Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RUTIN FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM)  RISKBEDÖMNING MED HANDLINGSPLAN SAMVERKAN  AVTAL  APT - ARBETSPLATSTRÄFFAR  SAMVERKANSGRUPPER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RUTIN FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM)  RISKBEDÖMNING MED HANDLINGSPLAN SAMVERKAN  AVTAL  APT - ARBETSPLATSTRÄFFAR  SAMVERKANSGRUPPER."— Presentationens avskrift:

1 RUTIN FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM)  RISKBEDÖMNING MED HANDLINGSPLAN SAMVERKAN  AVTAL  APT - ARBETSPLATSTRÄFFAR  SAMVERKANSGRUPPER

2 Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation 230 000 har valt oss, varav 500 i Mora Är alla på din arbetsplats med?

3 Från förskola till högskola Det gör oss till en unik mötesplats och arena i skolvärlden.

4 Allt börjar med en bra lärare Därför måste Sverige och Mora satsa på lärare och höja läraryrkets status

5 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM)

6 UNDERSÖK ARBETSMILJÖN SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM)  Fysiska  Psykologiska  Sociala  Organisatoriska Med andra ord allt som påverkar dina arbetsförhållanden.

7 UNDERSÖK RISKER I ARBETSMILJÖN SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM)  Undersöka – löpande Stöd för detta finns bl a i:  dagordningen för APT  samverkansmöten (tillika skyddskommitté)  samtalsguide för medarbetarsamtal  metoder för skyddsronder, fysiskt, organisatoriskt och socialt resultat från medarbetarundersökningar.  Undersöka – vid förändringar Innan planerade förändringar i verksamheten genomförs ska konsekvenser av förändringarna analyseras och alla tänkbara risker för ohälsa och/eller olycksfall som förändringarna kan medföra ska identifieras och bedömas.  Undersöka – vid akuta händelser Olyckor, tillbud eller ohälsa som inträffar i verksamheten ska rapporteras och utredas så att risker för fortsatt ohälsa och olycksfall fortsättningsvis kan förebyggas.

8 Riskbedöm alla risker SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM)  Bedömningen görs av arbetsgivare/chef i samverkan med medarbetare/skyddsombud.  Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt.  Stöd för detta finns i mall för riskbedömning med handlingsplan.

9 Mall för riskbedömning SannolikhetSannolikhet. Exempel på förekomst. 5 Mycket stor Kan inträffa dagligen 34555 4 Stor Kan inträffa varje vecka 23455 3 Liten Kan inträffa varje månad 23345 2 Mycket liten Kan inträffa någon gång/år 12334 1 Undantagsvis Kan inträffa 1/10 år 11223 Konsekvens av risk 1 Minst 2 Mindre 3 Måttlig 4 Betydande 5 Katastrofala Exempel på konsekvenser Obetydlig skada/ obehag Skada utan sjukskrivning Över-gående skada/ ohälsa. Kan innebära kortare sjukfrånvaro Betydande skada/ ohälsa eller bestående måttlig skada/ ohälsa.* Bestående stor skada/funk- tionsned- sättning/ död. * Kan innebära längre sjukfrånvaro (> 14 dagar)

10 Åtgärda Bedömning av riskBehov av åtgärd 1Försumbar riskEj behov av åtgärd 2Liten riskEventuellt åtgärd 3Viss riskÅtgärdas så långt som rimligt 4Allvarlig riskÅtgärdas snarast 5Mycket allvarlig riskArbetet ska inte utföras innan åtgärd har vidtagits De risker som bedömts vara allvarliga ska ha högst prioritet vid beslut om åtgärd. Andra risker, såväl allvarliga som mindre allvarliga, noteras i en handlingsplan med syfte att ta bort, minska eller kontrollera risken.

11 Handlingsplan Handlingsplanen ska innehålla följande:  beskriven risk  aktiviteter som åtgärdar risken samt en uppskattning av tid och eventuella kostnader för åtgärderna  vem som ska ansvara för att risken blir åtgärdad  när åtgärderna ska genomföras/senast vara klara  hur åtgärderna ska följas upp och vem som kontrollerar att de genomförts  kan åtgärden inte genomföras på enheten ska uppgiften returneras/lyftas till annan nivå i organisationen (enligt fördelning av arbetsmiljöuppgifter).

12 Handlingsplan Ansvarig är närmaste chef men någon annan kan få i uppgift att åtgärda och följa upp genomförda åtgärder. När handlingsplanen upprättas ska berörda medarbetare delta och/eller skyddsombud. Handlingsplanen ska vara skriftlig och diarieföras.  Berör handlingsplanen endast en enskild enhet/arbetslag ska den behandlas på APT – arbetsplatsträffen som i sin tur bedömer om den bör lyftas till förvaltningens samverkansgrupp. Det ska tydligt framgå i APT-protokollet att samverkan gjorts om handlingsplanen och när arbetsplatsen planerar att följa upp handlingsplanen. Det ska också framgå i APT-protokollet om arbetsplatsen vill lyfta vissa åtgärder till förvaltningssamverkan.  Berör handlingsplanen andra enheter, förvaltningar eller ansvar ska handlingsplanen anmälas som ärende till förvaltningens samverkansgrupp tillika skyddskommitté.  Efter samverkan fastställs handlingsplanen slutligen av arbetsgivaren.  Risker som inte kan åtgärdas på den enskilda enheten dokumenteras och skickas vidare till förvaltningens samverkansgrupp som i sin tur sammanställer och prioriterar risker inom förvaltningen.

13 Mall för riskbedömning med handlingsplan Datum: Verksamhet: Ansvarig chef: Skyddsombud:


Ladda ner ppt "RUTIN FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM)  RISKBEDÖMNING MED HANDLINGSPLAN SAMVERKAN  AVTAL  APT - ARBETSPLATSTRÄFFAR  SAMVERKANSGRUPPER."

Liknande presentationer


Google-annonser