Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional cancerpreventionsplan Bilder från: Matti Leijon, PhD, MPH Folkhälsovetare Verksamhetsutvecklare cancerprevention Regionalt Cancercentrum Sydöst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional cancerpreventionsplan Bilder från: Matti Leijon, PhD, MPH Folkhälsovetare Verksamhetsutvecklare cancerprevention Regionalt Cancercentrum Sydöst."— Presentationens avskrift:

1 Regional cancerpreventionsplan Bilder från: Matti Leijon, PhD, MPH Folkhälsovetare Verksamhetsutvecklare cancerprevention Regionalt Cancercentrum Sydöst

2 RCCs Löfte nr 5 – förebyggande och tidig upptäckt Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram.

3 RMPG Hälsofrämjandes fokus 2015 Under 2014 ändrade RMPG hälsofrämjande strategier arbetssätt och har utsett huvudansvariga för följande arbetsområden inom RMPG: 1. Befolkningsenkät psykisk hälsa i sydöstra sjukvårdsregionen 2. Cancerprevention 3. Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 4. Regionala riktlinjer för övervikt och fetma 5. Sydöstra hälsomodellen Inom varje område har handlingsplaner tagits fram som utgör underlag för att stämma av hur arbetet fortskrider, hur arbetet kommuniceras och var slutresultatet ska levereras.

4 Cancerstrategin (SOU 2009:11) Tobaksrökning, fetma, brist på fysisk aktivitet, hög alkoholkonsumtion och överdriven exponering för UV- strålning måste ges betydligt större uppmärksamhet i samhällets folkhälsopolitik. Dessutom: att folkhälsopolitiken saknar de tydliga mål och strukturer som behövs för att förhindra levnadsvanerelaterat insjuknande i cancer och andra stora folksjukdomar. Möjligheterna att positivt påverka den framtida utvecklingen tas därmed inte tillvara i den utsträckning som är möjlig.

5 RCCs preventiva uppdrag Mål: Arbeta för att förverkliga de preventiva intentionerna i den nationella cancerstrategin. Strategier: 1)Främja kunskapsstyrning för ett bättre cancerpreventivt arbete 2)Arbeta med metod- och kunskapsutveckling och stimulera till mer forskning relaterat till cancerprevention 3)Kunskapsspridning angående cancerprevention. 4)Initiera och stödja samverkan med andra aktörer i det gemensamma arbetet för en god hälsa på lika villkor i befolkningen

6 Näringsliv Politiska organisationer Landsting / Regionen Länsstyrelsen Kommunen & Kommunförbund Idéburen sektorn Akademin Myndigheten 1. Främja kunskapsstyrning 2. Kunskapsutv & forskning 3. Kunskapsspridning 4. Samverkan Tobak Alkohol Mat Fysisk aktivitet Övervikt Solvanor HPV vaccin Cancer- prevention

7 Cancerfrågan – berör fler än sjukvården SOU: 2009:11 Cancerstrategin har fokus på både primär- och sekundärprevention. Primärprevention lyfts särskilt och betonas som den mest effektiva och långsiktiga strategin för att minska cancerbördan. Då krävs samverkan mellan: Landsting/regioner Kommunerna Länsstyrelsen Universitet och högskolor Sveriges kommuner och landsting Myndigheter som: –Socialstyrelsen –Folkhälsomyndigheten –Strålsäkerhetsmyndigheten Nätverk och intresseorganisationer Näringsliv Regionalt cancercentrum sydöst arbetar för att stärka samverkan och effekterna av det förebyggande arbetet. Men RCC kan även agera nationellt!

8 Socialstyrelsens platsbesök 2/9 Underlag, PM och 11 bilagor. –Det sjukvårdsregionala folkhälsoprogrammet för perioden 2012-2015 ”Hälsa hela livet” (bilaga 1) –RMPG hälsofrämjande strategiers årsrapporter från 2012 (bilaga 2), 2013 (bilaga 3), 2014 (bilaga 4) –Årsammanfattning – cancerprevention 2014 (bilaga 5) –Strategiska utvecklingsplanen för cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen 2015-2018 (bilaga 6) –Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 (bilaga 7). Östergötland folkhälsopolitisk policy 2011-2014 (Bilaga 8) slutrapport från Östgötakommissionen för jämlik hälsa (bilaga 9),Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län, är just nu ute på remiss (bilaga 10) –Regionala vårdriktlinjer för övervikt och fetma bland barn och vuxna (remissversion, bilaga 11).

9 Cancerpreventionsplan för 2016-18 Cancerpreventionsplanen för Sydöstra sjukvårdsregionen 2016-18 syftar till att konkretisera de preventiva intentionerna i den nationella cancerstrategin (SOU 2009:11). Den visar hur och varför det cancerpreventiva arbetet är en viktig del i utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i sjukvårdsregionen. European code against cancer GIS kartor Cancerpreventionskalkylatorn 1 generellt kapitel, med mål, åtgärdsförslag och uppföljningsbara indikatorer –6 specifika kapitel: Tobaksrökning, Övervikt, Fysisk aktivitet, Alkohol, Matvanor, solvanor

10 12 råd som räddar liv – Europeisk kodex mot cancer (IARC & EU-kommissionen, 2014) 1. Rök inte. Använd inte någon form av tobak. 2. Rök inte i ditt hem. Uppmuntra till en rökfri arbetsplats. 3. Se till att ha en hälsosam kroppsvikt. 4. Var fysiskt aktiv varje dag. Begränsa den tid du sitter ned. 5. Ät en hälsosam kost: Ät mycket fullkorn, baljväxter, grönsaker och frukt. Begränsa intaget av livsmedel med hög kalori- och fetthalt och undvik söta drycker. Undvik processat kött, begränsa intaget av rött kött och livsmedel med hög salthalt. 6. Om du dricker alkohol av något slag, begränsa ditt drickande. Att inte dricka alkohol alls är bättre med avseende på cancerprevention. 7. Undvik för mycket sol, speciellt viktigt för barn. Använd solskyddskräm. Sola inte i solarium. 8. Följ hälso- och säkerhetsföreskrifter på din arbetsplats för att skydda dig mot cancerframkallande ämnen. 9. Ta reda på om du är utsatt för höga radonnivåer i ditt hem. Se till att minska höga radonnivåer. 10. För kvinnor: Att amma minskar moderns cancerrisk; amma om du kan. Hormonbehandling för klimakteriebesvär ökar risken för vissa cancerformer; begränsa behandlingen. 11. Se till att dina barn deltar i vaccinationsprogram för: hepatit B (för nyfödda)*, humant papillomvirus (HPV för flickor). *Inget nationellt vaccinationsprogram mot hepatit B finns i Sverige. 12. Delta i screeningprogram för tarmcancer (män och kvinnor), bröstcancer (kvinnor), livmoderhalscancer (kvinnor). Källa: Svensk översättning från Cancerfondsrapporten 2015, ursprungligen cancer-code-europé.iarc.fr

11 Ex. GIS-karta

12 ANTAL NYA FALL PER 10 000 INV. OCH PER ÅR UNDER PERIODEN 2009- 2013 LUNGCANCER medelvärde

13 Cancerpreventionskalkylatorn Beskriver hur förändringar i levnadsvanor påverkar nyinsjuknandet i cancer och därtil relaterade samhällskostnader. För riskfaktorerna: daglig rökning, fetma, fysisk inaktivitet och riskbruk av alkohol. Redovisas som förändring i antal nya cancerfall relaterat till respektive levnadsvana vid en ökning eller minskning av antal nyinsjuknande i respektive cancerdiagnos –15 diagnoser = 30% av alla cancrar Kostnader uppdelat på hälso-och sjukvård, kommun och försäkringskassa.

14 CPK exempel

15 Tobaksrökning Men samma minskning av rökningen skulle för KOL innebära 3190 färre fall och en kostnadsbesparing för sjukvården på 225 miljoner kr och 552 miljoner totalt!!

16 BMI > 30

17 Fysisk aktivitet (inaktivitet)

18 Riskbruk av alkohol

19 Generella kapitlet Målbild: Ett offensivt och väl strukturerat arbete för att främja goda levnadsvanor, där samhällets olika aktörer samverkar och arbetar mot gemensamma mål. Arbetet ska leda till: Förbättrade levnadsvanor i befolkningen och därmed minskad risk för cancer. Varför: Det finns ett tydligt samband mellan levnadsvanor och risken att drabbas av cancer…..

20 Viktiga aktiviteter för att förbättra levnadsvanorna i befolkningen och för att stärka cancerpreventionen i sjukvårdsregionen Att en cancerpreventionsplanen blir antagen på såväl sjukvårdsregional nivå som i respektive region/landsting samt att den implementeras och följs upp. Ökat fokus på jämlikhet i hälsa och satsningar mot grupper och områden där riskfaktorer relaterade till levnadsvanor är mest utbredda. Regionala aktörer bör stärka samverkan och möjliggöra ett erfarenhetsutbyte med varandra som arbetar mot målet – en god hälsa på lika villkor i sydöstra sjukvårdsregionen. Att regionerna/landstingen fortsätter med att kontinuerligt genomföra epidemiologisk bevakning, så att jämförelser inom sjukvårdsregionen och över tid möjliggörs. Att intentionerna i de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder implementeras i hälso- och sjukvården och att det arbetet följs upp. En fortsatt utveckling av preventionsaspekter för informationen på 1177 med fokus på cancerprevention samt på lättförståelig information utifrån olika gruppers behov.

21 Diskussionsfrågor Hur kan man förankra planen? Hur kan man omsätta den? Hur kan vi jobba tillsammans?


Ladda ner ppt "Regional cancerpreventionsplan Bilder från: Matti Leijon, PhD, MPH Folkhälsovetare Verksamhetsutvecklare cancerprevention Regionalt Cancercentrum Sydöst."

Liknande presentationer


Google-annonser