Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsstämma för Sydkosters samfällighetsförening för vägarna Koster Ga:1 Dagordning: 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsstämma för Sydkosters samfällighetsförening för vägarna Koster Ga:1 Dagordning: 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val."— Presentationens avskrift:

1 Årsstämma för Sydkosters samfällighetsförening för vägarna Koster Ga:1 Dagordning: 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justerare 4 styrelsens berättelse 5ansvarsfrihet för styrelsen – punkten inte aktuell förrän 2017 6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna (bland annat lokal trafikstadga) 7 ersättning till styrelsen och revisorerna (för 2016 är denna beslutad vid extrastämman 31 oktober 2015) 8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2017 9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 10 val av revisorer och suppleanter 11 fråga om val av valberedning 12 övriga frågor – 1) registrering på hemsidan av fordonstillstånd. 2) KN om avgifter för Nordkoster 13 meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

2 p. 4 Styrelsens berättelse sid 1 Förvaltningsberättelse för interimsstyrelsen och styrelsen för Koster Ga 1 - Sydkosters samfällighetsförening för perioden okt 2014 till maj 2016 Vid lantmäteriförrättningen i oktober 2014 tillsattes en interimsstyrelse för ovan nämnda samfällighetsförening, hädanefter benämnd Koster Ga 1. Interimsstyrelsen har bestått av Torbjörn Stjernberg (ordförande), Britt-Marie Bryngelsson, Jane Forsberg-Karlsson, Göran Larsson, Helene Andersson Novela, Anders Tysklind och Fredrik Öhrn, Svante Nilsson (suppleant), Øivind Reed-Jenssen (suppleant) Vid den första stämman (formellt en extrastämma) 31 oktober 2015 valde de båda suppleanterna Svante Nilsson och Øivind Reed-Jenssen att lämna sina uppdrag. Ulf-Inge Hansson och Pontus Öberg invaldes i deras ställe. I styrelsens arbete har ordinarie och suppleanter deltagit på lika villkor. Under sensommaren 2015 beslöt de båda suppleanterna att inte kandidera till fortsatt arbete som styrelsesuppleanter. De har därefter inte deltagit i arbetet.

3 p. 4 Styrelsens berättelse sid 2 Sammanlagt har 8 styrelsesammanträden genomförts under interimsperioden samt ytterligare 2 sammanträden med den nya styrelsen innan årsskiftet 2015/16. Därefter har ytterligare 4 sammanträden genomförts under jan – april 2016. Huvudfokus fram till sommaren 2015 var att genom både formellt överklagande av lantmäteriförrättningen, och genom kontakter med trafikverket uppnå att eftersläpande underhåll åtgärdades och att vägarna motsvarar en standard anpassad till dagens större trafiktryck. Arbetet kan sägas bara delvis ha lett till framgång. Mark- och miljödomstolen fastställde under sommaren 2015 den lantmäteriförrättning som genomförts 2014 utan att i något avseende ta hänsyn till interimsstyrelsens och övriga klagandes synpunkter. Samtidigt bör nämnas att Trafikverket under våren 2015 genomförde åtgärder som byte av vägtrummor, viss grusning, anläggande av mötesplatser där interimsstyrelsens representanter föreslagit att sådana bör finnas. Formellt skedde övertagandet av vägarna 1 september, men Trafikverket genomförde åtgärder och fraktade grus till vägföreningen fram till 1 oktober.

4 p. 4 Styrelsens berättelse sid 3 Interimsstyrelsen beslöt att inte överklaga Mark- och miljödomstolens dom. Istället inriktades arbetet på att organisera den nya verksamheten. Det har inneburit ett omfattande arbete, att med lantmäteriets mycket ofullständiga förteckning över andelsägare som grund, skapa ett register med kontaktuppgifter över alla fastigheter och verksamheter på Sydkoster. Det har handlat om att spåra ägare och till samtliga fastigheter som enligt lantmäteriet skall ha andelar i gemensamhetsanläggningen. Kommunens förteckning över fakturamottagare för sophämtning visade sig också vara ofullständig. Men utöver dessa källor har vi även kunnat använda några av de existerande vägföreningarnas kontaktuppgifter. Vi har därefter i styrelsen korrigerat uppenbara felaktigheter där fastigheten och / eller verksamheten inte motsvarat de normer som enligt lantmäteriets normtalsbeslut varit grund för tilldelning av andelar. Exempel har varit fastigheter som bebyggts, och i något fall, obebyggd fastighet som tilldelats andelar som om den varit bebyggd. Korrigeringar har även baserats på faktiska uppgifter om antal bostadshus och lägenheter i fastigheter. Vi har dock inte haft resurser för att beräkna andelar baserade på uthyrningsstugor och rum (annat än vad gäller hotell, för vilka andelstalen skulle varit 0,25 per enhet) och inte heller bedömt det som angeläget eller lämpligt att efterforska ägare till obebyggda tomter som enligt dessa andelstal skulle ha andelen 0,1. Extrastämman 31 oktober 2015 godkände dessa principer liksom principen att enbart betrakta som verksamheter sådana som har anställda utöver ägaren och/eller genererar trafik.

5 p. 4 Styrelsens berättelse sid 4 Lantmäteriets beslut ger utrymme för både frivilliga överenskommelser om andelar och för att kräva slitageavgifter och återställning efter extraordinära belastningar, exempelvis i samband med byggen. Interimsstyrelsen har låtit besiktiga vägarna, dels i samband med införlivandet av Filjestadsvägen och vägen till Kilesands brygga, dels inför arbetet med Kostergården Inför byggandet av Kostergården gav trafikverket tillstånd till trafik samt inspekterade tillsammans med representanter för styrelsen vägarna. Överenskommelsen med byggherren innebär att skador skall åtgärdas löpande samt efter en slutbesiktning. Organiseringen av den nya samfällighetsföreningen har även inneburit att vi behövt ta ställning till, och presentera förslag till stämman vad gäller stadgeändringar, regler för fordonstrafik och för slitageavgifter, skapa rutiner för beslut vad gäller hur dessa regler skall tillämpas.

6 p. 4 Styrelsens berättelse sid 5 Intäkter och kostnader under interimsperioden och perioden till och med december 2015 Några intäkter har inte förekommit under interimsperioden. Fakturering har skett av andelsägarna via epost eller ytpost i november, med påminnelser via både epost och ytpost i december. Påminnelser har även skett under det nya verksamhetsåret 2016 vilket innebär att per 22 april saknades avgift från enbart 5 andelar av totalt fakturerade 761,5 andelar. Någon andelsägare har beviljats anstånd, två andelsägare har utlovat snar betalning och två fastighetsägare har inte nåtts vilket åtgärdas när de vittjar posten på Koster. Den enda kostnaden i resultatredovisningen fram till årsskiftet 2015/16 är bankkostnader. Därtill finns några ännu icke fakturerade eller betalda skulder för vägunderhåll och för medlemskap i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV). Medlemskap i REV har givit oss möjlighet till råd och utbildning. Vi har även gjort åtaganden genom att kontraktera Baker Tilly för administrativt stöd - vilket även innebär en ännu icke fakturerad skuld. Efter jämförelser mellan Baker Tilly i Strömstad och DKR AB i Solna beslöt styrelsen att anlita Baker Tilly för administrativt stöd. Kostnaderna beräknas det första året uppgå till mellan 70 000 och 100 000 kr där ca hälften av kostnaderna uppkommer vid fakturering av avgifter. Samtidigt arbetar vi för att hålla nere kostnaderna genom att ta ansvar för uppdatering av dessa register.

7 p. 4 Styrelsens berättelse sid 6 Samfällighetsföreningen har haft relativt små kostnader under interimsperioden och perioden fram till årsskiftet 2015/16. Även den gångna vintern har inneburit förhållandevis låga kostnader. Inför stämmobeslut 2016 vad gäller avgifter för 2017 föreslår styrelsen ändå en fortsatt debitering om 1500 per andel, dels därför att vi ännu inte har erfarenhet av kostnaderna under ett helt verksamhetsår, dels därför att vi bedömer det som önskvärt med en buffert för större åtgärder. Styrelsen strävar dock efter att om möjligt sänka framtida avgifter (dvs. från 2018 och framåt). Fakturan för 2017 års avgift kommer att skickas i jan 2017.

8 Årsstämma för Sydkosters samfällighetsförening för vägarna Koster Ga:1 Dagordning: 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justerare 4 styrelsens berättelse 5ansvarsfrihet för styrelsen – punkten inte aktuell förrän 2017 6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna (bland annat lokal trafikstadga) 7 ersättning till styrelsen och revisorerna (för 2016 är denna beslutad vid extrastämman 31 oktober 2015) 8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2017 9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 10 val av revisorer och suppleanter 11 fråga om val av valberedning 12 övriga frågor 13 meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

9 p. 6 Lokal trafikstadgasid 1 Lokal trafikstadga för Sydkosters huvudvägar (Koster Ga:1) (att antas vid årsmötet 2016 för att tillämpas omedelbart därefter) 1. Fordon som har flera hjul än tre, samt fordon med registrerad maxhastighet högre än 30 km per timme, skall inneha tillstånd av Samfällighetsföreningen för att få framföras. Permanent tillstånd skall fästas synligt på fordonet Rutin: Fordonsägare som önska permanent tillstånd lämnar ansökan till styrelsens tillståndsansvarige, i nuläget Göran Larsson, "larsegarden@telia.com" som ger tillstånd och dekal att fästas på fordonet. För tillfälliga tillstånd gäller att när fordon bokar plats på Kosterfärjan upplyses fordonsägaren om krav på tillstånd..Detta meddelas efter ansökan via mail i första hand eller SMS vid akuta läten till i första hand Göran Larsson, "larsegarden@telia.com", 070 670 40 86, eller i andra hand Torbjörn Stjernberg, "torbjorn.stjernberg@outlook.com", 070 836 94 64. Kopia av mail skall också gå till "info@kostermarin.se". Göran och Torbjörn håller också varandra underrättade via mail. Om ett fordon dyker upp utan förbeställning kan dispens meddelas via SMS. Samfällighetsföreningens avsikt är att vara restriktiv med tillstånd för bensindrivna fordon som inte behövs i yrkestrafik, samt för fordon som främst har rekreationssyfte.

10 p. 6 Lokal trafikstadgasid 2 1. Fordon som har flera hjul än tre, samt fordon med registrerad maxhastighet högre än 30 km per timme, skall inneha tillstånd av Samfällighetsföreningen för att få framföras. 2. Tillstånd att framföra fordon skall omprövas vid ägarbyte. 3. Fordon får ej användas av näringsidkare för ambulerande försäljnings- eller uthyrningsverksamhet utan Samfällighetsföreningens tillstånd. Särskilda slitageavgifter: 4. Fordon som ägs av andelsägare framförs utan extra avgift. Undantag är tunga fordon – se nedan. 5. För fordon som inte ägs av andelsägare och som framförs regelbundet på Koster utgår avgift motsvarande avgiften för privat fastighet (om fordonet framförs av privatpersoner) eller för verksamheter (om fordonet framförs av näringsidkare). 6. För fordon med högre axeltryck än 6 ton eller högre boggietryck än 10 ton utfärdas tillstånd enbart när vägarna bedöms klara tung trafik. 7. För samtliga företag med regelbunden trafik och /eller med tyngre fordon, dvs. fordon inklusive last tyngre än 3,5 ton, utgår en slitageavgift motsvarande ytterligare 3 andelar, dvs. 5 totalt.

11 p. 6 Lokal trafikstadgasid 3 8. Samtliga fordon som transporteras till ön skall betala en slitageavgift med ett pålägg på Kostermarins transportkostnad. Styrelsen ges mandat att sätta belopp. För närvarande gäller följande belopp per enkelresa: Personbil 60:- Lastbil/grävare max 7 ton 150:- Över 7 ton 230:- Minigrävare, traktor max 3,5 t 60;- Traktor större 90:- Elbil, fyrhjuling 40:- Om fordonet inte ägs av andelsägare och om det vistas mer än 30 dar skall särskild slitageavgift därutöver utgå.

12 p. 6 Lokal trafikstadgasid 4 9. För fastighetsägare vid byggprojekt utgår slitageavgifter enligt nedan: A. Fasadrenovering, snickerier inomhus, enklare icke bygglovkrävande åtgärder- Ingår i årsavgiften. B. Byggnad och husbyggnad i storlek upp till Attefallshus, nya tak etc. Fastighetsägaren faktureras en slitageavgift motsvarade 5000 kr. C. Nybyggnad av helt hus, Fastighetsägaren faktureras en slitageavgift motsvarade 15 000 kr. D. Utöver dessa utgår särskilda avgifter för byggande av flera lägenheter, hotell etc. i proportion till omfattningen. Fastighetsägaren faktureras en slitageavgift enligt särskild förhandling och deposition för återställande att betalas i förväg enligt REVs standardkontrakt och fastställt enligt överenskommelse med samfällighetsföreningens styrelse. Varje årsstämma får besluta om bl.a. dessa taxor.

13 p. 6 Lokal trafikstadgasid 5 10. För samtliga fordon ansvarar fordonsägaren för att fordonet är försäkrat och framförs i enlighet med trafikregler som gäller på allmänna vägar och med hastigheter anpassade till trafiksituationen och sikten. Maxhastighet är 30 km/tim. 11. Om fordon framförs i strid med gällande allmänna trafikregler och de särskilda regler som gäller för Koster Ga:1 skall tillståndsinnehavaren först varnas, och vid upprepade överträdelser skall tillståndet omprövas. Förslag till ny formulering av p. 11 Om fordon framförs i strid med gällande allmänna trafikregler och de särskilda regler som gäller för Koster Ga:1 kan tillståndsinnehavaren i första hand tilldelas en muntlig eller skriftlig varning. I allvarliga fall och/eller vid upprepad överträdelse kan tillståndet omprövas vilket kan innebära indragning av tillståndet.

14 p. 6 Motion från Pär Åstrand, Mats Holm, Claes Johansson, Bengt Rydberg, Magnus Öhrn och Lennart Hansson Motionsförslaget har syftet att skapa ordning och rättvisa. Vi föreslår: 1) Att: Fordon som har flera hjul än tre och som används av andelsägare skall inneha tillstånd av Samfällighetsföreningen för att få framföras. Styrelsens förslag till formulering: " Fordon som har flera hjul än tre, samt fordon med registrerad maxhastighet högre än 30 km per timme, skall inneha tillstånd av Samfällighetsföreningen för att få framföras." 2) Att: Inga motorcyklar (lätta eller tunga) skall tillåtas. Styrelsens förslag: Motorcyklar av alla kategorier, liksom EU-mopeder, omfattas av ovanstående krav på tillstånd. Styrelsen avser vara mycket restriktiv med tillstånd till motorcyklar. Attsatsen anses täckas av ovanstående textförslag. 3) Att: Alla fordon som används av näringsidkare i sin näring skall ha tillstånd av föreningen. Styrelsens förslag: Även detta förslag anser styrelsen täcks av formuleringen enligt yttrandet över första attsatsen.

15 p. 6 Motion från Pär Åstrand, Mats Holm, Claes Johansson, Bengt Rydberg, Magnus Öhrn och Lennart Hansson 4) Att: Näringsidkaren har bygglov samt vederbörliga tillstånd för sin verksamhet för att få tillstånd för sitt fordon. Styrelsens förslag: Krav på att verksamheter skall ha bygglov och vederbörligt tillstånd är inte samfällighetsföreningens ansvar. Attsatsen bör därför inte ingå i trafikstadgan. 5) Att: Fordon ej får användas av näringsidkare för ambulerande verksamhet utan föreningens tillstånd. Styrelsens förslag. Fordon får ej användas av näringsidkare för ambulerande försäljnings- eller uthyrningsverksamhet utan föreningens tillstånd 6) Att: Fordon med tillstånd som av ägaren lånas eller hyrs ut till annan näringsidkare, får ej användas av denne förrän även denne fått tillstånd av föreningen. Styrelsens yttrande: Det är inte praktiskt möjligt att övervaka all utlåning. 7) Att: Tillstånd ej kan överlåtas till ny ägare av fordon i samband med försäljning, utan ny ägare måsta få eget tillstånd innan fordonet får användas. Styrelsens förslag till formulering: "Tillstånd att framföra fordon skall omprövas vid ägarbyte."

16 Alternativ A Till lokala trafikstadgarna skall (enligt motionen) tillfogas För att få tillstånd att framföra motorfordon skall fordonsägaren försäkra att det föreligger vederbörliga tillstånd för verksamhet och fordon. Altenativ B Styrelsens förslag till lokal trafikstadga godkänns (med hänsyn till vissa förtydliganden som framförts) Efter sluten omröstning valdes alternativ B

17 p. 6 Motion från Pär Åstrand, Mats Holm, Claes Johansson, Bengt Rydberg, Magnus Öhrn och Lennart Hansson 8) Att: Andelsägare som bryter mot föreningens antagna stadga äger ej rätt att inneha tillstånd för fordon. Styrelsens förslag till formulering: Om fordon framförs i strid med gällande allmänna trafikregler och de särskilda regler som gäller för Koster Ga:1 kan tillståndsinnehavaren i första hand tilldelas en muntlig eller skriftlig varning. I allvarliga fall och/eller vid upprepad överträdelse kan tillståndet omprövas vilket kan innebära indragning av tillståndet. 9) Att: Föreningen upprättar avtal med Koster Marin gällande kontroll i Strömstad. Styrelsens förslag: Avtal och rutiner för kontroll har utformats och presenteras under annan punkt 10) Att: Tillstånd från föreningen skall uppvisas för Koster Marin i Strömstad före ombordkörning på färja. Styrelsens förslag: Se föregående punkt Styrelsen gör således bedömningen att, frånsett attsats nr 4, är motionen i linje med de principer som antogs vid årsstämman 31 oktober 2015 och i linje med styrelsens bedömning. Styrelsen föreslår att årsstämman antar de texter som är skrivna i fet stil (dvs styrelsens förslag under p 1, p 5, p 6, och p 8) att införlivas i Sydkosters samfällighetsförenings trafikstadga. Sydkoster 19 februari 2016

18 p. 6 Lokal trafikstadgasid 2 1. Fordon som har flera hjul än tre, samt fordon med registrerad maxhastighet högre än 30 km per timme, skall inneha tillstånd av Samfällighetsföreningen för att få framföras. 2. Tillstånd att framföra fordon skall omprövas vid ägarbyte. 3. Fordon får ej användas av näringsidkare för ambulerande försäljnings- eller uthyrningsverksamhet utan Samfällighetsföreningens tillstånd. Särskilda slitageavgifter: 4. Fordon som ägs av andelsägare framförs utan extra avgift. Undantag är tunga fordon – se nedan.. 5. För fordon som inte ägs av andelsägare och som framförs regelbundet på Koster utgår avgift motsvarande avgiften för privat fastighet (om fordonet framförs av privatpersoner) eller för verksamheter (om fordonet framförs av näringsidkare). 6. För fordon med högre axeltryck än 6 ton eller högre boggietryck än 10 ton utfärdas tillstånd enbart när vägarna bedöms klara tung trafik. 7. För samtliga företag med regelbunden trafik och /eller med tyngre fordon, dvs. fordon inklusive last tyngre än 3,5 ton, utgår en slitageavgift motsvarande ytterligare 3 andelar, dvs. 5 totalt.

19 p. 6 Lokal trafikstadgasid 3 8. Samtliga fordon som transporteras till ön skall betala en slitageavgift med ett pålägg på Kostermarins transportkostnad. Styrelsen ges mandat att sätta belopp. För närvarande gäller följande belopp per enkelresa: Personbil 60:- Lastbil/grävare max 7 ton 150:- Över 7 ton 230:- Minigrävare, traktor max 3,5 t 60;- Traktor större 90:- Elbil, fyrhjuling 40:- Om fordonet inte ägs av andelsägare och om det vistas mer än 30 dar skall särskild slitageavgift därutöver utgå.

20 p. 6 Lokal trafikstadgasid 4 9. För fastighetsägare vid byggprojekt utgår slitageavgifter enligt nedan: A. Fasadrenovering, snickerier inomhus, enklare icke bygglovkrävande åtgärder- Ingår i årsavgiften. B. Byggnad och husbyggnad i storlek upp till Attefallshus, nya tak etc. Fastighetsägaren faktureras en slitageavgift motsvarade 5000 kr. C. Nybyggnad av helt hus, Fastighetsägaren faktureras en slitageavgift motsvarade 15 000 kr. D. Utöver dessa utgår särskilda avgifter för byggande av flera lägenheter, hotell etc. i proportion till omfattningen. Fastighetsägaren faktureras en slitageavgift enligt särskild förhandling och deposition för återställande att betalas i förväg enligt REVs standardkontrakt och fastställt enligt överenskommelse med samfällighetsföreningens styrelse. Varje årsstämma får besluta om bl.a. dessa taxor.

21 p. 6 Lokal trafikstadgasid 5 10. För samtliga fordon ansvarar fordonsägaren för att fordonet är försäkrat och framförs i enlighet med trafikregler som gäller på allmänna vägar och med hastigheter anpassade till trafiksituationen och sikten. Maxhastighet är 30 km/tim. 11. Om fordon framförs i strid med gällande allmänna trafikregler och de särskilda regler som gäller för Koster Ga:1 skall tillståndsinnehavaren först varnas, och vid upprepade överträdelser skall tillståndet omprövas. Förslag till ny formulering av p. 11 Om fordon framförs i strid med gällande allmänna trafikregler och de särskilda regler som gäller för Koster Ga:1 kan tillståndsinnehavaren i första hand tilldelas en muntlig eller skriftlig varning. I allvarliga fall och/eller vid upprepad överträdelse kan tillståndet omprövas vilket kan innebära indragning av tillståndet.

22 Årsstämma för Sydkosters samfällighetsförening för vägarna Koster Ga:1 Dagordning: 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justerare 4 styrelsens berättelse 5ansvarsfrihet för styrelsen – punkten inte aktuell förrän 2017 6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna (bland annat lokal trafikstadga) 7 ersättning till styrelsen och revisorerna (för 2016 är denna beslutad vid extrastämman 31 oktober 2015) 8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2017 9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 10 val av revisorer och suppleanter 11 fråga om val av valberedning 12 övriga frågor 13 meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

23 Valberedningens förslag till arvoden ”Valberedningen vill, efter diskussion av arvodesnivån med nuvarande interimsstyrelse, föreslå att arvode utgår till styrelsen, att fördela inom sig, med ett belopp av två och ett halvt prisbasbelopp, vilket 2015 motsvarar totalt 110.750 kr. Valberedningen har ökat på med ett halvt basbelopp för att summan utöver arvoden också ska medge sammanträdesersättning”. Detta avser verksamhetsåret t.o.m. 31 december 2016. Av detta belopp har styrelsen beslutat att 4000 kr skall fördelas bland revisorerna för verksamhetsåret t.o.m. december 2016. Beslutat vid extrastämman 31 oktober 2015 Förslag till beslut för 2017 Oförändrad arvodesnivå, dvs. två och ett halvt prisbasbelopp Av detta belopp skall 4000 kr fördelas bland revisorerna. (sociala avgifter tillkommer). p. 7 Ersättningar

24 p. 8 Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2017 Intäkter 2017 Intäkter, debitering enligt andelstal 1,170,000 Slitageavgifter för tung o/e främmande trafik 30,000 Statsbidrag (sökt men ej fått beslut) 0 Summa intäkter 1,200,000 Kostnader 2017 Grus 25,000 Transport av grus 25,000 Salt 5 ton x 3 41,250 Transport av salt 37,500 Sladdning / potthålsbekämpning 170,000 Isbekämpning 25,000 Saltning 15,000 slåtter o manuell röjning inkl. transport 80,000 Medlemskap i REV inkl. försäkring 1,500 Redovisningstjänster inkl. fakturering 95,000 Bankkostnader 1,200 Arvode till styrelse och revisorer 133,500 Inköp inventarier 30,000 Webb och hemsida 2,000 Diverse anläggningskostnader, bl.a. för grusupplag 110,000 Arrendekostnad för grusupplag 10,000 Övriga externa kostnader 50,000 Avsättning till större åtgärder 300,000 Summa kostnader 1,151,950 Resultat – att fondera till kommande år 48,050 Nyckeltal Antal andelar 780 Debitering per andel 1,500 Fakturering i januari 2017

25 Årsstämma för Sydkosters samfällighetsförening för vägarna Koster Ga:1 Dagordning: 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justerare 4 styrelsens berättelse 5ansvarsfrihet för styrelsen – punkten inte aktuell förrän 2017 6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna (bland annat lokal trafikstadga) 7 ersättning till styrelsen och revisorerna (för 2016 är denna beslutad vid extrastämman 31 oktober 2015) 8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2017 9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 10 val av revisorer och suppleanter 11 fråga om val av valberedning 12 övriga frågor 13 meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

26 Valberedningens förslag på styrelse att väljas vid ordinarie stämma i maj 2016 Torbjörn Stjernberg, 1 år ordförande Ordinarie medlemmar: Göran Larsson 2 år Fredrik Öhrn 2 år Britt-Marie Bryngelsson 2 år Jane Forsberg-Karlsson 2 år Helene Andersson Novela 1 år Anders Tysklind 2 år Suppleanter: Ulf-Inge Hansson 1 år Pontus Öberg 1 år Revisorer: Lars Flodin Johan Boman Suppleant Berit Eriksson Mandattiden för ledamot för ett eller två år och för suppleant ett år. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman skall 2 ledamöter väljas på ett år, övriga ledamöter ska väljas på två år. Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Stadgarna § 6:

27 Årsstämma för Sydkosters samfällighetsförening för vägarna Koster Ga:1 Dagordning: 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justerare 4 styrelsens berättelse 5ansvarsfrihet för styrelsen – punkten inte aktuell förrän 2017 6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna (bland annat lokal trafikstadga) 7 ersättning till styrelsen och revisorerna (för 2016 är denna beslutad vid extrastämman 31 oktober 2015) 8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2017 9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 10 val av revisorer och suppleanter 11 fråga om val av valberedning 12 övriga frågor – 1) registrering på hemsidan av fordonstillstånd. 2) KN om avgifter för Nordkoster 13 meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

28 Årsstämma för Sydkosters samfällighetsförening för vägarna Koster Ga:1 Dagordning: 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justerare 4 styrelsens berättelse 5ansvarsfrihet för styrelsen – punkten inte aktuell förrän 2017 6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna (bland annat lokal trafikstadga) 7 ersättning till styrelsen och revisorerna (för 2016 är denna beslutad vid extrastämman 31 oktober 2015) 8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2017 9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 10 val av revisorer och suppleanter 11 fråga om val av valberedning 12 övriga frågor 13 meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt. I pappersform på Naturum och digitalt på ”kostershf.se” > Föreningar > Vägföreningar > Koster Ga.1

29

30

31 Vi beklagar att inte det framgick den tyngd och laddning som innebörden av punkt 4 i motionen utgör. Motionens intention är att var och en oavsett ras, religion eller person skall ha rätt att driva verksamhet på Sydkoster och ha fordon som är lämpade för detta. Detta är under förutsättning att det finns byggnadslov för verksamheten där den bedrivs. Om inte så skapar detta en stor orättvisa. Och omöjliggör eventuellt stävjande av överträdelser. "Det åvilar dock på sökanden" att uppvisa de tillstånd som vägföreningen efterfrågar. (Detta för att det ej skall bli för stor arbetsbelastning på föreningen) Vi ber vägföreningen att revidera trafikstadgan enligt ovan före sommaren 2016. samt ge styrelsen mandat att genomföra detta tillägg innan sommaren 2016. I föreslagen Trafikstadga: 11. Om fordon framförs i strid med gällande allmäna trafikregler och de särskilda regler som gäller för Koster Ga: 1 skall tillståndshavaren först varnas, och vid upprepade överträdelser skall tillståndet omprövas. Denna formulering finner vi otillräcklig...skall tillståndet indragas. bör det stå. Omprövning är inte samma som möjlig återkallelse av tillstånd. Sydkoster 2016-05-04 Mats Holm m.fl.

32 REVs advokat Uno Jacobsson:1(3) Efter genomgång av tillgängliga förrättningshandlingar (anläggningsbeslut och beslut om andelstal) samt efter att ha tagit del av motionen om införande av trafikbegränsade regler samt styrelsens svar häröver, får jag uttala följande: 1. Det gällande anläggningsbeslutet för Koster ga:1 ger vid handen att vägarna skall hållas farbara för trafik med motorfordon året runt. 2. Trafikförordningen (1998:1276) 10 kap 10 § ger föreningen som den enskilda vägens ägare möjlighet att införa trafikbegränsande bestämmelser för fordons bredd, längd eller vikt. 3. Det saknas lagstöd för att bestämma om någon annan typ av begränsning för motorfordon än vad som följer av Trafikförordningen 10:10. 4. Trafikförordningen 10:10 ger förvisso en enskild väghållare möjlighet att helt förbjuda motorfordonstrafik på vägarna. Men, ett sådant förbud kan endast rikta sig mot trafik från utomstående, dvs icke medlemmar som trafikerar vägen utan att ha ärende till eller från en fastighet som deltar i anläggningen (medlemsfastighet). För trafik till och från en medlemsfastighet kan ett förbud eller någon annan begräsning på fordonstyp inte upprätthållas mer än tillfälligt, t.ex. vid tjällossning, då vägen riskerar ta skada om allt för tunga fordon används.

33 REVs advokat Uno Jacobsson:2(3) 5. Anledningen till att Trafikförordningen 10:10 inte kan användas för att förbjuda föreningens medlemmar att använda vägen, är att fastigheternas tvångsanslutning till gemensamhetsanläggningen har skett för fastighetens funktion, t.ex. som fritidsbostad. Det måste därmed vara möjlighet för en medlem att använda sig av föreningens vägar för de transporter som behövs till och från fastigheten för att han/hon skall kunna bo och verka i sin fritidsbostad. Och eftersom anläggningsbeslutet ger att det skall bedrivas såväl vinter- som barmarksunderhåll för att vägen skall vara öppen för motorfordonstrafik året runt, är varje begränsning av medlems rätt något som egentligen endast kan fungera om medlemmarna väljer att frivilligt hedra en sådan begränsning. 6. Om föreningen inför ett totalförbud för trafik från utomstående, så bör dispens kunna meddelas av styrelsen. Hur dispens kan sökas och när den kan ges bör utarbetas i ett reglemente som kan godkännas av stämman och som därefter får verkställas av styrelsen.

34 REVs advokat Uno Jacobsson:3(3) När det sedan gäller frågan om vem som är andelsägare (och därmed medlem i föreningen), så framgår det av den gällande andelstalslängd vilka fastigheter som har andel i gemensamhetsanläggningen. Ägarna av de deltagande fastigheterna är medlemmar i föreningen. Vid en omröstning t.ex. om antagande av trafikreglemente har varje fastighet en röst (huvudtalsmetoden, som också innebär att om någon äger fler än en fastighet, så har denne fortfarande bara en röst). Vid fråga av ekonomisk karaktär skall rösterna istället räknas efter andelarna, om någon medlem så begär. Om någon är nyttjanderättshavare har denne rätt att närvara och yttra sig på stämman över fråga som berör dennes rätt. I övrigt är stämman bara öppen för föreningens medlemmar. Den fria rådgivningen i frågeställningen är nu till ända. Ett kortare telefonsamtal ingår naturligtvis, för det fall det jag skrivit leder till någon fråga. Men, behöver ni mer råd/biträde än så får vi enas om förutsättningarna härför innan det kan ske. Vänligen Advokat Uno Jakobsson


Ladda ner ppt "Årsstämma för Sydkosters samfällighetsförening för vägarna Koster Ga:1 Dagordning: 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val."

Liknande presentationer


Google-annonser