Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktionshinderforskning Föreläsning 10 februari 2011, SQ1135, Fysiskt funktionshinder och långtidssjukdom – livsvillkor och sociala sammanhang.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktionshinderforskning Föreläsning 10 februari 2011, SQ1135, Fysiskt funktionshinder och långtidssjukdom – livsvillkor och sociala sammanhang."— Presentationens avskrift:

1 Funktionshinderforskning Föreläsning 10 februari 2011, SQ1135, Fysiskt funktionshinder och långtidssjukdom – livsvillkor och sociala sammanhang

2 En definition ”Handikappforskningen avgränsas till forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att lösa handikapproblemen utifrån en miljörelaterad definition (jfr handikapp). Forsknings- och utvecklingsarbetet har särskild inriktning på faktorer och processer som gör att funktionsnedsättningar blir till handikapp samt hur dessa kan förbättras eller kompenseras, hur prestationskrav kan minskas genom handikappanpassning eller liknande samt hur samhällets resurser för åtgärder inom handikappområdet utnyttjas på effektivast möjliga sätt”. (Källa: Nationalencyklopedin).

3 Bikupor Vad är angelägen funktionshinderforskning? Vilka ämnen bör enligt din mening prioriteras? Hur ska forskare, brukare och brukarorganisationer tillsammans kunna utveckla forskningsmöjligheter? Samarbete? Varför har det varit så tyst om funktionshinderforskning i Sverige i media? I samhällsdebatten?

4 Forskningsstudier 2011- Konsekvenser av alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor – närståendeperspektiv (studie tillsammans med MHF) Mänskliga rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar (EU-projekt) Medierapportering av tillgänglighetsinformation i Västra Götaland – kommunikation av information till personer med fysiska, psykiska funktionsnedsättningar och allmänhet (2011- 2012)

5 Forskningsstudier forts Sociala medborgarskapets nya innebörder, medikalisering och sjukskrivningsprocesser i Sverige.

6 Forskningsbehov Vilka forskningsbehov finns inom området? Hur kommer nyrekrytering av forskare att ske? Hur kan man stimulera ett ökat forskningsutbyte mellan länder? Vilken roll och betydelse har brukarorganisationer och patientföreningar för att utveckla forskningen i Sverige?

7 Studie: tillgänglighetsinformation Syftet med studien är att beskriva och undersöka hur tryckta tidningar och publikationer utgivna av Västra Götalandsregionen synliggör och tydliggör olika aspekter av tillgänglighet i de sociala och kulturella servicetjänster som erbjuds medborgarna (fysisk tillgänglighet, informationstillgänglighet).

8 Frågorna Hur ser medierapporteringen ut av tillgänglighetsfrågor? Vilka mönster och aspekter är särskilt dominerande? I vilken utsträckning har information om tillgänglighet ur Västra Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas blivit uppmärksammade och medierade? Vilka tänkbara faktorer påverkar medierapporteringen av tillgänglighetsaspekter i de medier som ges ut av Västra Götalandsregionen?

9 Fler frågor Vilka medierade och sociala konstruktioner av tillgänglighetsinformation är möjliga att identifiera under åren 2000-2010? Vilka typer av tillgänglighetsperspektiv och tillgänglighetsfrågor som återfinns i tillgänglighetsdatabasen har uppmärksammats i den regionala medierapporteringen? Hur upplever brukare med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar medierapporteringen?

10 Bakomliggande syfte Ett bakomliggande syfte med undersökningen är att få en ökad kunskap om vilken betydelse som medierapporteringen haft för såväl individ och samhälle särskilt personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

11 Metod och material Innehållsanalys och diskursanalys Fokusgruppstudie (brukare med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar) i Västra Götaland. Kvalitativa intervjuer med journalister och frilandsjournalister verksamma vid regionens medier samt urval allmänjournalister vid regionala media.

12 Att lära från brukarorganisationer och patientföreningar i Europa: Priestley,M, Waddington,L, Bessozi,C. (2010). Towards an agenda for disability research in Europe: learning from disabled people´s organisations. Disability & Society 2010;25(6):731-746.

13 ”Points of interest 1” ”Disabled people´s organisations think that research is very important. They want to work together with researchers in universities but researchers do not really understand what disabled people want from research” (Priestley et al, 2010).

14 Points of interest 2 ”Some researchers talk too much about their ideas. They do not explain how to use these ideas in the real world. Researchers do not talk enough about the human rights of disabled people. Some researchers do not understand the social model of disability” (Priestley et al, 2010).

15 Points of interest 3 ”Disabled people´s organisations want to be equal partners in research projects and to help decide what kind of research is done” (Priestley et al, 2010).

16 Points of interest 4 ”Disabled people´s organisations have good ideas for new research projects. They can also help researchers to make their research findings more accessible” (Priestley et al, 2010).


Ladda ner ppt "Funktionshinderforskning Föreläsning 10 februari 2011, SQ1135, Fysiskt funktionshinder och långtidssjukdom – livsvillkor och sociala sammanhang."

Liknande presentationer


Google-annonser