Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOM Välfärdssektorns långsiktiga kompetensförsörjning -ETT FORSKNINGSPROGRAM INOM SAMHÄLLSKONTRAKTET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOM Välfärdssektorns långsiktiga kompetensförsörjning -ETT FORSKNINGSPROGRAM INOM SAMHÄLLSKONTRAKTET."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOM Välfärdssektorns långsiktiga kompetensförsörjning -ETT FORSKNINGSPROGRAM INOM SAMHÄLLSKONTRAKTET

2 BAKGRUND Stort och tilltagande rekryteringsbehov i välfärdssektorn Välfärdssektorns status och attraktivitet i den offentliga debatten Strukturomvandlingar på arbetsmarknaden Ungas val av yrke och syn på arbetslivet i stort Oönskad omsättning av personal Satsningar för att vara en attraktiv arbetsgivare (”employer branding”)

3 VÄLKOM:s ÖVERGRIPANDE SYFTE Att utifrån en helhetssyn analysera betingelser, processer och trösklar på flera nivåer (individ, organisation och samhälle) för utbildnings- och yrkesval, val av arbetsgivare och vad som motiverar och skapar möjligheter för personer att fortsätta arbeta på en arbetsplats.

4 BEHOV AV KUNSKAP INDIVIDNIVÅN: Utifrån den lokala kontexten: Personer som slutar: Byter de yrke? Byter de arbetsgivare? Varför? Personer som stannar: Varför? ORGANISATIONSNIVÅN: Synen på karriär och utveckling inom yrket över tid Kultur, klimat och ledarskap på arbetsplatsen SAMHÄLLSNIVÅN: Omvärldsförändringarnas påverkan på förutsättningar för yrkesutövning Hur yrkena porträtteras i medierna

5 Forskning inom VÄLKOM-programmet Två delstudier (2014-2017) om att rekrytera och behålla socionomer och sjuksköterskor: 1. Medias beskrivningar av sjuksköterskor och socionomer – Helena Blomberg & Jonas Stier 2. Intervjuer med socialsekreterare som slutat sin anställning under föregående år – Enkäter till sjuksköterskor som slutat 2015 Jonas Welander, Wanja Astvik & Kerstin Isaksson

6 Andra delstudier Villkor, dilemman och strategier – stressorer i socialtjänsten och dess samband med styrformer Wanja Astvik Sjuksköterskestudenters förväntningar på en anställningsrelation Magisteruppsats av Charlotta Themnér Westerdahl (http://www.diva- portal.org/smash/get/diva2:911994/FULLTEXT01.pdf )http://www.diva- portal.org/smash/get/diva2:911994/FULLTEXT01.pdf Spelets regler. Arbetsmiljö och verksamhetsstyrning i socialtjänsten. Magisteruppsats av Jessica Hoff http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Amdh%3Adiva-29466 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Amdh%3Adiva-29466 Inskickad ansökan Hållbar socialtjänst – relationen mellan arbetsmiljö och verksamhetsstyrning

7 NYTTA & VÄRDE KOMMUNER OCH LANDSTING: Ny kunskap med lokal och regional relevans Verksamhetsutveckling genom föreläsningar, workshops och forskningscirklar Kompetensutveckling för ledning och personal Möjlighet till följeforskning/utvärdering av pågående satsningar MÄLARDALENS HÖGSKOLA: Ny kunskap av värde för socionomprogrammet och sjuksköterskeprogrammet Arenor för samverkan som berikar FoU-miljön Hållbart arbetsliv Publikationer och avhandlingar inom arbetslivsforskning som jämför professioner och länder

8 Exit, tystnad och lojalitet i socialtjänsten – arbetsvillkorens och organisationskulturens betydelse Wanja Astvik, docent i psykologi Tillitskollapser: orsaker till exit bland socialsekreterare Jonas Welander, doktorand i arbetslivsvetenskap Fikapaus Vi kan inte trolla med knäna – hur media porträtterar socialtjänsten och socialsekreterare Helena Blomberg, lektor i sociologi Verktygslåda – möjlighet att tänka annorlunda Eskilstuna kommun Avslutande diskussion Orsaker till personalomsättningen och arbetsvillkor för socialsekreterare


Ladda ner ppt "VÄLKOM Välfärdssektorns långsiktiga kompetensförsörjning -ETT FORSKNINGSPROGRAM INOM SAMHÄLLSKONTRAKTET."

Liknande presentationer


Google-annonser