Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

25/4 Vårfest med drop-in fika Undersöknings period Projektperiod

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "25/4 Vårfest med drop-in fika Undersöknings period Projektperiod"— Presentationens avskrift:

1 25/4 Vårfest med drop-in fika Undersöknings period Projektperiod
6/12 Vinterfest 14/2 Babblarnas dag Projektperiod Projektperiod Projektperiod 19/10 Föräldramöte Projektperiod 22/9 Höstfest, Grön flagg och trivselkväll. 25/4 Vårfest med drop-in fika Undersöknings period Projektperiod Inskolningsperiod. Avslutnings period Semesterperiod 18/5 Förskolans dag och projektavslutning Avslutnings period 8/6 Sommarfest

2 Pedagogiska året 2016/2017 Augusti
Inskolningsperiod: Inskolningssamtal (dokument finns på Insidan, fliken blanketter). Föräldrar aktiv inskolning (dokument finns på Insidan, fliken blanketter). Barn, föräldrar och pedagoger lär känna varandra genom att återknyta gamla och etablera nya relationer. Gruppstärkande aktiviteter och aktiviteter där fokus ligger på att introducera förskolans miljö, material och rutiner. Arbete med sommaruppgift ( vald utifrån temat) Lärmiljön ska vara trygg, stödjande, individanpassad, varierad och utmanande samt uppmuntra till kommunikation, samspel, lek och utforskande. Miljön ska stödja och utmana arbetet med det gemensamma temat. Pedagogens roll är att vara medforskande och närvarande samt att stödja och utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Observation och dokumentation: Gör iordning mappar på datorn till alla barn. I mappen lägger ni in läroplansrubrikerna (se utvecklingssamtalsunderlagen finns på Insidan, fliken blanketter.) Fokus på samspel, gruppen och görandet med tydliga syften samt barnens möte med miljö och material. Använd er av ”verktygslådan för pedagogisk dokumentation” som innehåller underlag för observation och reflektion (finns på f-skolor). Reflektion och uppföljning av månaden – se nästa sida. Likabehandlingsarbete: Kartläggningar. Arbete utifrån skriven likabehandlingsplan och barnkonventionen. Planeringsdag: Presentation av förvaltningschef Presentation av gemensamma utvecklingsområden, valda utifrån BRUK. Presentation av det pedagogiska året. Förskola och hem: Öppet föräldraråd – val av representanter för året. Fester och traditioner:

3 Pedagogiska året 2016/2017 Augusti
Reflektion och uppföljning:

4 Pedagogiska året 2016/2017 September
Undersökningsperiod: Inventering av barnens förkunskaper, tankar, idéer och intresseområden (genom observationer och samtal). Lärmiljön ska vara trygg, stödjande, individanpassad, varierad och utmanande samt uppmuntra till kommunikation, samspel, lek och utforskande. Miljön ska stödja och utmana arbetet med det gemensamma temat. Pedagogens roll är att vara medforskande och närvarande samt att stödja och utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Arbete med sommaruppgift ( vald utifrån temat) Hur ska vi arbeta med de prioriterade utvecklingsområdena? Hur ska vi organisera oss med barnen – fasta grupper eller intressegrupper? Hur ska vi arbeta med familjerna? Observation och dokumentation: Diskutera och fatta beslut i varje arbetslag – Hur, när och vad ska vi observera och dokumentera? Foto, film, ljudupptagningar, underlag och mallar? Dokumentationsvägg? Huvudansvarig? Använd er av ”verktygslådan för pedagogisk dokumentation” som innehåller underlag för observation och reflektion (finns på f-skolor) Dokumentationsfokus – barnens intresseområden, läroprocesser och strategier. Lägg in dokumentation i barnens mappar (utgör sedan underlag till utvecklingssamtalen). Reflektion och uppföljning av månaden – se nästa sida. . Likabehandlingsarbete: Kartläggningar Arbete utifrån likabehandlingsplanen och barnkonventionen. Förskola och hem: Upptakt av tema? Vi behöver diskutera detta. Föräldrars medverkan? Fester och traditioner: Höstfest: tema Grön flagg, trygghet och gemenskap.

5 Pedagogiska året 2016/2017 September
Reflektion och uppföljning:

6 Pedagogiska året 2016/2017 Oktober
Projektperiod: Val av projekt. Lärmiljön ska vara trygg, stödjande, individanpassad, varierad och utmanande samt uppmuntra till kommunikation, samspel, lek och utforskande. Miljön ska stödja och utmana arbetet med det gemensamma temat och de olika projekten. Pedagogens roll är att vara medforskande och närvarande samt att stödja och utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Arbete med de prioriterade utvecklingsområdena Observation och dokumentation: Använd er av dokumentet ”stödfrågor till ett upplägg av ett projekt” (finns på f-skolor). Varje arbetslag formulerar en eller flera projektplaner (mall finns på f-skolor). Använd er av ”verktygslådan för pedagogisk dokumentation” som innehåller underlag för observation och reflektion (finns på f-skolor) Dokumentationsfokus – barnens intresseområden, läroprocesser och strategier. Lägg in dokumentation i barnens mappar (utgör sedan underlag till utvecklingssamtalen). Reflektion och uppföljning av månaden – se nästa sida. Likabehandlingsarbete: Arbete utifrån skriven likabehandlingsplan och med barnkonventionen. Förskola och hem: Uppföljningssamtal för inskolning och övergång med fokus på trivsel och kommunikation (se dokument på Insidan, fliken blanketter). Föräldramöte ( slutet av oktober eller början av november) Presentation av det pedagogiska året , temat och projekt. Uppmuntra vårdnadshavarna att komma med synpunkter och förslag. Presentation av årshjulet – ”Förskola och hem” (samtal om processer och utveckling). Finns på Insidan, fliken blanketter. Informera om dokumentet ”Utgångspunkter vid samtal” (finns på Insidan, fliken blanketter) Fester och traditioner:

7 Pedagogiska året 2016/2017 Oktober
Reflektion och uppföljning:

8 Pedagogiska året 2016/2017 November
Projektperiod: Vi fördjupar och fokuserar på arbetet inom projekten. Lärmiljön ska vara trygg, stödjande, individanpassad, varierad och utmanande samt uppmuntra till kommunikation, samspel, lek och utforskande. Miljön ska stödja och utmana arbetet med det gemensamma temat och de olika projekten. Pedagogens roll är att vara medforskande och närvarande samt att stödja och utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Arbete med de prioriterade utvecklingsområdena. Observation och dokumentation: Använd er av ”verktygslådan för pedagogisk dokumentation” som innehåller underlag för observation och reflektion (finns på f-skolor) Dokumentationsfokus – barnens intresseområden, läroprocesser och strategier. Lägg in dokumentation i barnens mappar (underlag för utvecklingssamtalen). Reflektion och uppföljning av månaden – se nästa sida. Likabehandlingsarbete: Arbete utifrån skriven likabehandlingsplan och barnkonventionen. Planeringsdag: Föreläsning och/eller work-shops. Delutvärdering av de prioriterade utvecklingsområdena Förskola och hem: Fester och traditioner:

9 Pedagogiska året 2016/2017 November
Reflektion och uppföljning:

10 Pedagogiska året 2016/2017 December
Projektperiod: Projektarbetet är vilande eller integreras med månadens fester och/eller traditioner. Lärmiljön ska vara trygg, stödjande, individanpassad, varierad och utmanande samt uppmuntra till kommunikation, samspel, lek och utforskande. Miljön ska stödja och utmana arbetet med det gemensamma temat och de olika projekten. Pedagogens roll är att vara medforskande och närvarande samt att stödja och utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Arbete med de prioriterade utvecklingsområdena. I ledningsgruppen påbörjas tankar och diskussioner inför nästkommande läsårs tema. Observation och dokumentation: Använd er av ”verktygslådan för pedagogisk dokumentation” som innehåller underlag för observation och reflektion (finns på f-skolor). Dokumentationsfokus – barnens intresseområden, läroprocesser och strategier. Lägg in dokumentation i barnens mappar (underlag för utvecklingssamtalen). Sammanställning av höstterminens gruppaktiviteter: syfte och mål, genomförande samt bilder – underlag för kommande utvecklingssamtal. Reflektion och uppföljning av månaden - se nästa sida Delutvärdering och analys av tema och projekt samt de prioriterade utvecklingsområdena (mallar finns på f-skolor). Likabehandlingsarbete: Arbete med skriven likabehandlingsplan samt med barnkonventionen. Förskola och hem: Fester och traditioner: Vinterfest

11 Pedagogiska året 2016/2017 December
Reflektion och uppföljning:

12 Pedagogiska året 2016/2017 Januari
Projektperiod: Vi tar upp projekttråden genom ”återbesök” med barnen. Fördjupar oss ytterligare eller väljer att fokusera på ett annat område inom projektet eller ett nytt projekt. Vi utgår från utvärderingen vi gjorde i december. Lärmiljön ska vara trygg, stödjande, individanpassad, varierad och utmanande samt uppmuntra till kommunikation, samspel, lek och utforskande. Miljön ska stödja och utmana arbetet med det gemensamma temat och de olika projekten. Pedagogens roll är att vara medforskande och närvarande samt att stödja och utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Arbete med de prioriterade utvecklingsområdena. I ledningsgruppen fattas beslut om nästkommande läsårs tema. Observation och dokumentation: Använd er av ”verktygslådan för pedagogisk dokumentation” som innehåller underlag för observation och reflektion (finns på f-skolor) Dokumentationsfokus – barnens intresseområden, läroprocesser och strategier. Lägg in dokumentation i barnens mappar (underlag för utvecklingssamtalen). Reflektion och uppföljning av månaden - se nästa sida. Likabehandlingsarbete: Arbete med skriven likabehandlingsplan samt med barnkonventionen. Utvärdering av likabehandlingsplanen. Planeringsdag: Behöver diskuteras vad den ska användas till. Förskola och hem: Bifoga i månadsbrev – ”Utgångspunkter vid utvecklingssamtal”(finns på Insidan, fliken blanketter). Inbjudan till utvecklingssamtal. Fester och traditioner:

13 Pedagogiska året 2016/2017 Januari
Reflektion och uppföljning:

14 Pedagogiska året 2016/2017 Februari
Projektperiod: Vi fördjupar och fokuserar på arbetet inom projekten. Lärmiljön ska vara trygg, stödjande, individanpassad, varierad och utmanande samt uppmuntra till kommunikation, samspel, lek och utforskande. Miljön ska stödja och utmana arbetet med det gemensamma temat och de olika projekten. Pedagogens roll är att vara medforskande och närvarande samt att stödja och utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje Förberedelser inför nästkommande läsårs tema - bakgrund och syfte, pedagogernas tankar /kunskaper om ämnet, kompetensutveckling, metoder, aktiviteter och val av material. Observation och dokumentation: Använd er av ”verktygslådan för pedagogisk dokumentation” som innehåller underlag för observation och reflektion (finns på f-skolor) Dokumentationsfokus – barnens intresseområden, läroprocesser och strategier. Lägg in dokumentation i barnens mappar (underlag för utvecklingssamtal) Reflektion och uppföljning av månaden – se nästa sida. Likabehandlingsarbete: Arbete med skriven likabehandlingsplan samt med barnkonventionen. Utvärdering av likabehandlingsplanen. Förskola och hem: Genomförande av utvecklingssamtal - utgå från läroplansrubrikerna, mål, syfte, genomförande och bilder, gruppaktiviteter och individ (mallar och underlag finns på Insidan, fliken blanketter). Fester och traditioner: Babblarnas dag.

15 Pedagogiska året 2016/2017 Februari
Reflektion och uppföljning:

16 Pedagogiska året 2016/2017 Mars
Projektperiod: Vi fördjupar och fokuserar på arbetet inom projekten. Lärmiljön ska vara trygg, stödjande, individanpassad, varierad och utmanande samt uppmuntra till kommunikation, samspel, lek och utforskande. Miljön ska stödja och utmana arbetet med det gemensamma temat och de olika projekten. Pedagogens roll är att vara medforskande och närvarande samt att stödja och utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Förberedelser inför nästkommande läsårs tema - bakgrund och syfte, pedagogernas tankar /kunskaper om ämnet, kompetensutveckling, metoder, aktiviteter och val av material. Observation och dokumentation: Använd er av ”verktygslådan för pedagogisk dokumentation” som innehåller underlag för observation och reflektion (finns på f-skolor). Dokumentationsfokus – barnens intresseområden, läroprocesser och strategier. Lägg in dokumentation i barnens mappar . Renskriv utvecklingssamtalen samt återkoppla till arbetslaget - ev. nya utvecklingsområden. Reflektion och uppföljning av månaden – se nästa sida. Likabehandlingsarbete: Arbete utifrån skriven likabehandlingsplan samt med barnkonventionen. Utvärdering av likabehandlingsplanen. Förskola och hem: Fester och traditioner:

17 Pedagogiska året 2016/2017 Mars
Reflektion och uppföljning:

18 Pedagogiska året 2016/2017 April
Projektperiod: Vi fördjupar och fokuserar på arbetet inom projekten. Lärmiljön ska vara trygg, stödjande, individanpassad, varierad och utmanande samt uppmuntra till kommunikation, samspel, lek och utforskande. Miljön ska stödja och utmana arbetet med det gemensamma temat och de olika projekten. Pedagogens roll är att vara medforskande och närvarande samt att stödja och utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Förberedelser inför nästkommande läsårs tema - bakgrund och syfte, pedagogernas tankar /kunskaper om ämnet, kompetensutveckling, metoder, aktiviteter och val av material. Observation och dokumentation: Använd er av ”verktygslådan för pedagogisk dokumentation” som innehåller underlag för observation och reflektion (finns på f-skolor). Dokumentationsfokus – barnens intresseområden, läroprocesser och strategier. Lägg in dokumentation i barnens mappar . Reflektion och uppföljning av månaden – se nästa sida. Förberedelser (april/maj) inför avslutning/övergångssamtal för de barn som ska börja förskoleklass. Samtal och genomgång av dokumentationer kring barnets förskoletid. Lyft fram det som är viktigt för barnet. .Likabehandlingsarbete: Arbete utifrån skriven likabehandlingsplan samt med barnkonventionen. Förskola och hem: Fester och traditioner: Vårfest med dropp-in fika.

19 Pedagogiska året 2016/2017 April
Reflektion och uppföljning:

20 Pedagogiska året 2016/2017 Maj Avslutningsperiod:
Projektavslutning (avsluta, sammanställa och utvärdera i arbetslag och med barnen, kanske en utställning el. liknande på Förskolans dag) Lärmiljön ska vara trygg, stödjande, individanpassad, varierad och utmanande samt uppmuntra till kommunikation, samspel, lek och utforskande. Pedagogens roll är att vara medforskande och närvarande samt att stödja och utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Förberedelser inför nästkommande läsårs tema - bakgrund och syfte, pedagogernas tankar /kunskaper om ämnet, kompetensutveckling, metoder, aktiviteter och val av material. Formulera och skicka med en sommaruppgift till familjerna utifrån det valda temat. Observation och dokumentation: Använd er av ”verktygslådan för pedagogisk dokumentation” som innehåller underlag för observation och reflektion (finns på f-skolor). Dokumentationsfokus – barnens intresseområden, läroprocesser och strategier. Lägg in dokumentation i barnens mappar. Reflektion och uppföljning – se nästa sida. Förberedelser (april/maj) inför avslutning/övergångssamtal för de barn som ska börja förskoleklass. Samtal och genomgång av dokumentationer kring barnets förskoletid. Lyft fram det som är viktigt för barnet. Likabehandlingsarbete: Arbete utifrån skriven likabehandlingsplan samt med barnkonventionen. Utvärdering och analysdag: Förmiddagen ägnas åt utvärdering och analys av de prioriterade utvecklingsområdena samt utvärdering och analys av arbetet med tema och projekt (mallar finns på f-skolor). Eftermiddagen – inspiration och upptakt inför höstens tema. Förskola och hem: Avslutning/övergångssamtal (maj/juni) för de barn som ska börja i förskoleklass. Barn, vårdnadshavare och pedagog sammanfattar förskoletiden och väljer tillsammans ut vad som ska lyftas fram för blivande förskoleklassläraren. Fester och traditioner: Förskolans dag och projektavslutning.

21 Pedagogiska året 2016/2017 Maj Reflektion och uppföljning:

22 Pedagogiska året 2016/2017 Juni
Avslutningsperiod: Projektavslutning (avsluta, sammanställa och utvärdera i arbetslag och med barnen). Lärmiljön ska vara trygg, stödjande, individanpassad, varierad och utmanande samt uppmuntra till kommunikation, samspel, lek och utforskande. Pedagogens roll är att vara medforskande och närvarande samt att stödja och utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Förberedelser inför nästkommande läsårs tema - diskussioner om bakgrund och syfte, pedagogernas tankar /kunskaper om ämnet, kompetensutveckling, metoder, aktiviteter och val av material. Förberedelser inför sommarsammanslagningen – scheman, allergi och anhörig pärmar. Observation och dokumentation: . Reflektion och uppföljning: Likabehandlingsarbete: Revidering samt skriva en ny likabehandlingsplan (nya mål) Förskola och hem: Avslutning/övergångssamtal (maj/juni) för de barn som ska börja i förskoleklass. Barn, vårdnadshavare och pedagog sammanfattar förskoletiden och väljer tillsammans ut vad som ska lyftas fram för blivande förskoleklassläraren. Fester och traditioner: Sommarfest

23 Pedagogiska året 2016/2017 Juni
Reflektion och uppföljning:

24 Pedagogiska året 2016/2017 Juli
Sommarperiod: Lärmiljön ska vara trygg, stödjande, individanpassad, varierad och utmanande samt uppmuntra till kommunikation, samspel, lek och utforskande. Pedagogens roll är att vara medforskande och närvarande samt att stödja och utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje Förberedelser inför nästkommande läsårs tema - diskussioner om bakgrund och syfte, pedagogernas tankar /kunskaper om ämnet, kompetensutveckling, metoder, aktiviteter och val av material.


Ladda ner ppt "25/4 Vårfest med drop-in fika Undersöknings period Projektperiod"

Liknande presentationer


Google-annonser