Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Dricksvattenförekomster i Stockholms län - Prioritering för långsiktigt skydd Anette Björlin Länsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Dricksvattenförekomster i Stockholms län - Prioritering för långsiktigt skydd Anette Björlin Länsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Dricksvattenförekomster i Stockholms län - Prioritering för långsiktigt skydd Anette Björlin Länsstyrelsen i Stockholms län

2 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Dricksvattenförekomst enligt VFF* Yt- eller grundvatten som användas för uttag av vatten: *VFF = vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) u Förekomster som är avsedda att användas som dricksvatten och som ger mer än 10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer. u Förekomster som är avsedda för en sådan framtida användning.

3 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Projektets mål u Yt- och grundvattenförekomster prioriterade för nuvarande och framtida regional/kommunal vattenförsörjning u Yt- och grundvattenförekomster prioriterade för skyddsåtgärder, nytt eller kompletterande skydd I sand och grusavlagrningar.

4 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Resultat – prioritet vattenförsörjning Totalt har 149 st. grundvattenmagasin bedömts. 54 (36%) Hög 31 (21%) Medel 64 (43%) Låg

5 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Resultat – prioritet vattenförsörjning Totalt 64 st sjöar har bedömts.  25 st. Hög  16 st. Medel

6 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Resultat – prioritet skyddsåtgärder Totalt har 149 st. grundvattenmagasin bedömts. 34 (23%) Hög 30 (20%) Medel 85 (57%) Låg

7 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Behov av revidering av vattenskyddsområden Totalt har 53 st. vattenskydds- områden bedömts. 23 st. (43%) Stort 17 st. (32%) Medel 13 st. (25%) Litet/ingent

8 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Kartläggning av grundvattenmagasin Genomgång av alla länets grundvattenmagasin i sand- och grusavlagringar (149 st)  Avgränsning  Namn  Kapacitet  Möjlighet till infiltration av ytvatten  SGU och Länsstyrelsen

9 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Vatteninformationssystem för Sverige (VISS) Vattenmyndighetens och länsstyrelsernas system för hantering av klassificeringar och bedömningar enligt den nya vattenförvaltningen (vattendirektivet). Under uppbyggnad! www.viss.lst.se

10 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Underlag för prioritering av regional/kommunal vattenförsörjning  Grundvattentillgång (kapacitet)  Grundvattenkvalitet  Potentiell föroreningsbelastning (påverkan)  Potential för infiltration av ytvatten (för att förstärka grundvattentillgången)  Befintliga grundvattentäkter  Läge i förhållande till bebyggelse och VA- verksamhetsområden

11 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Bedömning av grundvattentillgång

12 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Bedömning av grundvattenkvalitet

13 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Bedömning av potentiell förorenings- belastning (påverkan)

14 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Nationell bedömning av potentiell föroreningsbelastning

15 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Bedömning av alla grundvattenmagasin GrundvattenmagasinGrund- vatten- tillgång Grundvatten- kvalitet Påverkans­- bedömning Prioritet - Vatten för- sörjning Prioritet - Skydds- åtgärder Tullingeåsen-Malmvik>125Sannolikt godLågMedelLåg Tullingeåsen-Eriksten1-5Sannolikt godMedelLåg Tullingeåsen- Ekebyhov, Riksten -Ekebyhov>125GodHögMedel -Fittja>125DåligHögLåg -Tullinge>125Sannolikt mindre god Hög Medel -Hamra-Riksten25-125GodHög Medel Pålamalm25-125GodHög Sorundaåsen Norra1-5GodLåg Sorundaåsen Mellersta5-25Sannolikt godMedel Sorundaåsen Södra25-125GodMedel Hög

16 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Bedömning av sjöars prioritet för vattenförsörjning och skydd Totalt 64 st sjöar har bedömts. Prioritet för vattenförsörjning  25 st. hög  16 st. medel Prioritet för skyddsåtgärder  20 st. hög  18 st. medel

17 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Prioriterade regionala lösningar (8 delområden) - en kombination av yt- och grundvatten Exempel: Uppsalastråket vid Bornsjön Möjlighet till konstgjord grundvattenbildning från sjöarna Aspen, Uttran, Tullingesjön och Albysjön

18 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Avgränsning av projektet  Endast grundvattenförekomster i sand och grusavlagringar (EJ i berg eller morän).  Endast större vattentäkter, de flesta kommunala. (EJ mindre täkter och enskilda brunnar).  Endast grundvattenförekomster av intresse för vattenförsörjning (EJ för ekosystemet).

19 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Projektorganisation  VAS-kommittén styrgrupp för projektet  VASK-arbetsgrupp ”Reservvatten – åsar/sjöar ”  med representanter från Länsstyrelsen, RTK, Haninge kommun, Upplands-Bro kommun, Stockholm Vatten, Norrvatten, Svenskt Vatten  Utförare är Länsstyrelsen  Riitta Lindström (projektledare, miljömål)  Anette Björlin (vattendirektivet)  Lars Åkerblad (vattenskydd)  Göran Hanson (konsult, Grundvattengruppen)  Finansiering av VAS-rådet, Länsstyrelsen och RTK

20 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Remissförfarande  Remisstid 11 februari – 15 maj 2008.  Har skickats till alla kommuner, VA-bolag och andra myndigheter.  Remissbehandlad rapport trycks i VASK-serien, inklusive bilaga med remissvar, höst 2008. Huvudfråga under remissen: Ställer sig kommunerna bakom prioriteringarna i rapporten?

21 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Vattenmyndighetens tidsplan  VM ska upprätta ett register över skyddade områden, dricksvattenförekomster ingår i registret.  VM ska ta fram åtgärdsprogram  Ingår i förvaltningsplanen  Beslutas av vattendelegationen  VM remisstid våren 2009, beslutas i december 2009

22 VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin


Ladda ner ppt "VAS-rådet den 14 februari 2008 / Anette Björlin Dricksvattenförekomster i Stockholms län - Prioritering för långsiktigt skydd Anette Björlin Länsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser