Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RMPG Hälsofrämjande strategier Årsrapport 2015. 1177 Hälsa E-hälsa Självhjälpsgrupper, lärcaféer Samverkan med närsamhället Utvecklingstendenser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RMPG Hälsofrämjande strategier Årsrapport 2015. 1177 Hälsa E-hälsa Självhjälpsgrupper, lärcaféer Samverkan med närsamhället Utvecklingstendenser."— Presentationens avskrift:

1 RMPG Hälsofrämjande strategier Årsrapport 2015

2 1177 Hälsa E-hälsa Självhjälpsgrupper, lärcaféer Samverkan med närsamhället Utvecklingstendenser

3 Tre viktiga områden 1.Integrera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande angreppssätt genom: –aktivt deltagande i utvecklingsarbetet kopplat till satsningarna på digitalisering, invånarstöd och innovativa arbetssätt inom hälsa. –deltagande och samverkan med samtliga centrumråd 2.Fortsätta utvecklingen av ett samlat angreppssätt för den psykiska hälsan genom att dra nytta av och sprida framgångsrika metoder i hela sjukvårdsregionen. 3.Etablera hälsostödjande angreppssätt för nyanländas hälsa i samverkan med aktörer utanför hälso- och sjukvården,

4 Hälsa på lika villkor (HLV) 2015.

5 ÖstergötlandJönköpingKalmar Vårdbarometern

6 Investeringar Digitalisering gemensamt angreppssätt hur invånarna svarar på frågor om levnadsvanor Digitaliserad process för hälsosamtal. I Jönköpings län bjuds länets 40-, 50, 60- och 70-åringar in till hälsosamtal av primärvården och i Östergötland har ett 20-tal vårdcentraler påbörjat arbetet med hälsosamtal. I Kalmar förs dialog om att påbörja hälsosamtal utifrån att det är digitaliserat från start. Kompetensutveckling Chefsprogram och medarbetarutbildningar inom området varierar mellan länen och vinner på att byggas gemensamt inom sjukvårdsregionen. Tidig upptäckt, vård och behandling av psykisk ohälsa Ta goda exempel över länsgränserna. Exempel är framtagna webbutbildningar samt utbildning i suicidprevention för landsting och kommuner, skolprogram/metoder för ökad psykisk hälsa och invånarstöd/självhjälpsgrupper.

7 Riktlinjer 2015 Cancerpreventionsplan I samverkan mellan Regionalt Cancercentrum Sydöst och RMPG hälsofrämjande strategier har en cancerpreventionsplan tagits fram i enlighet med intentionerna i den nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Fokus: tobaksrökning, övervikt, fysisk inaktivitet, alkohol-, mat- och solvanor Regionala vårdriktlinjer för övervikt och fetma bland barn och vuxna Förslag på regionala vårdriktlinjer som kan användas som stöd i arbetet med fetma bland barn och vuxna. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Genomförd sjukvårdsregional workshop tillsammans med Socialstyrelsen

8

9

10

11 Cancerpreventionskalkylatorn Beskriver hur förändringar i levnadsvanor påverkar nyinsjuknandet i cancer och därtil relaterade samhällskostnader. För riskfaktorerna: daglig rökning, fetma, fysisk inaktivitet och riskbruk av alkohol. Redovisas som förändring i antal nya cancerfall relaterat till respektive levnadsvana vid en ökning eller minskning av antal nyinsjuknande i respektive cancerdiagnos –15 diagnoser = 30% av alla cancrar Kostnader uppdelat på hälso-och sjukvård, kommun och försäkringskassa.

12

13 Patienter som slutat röka 12-14 månader efter hjärtinfarkt Målnivå > 75 %

14 Strokepatienter som slutat röka 3 månader efter insjuknande Målnivå > 75%

15 Primärvårdsenheter som erbjuder kvalificerat rådgivande samtal vid KOL

16 Patienter som deltagit i fysiskt träningsprogram 12-14 månader efter hjärtinfarkt

17 Ett par frågor till samtliga RMPG Svar från 8 av totalt 17 RMPG (dock kort svarstid) Tydligt att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser finns i många RMPG, men har av naturliga skäl olika relevans. Exempel på insatser: uppföljning hjärt-/kärlhändelser hjärtrehabilitering med fysioterapeuter, dietist med mera (hjärtsjukvård) skriftlig broschyr behandlingar, biverkningar förhållningssätt vid symptom mer mera (hematologi), samtal om livsstil i patientmöten med patienter med cancer (onkologi), personcentrerade möten och hälsofrämjande arbetssätt samt arbetet med ungdomsmottagningar och mödrahälsovården (kvinnosjukvård), anknytningsstärkande arbetssätt, familjecentrerad vård (barn- och ungdomssjukvård). depressionsscreening, sluta röka-stöd, kost samt frågor och stöd kring alkoholbruk (kvinnosjukvård), vaccinationer/immunterapi, riktad screening, förebyggande medicinering, hälsorådgivning (barn- och ungdomssjukvård).


Ladda ner ppt "RMPG Hälsofrämjande strategier Årsrapport 2015. 1177 Hälsa E-hälsa Självhjälpsgrupper, lärcaféer Samverkan med närsamhället Utvecklingstendenser."

Liknande presentationer


Google-annonser