Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Metallvärden i Sverige AB - koncernen Affärsplan 2013 - 2014 Uppdaterad januari 2012 PRESENTATION Februari 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Metallvärden i Sverige AB - koncernen Affärsplan 2013 - 2014 Uppdaterad januari 2012 PRESENTATION Februari 2016."— Presentationens avskrift:

1 Metallvärden i Sverige AB - koncernen Affärsplan 2013 - 2014 Uppdaterad januari 2012 PRESENTATION Februari 2016

2 Innehåll Bakgrund Koncernstruktur Vision och affärsidé Marknad och förutsättningar Plan per bolag och affärsområde Metallvärden i Lesjöfors Sala Bly Falu Skrot- och Metallhandel Handelsverksamheten Fokus 2016 Framtida möjligheter Ekonomisk data Plan för användandet av emissionslikviden

3 Bakgrund  Metallvärdens verksamhet är fokuserad på återvinning och miljö.  Koncernen bildades genom samgående mellan Kilsta Metall och Metallvärdegruppen i slutet av 2010.  Den strategiska inriktningen är att växa organiskt och genom förvärv för att komplettera nuvarande verksamhet.  Koncernen ska utvecklas både framåt och bakåt i värdekedjan. - Genom bl.a. samgående med andra skrotgårdar och utveckling av ny smältproduktion i Lesjöfors

4 M.V. Metallvärden AB (vilande) M.V. Metallvärden AB (vilande) Sala Bly AB Metallvärden i Lesjöfors AB Metallvärden i Lesjöfors AB 100 % Tillverkning av blyprodukter Återvinning och tillverkning av aluminiumråvara Metallvärden i Sverige AB (publ.) Falu Skrot- och Metallhandel AB Falu Skrot- och Metallhandel AB Återvinning av metaller 100 % Metallvärden - koncernstruktur Handel med metaller

5 Affärsidé Verksamheter: Skrotinsamling, handel och förädling Omsmältning av metaller till nya råvaror Metallvärden skall vara ett serviceföretag till den metallurgiska industrin i Norra Europa, främst genom återvinning och förädling av vissa råvaror

6 Varför återvinning? Reducera energiförbrukning - Stål 20% - Aluminium 5% Nödvändigt för att klara klimathotet Kraftigt minska utsläpp till luft och vatten Ändliga råvaror bevaras till kommande generationer

7 Omvärld  EU driver nu en utveckling mot ”CIRKULÄR EKONOMI” Det innebär att återvinning skall stimuleras

8 Återvinningsmarknaden  Ökad miljömedvetenhet bland privatpersoner, företag och politiker  EU´s plan för Cirkulär Ekonomi tillsammans med ”Avfallsdirektivet”, ”ELV-direktivet” och WEEE-direktivet driver på utvecklingen  Den svenska marknaden domineras av Stena Recycling och några medelstora aktörer – i övrigt finns många små aktörer, ofta familjebolag  Ökade krav på branschen kommer att medföra en omstrukturering – de små aktörerna kommer att inlemmas i större organisationer. Metallvärden avser att vara en aktiv aktör i denna omstrukturering  Ökad återvinning och mindre användning av jungfruliga råvaror är ett viktigt steg i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle

9 Återvinnings- och affärsprocess Metallvärdens verksamhet Inköp av externt skrot Sortering Bearbetning Chargering Omsmältning Stålverk Effektiv logistik Skräddarsydd produkt med anpassade egenskaper till rätt kund Egen insamling Trading Smältverk Gjuterier Export Handelsverksamhet med andra insatsråvaror Insamling

10 SWOT - analys God kompetens inom råvaror och metaller Goda marknadskontakter Flexibel produktion för kundanpassade lösningar Hög kunskap om förbrukarnas krav Liten organisation Handelsverksamheten i träda Svag konjunkturutveckling StyrkorSvagheter Möjligheter Utvecklingsbar produktion Väl positionerat för samarbete med andra mindre aktörer Samarbete med internationella aktörer Hot Sårbart om nyckelpersonal lämnar företaget Konjunkturen / kronkurs

11 Metallvärden i Lesjöfors Metallvärden i Lesjöfors har på kort tid byggts upp till att vara En effektiv anläggning för återvinning och omsmältning av Al-skrot Produkten DABS har med framgång introducerats hos stora svenska stålverk Produktionsutveckling Produktionsstart i Q3 2009 Gradvis ökad produktion – årstakt under Q2 2010 ca 1.300 ton Goda förutsättningar att under andra halvan av 2010 uppnå en produktionsvolym på ca 2.000 ton per år Anläggningen i Lesjöfors har en koncession på 3.000 årston Goda förutsättningar för god lönsamhet Framtiden På sikt tillföra ytterligare flera metallsmältande återvinningsverksamheter BILDER FRÅN LESJÖFORS

12 Metallvärden i Lesjöfors Metallvärden i Lesjöfors erbjuder den nordiska stålindustrin deoxidationsaluminium av hög kvalitet framställd av återvunnen råvara Produkten DABS har med framgång introducerats hos svenska specialstålverk Anläggningen i Lesjöfors har en koncession på 3.000 årston Utveckling Produktionen hämmad av likviditetsbrist Trimning av processen Bredda råvarubasen Bredda produktionen mot fler användningsområden och fler metaller Planerad produktionsutveckling Successiv produktionsökning upp till en takt av 2 000 årston i slutet av 2016 Lesjöfors kan utvecklas för fler produkter och fler metaller.

13 Metallvärden i Lesjöfors Fokus 2016 Produktionsökning enligt plan / utökning upp till 180 ton per månad Genom att säkra råvaruförsörjning Genom att kvalitetssäkra råvara Samarbetsavtal med ett av de större återvinningsföretagen i Norden Personal Vidareutbilda personal Marknadsföring Samarbetsavtal med tyskt handelshus Alternativ produktion utvärderas

14 Sala Bly AB Metallvärden i Lesjöfors har på kort tid byggts upp till att vara En effektiv anläggning för återvinning och omsmältning av Al-skrot Produkten DABS har med framgång introducerats hos stora svenska stålverk Produktionsutveckling Produktionsstart i Q3 2009 Gradvis ökad produktion – årstakt under Q2 2010 ca 1.300 ton Goda förutsättningar att under andra halvan av 2010 uppnå en produktionsvolym på ca 2.000 ton per år Anläggningen i Lesjöfors har en koncession på 3.000 årston Goda förutsättningar för god lönsamhet Framtiden På sikt tillföra ytterligare flera metallsmältande återvinningsverksamheter BILDER FRÅN SALA BLY

15 Sala Bly AB Sala Bly är en ledande leverantör i Europa av olika typer av halvfabrikat som produceras av återvunnen blyråvara Hög kompetens baserat på 130 års verksamhet. Verksamhet Råvaran utgörs huvudsakligen av återvunnet bly från uttjänta bilbatterier Produktion, ca 1.000 ton per år Extruderade produkter (tråd och profiler) Valsade produkter (strålningsskydd för ex.vis datahallar och röntgenutrustning, mm.) Specialprodukter (rör, medicinteknisk utrustning mm.) Fokus för 2016 Ökad produktion och försäljning inom Strålskydd Förbättrade marginaler på valsade produkter

16 BILD Metallvärden Handelsverksamheten

17 Metallvärden Handelsverksamheten Bedriver handelsverksamhet av i första hand återvunna råvaror till stålverk, smältverk och gjuterier främst i Norra Europa Handelsverksamheten innebär att Metallvärden utnyttjar sitt stora kontaktnät för att marknadsföra mindre skrothandlares volymer internationellt. Dessutom efterfrågar våra kunder (stålverk, smältverk och gjuterier) ofta offerter på specialkvalitéer och ferrolegeringar som Metallvärden kan köpa inom ramen för det sitt stora kontaktnät. Har f.n. otillräcklig volym och resurser för att nå målsättningen Fokus 2016 Att under första halvan av året återetablera handelsvolymen - I första hand genom samverkan med vår tyska samarbetspartner Erbjuda export till små skrothandlare

18 Falu Skrot- och Metallhandel AB Falu Skrot- och Metallhandel bedriver traditionell skrotgårdsverksamhet i Falun. Fokus 2016 Flytt till en ny och mer ändamålsenlig fastighet ca 300 meter från nuvarande fastighet. Ökad marknadsföring till ett större upptagningsområde Investeringar i lastbärare och produktionsutrustning

19 Framtiden Produktionsutveckling Lesjöfors Synergier kan uppnås genom att låta vår verksamhet vidareutvecklas i fler metallurgiprocesser och där nuvarande lokaler, personal, kompetens och infrastruktur kan nyttjas Metallvärden har dessutom företagsledning, kontakter och kunskap inom råvaruförsörjning och försäljning.

20 Fokus under 2016 Övergripande mål för år 2016 Positivt resultat före skatt Bättre kapacitetsutnyttjande i Lesjöfors Investering i nytt partikelfilter i Lesjöfors Ökad marginal och marknadsandel i Sala Bly Utveckla handelsverksamheten Utvärdera/ ev. genomföra förvärv Effektivisering av insamlingsledet

21 Nyemission – villkor Företrädesemission på 13,8 mkr – Varav 2,5 mkr som är kvittning – Emissionskurs 1,00 kr – En befintliga aktier ger rätt att teckna tre nya aktier – Emissionen är garanterad till drygt 90 % Teckningsförbindelser och garanti för företrädesemission – Teckningsförbindelser från större aktieägare 0,75 mkr – Kvittning av 2,5 mkr Teckningstid – 5 – 22 februari 2016

22 Proforma BR per 2016-02-28 Tillgångar Goodwill 1 376 Byggnader/mark 6 339 Inventarier 5 363 Smältverk 2 756 Uppskjuten skattefordran 6 073 Långfristiga anl. Tillg. 43 Aktier/andelar DB 0 Intressebolag 0 Ej inbetalt aktiekapital/em 0 Varulager 2 810  Kundfordringar 1 695 Fordringar koncerföretag 18 058 Kortfr. Fordringar 5 982 Interimsfordringar 5 245 Kasa / Bank 5 413 Summa Tillgångar 61 153 Skulder / eget kapital Aktiekapital -9 901 Reservfond / ej reg AK 0 Bundet eget kapital OR 0 Överkursfond -29 198 Balanserat resultat 19 560 Årets resultat 0 Obeskattade reserver 0 Avsättningar -1 113 Negativ Goodwill 0 Uppskj skatt fast/inv -2 083 Uppskj. skatteskuld OR 0 Checkkredit -1 314 Lån Bank/övriga lån -13 084 Lev. Skulder -3 172 Skatteskulder -18 Skulder Koncernbolag -14 355 Kortfrist. Skulder -939 Upplupna kostnader -5 536 Summa skulder / EK -61 153

23 FRÅGOR? Tack!


Ladda ner ppt "Metallvärden i Sverige AB - koncernen Affärsplan 2013 - 2014 Uppdaterad januari 2012 PRESENTATION Februari 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser