Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vittraskolorna Idédriven skola sedan 1993. Att stärka och tydliggöra Vittrakulturen Kommunikation i relation Attraktiv arbetsplats Lärarskicklighet för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vittraskolorna Idédriven skola sedan 1993. Att stärka och tydliggöra Vittrakulturen Kommunikation i relation Attraktiv arbetsplats Lärarskicklighet för."— Presentationens avskrift:

1 Vittraskolorna Idédriven skola sedan 1993

2 Att stärka och tydliggöra Vittrakulturen Kommunikation i relation Attraktiv arbetsplats Lärarskicklighet för ökad måluppfyllelse Medvetet och systematiskt elevhälsoarbete Våra övergripande fokusområden

3 RESULTAT 13/14

4 Ett resultat: En prickfri kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning mot nationella mål!

5

6 .....Transparent uppföljningsarbete vilket möjliggör jämförelser mellan enheterna av elevernas kunskaps- och värdegrundsresultat.....System för att kontinuerligt följa upp och analysera verksamheten med syfte att öka måluppfyllelsen på skolan.....Identifierar svagheter respektive styrkor …Huvudmannens sätt att organisera det systematiska kvalitetsarbetet bygger på dialog och delaktighet vilket bidrar till att målen är väl förankrade i verksamheterna

7 Granskningen visar att Vittra har ett strukturerat och genomarbetat kvalitetsarbete… Vittras fokus på kunskapsresultat och kopplingen mellan kunskaps- och värdegrundsresultaten har ökat de senaste åren… Rektorerna beskriver att arbetet nu är mera ”verklighetsförankrat” än tidigare… Det finns en god kommunikation och kontinuerlig dialog och målen är väl förankrade på samtliga nivåer i organisationen… Skolinspektionen bedömer att huvudmannen på ett systematiskt och strukturerat sätt följer upp skolornas kunskaps- och värdegrundsarbete… Huvudmannen har på kort tid skapat och implementerat rutiner för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete… Analysarbeten genomförs från arbetslagsnivå vidare genom hela organisationen vilket bildar underlag för huvudmannens åtgärder, såväl generella som för skolenheterna specifika... Huvudmannen vidtar förbättringsåtgärder som utgår från analyser av resultat, uppkomna problem, risker och förutsättningar… Skolinspektionen bedömer dock att det påbörjade arbetet att följa, utveckla och styra skolenheternas måluppfyllelse för större likvärdighet, behöver fortsätta…

8 Sammanställning resultat utifrån satta mål

9 MÅL 14/15

10 Att stärka och tydliggöra Vittrakulturen Att alla som verkar i Vittra har ett ägandeskap i Vittrakulturen och strävar efter att vara en förebild – och utgår dagligen från våra tre kärnvärden – personligt ansvar, tydlighet och olikhet.

11 Mätetal Vi mäter och följer det bland annat genom frågorna: På min skola behandlar eleverna med respekt./Eleverna på mitt barns skola behandlar varandra med respekt. Resultat VT 14: 61 Mål 14/15: 65 (långsiktigt mål: 100) Jag tycker att jag får arbetsro i skolan./Mitt barn kan få arbetsro på skolan. Resultat VT 14: 58 Mål 14/15: 65 (långsiktigt mål: 100) Det är ordning och reda i min skola./Det är ordning och reda på mitt barns skola. Resultat VT 14: 51 Mål 14/15: 60 (långsiktigt mål: 100) Samt hur stor kundomsättningen är hos oss. Resultat VT 14: 0,7% Mål 14/15: 0,5%

12 Kommunikation i relation Att förstärka den nära pedagogiska relationen som är grunden i all kommunikation och information i Vittra. Det innebär att förbättra system och strukturer för såväl intern som extern kommunikation i syfte att skapa nära och goda relationer i alla led inom Vittra (ledning-medarbetare-föräldrar-elever-omvärld).

13 Vi mäter och följer det bland annat genom frågorna: Mina lärare informerar mig hur det går för mig i skolarbetet. / Lärarna informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet. Resultat VT 14: 66 Mål 14/15: 70 Informationen om hur det går på skolan är bra. / Jag är nöjd med skolans sätt att kommunicera om vad som händer i verksamheten. Resultat VT 14: 65 Mål 14/15: 70 Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag ska kunna i de olika ämnena. / Lärarna ger mitt barn tydlig information om vad han/hon behöver kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena. Resultat VT 14: 65 Mål 14/15: 70 Mätetal

14 Attraktiv arbetsplats Att alla medarbetare upplever att det är meningsfullt och lustfyllt att verka i Vittra. Våra verksamheter genomsyras av ett tydligt ledarskap och en hög grad av delaktighet. Vi är också en attraktiv arbetsplats för presumtiva medarbetare.

15 Vi mäter och följer det bland annat genom frågorna: Nöjd medarbetare index (NMI) på varje enhet och på Vittraskolorna totalt. Resultat VT 14: 71 Mål 14/15: 72 Vår personalomsättning. Resultat VT 14: 19% Mål 14/15: 15% Mätetal

16 Lärarskicklighet för ökad måluppfyllelse Att våra professionella och engagerade pedagoger arbetar systematiskt och medvetet med lärarskicklighet vilket leder till att eleverna når ökad måluppfyllelse. Genom att premiera, satsa och lyfta goda exempel ger vi förutsättningar och stöd i arbetet med ökad måluppfyllelse.

17 Vi mäter och följer det bland annat genom frågorna: Våra enheters måluppfyllelse vid fem mätpunkter (vårbetyg (åk 8 inför åk 9), mitt termin, höstbetyg, mitt termin och vårbetyg). Resultat VT 14: 86% Mål 14/15: Alla enheter når minst rikssnitt samt över 87% i snitt för Vittra Mätetal

18 Medvetet och systematiskt elevhälsoarbete Att ett medvetet och systematiskt elevhälsoarbete är en naturlig del av det dagliga pedagogiska arbetet på våra förskolor och skolor, där alla som arbetar på enheten är involverade, delaktiga och tar ansvar. Att samtliga medarbetare och enheter genomför ett arbete som uppfyller lagkrav och följer enhetens överenskomna elevhälsoarbete.

19 Vi mäter och följer det bland annat genom frågorna: De vuxna på min skola tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt. / Skolans personal arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt. Resultat VT 14: 75 Mål 14/15: 80 Samt antalet anmälningar till skolinspektionen och antalet ärenden till Vittraskolornas barn- och elevombud. Resultat VT 14: 14 (SI), 16 (Vittras BEO) Mål 14/15: Max 10 (SI) varav 0 kritik Mätetal

20 Mål läsår 2014/2015 – sammanställning

21 Därför är vi här!


Ladda ner ppt "Vittraskolorna Idédriven skola sedan 1993. Att stärka och tydliggöra Vittrakulturen Kommunikation i relation Attraktiv arbetsplats Lärarskicklighet för."

Liknande presentationer


Google-annonser