Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROJEKT: SVERIGE TILLSAMMANS & SNABBSPÅR FÖR LÄRARE PROJEKTLEDARE: LINN JOHANSSON INTEGRATIONSANSVARIG: SUSANNE CHRISTENSON 2015-12-09, Utkast_04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROJEKT: SVERIGE TILLSAMMANS & SNABBSPÅR FÖR LÄRARE PROJEKTLEDARE: LINN JOHANSSON INTEGRATIONSANSVARIG: SUSANNE CHRISTENSON 2015-12-09, Utkast_04."— Presentationens avskrift:

1 PROJEKT: SVERIGE TILLSAMMANS & SNABBSPÅR FÖR LÄRARE PROJEKTLEDARE: LINN JOHANSSON INTEGRATIONSANSVARIG: SUSANNE CHRISTENSON 2015-12-09, Utkast_04

2 Sverige tillsammans  Ett initiativ av regeringen, lanserat 12 oktober 2015.  Kommuner, myndigheter, företag, fackliga organisationer, civilsamhället och andra aktörer ska tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige, genom att utveckla arbetssätten så att nyanlända vuxna snabbt kan börja jobba, barnen få en bra skolgång och alla komma in i samhällsgemenskapen.  http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens- etableringspaket/program-for-sverige-tillsammans/ http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens- etableringspaket/program-for-sverige-tillsammans/

3  Lanserades i våras på initiativ av regeringen, och Arbetsförmedlingen har en samordnande roll mellan myndigheter, arbetsgivare och fackförbund.  Tiden från nyanländas ankomst till arbete ska kortas.  Nyanlända ska snabbt komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenhet och intresse.  Branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen. (lärarbrist)  Parterna är ej ännu klara med hur formerna kommer att se ut. Snabbspår – snabbare etablering av nyanlända

4  Beståndsdelar:  Svenskutbildning inleds redan i asylboenden.  Tidig bedömning av nyanländas erfarenhet, kompetens och motivation.  Validering och bedömning av utbildning och yrkeskompetens.  Yrkes- och utbildningsvärdering.  Lämpade individer erbjuds snabbspår inom lämpliga branschområden.  Stöd till arbetsgivare att hitta lämpade deltagare.  Svenskutbildning relevant för yrkesområdet.  Kompletterande utbildningar vid behov.  Utbildning i språk/ kompletterande kurser kombineras med praktik eller arbete  Språkstöd, handledare och mentorer på arbetsplatserna. ”Understruket” = något som skulle kunna vara en del av arbetet inom AcadeMedia

5 Målsättning med Sverige tillsammans och Snabbspår inom AcadeMedia  Att erbjuda lärare, med utländsk lärarutbildning, en möjlighet att få direktkontakt med en arbetsplats.  Att introducera den svenska skolan, och arbetet som lärare i den svenska skolan.  Att en lärarkollega kan ge handledning och mentorskap.  Att fler vuxna, med språkkunskaper i andra språk, finns tillgängliga på skolan för de elever som har de behoven.  Att i ett längre perspektiv få ett större underlag för rekrytering av lärare.

6 Process  Steg 1 – hitta sökande  Steg 2 – yrkeskompetensbedömning (inbakat i arbetspraktiken)  Steg 3 – arbetspraktik/ introduktionsplats (praktik kombinerat med studier) inför en eventuell anställning med anställningsstöd (instegs- och nystartsjobb)  Validerande insatser  Ansvar hos AF att säkerställa så att validering påbörjats. AcadeMedia påminner om detta.

7 Steg 1 – hitta deltagare Urvalsprocess 1.AF gör i ett samtal med deltagaren en enklare bedömning av sökandes yrkeskompetens för ett första urval. 2.AF presenterar tillgängliga, utrikesfödda, lärare 3.AF ordnar möte där sökande och potentiella praktikarbetsplatser möts. Matchning (till exempel ”speed dating”). 4.Erbjudande av praktikarbetsplats ges. Beslut från AF krävs innan start. 5.Handledare tilldelas och kontakt upprättas (sökande, rektor, handledare och AF)

8 Steg 2 – yrkeskompetensbedömning  Syftet är att arbetssökande ska få visa upp sina kunskaper och få dessa bedömda om de saknar, eller har begränsad, erfarenhet av svenskt arbetsliv.  Utifrån en mall för yrkeskompetensbedömning gör handledaren tillsammans med sökanden en bedömning och skriver ett kortare utlåtande.  Kan med fördel ske halvvägs in i praktikperioden. Omfattningen är tre veckor.  Rapporteras sedan till AF.  Arbetssökanden tar kontakt med Skolverket.  Handledaren är vid behov behjälplig i processen med ansökan om validering till Skolverket (checklista – ej klar ännu)

9 Steg 2 – yrkeskompetensbedömning Två olika blanketter ska användas.

10 Steg 3 – arbetspraktik /introduktionsplats  Naturlig fortsättning, eller del, av steg 2.  Minst tre månader, max sex månader.  Heltid eller halvtid, beroende på om sökanden bedriver studier på SFI eller andra studier.  Handledare, sökanden och rektor kommer tillsammans överens om arbetsuppgifter.  Särskilt fokus på kap 1 och 2 i Skollagen (värdegrundsfrågor).  Checklista att utgå från finns att tillgå. – ej ännu klart.

11 ULV  Utländska lärares vidareutbildning ULV är ett regeringsuppdrag som erbjuder kompletterande utbildning för personer som har en utländsk lärarexamen. Syftet är att ta tillvara på utländska lärares kompetens och ge ökade möjligheter till anställning i svensk skola eller förskola. Varje student får en individuell studieplan, studietakt och kursutbud kan variera beroende på lärosäte.  Utbildningen finns vid sex lärosäten: Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

12 Handledare på skola  Kravprofil  En viktigt förutsättning för uppdraget är att hen har ett intresse av människor och att hen ser fördelarna med att få vara med och konkret bidra till att göra skillnad, både för den enskilda människan, för svensk skola och för Sverige.  Kompetens  Relevant pedagogisk behörighet, kompetens och erfarenhet.

13 Handledare på skola  Ansvar på skolan  Tillsammans med praktikanten planera för praktikperioden och vid ca 2 ggr/praktikperioden, tillsammans med praktikanten, delta i avstämning med AF.  Genom reflektion och samtal ge handledd bearbetning av praktikantens tidigare och nya erfarenheter.  Ge möjlighet för praktikanten att få delta i olika lärandemiljöer i den svenska skolan.  Bidra till praktikantens kunskap och förståelse för skolans uppdrag och grundläggande värderingar.

14 Handledare på skola  Ansvar gentemot ”validerande insatser”  Handledaren är väl insatt i hur processen mot en svensk lärarexamen ser ut för en person mer utländsk utbildning, den sk. valideringsprocessen.

15 Ersättning  Förslag till ersättningsmodell:  Frigörelse av tid.  Bidrag till kompetensutveckling, studieresor mm  Lönetillägg till den enskilde handledaren. En eller kombinerade varianter kan förekomma. Handledaren och rektor kommer tillsammans överens om detta.

16 Villkor för praktikanten  Praktikanten får ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Detta betalas ut av Försäkringskassan.  Praktikanten är försäkrad genom AF.  Praktikanten räknas som arbetstagare, och därför gäller vissa bestämmelser i arbetsmiljölagen.  http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec77 8000488/praktik_ag.pdf http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec77 8000488/praktik_ag.pdf

17 Exempel på uppgifter för praktikanten  Studiehandledning på modersmål  5 kap. 4 § skolförordningen, 9 kap. 9 § gymnasieförordningen  En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.  Ska bidra till att eleven når de kunskapskrav som minst ska uppnås i det eller de ämnen där ett stödbehov konstateras.  Ska ske i samverkan mellan studiehandledaren och ämneslärare.  http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild- publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpu b%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf30 38.pdf%3Fk%3D3038 http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild- publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpu b%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf30 38.pdf%3Fk%3D3038

18 Exempel på uppgifter för praktikanten  Studiehandledning på modersmål  Faktorer som gör studiehandledningen effektiv:  Studiehandledaren (SH) behärskar modersmålet.  SH har en utvecklad språklig medvetenhet.  SH är pedagogiskt kunnig.  SH är förtrogen med svensk skola.  SH är målfokuserad.  SH är ämneskunnig (inom ämnesblocken)


Ladda ner ppt "PROJEKT: SVERIGE TILLSAMMANS & SNABBSPÅR FÖR LÄRARE PROJEKTLEDARE: LINN JOHANSSON INTEGRATIONSANSVARIG: SUSANNE CHRISTENSON 2015-12-09, Utkast_04."

Liknande presentationer


Google-annonser