Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arytmier Anna Björkenheim Januari 2016. Arytmier indelning Bradyarytmier Takyarytmier Extraslag: VES, SVES.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arytmier Anna Björkenheim Januari 2016. Arytmier indelning Bradyarytmier Takyarytmier Extraslag: VES, SVES."— Presentationens avskrift:

1 Arytmier Anna Björkenheim Januari 2016

2 Arytmier indelning Bradyarytmier Takyarytmier Extraslag: VES, SVES

3 Bradyarytmier Sjuk sinusknuta: sinusbrady, SA-block, SA AV-block: –Typ I: PQ>220ms –Typ II: Mobitz typ I: Gradvis förlängning av PQ-tiden Mobitz typ II: Tämligen konstant PQ-tid. Vissa impulser blockeras, regelbundet/oregelbundet –Typ III: total AV-dissociation

4 Bradyarytmier Sätt ut pulssänkande läkemedel Isoprenalin Temporär pacemaker Pacemaker: –SSS: (AAI) eller DDD –AV-block II-III: DDD –Kroniskt förmaksflimmer: VVI

5 ?

6 AV-block II, typ II

7 Kvinna 79 år, yrsel

8

9 AV II typ II

10 ?

11 AV-block III

12 ?

13 AV-block II, typ I

14 93-årig man, opåverkad

15

16 93-årig man, AV-block III

17 Takykardier indelning I Supraventrikulära takykardier –Förmaksflimmer/fladder –AVNRT/WPW –EAT Ventrikulära takykardier –VT/VF

18 Takykardier indelning II Takykardi med smala QRS-komplex –Regelbunden (AVNRT, WPW, Ffl, SR, EAT) –Oregelbunden (FF, Ffl med oregelbunden bl) Takykardi med breda QRS-komplex –Regelbunden (VT, SVT med grenblock, WPW) –Oregelbunden (VF, FF eller Ffl med oregelbunden blockering samt grenblock)

19 Regelbunden takykardi med smala QRS (WPW)

20 RP och PR-tid vid smal QRS- takykardi AVNRT:RP≤70ms, RP<PR WPW:RP>70ms, RP<PR Ektopiskt fokus:RP>PR (RP>PR) (RP<PR)

21 AVNRT 2 banor med olika snabb överledning och refraktärperiod Reentry i eller nära AV-noden Inga P-vågor ses (oftast) Kort RP-takykardi, RP≤70ms Kammarfrekvens 150-250/min Abrupt start och slut, hjärtfriska patienter

22 WPW-syndrom (AVRT) Extrabana mellan förmak med kammare Med (overt) eller utan preexcitation (dolt) Smal QRS takykardi Kort RP-takykardi, RP>70ms Deltavåg PQ<120ms

23 Takykardi med smala QRS, regelbunden - diagnos och behandling Esofagus-EKG! Carotismassage Adenosin 5-10-15 mg, snabb injektion i armvecket: –Bryter oftast AVNRT och WPW –Bryter inte Ffl, men fladdervågor kan ses pga ökad blockeringsgrad i AV-noden Betablockerare Ablation

24 Förmaksflimmer/fladder Paroxysmalt Persisterande ≥ 7 dagar. Kräver el- eller farmakologisk konvertering Permanent

25 Förmaksflimmer P-vågor saknas Oregelbunden kammarrytm, ofta 120- 160/min Flimmervågor ses tydligast i V1

26 Förmaksflimmer/fladder -handläggning Debut? Akut elkonvertering: –om debut<48h alt med terapeutiskt PK varje vecka/NOAK utan missad dos –Fastande>6h –TEE Läkemedel

27 Förmaksflimmer -okänd debut som ska elkonverteras Behandla med Waran/NOAK, terapeutiskt>3v Remiss till arytmienheten TSH, T4 Beställ hjärteko Efter elkonvertering Waran minst 2 månader, NOAK minst 4v

28 Förmaksflimmer -ej elkonvertering Asymtomatisk patient >70 år där frekvensreglering ej utvärderats Tidigt recidiv (<3mån) av elkonvertering och lindriga symtom

29 Förmaksflimmer -frekvensreglering Betablockad Calciumblockad Digitalis

30 Förmaksflimmer -Rytmreglering 1.Betablockad 2.Multaq 3.Tambocor 4.Cordarone

31 Förmaksflimmer/fladder -antikoagulation Riskvärdering enligt CHA2DS2-VASc

32 Förmaksflimmer -lungvensablation Isolering av lungvenerna parvis 75-80% botade efter två ingrepp Väntetider Absolut symtomatiska patienter

33 Förmaksfladder Re-entry i höger förmak Fladdervågor ses tydligast i avl II, aVF, III Förmaksfrekvens 280-300/min Ofta kammarfrekvens 140-150 Svårare att frekvensreglera Enklare att abladera

34 ?

35 Förmaksfladder med varierande blockering

36 ?

37 AVNRT Retrograd P-våg i slutet av QRS-komplexet i V1. Kort RP-tid!

38 ?

39 Preexcitation, ortodrom takykardi vid WPW Initialt SR med preexitation med deltavåg. VES startar en takykardi med smala QRS utan deltvåg.

40 ?

41 Ektopisk förmakstakykardi (EAT) Initialt SR som bryts av en takykardi med smala QRS föregångna av en tydlig P-våg. RP>PR, dvs lång RP-takykardi.

42 Takykardi med breda QRS- komplex, regelbunden Breddökad regelbunden takykardi är alltid VT tills motsatsen är bevisad (80%)! Diffdiagnoser -SVT med grenblock (15%) –AVNRT/ortodrom takykardi vid WPW –2:1 blockerat förmaksfladder –Ektopisk förmakstakykardi -SVT med preexcitation (5%) (antidrom takykardi vid WPW-syndrom)

43 EKG-fynd talande för VT VA-dissociation Atypiskt LBBB eller RBBB QRS>160ms Långsam initial aktivering Konkordans Fusion Capture fusion capture

44 VT Diagnos Esofagus-EKG som ger VA-dissociation Om AV-association ge ADENOSIN -Takykardin upphör - SVT -AV-dissociation uppkommer - VT

45 VT Behandling Akut –Betablockad –Cordarone –Elkonvertering Subakut: –Antiischemisk behandling –ICD

46 VF HLR-DEF Subakut: –Antiischemisk behandling –ICD

47 ?

48 Non- sustained VT

49 ?

50 Sustained VT

51 ?

52 VF

53 ?

54 Torsade de pointe

55 Tänkvärt Esofagus-EKG Betablockerare – ”aldrig fel” Adenosin –diagnostiskt, terapeutiskt Elkonvertering – vid påverkad patient

56 Vad gör en ICD? Förhindrar plötslig hjärtdöd Monitor: Mäter R-R-intervall Pacemakerfunktion Antitakypacefunktion (ATP) Defibrillatorfunktion som kan avge högenergichock Tre zoner: VT, FVT och VF

57 Primärpreventiva indikationer –Minst 3 månaders optimal medicinsk behandling –EF≤35% –NYHA II-III Förväntad överlevnad på minst 1 år med god funktionsstatus Vid ischemisk hjärtsjukdom klass IA Vid icke-ischemisk etiologi klass IB ESC Guidelines 2012

58 Sekundärpreventiva indikationer Kammararytmi (VT/VF) som orsakat hemodynamisk instabilitet(klass IA) Syncope hos patient med långt QT- syndrom, Brugadasyndrom, ARVC eller hypertrofisk kardiomyopati(klass IIA)

59 HF 150/min

60 AVNRT

61 HF 70/min

62

63 4:1 blockerat Ffl

64 HF 115/min

65 Posttakykarda ST-T-förändringar efter AVNRT

66 HF 152/min

67 VT

68

69 Preexciterat FF

70 Deltavåg, WPW

71

72 Lästips!


Ladda ner ppt "Arytmier Anna Björkenheim Januari 2016. Arytmier indelning Bradyarytmier Takyarytmier Extraslag: VES, SVES."

Liknande presentationer


Google-annonser