Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekologi ”Läran om huset” Hur olika arter fungerar tillsammans med varandra och med miljön omkring oss.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekologi ”Läran om huset” Hur olika arter fungerar tillsammans med varandra och med miljön omkring oss."— Presentationens avskrift:

1 Ekologi ”Läran om huset” Hur olika arter fungerar tillsammans med varandra och med miljön omkring oss.

2 Grundläggande begrepp PopulationAlla organismer i ett samhälle OrganismDjur- eller växtart IndividEnskild organism ArtOrganism med möjlighet att få fertil avkomma SamhälleAlla organismer inom ett visst område bildar ett samhälle EkosystemAlla organismer tillsammans med miljön de lever i MiljöDen del av ekosystemet som inte är en organism BiosfärDen del av jorden där allt liv finns

3 Små och stora ekosystem Ett ekosystem kan vara litet t.ex. ett akvarium. Ett stort ekosystem kan vara en sjö, skog eller ett hav t.ex. östersjön Organismerna trivs olika bra i olika miljöer. Det kan handla om resurser som ljus, vatten och näringsämnen. Artsammansättningen påverkas av miljön. Artsammansättning = biologisk mångfald Brist på ljus eller näringsämnen kan begränsa den biologiska mångfalden

4 Konkurrens Tillgång på mat, näring och vatten bestämmer: antalet arter antalet individer av olika arter som kan leva inom ett ekosystem antal fiender och konkurrenter Konkurrensen om livsutrymmet avgör storleken på populationerna. T.ex. ger tillgång på mycket växtföda - fler bytesdjur – fler rovdjur

5 Konkurrens Olika arter kan ofta leva sida vid sida i ett ekosystem genom att de t.ex. söker föda på olika höjd Sådana organismer kallas specialister. Då konkurrerar de inte längre om samma föda. De delar av ett ekologiskt system som en viss art utnyttjar kallas för artens ekologiska nisch Specialister utnyttjar en begränsad del av ekosystemet, en ekologisk nisch.

6 Balans Ett naturligt ekosystem reglerar sig självt. Ingen population växer i all oändlighet. När populationen ökar blir de naturliga fienderna fler. När tillgången på mat minskar även antalet rovdjur. I ett fungerande ekosystem råder balans mellan arterna.

7 Fotosyntes och förbränning är grunden i ett ekosystem Genom fotosyntesen lagras kemisk energi- energirik näring. I princip behöver alla organismer näring Undantaget är arkebakterier som kan utvinna energi från andra ämnen t.ex. svavel eller järn. Nedbrytare, svampar, bakterier och vissa insekter kan bryta ned döda växter och djur och därmed utvinna näring. Växter får i sig näring via fotosyntesen 6CO 2 + 6 H 2 O + Energi  C 6 H 12 O 6 + 6O 2 Vid förbränningen omvandlas glukos till energi C 6 H 12 O 6 + 6O 2  6CO 2 + 6 H 2 O + Energi

8 Vatten är råvara och transportmedel Vatten krävs för att fotosyntesen ska fungera. Men vatten är även transportsystem för de närsalter växterna behöver. Vatten löser t.ex. fosfor och kväve. Närsalterna tas upp av växterna tillsammans med vattnet. Vatten rör sig i ett kretslopp.

9

10 Råvarorna i ekosystemet rör sig i kretslopp Kolatomer behövs för att bygga upp organismernas olika delar Stärkelse, cellulosa, fett och proteiner består till stor del av kolatomer. Syre- och väteatomer ingår i dessa ämnen. Kväve- och fosforatomer ingår i DNA-kedjan som bygger upp organismernas arvsanlag Därför måste det finnas kretslopp för alla dessa ämnen: kol, syre, väte, kväve och fosfor. Bakterier omvandlar kväve till en form som är användbar för växter Svampar, bakterier och vissa insekter bryter ned döda organismer sk förna och frigör fosfor och andra näringsämnen som växterna kan ta upp.

11 Producenter och konsumenter ProducenterDe organismer som kan omvandla energi till kemisk energi. KonsumenterOrganismer som lever av producenterna KonsumenterVäxtätare(vissa arter är både växtätare och rovdjur) rovdjur(predator) ToppkonsumentTopp-predator sista rovdjuret i näringskedjan saknar fiender

12

13

14

15 Kedjor, vävar och pyramider NäringskedjaHur näringen förs vidare från producent till konsument. NäringsvävFlera näringskedjor tillsammans NäringspyramidHur biomassan (vikten av organismerna) förs vidare från konsumenter till producenter. Näringspyramiden visar även hur energin förs vidare i kedjan. Ca 10% av energin och biomassan förs vidare mellan ”våningarna” i en näringspyramid.

16 Ett slutet system I ett välfungerande ekosystem återanvänds alla ämnen. In kommer energi från solen I övrigt tillförs inga ämnen Inget avfall blir outnyttjat Systemet är i princip slutet Dock finns det många exempel på mindre fungerande ekosystem…


Ladda ner ppt "Ekologi ”Läran om huset” Hur olika arter fungerar tillsammans med varandra och med miljön omkring oss."

Liknande presentationer


Google-annonser