Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tusenfotingen Hur gör vi för att nå de riktlinjer och mål som finns för förskolan?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tusenfotingen Hur gör vi för att nå de riktlinjer och mål som finns för förskolan?"— Presentationens avskrift:

1 Tusenfotingen Hur gör vi för att nå de riktlinjer och mål som finns för förskolan?

2 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

3 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

4 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö.

5 Utveckling och lärande Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten skall utgå ifrån barnets erfarenheter, intressen behov och åsikter. Verksamheten skall utgå ifrån barnets erfarenheter, intressen behov och åsikter.

6 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Vi skolar in barnen på förskolan tillsammans med föräldrarna för att barnen ska känna sig trygga. Vi skolar in barnen på förskolan tillsammans med föräldrarna för att barnen ska känna sig trygga. Vi tar vara på barnens erfarenheter när vi planerar teman. Detta för att barnen ska känna sig delaktiga och få möjlighet att utveckla sina kunskaper. Vi tar vara på barnens erfarenheter när vi planerar teman. Detta för att barnen ska känna sig delaktiga och få möjlighet att utveckla sina kunskaper. Vi ser till att alla barn får möjlighet att säga sin mening i olika sammanhang. Vi ser till att alla barn får möjlighet att säga sin mening i olika sammanhang. Personal finns alltid tillhands för barnen. Personal finns alltid tillhands för barnen.

7 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter. Vi lär barnen att vara rädda om varandra och de saker som vi har på förskolan. Vi lär barnen att vara rädda om varandra och de saker som vi har på förskolan. Vi stöttar barnen när det uppstår konflikter så att de lära sig att lösa dem. Vi stöttar barnen när det uppstår konflikter så att de lära sig att lösa dem. Vi pratar om vad som är rätt och fel och använder oss av situationer som händer i vår närhet. Vi pratar om vad som är rätt och fel och använder oss av situationer som händer i vår närhet.

8 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen för vikten av värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

9 Vi har gymnastik i gymnastiksalen en gång i veckan. Vi har gymnastik i gymnastiksalen en gång i veckan. Vi tränar vår motorik genom att gå i skogen och i olika terränger. Vi tränar vår motorik genom att gå i skogen och i olika terränger. Vi tänker på att vi ska äta nyttigt som naturell yoghurt, frukt och även vår finmotorik genom att tex. pyssla, klippa och bygga med lego. Vi tänker på att vi ska äta nyttigt som naturell yoghurt, frukt och även vår finmotorik genom att tex. pyssla, klippa och bygga med lego. Vi berättar varför det är viktigt för vår hälsa att röra på sig, att äta nyttigt och vistas utomhus. Vi berättar varför det är viktigt för vår hälsa att röra på sig, att äta nyttigt och vistas utomhus. Vi är utomhus varje dag för vår hälsas skull bl.a. Vi är utomhus varje dag för vår hälsas skull bl.a. grönsaker. grönsaker. Vi tränar Vi tränar

10 Förskolan skall sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

11 Vi upptäcker ny miljöer tillsammans, vi går i skogen, besöker kyrkan, går till sjön, bokbussen osv. Vi upptäcker ny miljöer tillsammans, vi går i skogen, besöker kyrkan, går till sjön, bokbussen osv. Vi arbetar med olika teman där barnen får möjlighet att utveckla sin kunskaper. Vi arbetar med olika teman där barnen får möjlighet att utveckla sin kunskaper. Vi tar vara på vår närmiljö när vi ska förklara olika begrepp som tex. en stor och en liten pinne, mössan ligger under bänken. Vi tar vara på vår närmiljö när vi ska förklara olika begrepp som tex. en stor och en liten pinne, mössan ligger under bänken. Vi planterar blommor och växter för att se vad som sker. Vi planterar blommor och växter för att se vad som sker. Vi gör olika experiment som tex. sätta ut vatten i minus grader och se vad som händer. Vi gör olika experiment som tex. sätta ut vatten i minus grader och se vad som händer.

12 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar.

13 Vi läser sagor för barnen varje dag. Vi läser sagor för barnen varje dag. Vi arbetar med rim och ramsor. Vi arbetar med rim och ramsor. Vi sjunger och dramatiserar. Vi sjunger och dramatiserar. Vi pratar och diskuterar med barnen om vardagliga saker. Vi pratar och diskuterar med barnen om vardagliga saker. Vi arbetar med teman som kan utveckla barnens språk och erfarenheter. Vi arbetar med teman som kan utveckla barnens språk och erfarenheter.

14 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Vi uppträder för skolbarnen, föräldrar och varandra när tillfälle ges som tex. vid påsk, jul och avslutningar. Vi uppträder för skolbarnen, föräldrar och varandra när tillfälle ges som tex. vid påsk, jul och avslutningar. Varje dag har barnen möjlighet att rita, måla och bygga efter sin egen fantasi och förmåga. Varje dag har barnen möjlighet att rita, måla och bygga efter sin egen fantasi och förmåga. Barnen har möjlighet att leka olika rollekar i dockrum, kuddrum och på vår fina gård bland annat. Barnen har möjlighet att leka olika rollekar i dockrum, kuddrum och på vår fina gård bland annat. Vi får ibland besök av teatergrupper, dramapedagoger och musiker. Vi får ibland besök av teatergrupper, dramapedagoger och musiker.

15 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum.

16 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. Vi går till Änglamarken för att titta på växter och djur och ser årstidernas växlingar. Vi går till Änglamarken för att titta på växter och djur och ser årstidernas växlingar. Vi gör enkla experiment som förklarar naturvetenskapliga fenomen. Vi gör enkla experiment som förklarar naturvetenskapliga fenomen. Vi plantera växter. Vi plantera växter. Vi är med i Grön flagg. Vi är med i Grön flagg.

17 Barns inflytande I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnen sociala utveckling förutsätter att de allt efter sin förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barnen sociala utveckling förutsätter att de allt efter sin förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

18 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. I samlingar får barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. I samlingar får barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi har ”välja själv kort” så barnen själva kan påverka vilken aktivitet den vill göra. Vi har ”välja själv kort” så barnen själva kan påverka vilken aktivitet den vill göra. Barnen får städa upp leksaker de tagit fram både inne och ute och tar på så sätt ansvar. Barnen får städa upp leksaker de tagit fram både inne och ute och tar på så sätt ansvar.

19 Förskola och hem Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Vi har föräldramöten, utvecklingssamtal, utvärdering av verksamheten tillsammans med föräldrarna. Vi har föräldramöten, utvecklingssamtal, utvärdering av verksamheten tillsammans med föräldrarna. Vi välkomnar föräldrarna att besöka verksamheten och har dropin fika och även en arbetskväll där vi samarbetar med varandra. Vi välkomnar föräldrarna att besöka verksamheten och har dropin fika och även en arbetskväll där vi samarbetar med varandra.

20 Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal. Vi berättar och förklarar gärna om verksamheten och barnen när föräldrarna lämnar och hämtar sina barn. Vi berättar och förklarar gärna om verksamheten och barnen när föräldrarna lämnar och hämtar sina barn. Vi har utvecklingssamtal en gång per termin. Vi har utvecklingssamtal en gång per termin. Vi har föräldramöten där föräldrarna får information om verksamheten. Vi har föräldramöten där föräldrarna får information om verksamheten.

21 Arbetslaget skall beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten. Vi låter föräldrar vara med och utvärdera verksamheten både skriftligt och muntligt. Vi låter föräldrar vara med och utvärdera verksamheten både skriftligt och muntligt. Vi tar upp vad vi gör på föräldramöten, utvecklingssamtal och planeringskalender som finns i hallen. Vi tar upp vad vi gör på föräldramöten, utvecklingssamtal och planeringskalender som finns i hallen. Varje dag har föräldrar möjlighet att framföra sina synpunkter när de lämnar och hämtar sina barn. Varje dag har föräldrar möjlighet att framföra sina synpunkter när de lämnar och hämtar sina barn. Alla föräldrar är välkomna att komma och vara med på förskolan en dag. Alla föräldrar är välkomna att komma och vara med på förskolan en dag.

22 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden.

23 Arbetslaget skall utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem och samverka med dem. 5-6 års gruppen leker tillsammans med förskoleklassen varje vecka. Vi träffar då också lärarna i fsk och fritidspedagogerna från fritids. 5-6 års gruppen leker tillsammans med förskoleklassen varje vecka. Vi träffar då också lärarna i fsk och fritidspedagogerna från fritids. Elever från de olika klasserna visar sina arbeten för de yngre barnen tex har de fått lyssna på deras sagor. Elever från de olika klasserna visar sina arbeten för de yngre barnen tex har de fått lyssna på deras sagor. Vi bjuder in klasserna och visar vad vi kan för dem tex har vi haft dans och mimshow samt bjudit på hembakade kakor. Vi bjuder in klasserna och visar vad vi kan för dem tex har vi haft dans och mimshow samt bjudit på hembakade kakor. När det närmar sig övergång till skolan hälsar 5-6 årsgruppen på hos förskoleklassen för att de ska känna sig trygga i den nya miljön. När det närmar sig övergång till skolan hälsar 5-6 årsgruppen på hos förskoleklassen för att de ska känna sig trygga i den nya miljön.


Ladda ner ppt "Tusenfotingen Hur gör vi för att nå de riktlinjer och mål som finns för förskolan?"

Liknande presentationer


Google-annonser