Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lite tankar för Nynäshamn i det systematiska kvalitetsarbetet 1. Utveckla kvalitetsdialoger: -Förskolechef samt representanter från verksamheten, representanter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lite tankar för Nynäshamn i det systematiska kvalitetsarbetet 1. Utveckla kvalitetsdialoger: -Förskolechef samt representanter från verksamheten, representanter."— Presentationens avskrift:

1 Lite tankar för Nynäshamn i det systematiska kvalitetsarbetet 1. Utveckla kvalitetsdialoger: -Förskolechef samt representanter från verksamheten, representanter från förvaltningen och representanter från nämnd genomför kvalitetsdialog tillsammans en gång om året med utgångspunkt i enhetsrapporten. -Enhetsrapporterna och kvalitetsdialogerna bildar underlag för kommande utvecklingsinsatser på central nivå. 2. Under året har förskolecheferna tillsamman med konsult tagit fram förslag på årshjul och pedagogiskt år( se nedan) för enheterna i det systematiska kvalitetsarbetet. Form och innehåll är nu framtaget. Det kan nu bilda underlag för ett praktiskt arbete med uppföljning varje månad där uppföljning,utvärdering och revideringar görs tillsammans och bildar ett gemensamt innehåll : Juni heldag planering och upplägg för hela arbetet konsult och förskolechefer Augusti – Uppstart, konsult, Förskolechefer, pedagogistor September, oktober och november – konsult, förskolechefer, pedagogistor uppföljning samt nätverk pedagoger December – utvärdering av halvåret, Förskolechefer och pedagogistor

2 Systematiskt kvalitets arbete hur hänger det ihop? DIALOG

3 Planering uppstartsveckorna/grundverksamheten) höstens planeringsdag. Planering och utveckling kommande år Sammanställning av enhetsrapport Upptakt Inskolning v 33 Planeringsdagar introduktion av värdegrund och ställningstaganden, organisation/ pedagogiska året och att iordningställa miljöer. Grundverksamheten startar upp v.33 Reflektionsmöte startar upp v.33 Reflektioner /analys /uppföljning dagtid -starten/inskolningar Uppföljningssamtal med familjerna Hållbar Framtid Grön flagg- kemikaliesmartförskola Medarbetarenkäten Reflektionsmöten APT – A- samverkan Föräldramöten Medarbetarsamtal Revidering av planen för diskriminering och kränkande behandling. Medarbetarenkäten APT – A-samverkan PUG- sammanställning av inskolningen Gemensam Reflektion -genomgång och inventering av barngruppen Medarbetsamtal APT- Samverkan -Uppföljning av föräldramöten Hållbar Framtid Fördjupad utvärdering- Terminsutvärdering - arbetet under terminen Förskolechef och pedagogista reflekterar/analyserar reflektionen. APT- A-samverkan Genom gång av medarbetarenkäten Planeringsdag - Reflektion av av avdelningarnas terminsutvärdering. Arbetsmiljörond Medarbetarenkät – upprätta en handlingsplan APT - A-samverkan Utv.samtal Inventering och planering -Barn och personal hösten APT – A-samverkan Förskolechef deltar i reflektionen. Fördjupad reflektion Förbereda avslut och övergång till förskoleklass. Förskolechef och pedagogista utvärderar och analyserar reflektionen. Hållbar framtid APT - A-samverkansmöte Lönesamtal Förbereder underlag och innehållsriktlinjer för utvecklingssamtalen och genomförande av utvecklingssamtalen. Hållbar framtid – möte med naturskolan. APT - A-samverkan verksamheten Planeringsdag APT – A-samverkansmöte Avrunda avd. projekt/arbeten. Terminsutvärdering. Utvärdering av arbetsplan Enhetsrapporten

4 Välkomnar nya barn och familjer Observerar barngruppen utifrån frågeställningar. Implementerar miljö, material och organisation Det pedagogiska arbetet har satts igång ordentligt. Göra medarbetarenkät Fördjupad reflektion följa upp inskolningar, reflektera och analysera starten tid 2 ½ tim Ta fram material till föräldramöten och uppföljningssamtalen Uppföljningssamtal med familjerna Fortsätta med det pedagogiska arbetet, -observera och dokumentera utifrån frågeställningar. Fördjupad reflektion 1 ½ tim Terminsutvärdering utvärdera och följa upp - höstens verksamhet. Planera för vårterminens start. Starta upp vårterminens verksamhet. Fördjupa det pedagogiska arbetet - observera och dokumentera utifrån frågeställningar. Fortsätta det pedagogiska arbetet -observera och dokumentera utifrån frågeställningar. Arbeta för att göra barnen som ska börja i förskoleklass delaktiga i att avrunda sin förskoletid. Avrunda och avsluta projekt Terminsutvärdering Utvärdera, följa upp och analysera våren och hela verksamhetsåret. Utvärdera arbetsplan Skriva underlag till Enhetsrapporten Fortsätta det pedagogiska arbetet - observera och dokumentera utifrån frågeställningar. Ta fram material till utvecklingssamtal Planera för starten i augusti Städa och sortera i miljöerna Fortsätta med det pedagogiska arbetet, -observera och dokumentera utifrån frågeställningar. AVD Pedagogiska arbete

5 Juni Händelser: Utvärdering Planering (särskilt starten av uppstartsveckorna/grundverksamheten). Planera innehåll höstens planeringsdag Sammanställning av Enhetsrapport Arbetslagen Planera för starten i augusti. Vad är det vi vill de fem första veckorna på förskolan? Dra upp riktlinjerna v.22-23 (24) på reflektionstiden Städa och sortera i miljöerna. Finplanera upp hur veckorna ska se ut. Vem gör vad? Miljö, organisation, struktur och materialbank samt praktiskt med ex. namnlappar mm. Förskolechef och pedagogista Pedagogistan ska stötta arbetslagen i utvärdering och planering. Förskolechef och Pedagogista planerar upptakt. Förskolechef och pedagogista tar del av utvärderingar och planeringar. Förskolechef och pedagogista planerar innehåll för höstens möten och verksamhet utifrån utvärderingarna från arbetslagen. Förskolechef och pedagogista ansvarar för att skriva i Enhetsrapporten utifrån förskolornas/avdelningarnas systematiska kvalitets arbete/utvärdering. Detta sker i samarbete med PUG.

6 UTVÄRDERA Hur har det gått/Hur går vi vidare?

7 Augusti Händelser: Grundverksamheten startar upp måndag v 33 Inskolning v 33 Planeringsdagar innehåll: introduktion av värdegrund och ställningstaganden, organisation/pedagogiska året och att iordningställa miljöer. En halv dag till praktiskt arbete i miljön. Reflektionsmöten startar upp v 33. Arbetslagen: Välkomnar nya barn och familjer Observerar barngruppen utifrån frågeställningar. Implementerar miljö, material och organisation Förskolechef och Pedagogista: Pedagogista stöttar arbetslag i praktiken. Stöttar i dokumentationen m.m. Uppmuntra att alla gör medarbetarenkäten. Pedagogista deltar på reflektionsmöten med arbetslagen. Under augusti är Pedagogistan i verksamheten både för att stötta upp och för att observera.

8 UTVÄRDERA Hur har det gått/Hur går vi vidare?

9 September Händelser: Fördjupade reflektioner och analysarbete på dagtid– uppföljning av starten/inskolningar slutet av september v.37-38 (systematiskt kvalitetsarbete). Reflektionstid utökat med en timme. APT - A-samverkansmöte Förskolechef, Pedagogista och PUG följer upp reflektionen. Medarbetarenkäten Hållbar framtid – möte med naturskolan. Ha uppföljningsamtal med nya föräldrar Arbetslagen: Det pedagogiska arbetet har satts igång ordentligt. Göra medarbetarenkät Följa upp inskolningar, reflektera och analysera starten. Ta fram material till föräldramöten och uppföljningssamtalen. Förskolechef och Pedagogista: Förskolechef, PUG gruppen och pedagogista förbereder underlag/innehållsriktlinjer för föräldramöten och uppföljningssamtalen. Förskolechefen förbereder utvärdering av planen mot diskriminering och kränkande behandling Pedagogistan stöttar arbetslagen i att följa upp starten. Pedagogistan är i verksamheten både för att stötta upp och för att observera.

10 UTVÄRDERA Hur har det gått/Hur går vi vidare?

11 Oktober Händelser: Föräldramöten Medarbetarsamtal i slutet av oktober APT - A-samverkansmöte Revidering av planen för diskriminering och kränkande behandling Medarbetarenkäten Arbetslagen: Fortsätta med det pedagogiska arbetet, observera och dokumentera utifrån frågeställningar. Förskolechef och pedagogista: Förbereder medarbetarsamtalen i början av oktober. Pedagogista ska under oktober arbeta med att stötta arbetslagen med att fördjupa sitt pedagogiska arbete, dokumentation, stötta reflektion. Förskolechef, pedagogista och PUG gruppen sammanställer utvärderingen av inskolningen.

12 UTVÄRDERA Hur har det gått/Hur går vi vidare?

13 November Händelser: Förskolechefen är med på reflektionerna + 1 timme på avdelning ( inventering av barngruppen). Medarbetarsamtal APT - A-samverkansmöte Uppföljning av föräldramöten och uppföljningssamtalen Hållbar framtid – möte med naturskolan. Arbetslagen: Fortsätta med det pedagogiska arbetet, observera och dokumentera utifrån frågeställningar. Fördjupad reflektion i början av nov. på reflektionstiden. förskolechef och Pedagogista: Pedagogista ska under november arbeta med att stötta arbetslagen med att fördjupa sitt pedagogiska arbete, dokumentation, stötta reflektion.

14 UTVÄRDERA Hur har det gått/Hur går vi vidare

15 APT - A-samverkansmöte Fördjupad utvärdering/systematiskt kvalitetsarbete av arbetet under terminen. Genomgång av medarbetarenkäten Arbetslagen: Terminsutvärdering, utvärdera och följa upp höstens verksamhet. Planera för vårterminens start. December Händelser:Förskolechef och Pedagogista: Förskolechefen, Pedagogista och PUG förbereder planeringsdagen. Pedagogistan stöttar arbetslaget i terminsutvärderingen och planeringen av starten i januari. Förbereder arbetsmiljöronden Återkoppla medarbetarenkäten Förskolechef och Pedagogista reflekterar/analyserar reflektionen.

16 UTVÄRDERA Hur har det gått/Hur går vi vidare?

17 Januari Händelser: APT- A-samverkansmöte Planeringsdag Arbetsmiljöronden Medarbetarenkät - Upprätta en handlingsplan tillsammans Reflektion av terminsutvärdering. Arbetslagen: Starta upp vårterminens verksamhet. Förskolechef och Pedagogista: Förskolechefen förbereder lönesamtal Genomför arbetsmiljöronden Handlingsplan Av medarbetarenkäten Förskolechef, Pedagogista och PUG följer upp avdelningarnas/förskolans terminsutvärdering (systematiskt kval arbete) på planeringsdagen. Pedagogista stöttar arbetslag i praktiken. Stöttar i dokumentationen m.m.

18 UTVÄRDERA Hur har det gått/Hur går vi vidare?

19 Februari Händelser APT- A-samverkansmöte Lönesamtal Förskolechef deltar i reflektionen. Fördjupad reflektion/Organisera för planering och genomförande av utvecklingssamtalen. Utvecklingssamtal startar upp i slutet av februari Hållbar framtid – möte med naturskolan. Arbetslagen: Fortsätta sitt pedagogiska arbete, observera och dokumentera utifrån frågeställningar. Ta fram material till utvecklingssamtal Förskolechef och Pedagogista: Pedagogista ska under februari arbeta med att stötta arbetslagen med att fördjupa sitt pedagogiska arbete, dokumentation och stötta reflektion. Förskolechef, PUG gruppen och Pedagogista förbereder underlag/innehållsriktlinjer för utvecklingssamtalen.

20 UTVÄRDERA Hur har det gått/Hur går vi vidare?

21 Mars Händelser: Utvecklingssamtal Barn och personal - kommande höst. APT - A-samverkansmöte Förskolechef är med på reflektionen samt gör en inventering av barngruppen. Arbetslagen: Fördjupa sitt pedagogiska arbete, observera och dokumentera utifrån frågeställningar. Fördjupad reflektion v.10-11 utökad med en timme. Förskolechef och Pedagogista: Förskolechef, Pedagogista och PUG inventerar barn och arbetslag (delaktighets kriterier + hela husets perspektiv). Pedagogista ska under mars arbeta med att stötta arbetslagen med att fördjupa sitt pedagogiska arbete, dokumentation, stötta reflektion. Förskolechef är med på reflektionen. När förskolechef är med så är inte Pedagogistan med. Förskolechef gör en inventering av barngruppen.

22 UTVÄRDERA Hur har det gått/Hur går vi vidare?

23 April Händelser: APT - A-samverkansmöte Förbereda avslut och övergång till förskoleklass. Hållbar framtid – möte med naturskolan. Arbetslagen: Fortsätta sitt pedagogiska arbete, observera och dokumentera utifrån frågeställningar. Arbeta för att göra barnen som ska börja i förskoleklass delaktiga i att avrunda sin förskoletid. Förskolechef och Pedagogista: Pedagogista ska under april arbeta med att stötta arbetslagen med att fördjupa sitt pedagogiska arbete, dokumentation, stötta reflektion. Förskolechef och pedagogista analyserar/utvärderar reflektionen.

24 UTVÄRDERA Hur har det gått/Hur går vi vidare?

25 Maj Händelser: APT - A-samverkansmöte Planeringsdag Vad är det vi vill de första 5 veckorna på förskolan? Vad ska vi jobba med? Dra upp riktlinjerna angående vår grundmiljö, vår miljöpresentation, få ihop gruppen, se vad barnen är intresserade av. Organisation och strukturtänk. Arbetslagen: Avrunda och avsluta projekt v. 20-21 Terminsutvärdering Skriva underlag till enhetsrapporten Utvärdera arbetsplan Förskolechef och Pedagogista: Förskolechefen, Pedagogista och (PUG) diskuterar innehåll inför planeringsdag Förskolechefen, Pedagogista förbereder planeringsdag Pedagogistan ska stötta arbetslagen att avrunda sina projekt, hjälpa till med analysarbetet. Terminsutvärdering UTVÄRDERA Hur har det gått/Hur går vi vidare?

26 UTVÄRDERA Hur har det gått/Hur går vi vidare?


Ladda ner ppt "Lite tankar för Nynäshamn i det systematiska kvalitetsarbetet 1. Utveckla kvalitetsdialoger: -Förskolechef samt representanter från verksamheten, representanter."

Liknande presentationer


Google-annonser