Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPSATSPLAN HUR GÖR MAN EN SÅDAN?. UPPSATSPLAN Nytt steg i processen, PM godkänt PM är början på planen Handledartilldelning Samarbete med handledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPSATSPLAN HUR GÖR MAN EN SÅDAN?. UPPSATSPLAN Nytt steg i processen, PM godkänt PM är början på planen Handledartilldelning Samarbete med handledare."— Presentationens avskrift:

1 UPPSATSPLAN HUR GÖR MAN EN SÅDAN?

2 UPPSATSPLAN Nytt steg i processen, PM godkänt PM är början på planen Handledartilldelning Samarbete med handledare Hur ser handledningsbehoven ut? Teknik, språk, struktur, metod? Lämna önskemål Planera tillsammans med handledaren Överenskom om hur arbetet ska fortskrida Planera mötet och kommunikation E-post, telnr osv. Molntjänst, dela dokument inom och utom gruppen Planen är början på slutrapporten

3 UPPSATSPLAN PM utvecklas till en plan i samarbete med handledare PM Innehöll: Inledning, syfte och metod Inledning/bakgrund utvecklas Saknas något i dessa delar?

4 UPPSATSPLAN Är problemet väl beskrivet/förankrat? Återkom alltid till problemet. Finns teori 1 som måste beaktas? Måste ett teorikapitel utvecklas i planen? Finns det tidigare studier som måste beaktas? Titta hur andra har gjort Finns det regler eller standarder som måste beaktas? Finns teknik som måste beaktas alt. Förklaras eller beskrivas 2 ? Läs på Diskutera med handledare, kursansvarig osv. Skapa kapitel som redogör för de tekniska förutsättningarna i studien Korrekt källhantering från början 1 Läs på om teori innan begreppet används. En beskrivning av en apparat är inte teori i detta sammanhang. Läsaren av en vetenskaplig rapport förväntar sig teori i vetenskaplig mening. 2 Beskrivningar tar lätt överhanden och blir ofta alltför omfattande. Beskriv så enkelt som möjligt men inte enklare än så. En vuxen normalbegåvad person ska till största del förstå innehållet. Överflödiga beskrivningar sågas. Beskriv så att syftet nås.

5 UPPSATSPLAN Syftet Finns det skäl att justera när bakgrunden blivit fylligare? Justera om så krävs, diskutera med handledare

6 UPPSATSPLAN Metodutveckling Återkom till problemet Är frågorna välformulerade och är kopplade till problemet? Går det att spetsa till? Är de tydligt kopplade till syftet? Har dykt upp andra frågor? Hur ska frågorna ställas? Skriftligt eller muntligt Till vem eller vad? Mätning, instrument, kalibrering När ska de ställas? Repeterbarhet, kan resultaten upprepas?

7 UPPSATSPLAN forts. Metodutveckling Måste frågorna prövas först? Vid intervjuer är detta lämpligt, prova på bekant. Förstår alla frågan på samma sätt? Inspelning och/eller transkription Finns det speciella begrepp som måste användas och förklaras? Är mätinstrumenten funktionsdugliga, är de kalibrerade? Mäta på rätt- sätt, sak, ställe, tid Hur mycket osäkerhet finns i mätningen? osäkerhet finns alltid. Vad säger metodlitteraturen om vald metod?

8 UPPSATSPLAN fors. Metodutveckling När frågorna ställts, hur ska resultaten analyseras? Läs lämplig metodlitteratur Utveckla formulär för mätdata Hur och var ska resultaten sparas? Hur har andra gjort, i liknande arbeten? Ur resultatanalysen ska diskussionen och slutsatser tas

9 UPPSATSPLAN Validitet och reliabilitet Validitet= validite´t egentligen 'styrka', av latin va´lidus 'stark', av va´leo 'förmå', 'orka'), Validitet är ett mått på, i vilken omfattning mätinstrument/metod mäter det som man avser att mäta. Se också eng. Valid=giltig Reliabilitet=reliabilite´t (engelska reliable 'tillförlitlig', av rely 'lita på'), tillförlitlighet, inom vetenskapen mått på hur starka eller pålitliga uppmätta värden i t.ex. ett test eller experiment är. Reliabiliteten beskriver alltså hur väl testet mäter det som det mäter gfm. Mätnoggrannhet I rent vetenskaplig mening bör en studie vara valid(giltig) och reliabel(tillförlitlig) för all framtid Detta är sällan möjligt, men man bör sträva dit. Repeterbarhet. Typiskt VG inslag med utvecklade reliabilitets och validitets resonemang

10 UPPSATSPLAN Validitet och reliabilitet Alla metoder har problem med validitet och reliabilitet I rent vetenskaplig mening bör en studie vara valid(giltig) och reliabel(tillförlitlig) för all framtid. Detta är sällan möjligt, men man bör sträva dit. Repeterbarhet viktigt inslag. Om studien mäter samma sak flera gånger och resultatet blir det samma = hög validitet/reliabilitet Om mätningen dessutom sker med god mätnoggrannhet ökar validiteten/reliabiliteten ytterligare Typiskt VG inslag med utvecklade reliabilitets och validitets resonemang

11 UPPSATSPLAN Ex. Antag att tryck ska mätas. Vilken metod ger högst validitet och reliabilitet?

12 UPPSATSPLAN Flera faktorer spelar in Instrumentets mätnoggrannhet för mätområdet kalibrering Antal mätningar, repetitioner Mätplats och mättid Hur ska mätresultaten användas? Ge slutresultat eller grund till resonemang Mätresultat analys Vad betyder resultatet

13 UPPSATSPLAN Tack


Ladda ner ppt "UPPSATSPLAN HUR GÖR MAN EN SÅDAN?. UPPSATSPLAN Nytt steg i processen, PM godkänt PM är början på planen Handledartilldelning Samarbete med handledare."

Liknande presentationer


Google-annonser