Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lena Manderstedt Forskningsområden- och intressen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lena Manderstedt Forskningsområden- och intressen."— Presentationens avskrift:

1 Lena Manderstedt Forskningsområden- och intressen

2 Brett intresse för utbildningsfrågor i allmänhet och svenskämnesdidaktiska frågor i synnerhet Lektor i Svenska med didaktisk inriktning Högskolepedagogisk utvecklare Forskning Bakgrund som svensklärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

3 Doktorsavhandling i ämnet Svenska med didaktisk inriktning

4 Växelspel med förhinder: Skärningspunkter i verksamhetsförlagd svensklärarutbildning hur verksamhetsförlagd utbildning (VFU) formuleras/uttrycks i utbildningsdokument och utsagor i svensklärarutbildningen Empiri från 2009 Drygt 400 styr- och policydokument från 22 lärosäten 15 intervjuer med lärarstudenter och lärarutbildare (Svenska) Diskursanalys och dokumentanalys Modell som medger analys av olika nivåer i lärarutbildningen Teoretiskt ramverk konstruerat främst med utgångspunkt i diskursteori och teori från den kritiska diskursanalysen, läroplansteori, organisationsteori samt professionsteori

5 Hur positioneras VFU internt och externt? Vid analys av reglering och organisering tappar VFU terräng vid jämförelse med HFU, trots att alla utsagor framhåller värdet av integrering och samverkan. Mängder av sido- och policydokument, men tämligen svaga skrivningar i styrande dokument Exakta skrivningar om närvaro, veckoarbetstid etc. men innehållet regleras svagt. Genomförande av VFU ofta enbart G i betyg

6 De dominerande professionsdiskurserna Den traditionells yrkesinriktade diskursen dominerar (starkt yrkesförankrade aktiviteter och kompetenser) Den personlighetsutvecklande diskursen är stark Den akademiska diskursen svag ställning - ämneskompetens formuleras vagt Orsak? Bedömning och betyg ingår i analysen, jämte innehåll

7 Läraridentitet? Den personligt kompetenta (svensk)läraren Det svårgripbara svenskämnet ”Verklighetsklyftan”

8 Slutsats Ett stort behov av utökad samverkan mellan lärosäten och skolor för en diskussion om lärarutbildningens gemensamma uppdrag att utbilda blivande svensklärare samt vad detta uppdrag betyder ifråga om ämnesinnehåll och svenskläraridentitet.

9 Några oväntade resultat VFU läggs mestadels ut i språkligt orienterade kurser/kurser av typen läs- och skrivutveckling (inriktningar mot yngre åldrar) Om litterär inriktning: barn- och ungdomslitteratur, populärlitteratur, modern litteratur och berättande Viktigt att lärare mot yngre skolår är kreativa och har förmåga att skapa stimulerande och kreativa lärmiljöer…

10 Andra publikationer i urval Negotiating norms of gender and sexuality online Negotiating norms of gender and sexuality online Fan-gemenskaper som litterära mötesplatser (TFL) Fan-gemenskaper som litterära mötesplatser Den mätbara litteraturläsaren: En tendens i Lgr11 och en konsekvens för svensklärarutbildningen (Utbildning & Demokrati) Den mätbara litteraturläsaren: En tendens i Lgr11 och en konsekvens för svensklärarutbildningen Texter, språk och skrivande med utgångspunkt i de nya kurs- och ämnesplanerna i svenska (Educare) Texter, språk och skrivande med utgångspunkt i de nya kurs- och ämnesplanerna i svenska Redaktör för Svensklärarföreningens årsskrift

11 Kommande forskning Betyg och bedömning – konferenspresentation samt minst en artikel Högskolepedagogik (pedagogisk meritering) Kommunikativa mönster/uttryck i (sociala) medier Jämförande studie. VFU i Australien/Sverige Fler förslag?


Ladda ner ppt "Lena Manderstedt Forskningsområden- och intressen."

Liknande presentationer


Google-annonser