Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av genomförda paneler om: Boendefrågor, Folkhälsa och Hemkänsla oktober2008-maj2009 Ahmad Azizi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av genomförda paneler om: Boendefrågor, Folkhälsa och Hemkänsla oktober2008-maj2009 Ahmad Azizi"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av genomförda paneler om: Boendefrågor, Folkhälsa och Hemkänsla oktober2008-maj2009 Ahmad Azizi ahmad.azizi@botkyrka.se

2 Medborgarpanel, 2 – folkhälsa November 2008 UppdragsgivareBotkyrka kommun MetodOnlineintervju Urval Kvinnor/män 18-64 år boende i Botkyrka kommun Bruttourval658 st Nettourval136 st Datainsamling5-14 december 2008 Källa: konsultundersöknings företag Zapera

3 Frågeställningar 1. Vad skulle kunna bli bättre i Botkyrka när det gäller möjligheterna att röra på sig i vardagen? 2. Har du deltagit i en områdesvandring/trygghetsvandring någon gång? 3. Vad, om något, skulle få dig intresserad av att delta i en sådan områdesvandring/trygghetsvandring i ditt närområde? 4. Har du barn som går i förskolan eller skolan? (Flera svar möjliga.) 5. Vad anser du om organiserade föräldragrupper för att diskutera erfarenheter för att få råd och stöd kring föräldrarollen? Beskriv gärna vad du tycker skulle vara bra eller dåligt med detta. 6. Om ditt barns förskola eller skola bjuder in dig till en föräldragrupp för stöd och diskussioner kring föräldrarollen några kvällar under terminen. Skulle du då tacka ja? 6b. Varför skulle du tacka nej till att delta? 6c. Varför är du osäker på om du skulle tacka ja eller nej till att delta? 7. Vad tycker du är viktigast när kommunen ska arbeta med att underlätta för äldre personer att så länge som möjligt leva det liv han/hon vill göra? (Endast ett svar.) 8. Har du förslag på vad kommunen skulle kunna göra för att bidra till att minska langningen i Botkyrka? (Langning betyder att man att säljer/ger alkohol till personer under 20 år.) 9. Har du förslag på vad kommunen skulle kunna göra för att bidra till att minska den olagliga försäljningen av privatimporterad och smugglad sprit? 10. Hur viktigt är det för dig att Botkyrka kommun arbetar inom följande områden? 11. Vilken är den högsta utbildning du har gått? 12. I vilken stadsdel i Botkyrka kommun bor du?

4 Urvalets sammansättning

5 Öppna svar – förbättra möjligheterna att röra på sig i vardagen Vad skulle kunna bli bättre i Botkyrka när det gäller möjligheterna att röra på sig i vardagen? Bas: Alla (n=136) Exempel på faktorer som nämns: Flest nämner bättre belysning (för ökad trygghet/säkerhet). Många nämner även bättre gångvägar, bättre cykelvägar, bättre/fler motionsspår, bättre underhåll av gång- /cykelvägar/vägar (t ex sandning, snöröjning, jämna underlag). Annat som nämns är bättre kommunikationer mellan olika kommundelar, simhallar, idrottshallar, idrottsplatser och att man skyddar grönområden.

6 Deltagit i en områdesvandring/trygghetsvandring någon gång Drygt 1 av 10 har redan deltagit i en områdesvandring/trygghetsvandring någon gång.

7 Främst efterfrågas mer information samt en inbjudan att delta i en områdesvandring/trygghetsvandring. Vandringarna bör läggas på helger eller kvällstid, ej dagtid. Ungefär 1 av 4 uppskattar att man tittar på saker som är viktiga utifrån olika grupper. Drygt 2 av 10 är inte alls intresserade av att delta i en områdesvandring/trygghetsvandring. Nedbrytningar – skillnader mellan olika grupper: ”Mer information…” nämns i högre grad av de som bor i Tullinge (49%) och de som bor i Storvreten/Tumba/Vårsta/Grödinge (53%), samt av personer med högre utbildning (56%). ”En personlig inbjudan att delta…” nämns i högre grad av män (43%). ”Att vandringarna sker på helger” nämns i högre grad av de som bor i Tullinge (37%) och de som bor i Storvreten/Tumba/Vårsta/Grödinge (35%). Det är fler som inte alls är intresserade av att delta bland de som bor i Alby/Eriksberg/Fittja/Hallunda/Norsborg (37%) och bland personer med lägre utbildning (29%). Tendens till lägre intresse i den äldsta gruppen, 50-64 år (31%). Främst efterfrågas mer information samt en inbjudan att delta i en områdesvandring/trygghetsvandring. Vandringarna bör läggas på helger eller kvällstid, ej dagtid. Ungefär 1 av 4 uppskattar att man tittar på saker som är viktiga utifrån olika grupper. Drygt 2 av 10 är inte alls intresserade av att delta i en områdesvandring/trygghetsvandring. Nedbrytningar – skillnader mellan olika grupper: ”Mer information…” nämns i högre grad av de som bor i Tullinge (49%) och de som bor i Storvreten/Tumba/Vårsta/Grödinge (53%), samt av personer med högre utbildning (56%). ”En personlig inbjudan att delta…” nämns i högre grad av män (43%). ”Att vandringarna sker på helger” nämns i högre grad av de som bor i Tullinge (37%) och de som bor i Storvreten/Tumba/Vårsta/Grödinge (35%). Det är fler som inte alls är intresserade av att delta bland de som bor i Alby/Eriksberg/Fittja/Hallunda/Norsborg (37%) och bland personer med lägre utbildning (29%). Tendens till lägre intresse i den äldsta gruppen, 50-64 år (31%).

8

9 Tankar som nämns: De flesta är positiva till organiserade föräldragrupper, men vissa känner ej behov/intresse för egen del och några tycker inte att de hinner. Många uppskattar möjligheten att utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Någon nämner att det bör vara ledarledda grupper, ej enbart föräldrar som träffas. Tankar som nämns: De flesta är positiva till organiserade föräldragrupper, men vissa känner ej behov/intresse för egen del och några tycker inte att de hinner. Många uppskattar möjligheten att utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Någon nämner att det bör vara ledarledda grupper, ej enbart föräldrar som träffas. Vad anser du om organiserade föräldragrupper för att diskutera erfarenheter för att få råd och stöd kring föräldrarollen? Beskriv gärna vad du tycker skulle vara bra eller dåligt med detta. Bas: Har barn (n=71)

10 Anledningar till att man svarat nej/vet ej är framför allt att man inte är intresserad, inte känner något behov, redan har det stöd man behöver. Inget nämns spontant om vem det är som anordnar föräldragruppen, att det hellre skulle vara ett studieförbund eller liknande. Men det kan troligen vara bra att tydliggöra i informationen om det är en ledarledd grupp eller om det är helt fria föräldradiskussioner. (Se öppna svar för ”nej/vet ej” i separat excelfil.) Intresset för att delta i en föräldragrupp som förskola eller skola bjuder in till är stort – nära 3 av 4 svarar att de absolut eller troligen skulle tacka ja.

11 Nära hälften tycker att det viktigaste är att kommunen ska underlätta för äldre att få välja om man vill bo kvar hemma eller annat boende, följt av att ge möjligheter att få stöd i hemmet. Fler män har svarat ”Ge möjligheter att träffa andra” (20%). Vi ser en tendens till att personer som är 50-64 år i högre grad svarat ”Ge möjligheter till aktiviteter (20%), samtidigt som färre i denna grupp har valt alternativet ”Ge möjligheter att träffa andra” (5%). Nära hälften tycker att det viktigaste är att kommunen ska underlätta för äldre att få välja om man vill bo kvar hemma eller annat boende, följt av att ge möjligheter att få stöd i hemmet. Fler män har svarat ”Ge möjligheter att träffa andra” (20%). Vi ser en tendens till att personer som är 50-64 år i högre grad svarat ”Ge möjligheter till aktiviteter (20%), samtidigt som färre i denna grupp har valt alternativet ”Ge möjligheter att träffa andra” (5%).

12 Öppna svar – förslag till hur langning kan minskas Har du förslag på vad kommunen skulle kunna göra för att bidra till att minska langningen i Botkyrka? (Langning betyder att man att säljer/ger alkohol till personer under 20 år.) Bas: Alla (n=136) Exempel på faktorer som nämns: Många nämner fler synliga poliser/närpoliser, fler civila poliser som spanar/kontrollerar, fler synliga vuxna speciellt kvällar/helger (t ex nattvandring), mer och bättre information till både ungdomar och vuxna/föräldrar, satsa på fler aktiviteter och meningsfull fritid för ungdomar. Annat som nämns är fler kontroller/polisspaning vid ställen där langning sker, hårdare kontroller vid inköp av alkohol, hårdare straff för langning, tipstelefon till polisen, bättre samarbete mellan polis och socialtjänst. Exempel på faktorer som nämns: Många nämner fler synliga poliser/närpoliser, fler civila poliser som spanar/kontrollerar, fler synliga vuxna speciellt kvällar/helger (t ex nattvandring), mer och bättre information till både ungdomar och vuxna/föräldrar, satsa på fler aktiviteter och meningsfull fritid för ungdomar. Annat som nämns är fler kontroller/polisspaning vid ställen där langning sker, hårdare kontroller vid inköp av alkohol, hårdare straff för langning, tipstelefon till polisen, bättre samarbete mellan polis och socialtjänst.

13 Har du förslag på vad kommunen skulle kunna göra för att bidra till att minska den olagliga försäljningen av privatimporterad och smugglad sprit? Bas: Alla (n=136) Exempel på faktorer som nämns: Mer information till både ungdomar och vuxna/föräldrar (bland annat om riskerna med att dricka sådan sprit), aktivera ungdomar på andra sätt (se förra frågan om langning), fler poliser, hålla koll på kända försäljningsställen (såsom långtradarparkeringar), tipstelefon till polisen, hårdare straff. Några nämner att det inte är kommunens uppgift, utan polisens och/eller tullens ansvar. Vissa nämner sänkta skatter/priser på alkohol som ett sätt att minska problemet. En stor grupp har inga förslag att ge kring detta – det är en svår fråga. Exempel på faktorer som nämns: Mer information till både ungdomar och vuxna/föräldrar (bland annat om riskerna med att dricka sådan sprit), aktivera ungdomar på andra sätt (se förra frågan om langning), fler poliser, hålla koll på kända försäljningsställen (såsom långtradarparkeringar), tipstelefon till polisen, hårdare straff. Några nämner att det inte är kommunens uppgift, utan polisens och/eller tullens ansvar. Vissa nämner sänkta skatter/priser på alkohol som ett sätt att minska problemet. En stor grupp har inga förslag att ge kring detta – det är en svår fråga.

14 De tre områden som medborgarna tycker är viktigast att Botkyrka kommun arbetar inom är: stöd till äldre, att förebygga/minska langning av alkohol och att erbjuda flera olika fritidsaktiviteter till olika åldersgrupper. Fler kvinnor tycker att det är viktigt (alt 4+5) att kommunen erbjuder flera olika fritidsaktiviteter till olika åldersgrupper (88%) De tre områden som medborgarna tycker är viktigast att Botkyrka kommun arbetar inom är: stöd till äldre, att förebygga/minska langning av alkohol och att erbjuda flera olika fritidsaktiviteter till olika åldersgrupper. Fler kvinnor tycker att det är viktigt (alt 4+5) att kommunen erbjuder flera olika fritidsaktiviteter till olika åldersgrupper (88%)

15 Lägre utbildning Högre utbildning Ungefär hälften har en högre utbildning, dvs har studerat vidare efter gymnasiet. Utbildningsnivå används som en nedbrytning i analysen av resultaten. Ungefär hälften har en högre utbildning, dvs har studerat vidare efter gymnasiet. Utbildningsnivå används som en nedbrytning i analysen av resultaten.

16 Alby/Eriksberg/Fittja/Hallunda/Norsborg Tullinge Storvreten/Tumba/Vårsta/Grödinge Undersökninge n omfattar svar från personer i samtliga stadsdelar. Stadsdel används som en nedbrytning i analysen av resultaten (3 grupper, se ovan). Undersökninge n omfattar svar från personer i samtliga stadsdelar. Stadsdel används som en nedbrytning i analysen av resultaten (3 grupper, se ovan).


Ladda ner ppt "Presentation av genomförda paneler om: Boendefrågor, Folkhälsa och Hemkänsla oktober2008-maj2009 Ahmad Azizi"

Liknande presentationer


Google-annonser