Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning F1-F2 Grundläggande perspektiv. Grundläggande förmögenhetsbegrepp T = tillgångar S = skulder (främmande kapital) E = eget kapital (ägarkapital)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning F1-F2 Grundläggande perspektiv. Grundläggande förmögenhetsbegrepp T = tillgångar S = skulder (främmande kapital) E = eget kapital (ägarkapital)"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning F1-F2 Grundläggande perspektiv

2 Grundläggande förmögenhetsbegrepp T = tillgångar S = skulder (främmande kapital) E = eget kapital (ägarkapital) NT = nettotillgångar(nettot av T- S ) IB = ingående balans UB = utgående balans

3 Balansekvation ( jfr balansräkning): T= S+E eller T - S = E

4 Övning 1. Följande gäller för ett företag: IB nettotillgångar (eget kapital)= 300 tkr Under perioden har tillgångarna ökat med 120 tkr och skulderna ökat med 40 tkr. Under perioden har ägarna satt in 200 tkr i företaget (ägarinsättningar) och fått utdelningar (ägaruttag ) med 50 tkr.

5 Lösning övning 1: Hur stort är eget kapital vid periodens slut? Ändringar i eget kapital (nettotillgång) = ändringar i ägarnas förmögenhet (ägarkapital) UB eget kapital = ? T = S + E +120 tkr = + 40 tkr + E E = + 80 tkr UB eget kapital = IB + ökning = 300 tkr + 80 tkr = 380 tkr SVAR: 380 tkr

6 Vilket blev resultatet? Är resultatet en vinst på 80 tkr ( ändringen av eget kapital)? Svar: Nej! Alla transaktioner mellan ägare och företaget är resultatneutrala! Om vi mäter resultatet utifrån ändringen av eget kapital måste vi justera för ägaruttag och ägarinsättningar! Ändring av eget kapital + uttag – insättningar = resultat

7 Justering av uttag och insättningar » + 80 tkr + 50 tkr (uttag) – 200 tkr (insättning) = - 70 tkr (förlust) SVAR: -70 tkr Koll: UB eget kapital = IB +insättningar – uttag +vinst - förlust 300 +200 - 50 – 70 = 380 tkr

8 Konklusion: Resultatet av företagets verksamhet går att mäta utifrån ändringar i eget kapital, men justeringar måste göras för ägar- uttag och ägarinsättningar!

9 Övning 2 Beskriv förmögenhetsförändring och upprätta bokslut för ett Företag när följande händer: 1. Företaget startas. Ägarna satsar 500 tkr. 2. Företaget lånar 300 tkr. 3. Företaget köper en byggnad för 600 tkr. Ekonomisk livslängd 20 år. 4. Byggnaden hyrs ut. 50 tkr erhålls i förskottshyra. 5. Lön betalas med 20 tkr.

10 6. En konkurrent erbjuder företaget 700 tkr för byggnaden. 7. Företaget betalar ränta på lån med 10 tkr. 8. Tidsperioden för hyran har löpt ut. 9. Företaget gör bokslut.

11 Post nr.TillgångarSkulderEget kapital Δ eget kapital 1 Likvida medel 500500 2 Likvida medel + 300Lån + 300 3 Likvida medel - 600 Fastighet + 600 4 Likvida medel + 50Hyra + 50 5 Likvida medel - 20-20 6 7 Likvida medel - 10- 10 8 Hyra - 50+50 9 Fastighet - 30- 30

12 Bokslut i tkr Resultaträkning Intäkter Hyra 50 Kostnader Lön -20 Ränta-10 Avskrivning-30-60 Resultat-10

13 Balansräkning 31/12 TillgångarEget kapital och skulder Fastighet 570Eget kapital 490 Likvida medel 220Lån 300 Summa 790Summa 790

14 Övning 3 För ett företag gäller följande (belopp i tkr): IBTillgångarEget kapital och skulder Inventarier500Eget kapital250 Lager150Lån500 Kundfordringar120Leverantörsskulder100 Likvida medel 80 Summa850 850 Löpande affärshändelser under året: 1. Kreditförsäljning till kund för 200, (kostnad för såld vara 150). 2. Kunden betalar 200. 3. Inventarier köps kontant för 100. 4. Varuinköp görs på kredit för 200.

15 5. Löner betalas med 40. 6. Hyra betalas med 10. 7. Ränta betalas med 30. 8. Amortering görs med 50. 9. Kreditförsäljning till kund för 350, (ksv 180). 10. Kunder betalar 340. 11. Vi betalar leverantörer 220. 12. Avskrivningar görs med 120. Gör bokslut för företaget.

16 Post nrTillgångarSkulderKostnaderIntäkter 1Lager - 150KSV 150 Kundfordr. +200Försäljning 200 2Kundfordr. -200 Likvida medel +200 3Inventarier +100 Likvida medel -100 4Lager +200Lev.skulder +200 5Likvida medel -40Löner 40 6Likvida medel -10Hyra 10 7Likvida medel -30Ränta 30 8Likvida medel -50Lån -50 9Kundfordr. +350Försäljning 350 Lager -180KSV 180 10Kundfordr. - 340 Likvida medel +340 11Likvida medel -220Lev.skulder -220 12Inventarier - 120Avskrivn. 120

17 Resultaträkning i tkr Intäkter Försäljningsintäkter 550 Kostnader Kostnad för såld vara -330 Övriga rörelsekostnader (lön och hyra) -50 Avskrivningar-120 Rörelseresultat 50 Räntekostnader -30 Resultat 20

18 Balansräkning per 31/12 i tkrÖvn.3 Tillgångar Inventarier480 Lager 20 Kundfordringar130 Likvida medel170 Summa800 Eget kapital och Skulder Eget kapital270 Lån450 Leverantörsskuld 80 Summa800

19 Resultatbegreppet Intäkter – kostnader = resultat Intäkter = värdet av utförda prestationer (ökning av eget kapital) Kostnader = värdet av förbrukade resurser (minskning av eget kapital) Inkomst = intäkt (oftast) undantag t.ex. förutbetalda hyror Utgift = kostnad (oftast) undantag avskrivningar och kostnad för såld varor

20 Matchningsprincipen = alla volymer i resultaträkningen ska bygga på sålda volymer jfr kostnad för såld vara Realisationsprincipen = vinst uppkommer först då varorna har sålts

21 Analys av likviditetsändringar underlag till övning 4 alla poster som ändrar likvida medel ( "kassan") under perioden: inbetalningar = ökar likvida medel utbetalningar = minskar likvida medel Mätning: 1) Inbetalningar - utbetalningar 2) Kassaflödesmodell

22 Övn.4a) Ändring likvida medel = Inbetalningar = 200 +340 = 540 Utbetalningar=100+40+10+30+50+220 = - 450 + 90

23 Kassaflödesanalys: Övn. 4b) Den löpande verksamheten Från resultaträkningen Försäljningsintäkter 550__ - Kostnad sålda varor-330__ - Övriga rörelsekostnader_-50__ +/-Räntor_-30__ - ev.skatt __0__ +140 - Justering för rörelsekapital Ändring kundfordringar_ -10__ Ändring lager +130_ Ändring leverantörsskulder__-20__ _+100___ Summa kassaflöde från löpande verksamhet _+240__

24 Kassaflödesanalys forts Investeringsverksamheten Investeringar/försäljningar_-100_ Summa kassaflöde från investeringsverksamheten _ -100 ______ Finasieringsverksamheten Nya lån/amorteringar_-50_ Ägaruttag/insättningar _____ Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten ___-50_ Årets kassaflöde (ändring likvida medel) _ _+90

25 Övning 4c) Inbetalt från kunder = Försäljning +minskning kundfordringar ( - ökning kundfordringar) = 550-10 =540 Utbetalt till leverantörer = Inköp+minskning av leverantörsskulder (-ökning leverantörsskuld) = 200+20 = 220 Inköp = kostnad för såld vara - lagerminskning (+lagerökning) = 330-130 =200

26 Övning 4d) Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital efter skatt. Re (efter skatt) = Resultat efter skatt Genomsnittligt eget kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital, Rsyss = Resultat före räntekostnader Genomsnittligt sysselsatt kapital Sysselsatt kapital = Räntebärande skulder + Eget kapital Soliditet = Eget kapital Totalt kapital

27 Lösning 4d) Re = 20/((270+250)/2) = 7,7 % Rsyss = 50/ ((750 +720)/2)=6,8 % Soliditet = 270/800= 33,8 %


Ladda ner ppt "Föreläsning F1-F2 Grundläggande perspektiv. Grundläggande förmögenhetsbegrepp T = tillgångar S = skulder (främmande kapital) E = eget kapital (ägarkapital)"

Liknande presentationer


Google-annonser