Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Wittingmetoden - en läs- och skrivinlärningsmetod

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Wittingmetoden - en läs- och skrivinlärningsmetod"— Presentationens avskrift:

1 Wittingmetoden - en läs- och skrivinlärningsmetod
Det finns ingen läsebok Arbetet utgår från elevens talspråk Papper och penna är viktiga redskap Man skriver sig till läs- och skrivfärdighet Arbetet utvecklar läsförståelse och läsglädje Först några påståenden om WM som är en läs- och skrivinlärningsmetod: Det finns ingen läsebok Arbetet startar baseras på det egna talet Viktiga verktyg är papper och penna Man skriver sig till läs- och skrivfärdighet Arbetet utvecklar läsförståelse och läsglädje Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015 Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015

2 Wittingmetoden bygger på empiri och
en teori om läsning och skrivning som varandras spegelbild, båda med två väsensskilda delar som ger två väsensskilda arbetsmoment: teknik ”symbolfunktion”: ljud-tecken-samband, vänster-höger-riktning, kontinuitet ska automatiseras – kräver lärarstyrt arbete förståelse/innehållsskapande dynamiskt, kreativt – kräver elevstyrt arbete bygger på MWs empiri = systematiserade erfarenheter Med start 1940-tal Samlade MW erfarenheter från samarbetet med elever 1:a eleven förkastade allt Gick med på att vara hennes medarbetare i jakten på vad som ändå skulle kunna fungera. Talpedagogens stavelsematerial - att läsa / skriva MW sa nej – inget innehåll, saknar betylelse = inte läs och skriv. Men pga envis elev – en sak i taget – inte bry sig om betydelse samtidigt som bokstav–ljud - MW sökte teoretisk förklaring: Vad är läsa och skriva? en teori om läsning och skrivning som varandras spegelbild, - Åt var sitt håll båda med två väsensskilda delar som – slutsatsen = ger två väsensskilda arbetsmoment Dvs teknik ”symbolfunktion”: ljud-tecken-samband, vänster-höger-riktning, kontinuitet ska automatiseras - kräver lärarstyrt arbete förståelse/innehållsskapande dynamiskt, kreativt – kräver elevstyrt arbete Elev 1 lärde läsa och skriva Flera elever – flera lärare = metod Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015 Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015

3 De två arbetsmomenten Avlyssningsskrivning - symbolfunktionsarbete med innehållsneutrala språkstrukturer som arbetsmaterial Fritt associerande - kreativt arbete med start i innehållneutrala språkstrukturer De två arbetsmomenten berikar och utvecklar varandra. Innehållsneutrala språkstrukturer: Ex: ip åm la das jub spö glu vrä sny smo tvö try krån Tack vare de innehållneutrala språkstrukturerna kan arbetet alltid bedrivas på rätt och individuell nivå. Avlyssningsskrivning - symbolfunktionsarbete - teknikarbetet - med innehållsneutrala språkstrukturer som arbetsmaterial (jfr talpedagogens stvelsematerial) Fritt associerande - kreativt arbete med start i innehållneutrala språkstrukturer De två arbetsmomenten berikar och utvecklar varandra. Dvs alltid med i varje lektion = helheten är teknik och innehåll Innehållsneutrala språkstrukturer: arbetsmaterialet Ex: ip åm la das jub spö glu vrä sny smo tvö try krån Tack vare de innehållneutrala språkstrukturerna kan arbetet alltid bedrivas på rätt och individuell nivå. Rätt nivå är olika nivå: Tekniken på låg nivå utan tex b-d, o-å Associerandet på universitetsstudentens nivå MEN FÖRST LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER/DYSLEXI Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015 Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015

4 Läs- och skrivsvårigheter
Orsak: ”Ett samspel mellan en dold eller uppenbar, tillfällig eller mer bestående svaghet hos eleven och en motsvarande svaghet hos skolan.”  Definition: symbolfunktionssvårigheter Symtom: förväxlingar, omkastningar, stakig läsning; långsam läsning, dålig läsförståelse, slarvig läsning, läsångest, stavningssvårigheter, bristande insikt om textstruktur, misstrivsel, skolk, eleven tycker det är svårt… Hur ser WM på läs- och skrivsvårigheter? Orsak: ”Ett olyckligt samspel mellan en dold eller uppenbar, tillfällig eller mer bestående svaghet hos eleven och en motsvarande svaghet hos skolan.”  Elever kan verka kunna  Definition: symbolfunktionssvårigheter Dvs teknikbister Teknikbrister får konsekvenser som Symtom: förväxlingar, omkastningar, stakig läsning; långsam läsning, dålig läsförståelse, slarvig läsning, läsångest, stavningssvårigheter, bristande insikt om textstruktur, saknar ju erfarenhetssamlandet som läsning ger - misstrivsel, skolk, eleven tycker det är svårt… - även om man har bra betyg!!! Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015 Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015

5 Ominlärning Ett ominlärningsarbete startar alltid med ett analyssamtal vars avsikt är att söka rätt startpunkt för individens arbete, lägga grunden för en metakognitiv inlärningsstrategi och ge en första erfarenhet av elevansvarets innebörd samt att presentera arbetssättet för eleven. Ominlärningsarbete bedrivs alltid individuellt eftersom problemen alltid är individuella. Individuell undervisning är överlägsen Ett ominlärningsarbete startar alltid med ett analyssamtal vars avsikt är att söka rätt startpunkt för individens arbete, dvs elevens kan-nivå lägga grunden för en metakognitiv inlärningsstrategi få möjlighet att tänka på och reflektera över den egna inlärningen, den egna hjärnans arbete och ge en första erfarenhet av elevansvarets innebörd. - eleven rapporterar sina iakttagelser till läraren som inte klarar sig utan dessa Citat från Vägledningen s 467 om metakognition och elevansvar!!! samt att presentera arbetssättet för eleven - eleven ska kunna välja / välja bort på goda grunder Ominlärningsarbete bedrivs alltid individuellt eftersom problemen alltid är individuella. Individuell undervisning är överlägsen Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015 Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015

6 Analyssamtalet - ett nödvändigt förberedelsearbetet Förutsättningar:
- eleven tycker sig ha problem - resurser finns - alla berörda finns på plats Samtalets mål: - gemensamt förstå vad eleven kan/inte kan - presentera synsätt och arbetsmetod - ge eleven beslutsunderlag Eleven är informationskällan Innehållsneutrala språkstrukturer är ett hjälpmedel. Analyssamtalet - ett nödvändigt förberedelsearbetet  Förutsättningar: - eleven tycker sig ha problem - resurser finns - lärare, timmar, tid - alla berörda finns på plats - föräldrar (vän), lärare, speclärare, rektor … Samtalets mål: gemensamt förstå vad eleven kan/inte kan För att hitta rätt startpunkt i kan - presentera synsätt och arbetsmetod - ge eleven beslutsunderlag betänketid!!! Eleven är informationskällan Innehållsneutrala språkstrukturer är ett hjälpmedel. Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015 Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015

7 Själva samtalet Har du problem? Vad är svårt? Berätta! (Relateras till teori.) Undersök alla ljudteckenrelationer – eleven rapporterar  Skriv innehållsneutrala språkstrukturer – eleven rapporterar Läs innehållsneutrala språkstrukturer – eleven rapporterar Summera gemensamt iakttagelserna. Relatera detta till metodens teori och arbetets utformning Arbetets två arbetsmoment presenteras i en provlektion Praktiska frågor: korta pass, ofta, lätta på lästrycket... Eleven får tid att fundera på sitt beslut. Har du problem? Vad är svårt? Berätta! (Relateras till teori.) finns inga problem – tack och adjö Vi söker kan-nivå för starten – svårt ska bort! = Undersök alla ljudteckenrelationer – eleven rapporterar  Höra ljud - skriva dess tecken Skriv innehållsneutrala språkstrukturer – eleven rapporterar Höra komb ( 2 , 3, 4 – ljudingar - skriva bokstäver Läs innehållsneutrala språkstrukturer – eleven rapporterar Läsa komb 2,3,4 bokstäver – läsa Summera gemensamt iakttagelserna. Relatera detta till metodens teori och arbetets utformning Arbetets två delar presenteras i en provlektion Praktiska frågor: korta pass, ofta, lätta på lästrycket... Eleven får tid att fundera över sitt beslut. OCH VILKA ÄR DÅ DE TVÅ DELARNA I ARBETET Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015 Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015

8 Symbolfunktionsarbetet
Avlyssningsskrivning (med innehållsneutrala språkstrukturer) 1. Ögonkontakt koncentration, klarsignal 2. Lyssna hörsel 3. Säga artikulation 4. Tänka inre bearbetning 5. Skriva motorik 6. Titta bekräfta ljud-teckensambandet Varje sinne får sitt eget utrymme Arbetets huvuddelar: A. Symbolfunktionsarbetet: avlyssningsskrivning(med innehållsneutrala språkstrukturer) 1. Ögonkontakt koncentration, klarsignal 2. Lyssna läraren säger eleven lyssnar hörsel 3. Säga eleven uttalar artikulation 4.Tänka eleven ”tänker” inre bearbetning 5. Skriva i lugn och ro motorik 6. Titta bekräfta ljud-teckensambandet Åter till ögonkontakt Varje sinne får sitt eget utrymme Dra nytta av styrkor – stärka upp svagheter Mål: överinlärar – automatisera Jfr tex pianospelande, tennis, etc Här kan man utan problem börja på rätt lätt nivå, skapa kan-känsla, succesivt ta in nytt/tidigare svårt Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015 Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015

9 - några fördelar Gissningsfritt
Oändligt arbetsmaterial möjliggör överinlärning och automatisering Läs- och skrivträning genom att skriva Successivt ökad svårighetsgrad – ett ljud i taget Tekniknivån kan individanpassas Det blir alltid rätt Eleven har kontroll Lång vokal renodlas Gissningsfritt dvs man får: Oändligt arbetsmaterial möjliggör överinlärning och automatisering Läs- och skrivträning genom att skrivning lättare än att läsa Successivt ökad svårighetsgrad – ett ljud i taget Tekniknivån kan - till skillnad från text - individanpassas Det blir alltid rätt – ta bort det osäkra Eleven har kontroll Lång vokal renodlas - fördel för kommande arbete med dubbelteckning Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015 Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015

10 Fritt associerande Utgår från en innehållsneutral språkstruktur (t. ex. ska- )  ”Sök i ditt eget ordförråd efter ord som börjar på …” Orden skrivs, diskuteras, undersöks, ritas, sorteras samt är utgångspunkt  för meningar eller textskapande    - några fördelar: Alla kan Individ- och nivåanpassas av eleven Leder till diskussioner och upptäckter i hela språket Ger tillsammans med avlyssningsskrivning en fördjupad språklig medvetenhet Utgår från en innehållsneutral språkstruktur (t. ex. ska- )  ”Sök i ditt eget ordförråd efter ord som börjar på …” Att skala, en skala, samfilad, skapelse, Skalleper … Orden skrivs, diskuteras, undersöks, ritas, sorteras samt är utgångspunkt  för meningar eller textskapande    - några fördelar: Alla kan - allas ord är inressanta Individ- och nivåanpassas av eleven Eleven kan ”se” ordet – kan upptäck och fråga. Leder till diskussioner och upptäckter i hela språket -- grammatik, interpunktion, morfologi, meningsbyggnad, uttal, stavning, sammansättningar … Ger fördjupad språklig medvetenhet Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015 Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015

11 Wittingmetoden… Startar i elevens talspråk
En läs- och skrivinlärningsmetod. Eleverna skriver sig till läsförmåga och läser text först när de kan läsa. Arbetsmaterialet är ej meningsbärande text utan innehållsneutrala språkstrukturer. De innehållsneutrala språkstrukturerna ger ett oändligt arbetsmaterial för automatisering av tekniken … och individuell frihet för utveckling av språket. Startar i elevens talspråk En läs- och skrivinlärningsmetod. Eleverna skriver sig till läsförmåga och läser text först när de kan läsa. Arbetsmaterialet är ej meningsbärande text utan innehållsneutrala språkstrukturer. De innehållsneutrala språkstrukturerna ger ett oändligt arbetsmaterial för automatisering av tekniken … och individuell frihet för utveckling av språket. Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015 Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015

12 Wittingmetoden Tack vare de innehållsneutrala språkstrukturerna kan man använda samma metod för alla. Arbetet kan ske på elevens nivå – en för tekniken en annan för innehåll och förståelse. Läraren ansvarar för ämnet och metoden samt för att lyssna på eleven. Elevansvaret - ett metakognitivt förhållningssätt - är inbyggt i metoden och innebär att eleven iakttar, undersöker och rapporterar om sin egen inlärning. Tack vare de innehållsneutrala språkstrukturerna kan man använda samma metod för alla. Arbetet sker på elevens nivå – en för tekniken en annan för innehåll och förståelse. Läraren ansvarar för ämnet och metoden samt för att lyssna på eleven. Elevansvaret - ett metakognitivt förhållningssätt - är inbyggt i metoden och innebär att eleven iakttar, undersöker och rapporterar om sin egen inlärning. s. 467 Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015 Ann-Katrin Åkerman Dysleximässan 2015


Ladda ner ppt "Wittingmetoden - en läs- och skrivinlärningsmetod"

Liknande presentationer


Google-annonser