Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Engelbrektskolans fritidshem Blå, Gul, Grön, Grå & Röd avdelning Årskurs F- 6.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Engelbrektskolans fritidshem Blå, Gul, Grön, Grå & Röd avdelning Årskurs F- 6."— Presentationens avskrift:

1 Engelbrektskolans fritidshem Blå, Gul, Grön, Grå & Röd avdelning Årskurs F- 6

2 Fritidshemmet, syfte Stimulerar elevernas utveckling och lärande Erbjuder eleverna en meningsfull fritid Ett komplement till förskoleklass och skola Ett lärande som är situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat. Lärandet utgår från elevernas behov, intressen och initiativ. Demokratiska principer, arbetssätt och processer gör att eleverna får vara delaktiga i verksamheten. (SKOLFS 2016:38)

3 Centralt Innehåll

4 Språk och kommunikation (SKOLFS 2016:38) -Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar åsikter och argument inom olika områden t.ex. etiska frågor och vardagliga händelser. -Samtala om olika typer av texter. -Digitala verktyg och medier för kommunikation. -Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

5 Språk och kommunikation Ord och begrepp som utrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra. (SKOLFS 2016:38)

6 Skapande och estetiska uttrycksformer (SKOLFS 2016:38) Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, t.ex. lek, bild, musik, dans och drama. Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. Tolka och samtala om olika estetiska uttryck. Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

7 Natur och samhälle Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, tex. genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, tex, med ord och bilder. Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem. Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker. Normer och regler i elevernas vardag, tex, i lekar, spel och varför regler kan behövas. (SKOLFS 2016:38)

8 Natur och Samhälle (SKOLFS 2016:38) Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier i populärkultur. Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. Hur vi talar till och bemöter varandra med respekt och tolerans. Barnets rättigheter i enlighet med konventionens om barnens rättighet (barnkonventionen). Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

9 Natur och samhälle Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation. Orienteras sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. (SKOLFS 2016:38)

10 Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse (SKOLFS 2016:38) Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. Idrotter och andra fysiska aktiviteter, inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser. Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

11 Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse (FSKFS 2016:38) Livsstilens betydelse för hälsan, tex. för hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar de psykiska och fysiska välbefinnandet.

12 För ett gott samarbete mellan fritidshemmet och hemmet Ta kontakt med en vuxen när du lämnar och hämtar ditt barn. Viktigt att meddela om annan person hämtar ditt barn. Meddela er vid sjukdom, ledigheter, schemaändringar. En öppen kommunikation åt båda håll, ta kontakt med pedagogerna när behov uppstår för att lösa ev. problem och missuppfattningar. Tala väl om fritids och skola för att öka elevernas välbefinnande och mående i skolans miljö. Fritidshemmet är till för de elever som har förvärvsarbetande och studerande föräldrar.

13 För ett gott samarbete mellan fritidshemmet och hemmet Håll koll på anslagstavlan där vi sätter upp anslag om veckans händelser. Kläder efter väder. Många barn delar plats i vår hall, hjälp ditt barn att hålla i ordning på sin plats. ”Namnade kläder och skor hittar hem igen” I slutet på varje termin skänker vi alla kvarglömda kläder och skor till behövande. Vill ni komma i kontakt med ert barn under fritidstiden ring respektive avdelning. Vi har ett mobilfritt fritids pga. Stöldrisk, barnens mobiler förvaras i låst utrymme.

14 Vi pedagoger ser fram emot ett gott samarbete där ert barn ska trivas och utvecklas på bästa sätt. ( Sammanställt av Marita Jansson & Pia Kruusval ht 2016)


Ladda ner ppt "Engelbrektskolans fritidshem Blå, Gul, Grön, Grå & Röd avdelning Årskurs F- 6."

Liknande presentationer


Google-annonser