) 27% (17) 5 6 7 8 9 1 2 3 25% (178) 25% (59) 29% (70) 28% (5) 21% (6) 44% (4) 18% (3) 15% (2) 4 24% (20) Liten/måttlig betydelse (skalsteg 2+3) 26% (332) 11% (24) 12% (75) 14% (22) 17% (29) 10% (10) 14% (16) 13% (53) 16% (12) 4% (2) 19% (11) 6% (5) 9% (5) 10% (2) 6% (2) 10% (5) 13% (12) 16% (3) 23% (14) 5 6 7 8 9 1 2 3 13% (94) 7% (16) 15% (36) 6% (1) 18% (5) 22% (2) 18% (3) 15% (2) 4 15% (13) Ingen betydelse (skalsteg 1) 13% (160) 6% (14) 5% (34) 6% (10) 11% (19) 5% (5) 6% (7) 5% (21) 9% (7) 4% (2) 12% (7) 9% (4) 5% (4) 15% (3) 9% (3) 6% (6) 5% (1) 0% (0) 10% (6) 5 6 7 8 9 1 2 3 6% (44) 7% (16) 6% (15) 6% (1) 7% (2) 15% (2) 4 6% (5) Gäller inte mig/förstår inte frågan 6% (82) Uppföljning vuxenutbildning

76 Flödesschema - anställningsvillkor
Sysselsättning innan studier Arbetsplats efter studier Anställningsvillkor efter studier 40% av de som arbetade innan studierna angav att de har bättre anställningsvillkor efter studierna. De som har en ny arbetsplats efter studierna upplevde detta i högre utsträckning än de som är på samma arbetsplats. Även de som arbetade deltid innan studierna upplevde att de har bättre anställningsvillkor i högre utsträckning än de som arbetade heltid. 29% angav att de inte har bättre anställningsvillkor efter studierna. De som har samma arbetsplats efter studierna och som arbetade heltid innan upplevde i störst utsträckning att de inte har bättre anställningsvillkor. 47%(135) 27% (35) 43% (80) 23% (19) 52% (55) 33% (16) 3 4 1 2 37% (99) 46% (71) Bättre anställningsvillkor 40% (170) 22% (63) 22% (28) 22% (41) 20% (16) 21% (22) 25% (12) 3 4 1 2 21% (57) 22% (34) Delvis bättre anställningsvillkor 22% (91) Läser inom yrkesvux Samma arbetsplats 31% (130) 3 31% (82) 1 31% (48) 2 Arbetar heltid 63% (266) 1 Arbetar deltid 37% (154) Ny arbetsplats 69% (290) 69% (184) 1 69% (106) 2 4 21% (62) 45% (58) 22% (41) 49% (40) 20% (21) 38% (18) 3 4 1 2 30% (81) 25% (39) Ej bättre anställningsvillkor 29% (120) 2 Enbart de som arbetade innan studierna är inkluderade i detta flöde. 7% (21) 4% (5) 9% (16) 6% (5) 5% (5) 0% (0) 3 4 1 2 8% (21) 3% (5) Vet ej 6% (26) Basen är lägre då detta flöde är baserat på personer som arbetar heltid eller deltid idag,. Bas, n=420 Exkl. ej svar Uppföljning vuxenutbildning


Ladda ner ppt "UTBILDNINGAR SLUTFÖRDA 2015 RAPPORT FEBRUARI 2017"

Liknande presentationer


Google-annonser