Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad? – Varför? – Hur? Finansiering av infrastruktur för alternativa bränslen och fordon. Det finns ett gap mellan vilka infrastrukturinvesteringar vi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad? – Varför? – Hur? Finansiering av infrastruktur för alternativa bränslen och fordon. Det finns ett gap mellan vilka infrastrukturinvesteringar vi."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad? – Varför? – Hur? Finansiering av infrastruktur för alternativa bränslen och fordon. Det finns ett gap mellan vilka infrastrukturinvesteringar vi tror behövs för att få fler fordon med alternativ drivmedel på våra vägar och vad som byggts hittills! Brister på tillgängligheten till drivmedel är en faktor som minskar konsumenternas acceptans och förtroende för dessa nya tekniker.

3 Projektets Syfte Att tillsammans med våra partners skapa en fossilbränslefri transportkorridor mellan Hamburg till Oslo och Stockholm genom att fylla luckorna för tank/laddningsstationer för hållbara drivmedel –Utbyggnad av snabbladdare för elbilar –Utbyggnad av tankstationer för LNG och CNG (LBG/CBG) –Arbete för politiska styrmedel och affärsmodeller –Kommunikationsaktiviteter för ökad efterfrågan – för växande marknadsandelar för fordonen

4 Viktigt för GREAT! Vår utmaning – DECARBONISATION - minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn.  Bryta ner barriärer för att påskynda införandet av fossilfria bränslen och fordon genom förbättrad tillgänglighet till stationer med alternativa bränslen  Vara en viktig drivkraft för att öka konsumenternas acceptans och förtroende för dessa nya tekniker.  Vara en viktig drivkraft för ökad efterfrågan och användning av alternativa bränslen och fordon  Påverka och stödja nationella och regionala incitament och mål  Bidra till att vi får en bättre plats att leva på. Viktigt för EU!

5 Utbyggnad av infrastruktur Tankställen för LNG/CNG 3/3 Snabbladdningsstationer för elfordon - 50 i Sverige, 70 totalt Vi har sökt projektfinansiering från sektors-programmet Connecting Europe Facility (CEF) inom Innovation Objective 2 Finansiering -privata parter med stöd från CEF De offentliga organisationernas finansiering går ej till byggande av infrastruktur

6 Parter i ansökan Region Skåne – Lead Partner E.ON Danmark A/S E.ON Sverige AB E.ON Biofor AB FordonsGas Sverige AB DTU-Transport Renault Nissan Europe Offentliga partner bakom Region Skåne Oslo Kommune Västra Götalandregionen Region Halland Region Skåne Region Hovedstaden Köpenhamns kommun Region Själland Schleswig Holstein City of Hamburg GREAT Budget 13,5 miljoner Euro EU – CEF 50%, Offentliga parter 10% Privata parter 40%.

7 Projektets delaktiviteter 1.Projektledning 2.Kommunikation, Event och profilering 3.Utbyggnad av infrastruktur E-mobility 4.Utbyggnad av infrastruktur C-LNG tankstationer 5.Politiska åtgärder – styrmedel, incitament 6.Affärsmodeller 7.Utvärdering, studier av resultat för framtida utveckling

8 3. Utbyggnad av infrastruktur E-mobility Utökning av antalet snabbladdare i korridorerna Hamburg – Oslo och Hamburg – Stockholm vilket ger förbättring av servicenivån för konsumenterna 50 QC i Sverige, 15 QC i Danmark och 5 i norra Tyskland Lokalisering: fas 1-2016 planerade marknadsanalys fas 2-2017 fas 3-2018 Ökning av antalet personer som använder elbilar Utveckla och underlätta för gränsöverskridande användande med driftskompatibel och standardiserad teknik

9 4. Utbyggnad av infrastruktur för flytande och komprimerad gas Tre C-LNG tankstationer –Stockholm (2016) –Malmö (2017/18) –Halmstad (2017/18) Ökning av antalet kunder som använder fordon för dessa drivmedel Utveckling och test av nya IT-lösningar för effektiva betalnings- och övervakningsfunktioner, driftskompatibla Utveckling av tjänster och studier av konsument- erfarenheter inbegripet erfarenheter med ökad biogasandel

10

11 on the deployment of alternative fuels infrastructure DIRECTIVE 2014/94/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2014 http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0094

12 Mycket text är det! Den slutliga direktivet antogs av Europaparlamentet 29 september 2014 vilket ålägger medlemsstaterna att  Varje medlemsstat ska anta ett nationellt handlingsprogram för utvecklingen av marknaden för alternativa bränslen inom transportsektorn och utbyggnaden av den tillhörande infrastrukturen.Oktober 2016 ______________________________________ Senast den 18 november 2017 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna in en rapport om bedömningen av de nationella handlingsprogrammen och deras samstämmighet på unionsnivå, inbegripet en utvärdering av nivån av uppnående av de nationella mål och syften som avses i artikel 3.1. Senast den 31 december 2018 ska kommissionen, om den anser det vara lämpligt, anta en handlingsplan för genomförandet av den strategi som anges i kommissionens meddelande med titeln Miljövänlig energi för transport: En europeisk strategi för alternativa bränslen för att uppnå bredast möjliga användning av alternativa transportbränslen, samtidigt som teknikneutralitet säkerställs, och för att främja hållbara eldrivna transporter i hela unionen. I detta syfte får kommissionen ta enskilda marknadsbehov och enskild utveckling i medlemsstaterna i beaktande.

13 Ur Skånes regionala utvecklingsstrategi: År 2030 ska Skåne vara klimatneutralt och fossilfritt Skåne måste bli energieffektivare och öka andelen förnybar energi genom satsningar på bio- vind- och solenergi. Vi ska arbeta aktivt för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne 2030 och ett hållbart resande genom bland annat mobility management, cykelvägar, kollektivtrafikutveckling, biogasutbyggnad och innovativa transporter och logistiklösningar. År 2030 ska Skåne ha nått upp till de skånska miljömålen En hållbar livsstil som möjliggör medvetna och klimatneutrala val är en förutsättning för att platsen Skåne ska må bra. Skåne ska agera kraftfullt för att nå de regionala miljömålen

14 Region Skåne stödjer -Alla förekommande hållbara drivmedel -En helhetssyn -Optimera energieffektivitet -Minimera påverkan på miljö & klimat -Trygga försörjning

15 GREAT TACK!


Ladda ner ppt "Vad? – Varför? – Hur? Finansiering av infrastruktur för alternativa bränslen och fordon. Det finns ett gap mellan vilka infrastrukturinvesteringar vi."

Liknande presentationer


Google-annonser