Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KTH Medarbetarundersökningen 2016 Rapport SK - Inklusive undernoder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KTH Medarbetarundersökningen 2016 Rapport SK - Inklusive undernoder."— Presentationens avskrift:

1 KTH Medarbetarundersökningen 2016 Rapport SK - Inklusive undernoder

2 Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med det totala resultatet för hela KTH. KTH:s medarbetarundersökning genomfördes den 7 mars – 24 mars. Undersökningen genomfördes via personligt mail till alla medarbetare. Totalt svarade 2653 personer på hela undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 70 %. Svarsskalan är sexgradig och går från ”1. Instämmer inte alls” till ”6. Instämmer helt”. Alla frågor har också alternativet ”Vet ej/Ingen åsikt”. Svarsfrekvens Totalt antal medarbetare:3768 Totalt antal svar (respondenter): 2653 Svarsfrekvens: 70 % Så här läser du resultatet Skala Totaler och genomsnitt Svar och ”Vet ej” Filtrerat resultat är ditt resultat Skola totalt KTH totalt Totalen ditt resultat Totalen skola Totalen KTH Totalt antal svar Procentandel som svarat Vet ej/Ingen åsikt Instämmer inte alls Instämmer helt Vet ej/Ingen åsikt

3 Medarbetarindex – KTH Totalt Indexfrågorna är indelade i 4 olika indexområden; Arbetsklimat, Ledarskap, Organisation samt Mål och visioner. Trafikljusen nedan visar KTH:s totala resultat för respektive område samt det övergripande Medarbetarindexet. Medarbetarindex – Ditt resultat MI total Organisation Mål och visioner Arbetsklimat Ledarskap MI total Organisation Mål och visioner Arbetsklimat Ledarskap QS Benchmark MI total 71% Arbetsklimat 71% Ledarskap 72% Organisation 77% Mål och visioner 69%

4 Styrkor Baserat på de frågor där störst andel har svarat ”6. Instämmer helt”. Förbättringsområden Baserat på de frågor där störst andel har svarat ”1. Instämmer inte alls”.

5 Indexområde; Arbetsklimat QS Benchmark Arbetsinsats bidrar 76% Arbetsmängd 66% Påverka beslut 61% Återhämtning 60%

6 Indexområde; Arbetsklimat - följdfråga om arbetsmängd Vad är du inte nöjd med angående din arbetsmängd? (De som svarat 1, 2 eller 3 på frågan om man är nöjd med sin arbetsmängd har fått denna följdfråga.)

7 Indexområde; Ledarskap QS Benchmark Chef inspirerar och stödjer 70% Chef uppmuntrar att delta i beslut - Konstruktiv återkoppling 60% Stöd från chef -

8 Indexområde; Organisation QS Benchmark Bra balans krav-kompetens 75% Engagemang 82% Förtroende för ledning 67% Rättvisa och jämlikhet 77%

9 Indexområde; Mål och visioner QS Benchmark Känner till/förstår avd.mål - Stolthet 80% Tydlig koppling mellan mål 59%

10 Övriga områden – Chefsfrågor - frågor ställda till chefer

11

12 Jag har gått KTH:s utbildning i arbetsmiljöfrågor.

13 Övriga områden – Doktorandfrågor - frågor ställda till doktorander

14 Övriga områden – Doktorandfrågor - följdfråga om samarbete med handledare Följande område (-n) behöver förbättras för ett bättre samarbete med min handledare.

15 Övriga områden – Hälsa och balans

16

17 Övriga områden – Smärta/stress - Frågorna nedan handlar om hur arbetet påverkat hur du känt dig under de senaste 4 veckorna. Jag har p.g.a. min arbetssituation:

18 Övriga områden – Smärta/stress

19 Övriga områden – Smärta/stress - följdfrågor Den negativa påverkan på grund av min arbetssituation har pågått... Jag har aktivt sökt hjälp och/eller fått hjälp för att komma tillrätta med den negativa påverkan på grund av min arbetssituation.

20 Övriga områden – Fysisk arbetsmiljö

21 Övriga områden – Fysisk arbetsmiljö - följdfråga om den fysiska arbetsmiljön Följande behöver förbättras för att den fysiska arbetsmiljön ska bli bättre. (De som svarat 1, 2 eller på 3 frågan om man tycker att den fysiska arbetsmiljön är bra har fått denna följdfråga.)

22 Övriga områden – Handlingsutrymme och egenkontroll

23

24 Övriga områden – Kompetens

25 Övriga områden – Kompetens - följdfråga om förtroende för KTH:s ledning Följande max tre åtgärder skulle förbättra mitt förtroende för KTH:s ledningsgrupp. Ledningsgruppen på KTH består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus och prodekanus, vicerektorer, förvaltningschefen, samtliga skolchefer, samt två studeranderepresentanter. (De som svarat 1, 2 eller på 3 frågan om man har förtroende för KTH:s ledning har fått denna följdfråga.)

26 Övriga områden – Kompetens - följdfråga om förtroende för skolas ledning Följande max tre åtgärder skulle förbättra mitt förtroende för min skolas ledningsgrupp. (De som svarat 1, 2 eller på 3 frågan om man har förtroende för sin skolas ledning har fått denna följdfråga.)

27 Övriga områden – Möten Deltar du i avdelningens/gruppens möten?

28 Övriga områden – Möten

29 Övriga områden – Motivation

30

31 Övriga områden – Utvecklingssamtal Jag har under den senaste 12-månadersperioden erbjudits utvecklingssamtal/medarbetarsamtal. Mitt utvecklingssamtal/medarbetarsamtal...

32 Övriga områden – Utvecklingssamtal Mitt utvecklingssamtal/medarbetarsamtal resulterade i...

33 Övriga frågor Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mitt arbete. Jag upplever att KTH underlättar för medarbetare att förena föräldraskap och yrkesarbete.

34 Övriga frågor Känner du till vem som är skyddsombud på din arbetsplats? På min arbetsplats finns det inplanerade och återkommande möten för att diskutera arbetsmiljöfrågor.

35 Övriga frågor - Jag vet… …var jag ska anmäla arbetsskada/tillbud. …var jag ska vända mig vid krissituationer.

36 Övriga frågor - Jag vet… …var närmaste hjärtstartare finns. …var utrymningsvägar och brandsläckare finns.

37 Employee Net Promoter Score, eNPS, är en metod för att mäta lojaliteten hos medarbetare. Kärnan i metoden utgörs av frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsplats till en vän eller bekant?”. Medarbetaren besvarar frågan på en skala från 0 (Inte alls troligt) till 10 (Extremt troligt). Baserat på val av svarsalternativ kategoriseras medarbetaren som Ambassadör (9-10), Passivt nöjd (7-8) eller Kritiker (0-6). En av de viktigaste förutsättningarna för att ett företag ska kunna uppnå och behålla en hög kundlojalitet är lojala och engagerade medarbetare. Engagerade medarbetare är entusiastiska inför sitt arbete och för sitt företag. Entusiasm smittar av sig på andra medarbetare och på kunder. Medarbetare som är ambassadörer skapar en stark affärsutveckling därför att de skapar en bättre kundupplevelse, de närmar sig sitt arbete med positiv energi vilket i sin tur skapar effektivitet, kreativitet och innovativa idéer för företagets produkter, processer och tjänster. Ambassadörer (9-10) är lojala och entusiastiska medarbetare som tydligt rekommenderar företaget till andra. Passivt nöjda (7-8) är nöjda men oentusiastiska medarbetare. Kritiker (0-6) är missnöjda medarbetare som kan skada företagets varumärke genom att tala negativt om sin arbetsplats. För att räkna ut ditt företags employee Net Promoter Score (eNPS), tar du andelen medarbetare som är Ambassadörer och subtraherar andelen Kritiker. Resultatet blir ett värdet i procent mellan -100 och 100. Rekommendation (eNPS)

38 eNPS-värde QS Benchmark eNPS 10% Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera KTH som arbetsplats till en vän eller bekant?

39 Rekommendation (eNPS) Vad är det i första hand du tycker ska bli bättre för att du ska rekommendera KTH som arbetsplats? (De som svarat 0-6 på frågan om rekommendation) Vad är det i första hand som skulle ändras för att du i ännu större utsträckning skulle vilja rekommendera KTH som arbetsplats? (De som svarat 7-8 på frågan om rekommendation)

40 Rekommendation (eNPS) Vad är det i första hand som gör att du skulle rekommendera KTH som arbetsplats? (De som svarat 9-10 på frågan om rekommendation)

41 Rekommendation (pNPS) pNPS-värde Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera någon att studera vid KTH?

42 Undersökning och rapport är genomförd av Quicksearch Om Quicksearch Quicksearch kombinerar system och kunskap för löpande undersökningar som snabbt skapar mätbara resultat och ger långsiktig framgång. Smarta feedbacklösningar ger ökad kund- och medarbetarlojalitet genom fokus på förbättringar 365 dagar om året. Quicksearch Sweden AB, Slottsmöllan, 302 31 Halmstad Klarabergsviadukten 63, 101 23 Stockholm www.quicksearch.se

43 Frågor som fanns med vid 2013 års undersökning - ladda ner rapport från 2013 för att jämföra

44


Ladda ner ppt "KTH Medarbetarundersökningen 2016 Rapport SK - Inklusive undernoder."

Liknande presentationer


Google-annonser