Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Wittingmetoden - en läs- och skrivinlärningsmetod -Det finns ingen läsebok -Arbetet utgår från elevens talspråk -Papper och penna är viktiga redskap -Man.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Wittingmetoden - en läs- och skrivinlärningsmetod -Det finns ingen läsebok -Arbetet utgår från elevens talspråk -Papper och penna är viktiga redskap -Man."— Presentationens avskrift:

1 Wittingmetoden - en läs- och skrivinlärningsmetod -Det finns ingen läsebok -Arbetet utgår från elevens talspråk -Papper och penna är viktiga redskap -Man skriver sig till läs- och skrivfärdighet -Arbetet utvecklar läsförståelse och läsglädje Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 20151

2 Wittingmetoden bygger på empiri och en teori om läsning och skrivning som varandras spegelbild, båda med två väsensskilda delar som ger två väsensskilda arbetsmoment: teknik ”symbolfunktion”: ljud-tecken-samband, vänster-höger-riktning, kontinuitet ska automatiseras – kräver lärarstyrt arbete förståelse/innehållsskapande dynamiskt, kreativt – kräver elevstyrt arbete Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 20152

3 De två arbetsmomenten Avlyssningsskrivning - symbolfunktionsarbete med innehållsneutrala språkstrukturer som arbetsmaterial Fritt associerande - kreativt arbete med start i innehållneutrala språkstrukturer De två arbetsmomenten berikar och utvecklar varandra. Innehållsneutrala språkstrukturer: Ex: ip åm la das jub spö glu vrä sny smo tvö try krån Tack vare de innehållneutrala språkstrukturerna kan arbetet alltid bedrivas på rätt och individuell nivå. Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 20153

4 Läs- och skrivsvårigheter Orsak : ”Ett samspel mellan en dold eller uppenbar, tillfällig eller mer bestående svaghet hos eleven och en motsvarande svaghet hos skolan.” Definition : symbolfunktionssvårigheter Symtom : förväxlingar, omkastningar, stakig läsning; långsam läsning, dålig läsförståelse, slarvig läsning, läsångest, stavningssvårigheter, bristande insikt om textstruktur, misstrivsel, skolk, eleven tycker det är svårt… Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 20154

5 Ominlärning Ett ominlärningsarbete startar alltid med ett analyssamtal vars avsikt är att söka rätt startpunkt för individens arbete, lägga grunden för en metakognitiv inlärningsstrategi och ge en första erfarenhet av elevansvarets innebörd samt att presentera arbetssättet för eleven. Ominlärningsarbete bedrivs alltid individuellt eftersom problemen alltid är individuella. Individuell undervisning är överlägsen Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 20155

6 Analyssamtalet - ett nödvändigt förberedelsearbetet Förutsättningar : - eleven tycker sig ha problem - resurser finns - alla berörda finns på plats Samtalets mål : - gemensamt förstå vad eleven kan/inte kan - presentera synsätt och arbetsmetod - ge eleven beslutsunderlag Eleven är informationskällan Innehållsneutrala språkstrukturer är ett hjälpmedel. Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 20156

7 Själva samtalet Har du problem? Vad är svårt? Berätta! (Relateras till teori.) Undersök alla ljudteckenrelationer – eleven rapporterar Skriv innehållsneutrala språkstrukturer – eleven rapporterar Läs innehållsneutrala språkstrukturer – eleven rapporterar Summera gemensamt iakttagelserna. Relatera detta till metodens teori och arbetets utformning Arbetets två arbetsmoment presenteras i en provlektion Praktiska frågor: korta pass, ofta, lätta på lästrycket... Eleven får tid att fundera på sitt beslut. Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 20157

8 Symbolfunktionsarbetet Avlyssningsskrivning (med innehållsneutrala språkstrukturer) 1.Ögonkontaktkoncentration, klarsignal 2.Lyssnahörsel 3.Sägaartikulation 4.Tänkainre bearbetning 5.Skrivamotorik 6.Tittabekräfta ljud-teckensambandet Varje sinne får sitt eget utrymme Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 20158

9 - några fördelar Gissningsfritt Oändligt arbetsmaterial möjliggör överinlärning och automatisering Läs- och skrivträning genom att skriva Successivt ökad svårighetsgrad – ett ljud i taget Tekniknivån kan individanpassas Det blir alltid rätt Eleven har kontroll Lång vokal renodlas Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 20159

10 Fritt associerande Utgår från en innehållsneutral språkstruktur (t. ex. ska- ) ”Sök i ditt eget ordförråd efter ord som börjar på …” Orden skrivs, diskuteras, undersöks, ritas, sorteras samt är utgångspunkt för meningar eller textskapande - några fördelar: Alla kan Individ- och nivåanpassas av eleven Leder till diskussioner och upptäckter i hela språket Ger tillsammans med avlyssningsskrivning en fördjupad språklig medvetenhet Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 201510

11 Wittingmetoden… Startar i elevens talspråk En läs- och skrivinlärningsmetod. Eleverna skriver sig till läsförmåga och läser text först när de kan läsa. Arbetsmaterialet är ej meningsbärande text utan innehållsneutrala språkstrukturer. De innehållsneutrala språkstrukturerna ger ett oändligt arbetsmaterial för automatisering av tekniken … och individuell frihet för utveckling av språket. Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 201511

12 Wittingmetoden Tack vare de innehållsneutrala språkstrukturerna kan man använda samma metod för alla. Arbetet kan ske på elevens nivå – en för tekniken en annan för innehåll och förståelse. Läraren ansvarar för ämnet och metoden samt för att lyssna på eleven. Elevansvaret - ett metakognitivt förhållningssätt - är inbyggt i metoden och innebär att eleven iakttar, undersöker och rapporterar om sin egen inlärning. Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015 12


Ladda ner ppt "Wittingmetoden - en läs- och skrivinlärningsmetod -Det finns ingen läsebok -Arbetet utgår från elevens talspråk -Papper och penna är viktiga redskap -Man."

Liknande presentationer


Google-annonser